Skip to content
Powershell modul för hemautomation. Funktioner mot Vera och Telldus finns för tillfället.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Arduino
Bilder
ESP8266
Node-Red
Powershell
Python/SendSms
Vera
README.md

README.md

Hemautomation - www.automatiserar.se

alt tag

Här delar vi med oss av smarta script och program för hemautomation som vi skriver om på bloggen. Vi hoppas att fler har lust att bidra med smarta funktioner eller säger till du hittar fel i koden.

Målet med detta är att göra det smidig och enkelt att komma igång med Hemautomation för alla. Vi försöker dela med oss om hur dessa ska nyttjas.

  • Powershell --- Auomtaiserar.psm1 - Modulen har idag stöd för att hantera både Vera och Telldus Live

  • Esp8266 --- WifiSensor: Koden där är allt som behövs för att skapa en billig rörelse sensor till Vera.

Vill du läsa mer om hemautomation eller få inspiration så rekommenderar jag bloggen www.automatiserar.se, vi har skrivit om nästan allt som går att göra med Vera och Telldus.

// Ispep

You can’t perform that action at this time.