Rendering

Zechy edited this page Sep 28, 2017 · 4 revisions

Výchozí renderery

Fileuploader přichází s třemi předdefinovanými renderery:

Ve výchozím nastavení se vybírá Html5Renderer.

Vlastní renderer

Je možné si napsat i vlastní třídu pro vykreslování uploaderu. Vše probíhá za pomoci třídy \Nette\Utils\Html. Pro vykreslení uploaderu je k dispozici několik základních elementů/komponent, které můžete dle libosti upravovat.

 • container: Element, který obaluje celý uploader.
 • input: File input, na který jsou navázané události uploaderu.
 • globalProgress: Element, který slouží jako progress bar pro celou frontu souborů.
 • globalProgressValue: Element, který slouží pro vypsání % nahrávaní aktuální fronty.
 • fileProgress: Element, který slouží jako progress bar pro samotný soubor.
 • fileProgressValue: Element, který slouží pro vypsání % nahrávání aktuálního souboru.
 • imagePreview: Element, do kterého je vložen náhled obrázku.
 • filePreview: Element, do kterého je vypsán typ nahrávaného souboru.
 • filename: Element, do kterého se vypisuje název souboru.
 • delete: Element, který slouží jako tlačítko/odkaz pro smazání souboru.
 • errorMessage: Element, do kterého se vypisují chybové zprávy.

Všechny elementy jsou ve výchozím stavu nastaveny jako divy, výjimku tvoří pouze následující:

 • input je input type="file"
 • delete je button type="button"
 • imagePreview je img

Progress bary mohou být dle potřeby HTML5 tagy <progress> nebo <div>.

BaseRenderer

Vlastní renderer musí dědit od třídy \Zet\FileUpload\Template\Renderer\BaseRenderer. Tato třída má pro své potomky atribut $elements, ve kterém jsou v poli na přislušných indexech uloženy Html Prototypes všech komponent.

BaseRenderer obsahuje tři abstraktní metody, které je třeba implementovat.

/**
 * Class BaseRenderer
 *
 * @author Zechy <email@zechy.cz>
 * @package Zet\FileUpload\Template\Renderer
 */
abstract class BaseRenderer extends Object implements IUploadRenderer {

	/**
	 * Sestavení výchozí šablony uploaderu.
	 *
	 * @return \Nette\Utils\Html
	 */
	abstract public function buildDefaultTemplate();
	
	/**
	 * Sestavení šablony pro vkládání nových souborů.
	 *
	 * @return \Nette\Utils\Html
	 */
	abstract public function buildFileContainerTemplate();
	
	/**
	 * Sestavení šablony pro soubor, u kterého vznikla chyba.
	 *
	 * @return \Nette\Utils\Html
	 */
	abstract public function buildFileError();
}

Metoda buildDefaultTemplate() sestavuje základní šablonu rendereru, tedy to, co je vidět po načtení stránky. Každý další přidaný soubor poté využívá šablonu, která je sestavená pomocí buuildFileContainerTemplate(). Pokud dojde při nahrávání souboru k chybě, je využita šablona z metody buildFileError().

Pokud v šabloně není potřeba nějakou komponentu využít, je možné její HTML prototype přepsat hodnotou null, při vykreslování pak nebude docházet k pokusu o její naplnění/použití.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.