Framtidens digitala kontanter
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
config
lib
models
test
.gitignore
.nvmrc
README.md
package-lock.json
package.json
permissions.acl

README.md

Betakronan

Betakronan är en testbädd som påbörjats med anledning av Riksbankens utredning om ett offentligt digitalt betalningsmedel. Betakronans syfte är att berika samtalet och utredningen kring e-kronan med insikter som kommer av laborativ utveckling och faktiska implemenationer i kod.

Hyperledger

Implementationen bygger just nu på blockchain-plattformen Hyperledger Fabric och hjälpverktyget Hyperledger Composer.

För att köra tester

  1. Ladda ner repot
  2. Gå in i mappen och kör npm i
  3. Kör npm test

Vem står bakom Betakronan?

Betakronan är ett initiativ av Iteam, som digitaliserar företag och organisationer genom strategi, kod och kultur.