Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Extensie voor mobiliteitsbesluiten die gaan over wegmarkeringen en verkeerslichten #361

Open
jodelaure opened this issue Jun 16, 2020 · 0 comments

Comments

@jodelaure
Copy link

Issues in deze repository dienen inhoudelijke en semantische issues met betrekking tot de verschillende OSLO domeinmodellen aan te kaarten. Om technische (broken links, verkeerde mapping van termen op URI's...) of editoriale (typo's, fouten in de HTML weergave...) problemen aan te kaarten verwijzen we naar de Data.Vlaanderen.be repository.

Model(len) waarop de issue van toepassing is:
Besluit Mobiliteit
Omschrijving van het probleem:
Besluit mobiliteit behandelt de registratie van mobiliteitsmaatregelen en het plaatsen van verkeerstekens. In aanvulling hierop werd een applicatieprofiel voor verkeersborden aangemaakt. Zie: https://test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/verkeersborden/. Er is echter ook een minimale modellering nodig om de 2 andere soorten verkeersteken te beschrijven: de wegmarkering en de verkeerslichten. Gegeven dat er reeds verdienstelijke (kandidaat-) standaarden zijn voor de technische beschrijving van deze soorten verkeerstekens gaat het erom te bepalen hoe de technische beschrijving kan gelinkt worden aan het wettelijke besluit.
Omschrijving van een mogelijke oplossing:
We stellen voor een extensie te voorzien voor wegmarkeringen en verkeerslichten. De extensie is opgesteld in analogie met verkeersborden en is een brug tussen enerzijds de modellering van het besluit (de administratief-juridische beslissing om bepaalde afdwingbare verkeersmaatregelen op te leggen) en anderzijds de modellering in functie van de concrete implementatie en het technisch beheer. In functie van leesbaarheid is wellicht gewenst de brug naar de technische beschrijving voor zowel verkeersborden, wegmarkeringen en verkeerslichten mee op te nemen in het Besluit Mobiliteit.
LBLOD_MOB_ExtensieSemModel_20200616.pdf

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant