Odchytávání chyb

Zechy edited this page Aug 22, 2016 · 3 revisions

Server-Side Controller

Na straně controlleru lze z UploadModelu vyhazovat libovolné výjimky. Výjimky jsou při zpracování odchyceny a uploaderu se odešle JSON odpoveď s informacemi o chybě.

Client-Side

Pokud při nahrávání souboru bude ze serveru navrácena chyba, bude nahrazen v seznamu souborů jeho název chybovou hláškou. V případě, že aplikace není v provozním režimu, je informace s chybovou hláškou z výjimky vypsána jako error do konzole.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.