No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Clone or download
Latest commit 1058e3d Dec 6, 2017
Permalink
Failed to load latest commit information.
NodeRed Cambios flows node-red Oct 25, 2017
Wiring Cambios en la estructura de los Schemas Oct 1, 2017
app . Dec 6, 2017
data . Nov 24, 2017
docs Add doc and minor fixes Nov 13, 2017
public . Dec 6, 2017
.bowerrc - Sep 26, 2017
.gitignore Dropdown menus Dec 6, 2017
README.md Cambio README Sep 25, 2017
bower.json - Sep 26, 2017
config.js . Nov 24, 2017
limits.js Alerta FueraLinea Oct 25, 2017
package.json Paginacion Dec 6, 2017
server.js . Nov 24, 2017

README.md

Grupo 4:

  • Juan Felipe Mendez
  • Andrés David Laiton
  • Juan Camilo Bustamante
  • Andrés Olivares
  • Ramón Vega