Přechod z 1.2 na 2.0

Zechy edited this page Dec 30, 2017 · 7 revisions

Registrace

 • Z registrace odebrána položka uiMode. Nově nahrazeno nastavením Renderer.
 • UI Mody jsou nahrazeny vlastní renderer class.

Konfigurace

Do konfigurace byly přidány nové možnosti:

renderer

Nahrazující uiMode, přejímá název třídy, která bude zajišťovat vykreslení FileUploaderu. Lze použít předdefinované nebo vlastní.

translator

Název třídy, která má sloužit jako translator. Nepovinný parametr, pokud není zadán, uploader se pokusí vyhledat službu rozhraní \Nette\Localization\ITranslator.

autoTranslate

Výchozí hodnota false. Automaticky přeloží zadané chybové hlášky.

messages

Seznam vlastních chybových hlášek. Lze zadat již normální věty nebo výrazy pro translator. Chybové hlášky jsou následující:

 • maxFiles - Maximální počet souborů.
 • maxSize - Maximální velikost souboru.
 • fileTypes - Povolené typy souborů.
 • fileSize - PHP chyba. Soubor je příliš velký.
 • partialUpload - PHP chyba. Soubor byl nahrán částečně.
 • noFile - PHP chyba. Nebyl nahrán žádný soubor.
 • tmpFolder - PHP chyba. Chybí dočasná složka.
 • cannotWrite - PHP chyba. Nepodařilo se zapsat soubor na disk.
 • stopped - PHP chyba. Nahrávání souboru bylo přerušeno.

uploadSettings

Seznam vlastních konfiguračních hodnot pro uploader. Tato položka slouží k vlastní úpravě blueimpova uploaderu, umožnuje zadat veškeré konfigurační vlastnosti, které uploader nabízí.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.