Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
45 lines (29 sloc) 1.04 KB
"""
Python 2 ile IoThook REST Api Testi
Kod çalıştırıldığında 'data' değişkenine verilen 'all' değişkeni ile
auth sahipliğindeki tüm veriler alınır.
Bu ornek IotHook servisine veri almak/gondermek icin baslangic seviyesinde
testlerin yapilmasini amaclamaktadir.
10 Mayıs 2017
Sahin MERSIN
Daha fazlasi icin
http://www.iothook.com
ve
https://github.com/electrocoder/iotHook
sitelerine gidiniz.
Sorular ve destek talepleri icin
https://github.com/electrocoder/iotHook/issues
sayfasindan veya Meşe Bilişim den yardım alabilirsiniz.
Yayin : http://mesebilisim.com
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License").
You may not use this file except in compliance with the License.
A copy of the License is located at
http://www.apache.org/licenses/
"""
import requests
# url = 'https://iothook.com/api/v1.2/datas/?data=all'
url = 'http://localhost:8000/api/v1.2/datas/?data=all'
auth=('test', 'test12345')
response = requests.get(url, auth=auth)
data = response.json()
print data