Skip to content
Jednoduchá komponenta (Datagrid) pro vykreslování seznamů v Nette.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
LICENSE
README.md
composer.json

README.md

ZetGrid nette component

Latest stable Downloads Total Open Issues

ZetGrid je jednoduchá komponenta v Nette, která umožňuje vytváření tzv. datagridu a kterou programátor plní za běhu dle svých potřeb, např. při iteraci nad seznamem entit.

Komponenta funguje jako továrnička, kterou přidáte do konfiguračního souboru a pak už jen vytváříte její instanci.

services:
	- Zet\Grid\IGridFactory

Composer

composer require jzechy/zetgrid

Ukázový kod

protected function createComponentUserGrid() {
		$grid = $this->gridFactory->create();

		$header = $grid->addHeader();
		$header->addColumn("#");
		$header->addColumn("Uživatelské jméno");
		$header->addColumn("Email");
		$header->addColumn();

		foreach($this->getUsers() as $user) {
			$row = $grid->addRow();
			$row->addColumn($user->getId());
			$row->addColumn($user->getUsername());
			$row->addColumn($user->getEmail())
				->setLink("mailto:". $user->getEmail());

			$buttons = $row->addColumn()->addClass("text-right");
			$buttons->addButton()
				->addAttribute("title", "Upravit uživatele")
				->addClass("btn btn-warning btn-xs")
				->setIcon("glyphicon glyphicon-pencil")
				->setLink($this->link("edit", $user->getId()));
			$buttons->addButton()
				->addAttribute("title", "Smazat uživatele")
				->addClass("btn btn-danger btn-xs")
				->setIcon("glyphicon glyphicon-remove")
				->setLink($this->link("delete", $user->getId()));
		}

		return $grid;
	}
You can’t perform that action at this time.