Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
abstract-structure.png
concrete-structure.png
list.h
tree.h

README.md

Enkelt lagerhanteringssystem

Denna uppgift går ut på att skriva ett enkelt lagerhanteringssystem med ett interaktivt användargränssnitt i terminalen. Det kommer att ta många timmar att skriva färdigt. I nästa sprint kommer du att utöka detta program med nya funktioner.

OBS! Du har redan skrivit vissa delar av detta under labbarna. Nedan beskrivs dessa funktioner iallafall -- men det står dig fritt att återanvända allt ditt utils-bibliotek i detta projekt (och utöka det).

TIPS! Ta fram anteckningspapper och penna. Den här specifikationen är lång och det kommer att löna sig att ta anteckningar om vad du skall göra. Det ingår alltså i problemet som du skall lösa att förstå problemet.

TIPS! Efter att du har läst igenom denna uppgift kan du också titta på sidan om simple som tar denna uppgift som ett löpande exempel på hur man griper an ett programmeringsproblem. En work breakdown i olika tasks (inkomplett, som inspiration!) finns i vår Trello.

Systemet skall hålla reda på en "databas" med varor. När programmet startar går det in i den såkallade "main-loopen" där användaren får ett antal alternativ:

 • Lägga till en vara
 • Ta bort en vara OBS! (1)
 • Redigera en vara
 • Ångra senaste ändringen
 • Lista hela varukatalogen
 • Avsluta

(1) Behöver inte implementeras förrän i nästa inlupp, men det kan vara värt att fundera över redan nu.

Main-loopen skriver ut alternativen och frågar vad användaren vill göra. De olika valen tar användaren ned i olika funktioner (se nedan) med eget beteende. Efter att sådana funktioner har avslutats återvänder de till huvudloopen igen. Detta förfarande fortsätter tills användaren väljer att avsluta programmet. Exempel:

Välkommen till lagerhantering 1.0
=================================

[L]ägga till en vara
[T]a bort en vara
[R]edigera en vara
Ån[g]ra senaste ändringen
Lista [h]ela varukatalogen
[A]vsluta

Vad vill du göra idag? _

De bokstäver som användaren skall trycka för att välja ett alternativ står inom klamrar. Stor eller liten bokstav spelar ingen roll.

Du får gärna ändra på alla kommandon och skriva programmet på engelska om du vill. Det viktiga är inte att det fungerar exakt med dessa tecken etc., bara att det är uppenbart för användaren hur systemet fungerar.

En kort film som visar interaktionen med ett liknande (opolerat) lagerhanteringssystem finns här.

Generellt för uppgiften

Hantering av felaktig inmatning

Vid felaktig inmatning skall programmet inte krascha; istället skall användaren få ett felmeddelande och den aktuella frågan skall ställas igen. Exempel:

Mata in nytt pris: asdf
Felaktig inmatning: 'asdf'
Mata in nytt pris: tusen
Felaktig inmatning: 'tusen'
Mata in nytt pris: 1000

TIPS! Hantering av felaktig inmatning är ett bra exempel på något som man kan ducka (se simple) vid en första implementation.

TIPS! Det är enkelt att utöka ask_question() till att skriva ut Felaktig inmatning 'foo' om kontrollfunktionen returnerar false.

Vara

Varan som vi definierade på labben hade ett namn, en beskrivning, ett pris och en lagerhylla som avser platsen där den är lagrad:

 • Namn och beskrivning skall vara en sträng (char *)
 • Pris skall vara i ören och är därför ett heltal (int)
 • Lagerhylla skall vara en bokstav åtföljd av en eller flera siffror t.ex. A25 men inte A 25 eller 25A

I denna uppgift skall varan vara i stort densamma, men vi vill också hålla reda på antalet varor av denna typ som är lagrad på den varje hyllplats. Detta kommer att leda till att varan definieras något annorlunda: vi måste göra en separat strukt för en lagerhylla och ett antal, och varje vara i databasen kommer att peka ut en lista med sådana struktar. Det betyder också att informationen om en vara bara finns sparad en gång i databasen (alla kritor har samma pris och beskrivning).

Nu har vi mött den stora skillnaden i denna inlämningsuppgift mot vad som gjordes på labben: hur vi organiserar datat i vår databas. Vi kommer inte att använda oss av arrayer längre, utan av träd och listor som är dynamiska, länkade strukturer. (En länkad struktur är en som består av en eller flera delar sammanlänkade med pekare. En dynamisk struktur är en vars storlek kan öka och minska och vars uppbyggnad kan ändras under programmets körning.)

Lägga till en vara

Programmet skall fråga användaren efter all den information som en vara innehåller (se ovan). Om något värde matas in felaktigt (t.ex. priset var "tusen" och inte "1000") skall ett felmeddelande skrivas ut och användaren får mata in värdet igen tills det blir rätt. När samtliga värden matats in skall användaren få en listning av varan och måste sedan svara på frågan om varan skall läggas in i databasen eller inte. Svarsalternativen är Ja, Nej och Redigera. Ja lägger till varan, Nej avbryter tilläggningen, och Redigera ger möjlighet att redigera informationen, lämpligen på samma sätt som Redigera en vara nedan. (Tips! Kanske inte bara på samma sätt -- utan med hjälp av samma kod.)

Varje post i databasen avser en unik lagringsplats. Det går därför bra att t.ex. lagra hushållspapper både på lagerhylla A25 och B12. Däremot är det inte tillåtet att lagra två olika varor på samma lagerhylla, dvs. om det redan finns hushållspapper på A25 får vi inte också lägga kritor på A25. Ett försök att lägga till en vara där en annan redan finns sparad skall ge upphov till ett felmeddelande. Det skall heller inte gå att skapa en sådan situation genom att redigera en vara.

Visa en vara

Först listas samtliga varors namn med indexnummer:

1 Hushållspapper
2 Kritor
3 Målarfärg

Användaren erbjuds sedan att mata in numret på den vara som hen vill se, alternativt trycka a för avbryta och återgå till huvudmenyn. Om det finns fler än 20 varor ges också alternativet att se fler varor. Då visas nästa 20 varor indexerade från 1.

Den valda varan listas på skärmen så här:

Namn: Hushållspapper
Beskrivning: Tvålagerspapper med perforering. Varje pappersremsa
har en liten bild av två blåmusslor som försiktigt vänslas.
Pris: 20 kr
Lagerhylla: A25
Antal: 12

Redigera en vara

Vara väljs på samma sätt som Visa en vara.

När användaren väljer en vara skall varan visas på skärmen. Användaren får sedan frågan vilken rad som skall redigeras:

[B]eskrivning
[P]ris
[L]agerhylla
An[t]al

Välj rad eller [a]vbryt: _

Observera att namn inte kan ändras. Om användaren matar in t.ex. p skall först det gamla priset skrivas ut och direkt efteråt visas en input för det nya priset:

Nuvarande pris: 20 kr
--------------------------------------------------------
Nytt pris: _

Lista hela varukatalogen

Varukatalogen listas i bokstavsordning, max 20 varor åt gången:

1 Hushållspapper
2 Kritor
3 Målarfärg

Varje "sida" i listningen rymmer 20 varor. Om det finns fler än 20 varor ges alternativet att se fler varor. Varje vara ges ett index, som alltid är mellan 1 och 20 och som börjar om på 1 varje sida.

Ingen detaljinformation om varje vara visas.

Ångra senaste ändringen

Alla ändringar skall gå att ångra. Det räcker med ångra ett steg och man kan inte "ångra ett ångrande" eller ångra innan någon förändring har gjorts i programmet. I både dessa fall skall meddelandet "Det finns inget att ångra" skrivas ut.

Ett sätt att implementera detta är att för varje händelse med sidoeffekter (add, remove, edit) spara data som kan återställa databasen. Så här såg denna datastruktur ut i min implementation av uppgiften.

struct action
{
 enum { NOTHING, ADD, REMOVE, EDIT } type;
 union
 {
  struct { goods saved; };   // REMOVE
  struct { goods *edited; goods original; }; // EDIT
 };
};

Notera att borttagning kommer först i nästa inlämningsuppgift.

Här använder jag både enum- och union-begreppen i C, vilket kanske är lite tidigt i kursen för de flesta. En enklare variant är denna:

struct action
{
 int type; // NOTHING = 0, ADD = 1, REMOVE = 2, EDIT = 3
 goods_s *merch;
 goods_s copy;
};

Här används type == 1 för tillägg, type == 2 för borttag etc.

Varje gång användaren gör något i main-loopen sparar vi information så att vi kan ångra. Det räcker med en enda variabel undo av typen struct action.

Vid tillägg används merch för att peka ut vilket värde som lagts till och copy används ej.

Vid borttagning sparas det gamla värdet i copy och merch används ej.

Vid edit sparas det gamla värdet i copy och merch används för att peka ut det modifierade värdet i databasen.

Om användaren väljer att ångra kan vi se i undo vilken typ av händelse som skall ångras (från undo.type). Om vi behöver återskapa information kan vi titta i undo.copy. För att veta vad som lagts till eller ändrats kan vi använda pekaren i undo.merch.

Datarepresentationen

Nu beskriver vi en egenskap hos programmet som inte är synlig för användaren, men är nog så viktig: användning av dynamiska, länkade strukturer för att hantera programmets minne.

Under labben använde vi en statisk array av goods för att hålla programmets data. Det duger förstås inte i ett riktigt program eftersom det

 1. kräver att vi har ett hårt maxtak på n antal varor i systemet, och
 2. medför att systemet använder minne för n antal varor, oavsett hur många som faktiskt finns.

I inluppen skall vi skriva lagerprogrammet så att dessa två problem undviks. Vi kommer att göra det genom att först skriva två helt nya delar av programmet för att hantera en dynamisk lista av lagerplatser samt ett binärt sökträd av varor (båda dessa togs upp på PKD). Sedan skall vi ändra i det gamla programmet så att det använder dem. Analogt med utils-bilioteket som du redan har byggt.

En schematisk bild över datat:

En schematisk bild över datat

Trädet består av Varor och varje vara har en lista av Hyllor som lagrar information om plats och antal. Vara2 finns inte längre i lagret vilket representeras av en tom lista. Om vi också ritar ut trädet som håller i alla varor, samt de listor som håller i varje varas hyllor får vi följande:

Datat med träd och listor

Vi ställer följande krav på den nya datastrukturen som skall hålla i programmets databas:

 1. Det skall inte finnas något hårt maxtak på antalet varor i systemet (förutom vad som ryms i det lediga minnet).
 2. Sökning efter varor skall ske i O(log n) tid (OBS! du behöver inte balansera trädet utan kan förutsätta att indatat matas in en en lämplig ordning som ger bra balans).
 3. Systemet skall inte använda minne för varor som inte finns (och frigöra minne för varor som tas bort), likaså för lagerplatser.

Headerfiler för gränssnitten (alltså listan av funktioner som en klient kan använda) för lista och träd finns här och här. Du skall använda dessa filer -- det kommer att underlätta senare under kursen.

TIPS! Fundera över vad som är en lämplig moduluppdelning för programmet så att relaterade funktioner grupperas och icke-relaterade funktioner inte blandas med varandra.

TIPS! Fundera över inkapsling. Vad behöver vara synligt för programmet? Behöver programmet t.ex. veta något om listorna som finns sparade i varje nod i trädet?

Sammanfattningsvis:

 • Nycklarna i sökträdet är varunamn
 • Varor med samma namn anses vara identiska
 • Varje vara har informationen från föregående uppgift, och dessutom en pekare till en lista med lagerplatser där varan finns lagrad
 • Listan med lagerplatser innehåller information om vilken kvantitet av varan som finns på platsen

För att ett binärt sökträd skall vara korrekt med avseende på sortering av dess index är det viktigt att det inte går att modifiera dess nycklar från en annan plats i programmet. Vi använder varornas namn i detta program -- varje namn representeras alltså som en array av tecken. Om man ändrar innehållet i en array A från t.ex. "Anrikare av uran" till "Öljetter" och A används som en nyckel i det binära trädet T har man förmodligen just förstört T så tillvida att man inte kan nå öljetterna i trädet längre (varför?). Ännu värre: vad händer om någon gör free(A) fast A fortfarande används av trädet?

För att skydda sig mot denna typ av beteende krävs att nycklarna i trädet inte är åtkomliga utanför trädet. Det går t.ex. att lösa genom att skapa en kopia av alla nycklar inuti trädet. Glöm inte bort att frigöra allt minne som allokeras!

Samma typ av problem uppstår vid redigering av ett namn på en vara (vilket är varför vi inte skall stödja detta i version 1.0 av detta program). Om du implementerat borttagning ur trädet redan nu är redigering av namn enkelt -- ta bort den den gamla varan, byt namn och stoppa tillbaka den igen. Om du inte har implementerat borttagning får du stänga av möjligheten att redigera namnet tills nästa inlämningsuppgift!

Funktionen för att lägga till en vara

Det program som vi byggde på den sista labben tillät en vara att vara lagrad flera gånger i databasen på olika platser. I och med skiftet till ett binärt sökträd kommer en vara nu enbart finnas lagrad en gång. När man lägger till en vara fler än en gång manipuleras nu den länkade listan med lagerplatser.

Exempel: För att lägga till ett antal minecraftsvärd på flera lagerplatser kan du först lägga till varan på precis samma sätt som på labben. Användaren märker ingen skillnad men internt sparas svärden i trädet T med en lista L av lagerplatser vars längd kommer att vara ett (1) initialt. Nästa gång varan läggs till måste systemet se att varan redan finns. Denna kontroll sker lämpligen efter att namnet matas in genom en sökning i T. Om varan redan finns behöver vi inte fråga efter beskrivning eller pris. Istället frågar vi bara om lagerplats och kvantitet och uppdaterar L med den informationen.

Så här kan man tänka sig att interaktionen med användaren ser ut (text inom <vinkelparenteser> avser text som användaren matat in).

Vad vill du göra idag? <L>

Lägg till vara
==============

Namn: <Minecraftsvärd>

Minecraftsvärd finns redan i databasen.
Använder samma pris och beskrivning.

Lagerplats: <C12>
Antal: <350>

Om samma lagerplats används flera gånger aggregeras varorna på denna plats.

Tips: omdirigering av stdin för att testa programmet

I UNIX-miljö kan indata till ett program komma från en textfil. När programmet körs läses svaren till programmets frågor från en fil istället för att matas in för hand. Detta kommer att vara nyttigt för att testa ditt program i denna uppgift eftersom det kommer att krävas många inmatningar för att fylla programmet med intressant data.

Du kan t.ex. pröva att styra en minimal interaktion med programmet så här:

 1. Skapa en fil test.txt med innehållet q och en radbrytning. (q för att avsluta programmet -- byt till annat tecken om du gjort ändringar.)
 2. Kör programmet så här: ./myprog < test.txt där myprog är det kompilerade programmet.

Nu kan du pröva att ändra i test.txt. T.ex. så här:

L
Kritor
Vita kritor
20
C4
h
q

Detta skall lägga till en vara (kritor), lista hela varukatalogen, och sedan avsluta. (Notera att ditt program kanske tar emot indata i en annan ordning!)

Implementation

Här följer några tips för implementationen.

 • Ett bra sätt att implementera ett program är att göra det i olika diskreta steg, "inkrement", där varje steg för någon eller några delar av implementationen framåt.
 • Du kan modularisera -- t.ex. skriva hela listan, sedan hela trädet och sedan uppgiften "ovanpå" dessa (du har redan en bra start i db.c) -- eller arbeta top-down där du först skriver gränssnittet, och steg för steg kopplar på funktioner som hanterar den faktiska logiken i programmet.
 • En strukt goods är en central datatyp vars definition går att extrahera ur ovanstående. Likaså strukten för varor sparade på en lagerhylla. Samt träd och listor.
 • Det är lämpligt att ha en funktion per alternativ i huvudloopen och som ställer alla relevanta underfrågor. Vi kallar dessa för gränssnittsfunktioner och de kan vara till exempel:
  • add_goods -- lägga till vara
  • remove_goods -- ta bort vara (räcker med en stub i denna inlupp)
  • edit_goods -- redigera vara (se not ovan om redigering av namn)
  • list_goods -- lista hela varukatalogen
  • display_goods -- visa en specifik vara
  • undo_action -- ångra
  • exit_program -- avsluta programmet
 • Blanda inte gränssnittslogik med varulogik, dvs. add_goods huvuduppgift är att visa alternativ för användaren, och ställa frågor i rätt ordning, etc. -- men all logik för att visa varor, kolla vad som är lagrat på en specifik lagerhylla, etc. sker i specika funktioner, som förmodligen kommer att användas av flera gränssnittsfunktioner. (I ett senare skede i programmets utveckling skulle vi förmodligen separera gränssnittslogik och varulogik i två olika moduler.)
 • Återkommande uppgifter bör brytas ut och läggas i separata funktioner. Ett typiskt sådant standard-mönster som programmet upprepar är att ställa en fråga tills ett lämpligt svar har tagits emot. För enkelhets skull kan vi implementera flera frågor för olika typer av förväntat indata. (I ett senare skede i utvecklingen kanske vi skulle slå samman dem till en enda och mer flexibel funktion.) Till exempel:
  • ask_question_string -- förväntar sig svar i form av hela strängar (t.ex. namn på vara eller beskrivning av vara)
  • ask_question_int -- förväntar sig ett svar i form av ett heltal (t.ex. priset på en vara)
  • ask_question_char -- förväntar sig ett svar i form av ett enskilt tecken (t.ex. ett alternativ som användaren presenteras för)
 • Ytterligare ett exempel på ett lämpligt beteende som bör ges en egen funktion är att skriva ut en vara på terminalen, print_goods, något som sker flera gånger i olika skeden av programmet.
 • Både add_goods och edit_goods kommer att behöva en funktion som kontrollerar vad som finns lagrat på en specifik lagerhylla, för att uppfylla kravet att enbart en vara finns per lagerhyllsplats. Till exempel funktionen get_goods_for_storage_location.

Ett par lämpliga första steg

Se simple för en mer detaljerad diskussion.

 1. Börja med att skriva ask_question_char och använd den för att implementera programmets huvudloop. På detta vis har du alltid ett program som går att köra och det underlättar både utveckling och testning.
 2. Definiera struktarna för varuinformation och varor sparade på hyllplatser. Skriv en funktion som lägger till några exempelvaror i databasen genom att direkt skriva till den array (eller motsvarande) som håller datat. Detta vill vi göra för att nästa två steg skall kännas meningsfulla och gå att testa. (Observera att en stor del av detta är gjort på labbarna.)
 3. Implementera display_goods vilket kommer att leda till att du måste implementera flera hjälpfunktioner, t.ex. print_goods.
 4. Implementera list_goods.
 5. Fortsätt med edit_goods. För denna funktion behövs get_goods_for_storage_location så att du kan kontrollera att lagringsplatserna för varje vara är unika.
 6. Nu borde du kunna implementera add_goods tämligen enkelt och mestadels förlita dig på de hjälpfunktioner du redan har.

Frivilliga utökningar

För dig som vill sitta och pilla med uppgiften och vill göra mer. (Eller vill göra en utökning för att redovisa fler mål.)

 1. Stöd för att ångra flera steg.
 2. Hitta dyraste respektive billigaste varan.
 3. Skriv ut försäkringsvärdet, dvs. totalsumman av pris x antal för alla varor.
 4. Omorganisera lagret genom att slå samman alla varor av samma typ och lägga dem på samma hyllplats.
 5. Möjlighet att välja sorteringsordning vid utskrift av varor (bokstavsordning angivet ovan, men man kan tänka sig hyllplats, pris stigande, pris fallande, etc.).
 6. Söka efter en viss vara och få ut alla hyllplatser där den finns.
 7. Stöd för att lägga varor i olika kvantiteter i en "korg" vars kostnad skall visas vid varje interaktion med användaren; det skall vara möjligt att lägga varor i korgen, ta bort dem ur korgen (då hamnar de på hyllan igen), och tömma korgen.
 8. Stöd för storlekar. Varje hyllplats rymmer bara ett visst antal kubikcentimeter och varubegreppet utökas med en storlek i kubikcentimeter. Se till att varorna får plats genom att tvinga användaren att bryta upp stora varukvantiteter över flera hyllplatser.
 9. Stöd för kompaktering, dvs. omorganisera lagret så att en vara är lagrad på angränsande hyllplatser.
 10. Skriv enhetstester för dina funktioner (detta kommer som ett krav i nästa utökning).
 11. Stöd fär skiftlägesokänslighet vid inmatning av vara. Det vill säga, "kritor", "Kritor", "KRITOR" är samma vara.
 12. Vid inmatning av existerande vara, lista existerande lagerplats och kvantitet.
 13. Balansera binärträdet av varor.
 14. Stöd för att byta namn på en vara. Om man byter namn på en vara V1 till ett redan existerande namn på en vara V2 skall man få frågan om man vill slå ihop posterna. Då flyttas alla lagerplatser från V1 till V2 och V1 tas bort ur databasen.
 15. Utöka stödet för att ångra till att omfatta alla förändringar och utökningar som du har gjort, samt implementera "ångra ångra" (aka redo).

Förslag på mål att redovisa

Du använder uppgiften till att redovisa mål -- när du redovisar ett mål skall det finnas en tydlig koppling till uppgiften eller någon föreslagen utökning till uppgiften. Det ingår i uppgiften (eller egentligen i hela kursupplägget) att förstå mappningen från uppgift (eller del av uppgift) till lämpliga mål. Vi ger förslag -- färre och färre ju längre in i kursen vi kommer. Notera att det inte räcker med att bara följa förslagen för att bli godkänd.

 1. Inluppsmål 1
 2. G15 -- ett måste vid inläsning med hjälp av en buffert. Vad kan hända annars?
 3. H20 -- vad är det för skillnad på att skicka in/returnera ett heltal respektive en sträng till/från en funktion? Kan relateras till ovanstående mål.
 4. M36 -- vid interaktion eller iteration över databasen, t.ex.
 5. W57 -- speciellt om du delar upp programmet i flera filer
 6. A1 -- genomgående inslag i denna uppgift
 7. Börja på C7 -- du vill inte behöva efterskapa saker sedan (Du kan alltså inte redovisa detta redan nu.)