Deze repository dient als discussie forum voor de publieke werkgroepen van OSLO
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.github/ISSUE_TEMPLATE
README.md

README.md

Deze repository is een onderdeel van het initiatief Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO). Meer informatie is terug te vinden op de OSLO productpagina.

OSLO

Vele (publieke) organisaties houden allerhande gegevens en wisselen die onderling uit. Om dit proces te vereenvoudigen, te stroomlijnen en te automatiseren, is OSLO, Open Standaarden voor Linkende Organisaties er. Dit initiatief van de Vlaamse Overheid wil het delen van data en gegevens vlotter doen verlopen, door betekenissen vast te leggen van concepten, woorden en definities (waardoor semantische discussies vermeden worden) en hoe deze te structureren in eigen databases of softwarepakketten. Op die manier ontstaan er kwaliteitsvolle up-to-date data en wordt er vermeden dat er lokale schaduwdatabanken ontstaan.

Deze repository

Deze repository heeft als doel het bijhouden van inhoudelijke en semantische vragen en issues met betrekking tot de verschillende OSLO standaarden. Feedback kan te allen teiden gegeven worden, maar de behandeling ervan is afhankelijk van de levenscyclusfase waarin een standaard zich bevindt:

  • Standaarden in ontwikkeling (ontwerpdocumenten): een thematische werkgroep werkt iteratief aan de specificatie tussen de verschillende werksessies door. De ontvangen feedback wordt meegenomen in de geplande werksessie.
  • Standaarden in behandeling (kandidaat-standaarden): de thematische werkgroep heeft een stabiele specificatie uitgewerkt die een consensus onder de deelnemers vertegenwoordigd. Gedurende een vastgelegde publieke reviewperiode wordt gezocht naar implementatie-ervaring en feedback die daaruit voortvloeit. Alle feedback wordt behandeld op het einde van de publieke reviewperiode.
  • Standaarden in gebruik (standaarden): de product owner van de standaard volgt nieuwe issues op. Indien er voldoende aanleiding is kan beslist worden om het werk te starten aan een nieuwe versie van de standaard op basis van de ontvangen feedback. Hiervoor zal een nieuw publiek ontwikkeltraject gevolgd worden.

Meer informatie over het achterliggende governance proces voor OSLO standaarden is terug te vinden in het document 'Proces en methode voor de ontwikkeling en erkenning van data standaarden'

Gerelateerde repositories