Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md
common.h
list.h
tree.h

README.md

Version 0.1 publicerad 2017-09-25. Förvänta dig mindre ändringar och felrättningar före 2017-10-01.

Inlupp 2: Utökat lagerhanteringssystem

Som namnet antyder bygger denna inlämningsuppgift vidare på föregående uppgift. Eftersom ni byter par kommer ni att ha två lagerhanterare 1.0 att bygga vidare på. Ni kan välja att:

 1. Ta person A:s lagerhanterare och bygga vidare på den
 2. Ta person B:s lagerhanterare och bygga vidare på den
 3. Plocka de bästa bitarna ur bådas lagerhanterare och bygga vidare på dem
 4. Börja om från början med en ny lagerhanterare

Alla alternativ är lika goda men ni kommer att lära er olika saker beroende på vad ni går vidare med. Notera att fall 3. bäst genomförs genom att ni börjar om från början, men istället för att skriva ny kod, kopierar kod från någon av lagerhanterarna -- bit för bit -- och testar under tiden. En av fördelarna med att bygga vidare på ett gammalt system är att ni får en känsla för hur det kan kännas att komma till kod som någon annan skrivit, får lida njuta av tveksam bra namngivining av funktioner och variabler, etc. En fördel med att börja om från början är att ni får möjlighet att bygga programmet "rätt från början" eftersom ni nu har insikter i programmet som ni omöjligen kunde ha haft i början av föregående inlupp.

I inlämningsuppgift 1 fokuserade vi till största delen på att få ett fungerande program. Vi har pratat om god praxis map. modularisering, informationsgömning, namngivning, etc. -- men det har hittills varit "ett plus". Från och med denna inlämningsuppgift är dessa aspekter självklara att beakta!

Utökningen av lagerhanteringssystemet som vi gör in denna inlämningsuppgift omfattar flera olika steg (ordningen oviktig):

 1. Användning C:s standardbibliotek (filer, ev. sortering via dynamiska arrayer för den som vill)
 2. Stöd för persistens på fil (alltså spara databasen till disk och läsa upp den igen)
 3. Grundläggande testning med hjälp av enhetstester för programmet i CUnit
 4. Generalisering av list och träd-modulerna från förra inlämningsuppgiften
 5. Integration med kod från annat kodpar på kursen
 6. Koddokumentation!

En bra idé är att börja med 4 följt av 5 eftersom 5 kräver interaktion med ett annat kodpar vilket ofta medför några dagars väntan. (YMMV.)

Användning av C:s standardbibliotek

Vi har delar av använt C:s standardbibliotek förut (malloc, free, strängmanipulering, etc.). Nu skall vi utöka detta med användning av funktioner för filmanipulering. Du kan använda man stdio för att se standardfunktioner för I/O. Vi kommer att behöva ganska få av dessa: förmodligen räcker det med öppna, läsa, skriva och stänga. Läs vidare under Persistens på fil nedan. Notera att det finns olika funktioner för att läsa int:ar, strängar, etc.

Balansering av binärträdet kan ske på följande sätt:

 1. Implementera ett självbalanserande binärträd med någon känd algoritm, t.ex. ett AVL-träd
 2. Dumpa trädet inorder i en array och bygg ett nytt träd genom att stoppa in elementen i rätt ordning (ungefär som en binärsökning, alltså börja med mittenelementet -- en rolig rekursiv algoritm!)

Ett mindre direkt alternativ som ger oss tillfälle att använda oss av C:s inbyggda stöd för sortering för är att använda preorder istället för inorder ovan och sedan använda C:s implementation av quicksort-algoritmen på arrayen. Du kan använda man qsort för att läsa om den. Det är alltså krångligare att göra så -- men du får jobba med en rolig del av standardbiblioteket!

Nedan finns ett litet Python-program som bygger upp trädet från en sorterad array. Notationen [:] nedan betyder att om a = [1,2,3,4,5] så är a[middle] == 3, a[:middle] == [1,2] och a[middle+1:] == [4,5].

def build_tree_from_array(a):
  middle = len(a) / 2
  tree_insert(a[middle])
  if middle > 0:
    build_tree_from_array(a[:middle])
  if middle > 1:
    build_tree_from_array(a[middle+1:])

Om du inte gör ett självbalanserande träd skall balansering av trädet göras tillgänglig från huvudloopen:

[S]ortera databasen

Oavsett hur balansering är implementerat skall ytterligare ett menyalternativ läggas till:

[K]ontrollera databasens sortering

Denna operation skall kontrollera om trädet är sorterat eller inte. Trädet anses osorterat om det finns ett subträd där djupet på det vänstra subträdet (VD) och djupet på det högra subträdet (HD) skiljer med strikt mer än 1. Alltså, N = abs(VD - HD) och om N > 1 är trädet osorterat.

Skriv ut "Sorterat" eller "Osorterat N" där N är den högsta N i trädet.

Funktionen för att ta bort en vara

Nu är det dags att implementera stöd för att ta bort en vara. När detta är gjort kan du också implementera stöd för att redigera en varas namn!

När man tar bort en vara tar man endast bort en enskild lagerplats för varan. När samtliga lagerplatser för en vara har tagits bort skall också varan tas bort ur trädet.

Exempel:

Vad vill du göra idag? <T>

Ta bort vara
============

1. Kritor
2. Hushållspapper
3. Minecraftsvärd

Välj vara att ta bort: <3>

Minecraftsvärd finns lagrat på följande platser:

1. A88 (100 stycken)
2. B2 (150 stycken)
3. C11 (350 stycken)

Vilken plats skall tas bort (0 för ingen)? <3>

Ångra

Om du får tidsbrist kan du få dispens från att implementera stöd för att ångra de nya funktionerna.

För tydlighets skull: det skall inte gå att ångra sortering av databasen.

Generalisering av datastrukturerna

I förra versionen av lagerhanteringen bytte vi lagringsformat från en statisk array (som på labbarna) till dynamiska träd och listor. Nu skall vi generalisera träden och listorna på ett sådant sätt att det går att använda dem i godtyckliga C-program.

Det betyder att du måste ändra på datastrukturerna på följande sätt:

 • Nycklar och poster i trädet/element i listan måste vara av typen element_t som är en union:
typedef struct element element_t;
struct element
{
 void *p;
 int  i;
 uint u;
 float f;
};

Observera att vi hanterar element_t med värdesemantik men att ett element kan innehålla en pekare.

 • All jämförelse eller operation på data av typen element_t måste ske med hjälp av funktionspekare.
 • Alla funktioner som trädet behöver skall skickas med som argument i och med att datastrukturen skapas (alltså som argument till tree_new etc.) NULL skall vara ett godtagbart alternativ med en vettig semantik.
 • Det skall vara möjligt att ha flera träd och listor som håller data av olika typ i samma program.

För att arbeta med funktionspekare är typedef ovärdeligt för att hålla koden läsbar. Följande C-kod deklarerar typen cmp_t som en funktion som tar två pekare av elementtyp (element_t) och returnerar en int. Tanken är att funktionen skall fungera som biblioteksfunktionen strcmp som jämför strängar. Låt x = strcmp(a,b). Om x < 0 är a före b i aktuell sorteringsordning. Om x > 0 är b före a. Om x == 0 är a och b exvivalenta.

/// @returns like strcmp
typedef int(*cmp_t)(element_t, element_t);

Nu kan vi modifiera funktionen som skapar en lista till att ta en pekare till en funktion för att jämföra elementen:

list_t *list_new(cmp_t *cmp)
{
 list_t *result = malloc(sizeof(list_t));
 if (result)
 {
  *result = { .cmp_f = cmp };
 }
 return result;
}

Och sedan använda denna funktion när vi behöver jämföra element, t.ex. när vi vill göra insättning i sorteringsordning:

void list_insert(list_t *l, element_t elem)
{
 node_t **c = &(l->first);
 while (*c && l->cmp_f((*c)->elem, elem)
  {
   c = &((*c)->next);
  }
 *c = node_new(elem, *c);
}

(Observera användandet av dubbelpekare ovan!)

TIPS!

Om listan/trädet behöver kopiera element behövs en funktion för det. Om listan/trädet behöver ta bort ett element ur minnet behövs en funktion för det (eftersom elementet kan innehålla pekare till andra strukturer som måste frigöras explicit). Och så vidare.

Koden för listan eller trädet får inte innehålla någon som helst kod som är specifik för lagerhanteraren!

Om du t.ex. behöver skriva ut alla element i en lista kan du lösa det på två sätt:

 1. Implementera en extern iterator
 2. Implementera en intern iterator

En extern iterator är ett protokoll som låter en användare vandra igenom en datastruktur. Så här:

iter_t *iter = list_iterator(mylist);
while (iter_has_next(iter))
 {
  element_t elem = iter_next(iter);
  shelf_t *s = elem->p;
  printf("Shelf: %c%d\n", s->letter, s->number);
 }

Iteratorn vet att listan innehåller element av typen element_t, men programmeraren måste hålla koll på vad som finns i element_t-objekten som returnerars och hämta ut

En intern iterator tar en funktionspekare och applicerar den på alla element i turordning:

void list_iterate(list_t *l, iter_fun_t *f)
{
 for (elem_t *c = l->first; c; c = c->next)
  {
    f(c->elem);
  }
}

Här är iter_fun_t en typ för en funktion som tar ett element_t och inte returnerar något utan bara har sido-effekted. T.ex. kunde vi ha en funktion:

void print_shelf(element_t elem)
{
 shelf_t *s = elem->p;
 printf("Shelf: %c%d\n", s->letter, s->number);
}

som kan användas så här:

list_iterate(mylist, print_element);

När ni är klara med denna del, flytta trädet och listan egna kataloger som inte ligger tillsammans med kod från lagerhanteringssystemet.

Integration med andras kod

Denna del av uppgiften går ut på att uppleva integration med kod som man inte själv har skrivit. För denna uppgift skall ni para ihop er med ett annat kodpar på kursen. Använd Piazza för att hitta ett annat par. Det nya paret skall helst vara från en annan grupp och får under inga omständigheter innehålla en gammal partner från inlupp 1.

I denna del av uppgiften skall ni byta träd och lista med varandra. Ni klonar (eller forkar) det andra kodparets repository och kompilerar och länkar mot den koden istället för er egen list/trädkod. HETT TIPS: hitta ett kodpar att byta med så innan ni skriver koden och försök komma överens om hur ni måste utöka headerfilerna (vilket är tillåtet i denna uppgift!) för att kunna byta kod med varandra. Idealiskt har ni en gemensam .h-fil.

Om ni gör allt rätt skall ni kunna ta det andra kodparets .c-filer, kompilera om, och så skall allt fungera.

Använd det andra kodparets dokumentation (eller den gemensamma) och försök undvika att läsa kod för att förstå hur något skall använda. Programmera alltså mot gränssnittet som det är tänkt att man skall göra -- man har inte alltid tillgång till koden. Med mindre än att ni kan påvisa buggar i det andra kodparets kod får ni INTE ändra deras kod -- ni måste anpassa ert program att fungera med de nya träd- och listmodulerna. Använd issue trackern på GitHub för att få det andra kodparet att laga sina fel!

Skriv en kort rapport om era erfarenheter som en issue på GitHub för det andra kodparets repository. (Använd detta för att redovisa relevanta mål.)

 • Hur stora var skillnaderna mellan implementationerna?
 • Var dokumentationen välskriven och användbar?
 • Även om gränssnitten var lika, fanns det ibland skillnader i beteenden?
 • Hur upplevde ni kvaliteten på namn i den andra koden?
 • Saknades någon funktion?
 • Fanns det något som var extra bra i den andra koden som saknades i er?

Enhetstester

Nu skall vi på allvar enhetstesta vår kod (se föreläsningen om testning). Egentligen skall all kod enhetstestas, men det räcker med en delmängd i detta fall.

Testa alla funktioner i list- och trädmodulerna! Det kommer att vara bra att ha när ni skall använda kod från ett annat par. Vidare skall ni testa åtminstone alla funktioner som används för att lägga till och ta bort en vara ur lagrets databas, samt undo-funktionen. Med alla funktioner avses här alla funktioner som ni har skrivit i ert program som som anropas i samband med tillägg av vara, etc.

Observera: Ni skall inte testa funktioner som läser in data från användaren. Om det är omöjligt att göra det (för att det är inläsningar överallt ... hm ...bra program???) behöver ert program refaktoreras, så att inläsningslogik och applikationslogik separeras från varandra. Exempelvis, om det finns en add_goods som ser ut så här (pseudokod):

def add_goods(DB):
 name = input_string("Namn: ")
 desc = input_string("Beskrivning: ")
 cost = input_int("Pris: ")
 # logik för att kolla att indatat är OK (utelämnad här)
 ware = new_ware(name, desc, cost)
 if ask_save_true():
  DB.add_ware(ware)

så skall den ändras till två funktioner:

def add_goods_ui(DB):
 name = input_string("Namn: ")
 desc = input_string("Beskrivning: ")
 cost = input_int("Pris: ")
 if ask_save_true():
  add_goods(DB, name, desc, cost)

def add_goods(DB, name, desc, cost):
 # logik för att kolla att indatat är OK (utelämnad här)
 ware = new_ware(name, desc, cost)
 DB.add_ware(ware)

Här ser vi att alla inläsningar (input_... och ask_...) är i funktionen som heter add_goods_ui. Denna funktion behöver inte testas -- det räcker med den där logiken för att kolla att indatat är OK ligger, tillsammans med den faktiska tilläggningen.

Skriv ett enhetstest för varje funktion, alltså testa exempelvis skapa ny lista, stoppa in och ta bort separat -- alltså i tre olika test.

Börja varje test med att skapa en ny "ren" testsituation. I fallet den länkade listan handlar det alltså om att skapa en ny lista det första vi gör i varje test. Syftet är att minska de möjliga felkällorna när vi sedan skall leta efter varför ett test inte passerar. I slutet av varje test skall vi också ta bort alla temporära data.

Persistens på fil

Nu skall vi lägga till stöd för att spara databasen på fil och läsa upp den igen. Börja med att bekanta dig med hur funktionerna fopen, fread och fclose fungerar, lämpligen genom att implementera en egen version av UNIX-programmet cat (skriv man cat om du inte känner till programmet).

Programmet skall ta som kommandoradsargument, namnet på den fil som innehåller databasen. Om denna fil inte finns skall den skapas och databasen skall vara tom. När programmet avslutas skall databasen sparas ned på filen så att den kan läsas upp igen nästa gång programmet startar. Det finns inga kommandon i programmet för att spara eller ladda databasen -- det sker automatiskt.

För att spara datat i databasen har du två val:

 1. Spara datat som radorienterad text där varje vara tar upp 4 rader (namn, beskrivning, pris, AL -- antal lagerplatser) och en lagerplats tar upp två rader (lagerplats, kvantitet). Inläsning läser först 4 rader och skapar en post i databasen från den. Sedan läser man AL * 2 rader för att läsa in lagerplatserna och stoppar in dem för den aktuella varan i databasen. När man når EOF -- end of file -- är man klar.
 2. Definiera ett binärt filformat på motsvarande sätt. Ett hyfsat bra filformat är detta:
int siz;       // antal bytes i posten
int name_siz;    // antal tecken i nästföljande sträng
char[name_siz] name; // namnet
int desc_siz;    // antal tecken i nästföljande sträng
char[desc_siz] desc; // beskrivningen
int price;      // pris
int storage_siz;   // antal lagerplatser
lagerplats_t storage[storage_siz]; // lagerplatserna

Egentligen är storage_siz onödig, men det blir något enklare på detta vis.

Man kan till och med tänka sig att själva filen startar med en int som berättar hur många poster den innehåller, men det går förstås också bra att leta efter EOF -- end of file.

Namngivning och refaktorering

När du skrev den förra lagerhanteraren var ditt fokus kanske på att få programmet att fungera. Det är lika viktigt att programmet fungerar som att det är läsbart och förändringsbart.

Gå igenom ditt program och titta på alla namn. Vad heter funktioner? De bör ha namn som förklarar vad de gör t.ex. save_product_to_db eller ask_yes_no_question. Detsamma gäller för variabler! Variabelnamnet amount är mindre informativt än number_of_fish såvida det inte är fullständigt uppenbart från det kontext där amount används att det är antalet fiskar som avses.

En bra tumregel är att ju längre variablernas räckvidd är -- desto längre namn skall de ha. Globala variabler bör alltså ha långa namn, och en loopvariabel för ett index in i en array kan heta i.

Sök också igenom ditt program efter repetitioner. Om du ser att samma följd av instruktioner förekommer flera gånger för att åstadkomma samma sak men kanske med olika input är det läge att skapa en funktion för det. Till exempel, om denna kod förekommer på flera ställen:

int merch_id = ask_selection("Välj vara", db);
bool remove = ask_yes_no_question("Ta bort vara?");
if (remove)
 {
   db_remove(db, merch_id);
 }

Kan man tänka sig att skapa funktionen remove_merch_from_db:

void remove_merch_from_db(db_t *db)
{
 // koden ovan
}

och anropa den. Då blir det enklare att ändra på interaktionen med databasen eftersom man bara behöver ändra på ett ställe.

Ofta kan det vara så att man använder olika parameterar på olika platser i koden, t.ex. olika frågesträngar till ask_selection. Då kan de bli extra parametrar till funktionen:

void remove_merch_from_db(db_t *db, char *query, char *conf_query)
{
 int merch_id = ask_selection(query, db);
 bool remove = ask_yes_no_question(conf_query);
 if (remove)
  {
    db_remove(db, merch_id);
  }
}

Koddokumentation

Använd verktyget doxygen för att dokumentera din kod. Du kan börja med att titta på exempel i headerfilen för den länkade listan. Målet med koddokumentation är att förklara för en användare av koden (inte programmet) hur den skall användas.

Tänk dig att vi plötsligt skulle byta ut din implementation av lagerhanteraren mot en annan grupps implementation, som du aldrig har sett. Förmodligen är många funktioner väldigt lika, men det finns säkert också stora skillnader. Funktioner som du aldrig har sett blir betydligt enklare att använda om de har en beskrivande text och funktioner som du också har, men som skiljer sig litet, är ännu viktigare att ha dokumentation för eftersom din förförståelse för hur de fungerar kommer att vara fel.

Dokumentation är med fördel kort för enkla saker och längre för komplexa saker. För komplexa funktioner kan man t.ex. ha ett exempel på hur man kan använda den för att göra något.

Tänk på att dokumentation kostar! När programmet ändras måste dokumentationen också ändras för att fortfarande vara korrekt. Felaktig dokumentation är en klassisk felkälla.

Åtta möjliga utökningar

 1. Möjlighet att spara och ladda en annan databasfil under körning av programmet
 2. Automatisk balansering av databasträdet istället för att användaren måste göra det manuellt
 3. Utöka makefilen med ett test-direktiv som kör alla tester
 4. Använd ett "coverage-verktyg" typ gcov för att ta reda på hur stor del av er kod testerna testar
 5. Konfigurera GitHub för att köra enhetstester automatiskt när kod checkas in
 6. Använd listmodul och trädmodul från två olika kodpar
 7. Utöka lagerplatsinformation med datum -- om datumet är före dagens datum finns varan, annars avser datumet
 8. Tillämpa defensiv programmering på hela programmet (se föreläsning 12)

Förslag på 3-mål att redovisa

 1. Inluppsmål 2
 2. E10 -- om du implementerar databasen t.ex. med ett binärt sökträd eller en länkad lista som är kan lagra godtyckligt data
 3. F13 -- finns flera lämpliga delar av programmet där man t.ex. letar efter data eller räknar ut totalsumman
 4. I22 -- indata både från användaren och andra delar av programmet att tänka på
 5. J26 -- vad behöver sparas på heapen, och varför?
 6. D9 -- ett direkt krav ovan
 7. Fortsätt med C7 -- du vill inte behöva efterskapa saker sedan (Du kan alltså inte redovisa detta redan nu.)

Förslag på 4/5-mål att redovisa

 1. A3 -- om du delar upp programmet i olika moduler som antytts ovan
 2. K31 -- motivera din modularisering
 3. M39 -- vid insättning/uttag ur länkade strukturer
 4. P47 -- hjälp en annan grupp förbättra sin kod med en pull request
 5. Q50 -- försök avgöra hur bra dina tester är