Permalink
Commits on Dec 27, 2012
 1. version nb

  JPMoresmau committed Dec 27, 2012
Commits on Dec 26, 2012
 1. release notes

  JPMoresmau committed Dec 26, 2012
Commits on Dec 20, 2012
 1. prefs fix

  JPMoresmau committed Dec 20, 2012
Commits on Dec 19, 2012
 1. bump version

  JPMoresmau committed Dec 19, 2012
 2. spaces

  JPMoresmau committed Dec 19, 2012
Commits on Dec 18, 2012
 1. todo updated

  JPMoresmau committed Dec 18, 2012
 2. release notes

  JPMoresmau committed Dec 18, 2012
 3. locals in autocomplete

  JPMoresmau committed Dec 18, 2012
Commits on Dec 17, 2012
 1. defensive

  JPMoresmau committed Dec 17, 2012
Commits on Dec 14, 2012
 1. rename 2.3.3 to 2.4.0

  JPMoresmau committed Dec 14, 2012
 2. need imports

  JPMoresmau committed Dec 14, 2012
 3. avoid duplicates

  JPMoresmau committed Dec 14, 2012
 4. remove mention of scion

  JPMoresmau committed Dec 14, 2012
 5. 2.4.0 for feature too

  JPMoresmau committed Dec 14, 2012
Commits on Dec 13, 2012
Commits on Dec 12, 2012
 1. work with fileinput too

  JPMoresmau committed Dec 12, 2012
Commits on Dec 11, 2012
 1. new line after pragma

  JPMoresmau committed Dec 11, 2012
Commits on Dec 8, 2012
Commits on Dec 6, 2012
 1. error on null location

  JPMoresmau committed Dec 6, 2012
Commits on Dec 5, 2012
 1. overwrite flag

  JPMoresmau committed Dec 5, 2012
Commits on Dec 4, 2012
 1. refresh dist after build

  JPMoresmau committed Dec 4, 2012
 2. off by one

  JPMoresmau committed Dec 4, 2012
 3. space may not be there

  JPMoresmau committed Dec 4, 2012
 4. need empty imports

  JPMoresmau committed Dec 4, 2012
Commits on Dec 3, 2012
 1. notify only at the end

  JPMoresmau committed Dec 3, 2012
Commits on Nov 30, 2012
Commits on Nov 24, 2012