Multimethods for C++17
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
benches
examples
.gitignore
CMakeLists.txt
LICENSE_1_0.txt
README.md
multimethods.h

README.md

multimethods

Multimethods for C++17

Особливості

 • Бібліотека автоматичо сортує реалізації за допомогою спадкування (типи порівнюються зліва-направо), наприклад:
  void multi_method(collide, const thing&)
    match(const thing&) { cout << "base\n"; }
    match(const asteroid&) { cout << "derived\n"; next_method; }
  end_method
  ...
  asteroid a;
  collide(a);

виведе на екран:

  derived
  base
 • можливість обирати методи, використовуючи передані аргументи, наприклад:
  int multi_method(my_abs, int)
    match(int n) { if(n > 0) next_method; return -n; }
    match(int n) { if(n < 0) next_method; return n; }
  end_method
 • мінімум кода для використання;
 • можна вказати fallback-функцію, що буде викликатися, якщо не знайдена відповідна реалізація;
  void multi_method(dump, thing&)
    match(asteroid&) { cout << "asteroid\n"; }
    fallback { cout << "unknown\n"; }
  end_method
 • бібліотека мала (близько тисячі рядків) і міститься у одному заголовному файлі.

Важлива інформація

 • Чим більше реалізацій у одного з методів, тим більше часу може знадобиться для його виклику. Наприклад, для такого коду:
  struct thing { virtial ~thing() {} };
  struct asteroid : thing {};
  struct spaceship : thing {};

  void multi_method(collide, thing&, thing&)
    match(asteroid&, asteroid&) {}
    match(asteroid&, spaceship&) {}
    match(spaceship&, asteroid&) {}
    match(spaceship&, spaceship&) {}
  end_method
  ...
  asteroid a;
  spaceship s;
  
  for(int i = 0; i < 250000000; ++i) {
    collide(a, a);
    collide(a, s);
    collide(s, a);
    collide(s, s);
  }

час виконання на 2600K 3.4GHz з компілятором clang++ склав близько 57.5сек (57.5нс на виклик). Цей час можна покращити, якщо надати інформацію про батьківські класи за допомогою макросу MM_CLASS:

  struct thing { MM_CLASS() virtual ~thing() {} };
  struct asteroid final : thing { MM_CLASS(thing) };
  struct spaceship final : thing { MM_CLASS(thing) };

  void multi_method(collide, thing&, thing&)
    match(asteroid&, asteroid&) {}
    match(asteroid&, spaceship&) {}
    match(spaceship&, asteroid&) {}
    match(spaceship&, spaceship&) {}
  end_method
  ...
  asteroid a;
  spaceship s;
  
  for(int i = 0; i < 250000000; ++i) {
    collide(a, a);
    collide(a, s);
    collide(s, a);
    collide(s, s);
  }

Для цього варіанту час виконання склав 13.77сек (13.77нс на виклик). Ці числа не є фіксованими і можуть бути змінені з часом через оптимізації, або, навпаки, через додавання нової функціональності.

Приклад використання

#include <iostream>
#include <multimethods.h>
using namespace std;

struct thing { virtual ~thing() {} };
struct lizard : thing {};
struct paper : thing {};
struct rock : thing {};
struct scissors : thing {};
struct spock : thing {};

void multi_method(rpsls, const thing&, const thing&)
  match(const lizard&, const paper&)   { cout << "Lizard eats Paper\n"; }
  match(const lizard&, const spock&)   { cout << "Lizard poisons Spock\n"; }
  match(const lizard&, const lizard&)   { cout << "Try again\n"; }
  match(const rock&, const lizard&)    { cout << "Rock crushes Lizard\n"; }
  match(const rock&, const scissors&)   { cout << "Rock crushes Scissors\n"; }
  match(const rock&, const rock&)     { cout << "Try again\n"; }
  match(const paper&, const rock&)    { cout << "Paper covers Rock\n"; }
  match(const paper&, const spock&)    { cout << "Paper disproves Spock\n"; }
  match(const paper&, const paper&)    { cout << "Try again\n"; }
  match(const scissors&, const lizard&)  { cout << "Scissors decapitates Lizard\n"; }
  match(const scissors&, const paper&)  { cout << "Scissors cuts Paper\n"; }
  match(const scissors&, const scissors&) { cout << "Try again\n"; }
  match(const spock&, const rock&)    { cout << "Spock vaporizes Rock\n"; }
  match(const spock&, const scissors&)  { cout << "Spock smashes Scissors\n"; }
  match(const spock&, const spock&)    { cout << "Try again\n"; }
  match(const thing& t1, const thing& t2) { rpsls(t2, t1); }
end_method

struct shape { virtual ~shape() {} };
struct rectangle : shape {};
struct triangle : shape {};

shape multi_method(overlap, const shape&, const shape&)
  match(const rectangle&, const rectangle&) { return rectangle(); }
end_method

int main() {
  rpsls(paper(), scissors());
  rpsls(lizard(), rock());
  rpsls(spock(), spock());
  // --------------
  overlap(rectangle(), rectangle());

  try {
    overlap(rectangle(), triangle());
  } catch(multimethods::not_implemented& e) {
    cout << e.what() << endl; // overlap: not_implemented
  }
}