Skip to content
Branch: master
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
ESP826612E_V2_2.ino
README.md

README.md

Hemautomation - www.automatiserar.se

alt tag

Under en längre tid har jag testat en annan typ av batteri av typen LiFePO4. Spänningen är standard 3.2V för ett AA istället för 1.5V som brukar vara standard på AA. Optimalt spänning för wifi kortet ESP8266 12E är runt ~3 .0 - 3.3V. Testade batteriet med en ESP8266 i 14 dagar utan problem. Över 4000 Wifi skickningar med temperatur, wifi signal och tidsåtgång levererades till ThingSpeak, Vera (UI7) och loggservern.

Koden är allt som behövs för att själv posta till Thingspek, Vera och loggservern.

Läs mer om hur du bygger detta på: http://www.automatiserar.se/solcell-och-lifepo4-med-esp8266-12e/

// Ispep

You can’t perform that action at this time.