New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

اعداد فارسی هم‌عرض یا اعداد جدولی به عنوان یک فیچر اُپن‌تایپ #13

Open
aziz opened this Issue Jul 1, 2016 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@aziz
Contributor

aziz commented Jul 1, 2016

این موضوع را فرزان در #2 اشاره کرد و به نظرم ارزش دنبال کردن مجزا داره.
قلم‌های حرفه‌ای لاتین این فیچر را اکثرا دارند.


پیاده‌سازی‌اش نباید کار سختی باشد. امیدوارم طراحان قلم به این امکان هم توجهی پیدا کنند.
کاربردش در اسپردشیت‌ها، در جدول‌های متن‌های علمی و در نمایش قیمت‌ها در فروشگاه‌های آنلاین اهمیت زیادی داره.

@artlesshand

This comment has been minimized.

artlesshand commented Jul 1, 2016

عالی عالی! ممنون از توجهت

@aziz

This comment has been minimized.

Contributor

aziz commented Sep 30, 2016

در مورد اعداد فارسی این سه گزینه زیر هم می‌توانند از طریق فیچر‌های اُپن تایپ پیاده سازی شوند

۱. اعداد فارسی یا انگلیسی
۲. صفر توخالی یا توپر
۳. جداساز هزارگان بالا/پایین

@zoghal

This comment has been minimized.

Contributor

zoghal commented Oct 9, 2016

مشکل اساسی وجود داره در اعداد فارسی
در لاتین 234567890 تا ۹۵ درصد یک عرض یکسان دارند. اما در فارسی ۰ یک سازی میزنه، ۱ یک ساز دیگر و ۳و۴ و۵ ساز خودشان.
دست بردن در فرم حروف باعث زشتی آن میشه. و اگر فرم رو دستکاری نکنی امکانش نیست بین دو عدد ۳۳ و ۱۰ یک عرض نزدیک ایجاد کرد . مثلا در ۱۰ کلا عدد از هم باز میشه.
البته در سایز ریز زیاد خودنمایی نمیکنه. اما در سایز بالا اساسا ضایع هست.

در مورد اعداد فارسی این سه گزینه زیر هم می‌توانند از طریق فیچر‌های اُپن تایپ پیاده سازی شوند.

کار نشد نداره. اما و اگر

۱. اعداد فارسی یا انگلیسی

نمی‌شود. تو بحثش توضیح میدم.

۲. صفر توخالی یا توپر!

می شود، موافقم و تو نسخه‌های جدید این رو من به فونت‌هام اضافه کردم.

۳. جداساز هزارگان بالا/پایین

۱۰۰٪ مخالفم و اشتباه هست.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment