Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1472 lines (809 sloc) 48.9 KB
#X-Generator: crowdin.com
%0\ contains\ the\ regular\ expression\ <b>%1</b>=%0 indeholder regulærudtrykket <b>%1</b>
%0\ contains\ the\ term\ <b>%1</b>=%0 indeholder udtrykket <b>%1</b>
%0\ doesn't\ contain\ the\ regular\ expression\ <b>%1</b>=%0 indeholder ikke regulærudtrykket <b>%1</b>
%0\ doesn't\ contain\ the\ term\ <b>%1</b>=%0 indeholder ikke udtrykket <b>%1</b>
%0\ export\ successful=%0-eksport lykkedes
%0\ matches\ the\ regular\ expression\ <b>%1</b>=%0 matcher regulærudtrykket <b>%1</b>
%0\ matches\ the\ term\ <b>%1</b>=%0 matcher udtrykket <b>%1</b>
<field\ name>=<feltnavn>
<select>=<vælg>
<select\ word>=<vælg ord>
Abbreviate\ journal\ names\ of\ the\ selected\ entries\ (ISO\ abbreviation)=Forkort tidsskriftsnavn for de valgte poster (ISO-forkortelse)
Abbreviate\ journal\ names\ of\ the\ selected\ entries\ (MEDLINE\ abbreviation)=Forkort tidsskriftsnavn for de valgte poster (MEDLINE-forkortelse)
Abbreviate\ names=Forkort navn
Abbreviated\ %0\ journal\ names.=Fortkortet %0 tidsskriftsnavn.
Abbreviation=Forkortelse
About\ JabRef=Om JabRef
Abstract=Sammendrag
Accept=Accepter
Accept\ change=Accepter ændring
Action=Handling
Add=Tilføj
Add\ a\ (compiled)\ custom\ Importer\ class\ from\ a\ class\ path.=Tilføj en (kompileret) egendefineret Importer-klasse fra en classpath.
The\ path\ need\ not\ be\ on\ the\ classpath\ of\ JabRef.=Stien behøver ikke at være på JabRefs classpath.
Add\ a\ (compiled)\ custom\ Importer\ class\ from\ a\ ZIP-archive.=Tilføj en kompileret Importer-klasse fra en ZIP-fil.
The\ ZIP-archive\ need\ not\ be\ on\ the\ classpath\ of\ JabRef.=ZIP-filen behøver ikke at være i din classpath.
Add\ from\ folder=Tilføj fra mappe
Add\ from\ JAR=Tilføj fra JAR-fil
Add\ new=Tilføj ny
Add\ subgroup=Tilføj undergruppe
Add\ to\ group=Tilføj i gruppe
Added\ group\ "%0".=Tilføjede gruppe "%0".
Added\ new=Tilføjede ny
Added\ string=Tilføjede streng
Additionally,\ entries\ whose\ <b>%0</b>\ field\ does\ not\ contain\ <b>%1</b>\ can\ be\ assigned\ manually\ to\ this\ group\ by\ selecting\ them\ then\ using\ either\ drag\ and\ drop\ or\ the\ context\ menu.\ This\ process\ adds\ the\ term\ <b>%1</b>\ to\ each\ entry's\ <b>%0</b>\ field.\ Entries\ can\ be\ removed\ manually\ from\ this\ group\ by\ selecting\ them\ then\ using\ the\ context\ menu.\ This\ process\ removes\ the\ term\ <b>%1</b>\ from\ each\ entry's\ <b>%0</b>\ field.=Desuden, poster hvis <b>%0</b>-felt ikke indeholder <b>%1</b> kan føjes manuelt til denne gruppe ved at vælge dem, og enten trække dem over eller bruge kontekstmenuen. Denne proces tilføjer udtrykket <b>%1</b> til hver af posternes <b>%0</b>-felt. Poster kan fjernes manuelt fra denne gruppe ved at vælge dem og derefter bruge kontekstmenuen. Denne proces fjerner udtrykket <b>%1</b> fra hver af posternes <b>%0</b>-felt.
Advanced=Avanceret
All\ entries=Alle poster
All\ entries\ of\ this\ type\ will\ be\ declared\ typeless.\ Continue?=Alle posterne af denne type vil blive klassificeret som typeløse. Fortsæt?
All\ fields=Alle felter
A\ SAX\ exception\ occurred\ while\ parsing\ '%0'\:=En SAXException forekom ved læsning af '%0'\:
and=og
any\ field\ that\ matches\ the\ regular\ expression\ <b>%0</b>=ethvert felt som matcher regulærudtrykket <b>%0</b>
Appearance=Udseende
Append=Tilføj
Append\ contents\ from\ a\ BibTeX\ library\ into\ the\ currently\ viewed\ library=Tilføj indhold fra en BibTeX-library i den åbne library
Append\ library=Føj til library
Append\ the\ selected\ text\ to\ BibTeX\ field=Tilføj den valgte tekst til BibTeX-nøglen
Application=Applikation
Apply=Udfør
Arguments\ passed\ on\ to\ running\ JabRef\ instance.\ Shutting\ down.=Argumenterne sendt til allerede aktiv JabRef-instans. Afslutter.
Assign\ the\ original\ group's\ entries\ to\ this\ group?=Føj den oprindelige gruppes poster til denne gruppe?
Assigned\ %0\ entries\ to\ group\ "%1".=Tilføjede %0 poster til gruppen "%1".
Assigned\ 1\ entry\ to\ group\ "%0".=Tilføjede 1 post til gruppen "%0".
Attach\ URL=Tilføj URL
Autogenerate\ BibTeX\ keys=Autogenerer BibTeX-nøgler
Autolink\ files\ with\ names\ starting\ with\ the\ BibTeX\ key=Autolink filer med navn som starter med BibTeX-nøglen
Autolink\ only\ files\ that\ match\ the\ BibTeX\ key=Autolink kun filer med navn som svarer til BibTeX-nøglen
Automatically\ create\ groups=Generer grupper automatisk
Automatically\ remove\ exact\ duplicates=Fjern eksakte dubletter automatisk
AUX\ file\ import=AUX-fil import
Available\ export\ formats=Tilgængelige eksportformater
Available\ BibTeX\ fields=Tilgængelige felter
Available\ import\ formats=Tilgængelige importformater
Backup\ old\ file\ when\ saving=Lav sikkerhedskopi ved gemning
%0\ source=%0-kilde
Browse=Gennemse
by=med
Cancel=Annuller
Cannot\ add\ entries\ to\ group\ without\ generating\ keys.\ Generate\ keys\ now?=Kan ikke føje poster til en gruppe uden at generere nøgler. Vil du generere nøgler nu?
Cannot\ merge\ this\ change=Kan ikke inkorporere denne ændring
case\ insensitive=skelner ikke mellem store og små bogstaver
case\ sensitive=skelner mellem store og små bogstaver
Case\ sensitive=Skeln mellem store og små bogstaver
change\ assignment\ of\ entries=ændre tildeling af poster
Change\ case=Ændre store/små bogstaver
Change\ entry\ type=Ændre posttype
Change\ of\ Grouping\ Method=Ændre grupperingsmetode
change\ preamble=Ændre præambel
Change\ table\ column\ and\ General\ fields\ settings\ to\ use\ the\ new\ feature=Ændre opsætning for tabelkollonner og generelle felter for anvende den nye funktion
Changed\ language\ settings=Ændrede sprogindstillinger
Changed\ preamble=Ændrede præambel
Cite\ command=Citations-kommando
Clear=Ryd
Clear\ fields=Ryd felter
Close=Luk
Close\ dialog=Luk dialog
Close\ the\ current\ library=Luk denne library
Close\ window=Luk vindue
Closed\ library=Lukkede library
Column\ width=Kolonnebredde
Command\ line\ id=Kommandolinje-id
Contained\ in=Indeholdt i
Content=Indhold
Copied=Kopierede
Copied\ key=Kopierede nøgle
Copied\ keys=Kopierede nøgler
Copy=Kopier
Copy\ BibTeX\ key=Kopier BibTeX-nøgle
Copy\ file\ to\ file\ directory=Kopier fil til filbibliotek
Copy\ to\ clipboard=Kopier til udklipsholder
Could\ not\ call\ executable=Kunne ikke kalde programfilen
Could\ not\ export\ file=Kunne ikke eksportere
Could\ not\ export\ preferences=Kunne ikke eksportere indstillinger
Could\ not\ find\ a\ suitable\ import\ format.=Fandt ikke noget passende importformat.
Could\ not\ import\ preferences=Kunne ikke importere indstillinger
Could\ not\ instantiate\ %0=Kunne ikke instantiere %0
Could\ not\ instantiate\ %0\ %1=Kunne ikke instantiere %0 %1
Could\ not\ instantiate\ %0.\ Have\ you\ chosen\ the\ correct\ package\ path?=Kunne ikke instantiere %0. Har du valgt korrekt pakke-sti?
Could\ not\ open\ link=Kunne ikke åbne link
Could\ not\ print\ preview=Kunne ikke printe forhåndsvisning
Could\ not\ run\ the\ 'vim'\ program.=Kunne ikke køre 'vim'-programmet
Could\ not\ save\ file.=Kunne ikke gemme fil.
Character\ encoding\ '%0'\ is\ not\ supported.=Tegnkodingen '%0' er ikke understøttet.
crossreferenced\ entries\ included=refererede poster inkluderet
Current\ content=Nuværende indhold
Current\ value=Nuværende værdi
Custom\ entry\ types=Brugerdefinerede posttyper
Custom\ entry\ types\ found\ in\ file=Fandt brugerdefinerede posttyper i filen
Customize\ entry\ types=Tilpas posttyper
Customize\ key\ bindings=Opsætning af genvejstaster
Cut=Klip
cut\ entries=klippede poster
cut\ entry=klip post
Library\ encoding=Tegnkoding for library
Library\ properties=Libraryegenskaber
Date\ format=Datoformat
Default=Standard
Default\ encoding=Standard kodning
Default\ grouping\ field=Standardfelt for gruppering
Default\ pattern=Standardmønster
Default\ sort\ criteria=Standard sorteringskriterier
Delete=Slet
Delete\ custom\ format=Slet brugerdefineret type
delete\ entries=slet poster
Delete\ entry=Slet post
delete\ entry=slet post
Delete\ multiple\ entries=Slet flere poster
Delete\ rows=Slet rækker
Delete\ strings=Slet strenge
Deleted=Slettet
Delimit\ fields\ with\ semicolon,\ ex.=Afgræns felter med semikolon, f.eks.
Descending=Faldende
Description=Beskrivelse
Deselect\ all=Vælg ingen
Deselect\ all\ duplicates=Fravælg alle dubletter
Disable\ this\ confirmation\ dialog=Deaktiver denne kontroldialog
Display\ all\ entries\ belonging\ to\ one\ or\ more\ of\ the\ selected\ groups.=Vis alle poster indeholdt i mindst en af de valgte grupper.
Display\ all\ error\ messages=Vis alle fejlmeddelelser
Display\ help\ on\ command\ line\ options=Vis kommandolinjehjælp
Display\ only\ entries\ belonging\ to\ all\ selected\ groups.=Vis kun poster indeholdt i alle valgte grupper.
Display\ version=Vis versionsnummer
Do\ not\ abbreviate\ names=Forkort ikke navn
Do\ not\ import\ entry=Importer ikke post
Do\ not\ open\ any\ files\ at\ startup=Åbn ingen filer ved opstart
Do\ not\ overwrite\ existing\ keys=Overskriv ikke eksisterende nøgler
Do\ not\ show\ these\ options\ in\ the\ future=Vis ikke disse valg igen
Do\ not\ wrap\ the\ following\ fields\ when\ saving=Introducer ikke linjeskift i følgende felter ved gemning
Do\ not\ write\ the\ following\ fields\ to\ XMP\ Metadata\:=Skriv ikke følgende felter til XMP-metadata\:
Do\ you\ want\ JabRef\ to\ do\ the\ following\ operations?=Skal JabRef udføre de følgende operationer?
Donate\ to\ JabRef=Doner til JabRef
Down=Ned
Download\ file=Download fil
Downloading...=Downloader...
Drop\ %0=Slip %0
duplicate\ removal=fjernelse af dubletter
Duplicate\ string\ name=Ikke-unikt navn på streng
Duplicates\ found=Dubletter fundet
Dynamic\ groups=Dynamiske grupper
Dynamically\ group\ entries\ by\ a\ free-form\ search\ expression=Grupper poster dynamisk ved hjælp af et standard søgeudtryk
Dynamically\ group\ entries\ by\ searching\ a\ field\ for\ a\ keyword=Grupper poster dynamisk ved at søge efter nøgleord i et felt
Each\ line\ must\ be\ on\ the\ following\ form=Hver linje skal være på følgende form
Edit=Rediger
Edit\ custom\ export=Rediger eksternt eksportfilter
Edit\ entry=Rediger post
Save\ file=Rediger link
Edit\ file\ type=Rediger filtype
Edit\ group=Rediger gruppe
Edit\ preamble=Rediger præambel
Edit\ strings=Rediger tekststrenge
Editor\ options=Alternativer for redigering
empty\ library=tom library
Enable\ word/name\ autocompletion=Aktiver autokomplettering af navn/ord
Enter\ URL=Skriv URL
Enter\ URL\ to\ download=Skriv URL som skal hentes
entries=poster
Entries\ cannot\ be\ manually\ assigned\ to\ or\ removed\ from\ this\ group.=Poster kan ikke manuelt tilføjes eller fjernes fra denne gruppe.
Entries\ exported\ to\ clipboard=Poster eksporteret til udklipsholder
entry=post
Entry\ editor=Postredigering
Entry\ preview=Forhåndsvisning
Entry\ table=Hovedtabel
Entry\ table\ columns=Tabelkolonner
Entry\ type=Posttype
Entry\ type\ names\ are\ not\ allowed\ to\ contain\ white\ space\ or\ the\ following\ characters=Navn på typer kan ikke indeholde mellemrum eller nogle af følgende tegn
Entry\ types=Posttyper
Error=Fejl
Error\ exporting\ to\ clipboard=Fejl ved eksport til udklipsholder
Error\ occurred\ when\ parsing\ entry=En fejl opstod ved læsning af post
Error\ opening\ file=Fejl ved åbning af fil
Error\ while\ writing=En fejl opstod ved skrivning
'%0'\ exists.\ Overwrite\ file?='%0' eksisterer. Erstat filen?
Overwrite\ file?=Erstat filen?
Export=Eksporter
Export\ name=Navn på filter
Export\ preferences=Eksporter indstillinger
Export\ preferences\ to\ file=Eksporter indstillinger til fil
Export\ properties=Egenskaber for eksportfilter
Export\ to\ clipboard=Eksporter til udklipsholder
Exporting=Eksporterer
Extension=Efternavn
External\ changes=Eksterne ændringer
External\ file\ links=Eksterne links
External\ programs=Eksterne programmer
External\ viewer\ called=Eksternt program kaldt
Fetch=Hent
Field=Felt
field=felt
Field\ name=Feltnavn
Field\ names\ are\ not\ allowed\ to\ contain\ white\ space\ or\ the\ following\ characters=Feltnavn kan ikke indeholde mellemrum eller følgende tegn
Field\ to\ filter=Felt som skal filtreres
Field\ to\ group\ by=Grupperingsfelt
File=Fil
file=fil
File\ '%0'\ is\ already\ open.=Filen '%0' er allerede åben.
File\ changed=Fil ændret
File\ directory\ is\ '%0'\:=Filbiblioteket er '%0'\:
File\ directory\ is\ not\ set\ or\ does\ not\ exist\!=Filbiblioteket er ikke sat eller eksisterer ikke\!
File\ exists=Filen eksisterer
File\ has\ been\ updated\ externally.\ What\ do\ you\ want\ to\ do?=Filen er blevet ændret eksternt. Hvad vil du gøre?
File\ not\ found=Fil ikke fundet
File\ type=Filtype
File\ updated\ externally=Filen er blevet ændret eksternt
filename=filnavn
Files\ opened=Filer åbnet
Finished\ automatically\ setting\ external\ links.=Fuldførte automatisk udfyldning af eksterne links.
Finished\ writing\ XMP\ for\ %0\ file\ (%1\ skipped,\ %2\ errors).=Fuldførte skrivning af XMP for %0-fil (sprang over %1, %2 fejl).
First\ select\ the\ entries\ you\ want\ keys\ to\ be\ generated\ for.=Vælg først hvilke poster du vil generere nøgler for.
Fit\ table\ horizontally\ on\ screen=Tilpas tabelbredden horisontalt
Float=Flyt
Format\ of\ author\ and\ editor\ names=Formattering af forfatter- og redaktørnavn
Format\ string=Formatstreng
Format\ used=Format brugt
Formatter\ name=Navn på formatering
found\ in\ AUX\ file=fundet i AUX-fil
Full\ name=Fuldt navn
General=Generelt
General\ fields=Generelle felter
Generate=Generer
Generate\ BibTeX\ key=Generer BibTeX-nøgle
Generate\ keys=Generer nøgler
Generate\ keys\ before\ saving\ (for\ entries\ without\ a\ key)=Generer nøgler før gemning (for poster uden nøgle)
Generate\ keys\ for\ imported\ entries=Generer automatisk nøgler for importerede poster
Generate\ now=Generer nu
Generated\ BibTeX\ key\ for=Genererede BibTeX-nøgle for
Generating\ BibTeX\ key\ for=Genererer BibTeX-nøgle for
Gray\ out\ non-hits=Skraver ikke-træffere
Groups=Gruppering
Have\ you\ chosen\ the\ correct\ package\ path?=Har du valgt korrekt pakke-sti?
Help=Hjælp
Help\ on\ key\ patterns=Hjælp om nøglegenerering
Help\ on\ regular\ expression\ search=Hjælp om søgning med regulære udtryk
Hide\ non-hits=Skjul ikke-træffere
Hierarchical\ context=Gruppehierarki
Highlight=Fremhæv
Hint\:\ To\ search\ specific\ fields\ only,\ enter\ for\ example\:<p><tt>author\=smith\ and\ title\=electrical</tt>=Hint\: For kun at søge i specifikke felter, skriv f.eks.\:<p><tt>author\=smith and title\=electrical</tt>
HTML\ table=HTML-tabel
HTML\ table\ (with\ Abstract\ &\ BibTeX)=HTML-tabell (med Abstract & BibTeX)
Icon=Ikon
Ignore=Ignorer
Import=Importer
Import\ and\ keep\ old\ entry=Importer og behold den gamle post
Import\ and\ remove\ old\ entry=Importer og fjern den gamle post
Import\ entries=Importer poster
Import\ failed=Import mislykkedes
Import\ file=Importer fil
Import\ group\ definitions=Importer gruppedefinitioner
Import\ name=Navn på import
Import\ preferences=Importer indstillinger
Import\ preferences\ from\ file=Importer indstillinger fra fil
Import\ strings=Importer strenge
Import\ to\ open\ tab=Importer til åbent faneblad
Import\ word\ selector\ definitions=Importer definitioner for hurtigvælgere
Imported\ entries=Importerede poster
Imported\ from\ library=Importerede fra libraryn
Importer\ class=Importer-klasse
Importing=Importerer
Importing\ in\ unknown\ format=Importerer ukendt format
Include\ abstracts=Inkluder abstracts
Include\ entries=Inkluder poster
Include\ subgroups\:\ When\ selected,\ view\ entries\ contained\ in\ this\ group\ or\ its\ subgroups=Inkluder undergrupper\: Vis poster indeholdt i denne gruppe eller en undergruppe
Independent\ group\:\ When\ selected,\ view\ only\ this\ group's\ entries=Uafhængig gruppe\: Vis kun denne gruppes poster
Insert=Tilføj
Insert\ rows=Tilføj rækker
Intersection=Fællesmænge
Invalid\ BibTeX\ key=Ugyldig BibTeX-nøgle
Invalid\ date\ format=Ugyldigt datoformat
Invalid\ URL=Ugyldig URL
JabRef\ preferences=JabRef-indstillinger
Journal\ abbreviations=Tidsskriftsforkortelser
Keep=Behold
Keep\ both=Behold begge
Key\ bindings=Genvejstaster
Key\ bindings\ changed=Genvejstaster ændret
Key\ generator\ settings=Indstillinger for nøglegenerering
Key\ pattern=Mønster
keys\ in\ library=nøgler i libraryn
Keyword=Nøgleord
Label=Navn
Language=Sprog
Last\ modified=Sidst ændret
LaTeX\ AUX\ file=LaTeX AUX-fil
Leave\ file\ in\ its\ current\ directory=Lad filen ligge i biblioteket, den ligger i nu
Left=Venstre
Limit\ to\ fields=Begræns til følgende felter
Limit\ to\ selected\ entries=Begræns til valgte poster
Link\ local\ file=Link til lokal fil
Link\ to\ file\ %0=Link til filen %0
Listen\ for\ remote\ operation\ on\ port=Lyt efter fjernoperationer på port
Load\ and\ Save\ preferences\ from/to\ jabref.xml\ on\ start-up\ (memory\ stick\ mode)=Hent og gem indstillinger fra/til jabref.xml ved opstart (memory stick-tilstand)
Main\ file\ directory=Hovedbibliotek
Main\ layout\ file=Hoved-layoutfil
Manage\ custom\ exports=Opsæt eksterne eksportfiltre
Manage\ custom\ imports=Opsæt eksterne importfiltre
Manage\ external\ file\ types=Administrer eksterne &filtyper
Mark\ new\ entries\ with\ addition\ date=Mærk nye poster med dato
Mark\ new\ entries\ with\ owner\ name=Mærk nye poster med navn på ejer
Memory\ stick\ mode=Memory Stick-tilstand
Menu\ and\ label\ font\ size=Størrelse på menuskrifttyper
Merged\ external\ changes=Inkorporerede eksterne ændringer
Messages=Meddelelser
Modification\ of\ field=Ændring af felt
Modified\ group\ "%0".=ændrede gruppen "%0".
Modified\ groups=ændrede grupper
Modified\ string=ændrede streng
Modify=Ændre
Move\ down=Flyt ned
Move\ external\ links\ to\ 'file'\ field=Flyt eksterne links til 'file'-feltet
move\ group=flyt gruppe
Move\ up=Flyt op
Moved\ group\ "%0".=Flyttede gruppen "%0".
Name=Navn
Name\ formatter=Navneformatering
Natbib\ style=Natbib-stil
nested\ AUX\ files='nestede' AUX-filer
New=Ny
new=ny
New\ BibTeX\ sublibrary=Ny BibTeX-dellibrary
New\ content=Nyt indhold
New\ library\ created.=Opprettede ny library.
New\ field\ value=Ny værdi
New\ group=Ny gruppe
New\ string=Ny streng
Next\ entry=Næste post
No\ actual\ changes\ found.=Ingen reelle ændringer fundet.
no\ base-BibTeX-file\ specified=ingen basis-BibTeXfil specificeret
no\ library\ generated=ingen library genereret
No\ entries\ found.\ Please\ make\ sure\ you\ are\ using\ the\ correct\ import\ filter.=Ingen poster fundet. Kontroller at du bruger korrekt importfilter.
No\ entries\ found\ for\ the\ search\ string\ '%0'=Fandt ingen poster for søgeteksten '%0'
No\ entries\ imported.=Ingen poster importeret.
No\ files\ found.=Ingen filer fundet.
No\ GUI.\ Only\ process\ command\ line\ options.=Ingen GUI. Processer kun kommandolinjevalg.
No\ journal\ names\ could\ be\ abbreviated.=Ingen tidsskriftsnavne kunne forkortes.
No\ journal\ names\ could\ be\ unabbreviated.=Ingen tidsskriftsnavne kunne ekspanderes.
No\ URL\ defined=Ingen URL er defineret
not=ikke
not\ found=ikke fundet
Nothing\ to\ redo=Ingenting at gentage
Nothing\ to\ undo=Ingenting at fortryde
occurrences=forekomster
One\ or\ more\ keys\ will\ be\ overwritten.\ Continue?=En eller flere nøgler vil blive overskrevet. Fortsæt?
Open=Åbn
Open\ library=Åbn library
Open\ editor\ when\ a\ new\ entry\ is\ created=Start redigering når en ny post oprettes
Open\ file=Åbn fil
Open\ last\ edited\ libraries\ at\ startup=Åbn sidst viste libraryr ved opstart
Open\ terminal\ here=Åben terminal her
Open\ URL\ or\ DOI=Åbn URL eller DOI
Opened\ library=Åbnede library
Opening=Åbner
Operation\ canceled.=Operationen afbrudt.
Optional\ fields=Valgfri felter
Options=Valg
or=eller
Output\ or\ export\ file=Gem eller eksporter fil
Override=Tilsidesæt
Override\ default\ file\ directories=Tilsidesæt standard fil-biblioteker
Override\ default\ font\ settings=Tilsidesæt standardskrifttyper
Override\ the\ BibTeX\ field\ by\ the\ selected\ text=Tilsidesæt BibTeX-nøglen til fordel for den valgte nøgle
Overwrite=Overskriv
Overwrite\ existing\ field\ values=Overskriv eksisterende værdier
Overwrite\ keys=Overskriv nøgler
pairs\ processed=par revideret
Password=Kodeord
Paste=Indsæt
paste\ entries=indsæt poster
paste\ entry=indsæt post
Paste\ from\ clipboard=Indsæt fra udklipsholder
Pasted=Indsat
Path\ to\ %0\ not\ defined=Sti til %0 ikke defineret
Path\ to\ LyX\ pipe=Sti til LyX-pipe
PDF\ does\ not\ exist=PDF-filen findes ikke
Plain\ text\ import=Import fra ren tekst
Please\ enter\ a\ name\ for\ the\ group.=Skriv et navn til gruppen.
Please\ enter\ a\ search\ term.\ For\ example,\ to\ search\ all\ fields\ for\ <b>Smith</b>,\ enter\:<p><tt>smith</tt><p>To\ search\ the\ field\ <b>Author</b>\ for\ <b>Smith</b>\ and\ the\ field\ <b>Title</b>\ for\ <b>electrical</b>,\ enter\:<p><tt>author\=smith\ and\ title\=electrical</tt>=Skriv et søgeudtryk. For eksempel, for at søge i alle felter efter <b>Olsen</b>, skriv\:<p><tt>olsen</tt><p>For at søge i <b>Author</b>-feltet efter <b>Olsen</b> og i <b>Title</b>-feltet efter <b>electrical</b>, skriv\:<p><tt>author\=olsen and title\=electrical</tt>
Please\ enter\ the\ field\ to\ search\ (e.g.\ <b>keywords</b>)\ and\ the\ keyword\ to\ search\ it\ for\ (e.g.\ <b>electrical</b>).=Skriv venligsts feltet som skal søges i (f.eks. <b>keywords</b>) og nøgleordet at søge efter (f.eks. <b>electrical</b>).
Please\ enter\ the\ string's\ label=Skriv et navn for strengen
Please\ select\ an\ importer.=Vælg venligst et importfilter.
Possible\ duplicate\ entries=Mulige dubletter
Possible\ duplicate\ of\ existing\ entry.\ Click\ to\ resolve.=Mulig dublet af eksisterende post. Klik for at løse problemet.
Preferences=Indstillinger
Preferences\ recorded.=Indstillinger gemt.
Preview=Forhåndsvisning
Previous\ entry=Forrige post
Primary\ sort\ criterion=Primært sorteringskriterium
Problem\ with\ parsing\ entry=Problem med at læse post
Processing\ %0=Arbejder %0
Pushed\ citations\ to\ %0=Referencer sendt til %0
Quit\ JabRef=Afslut JabRef
Raw\ source=Kilde
Redo=Gentag
Reference\ library=Referencelibrary
%0\ references\ found.\ Number\ of\ references\ to\ fetch?=Referencer fundet\: %0. Antal referencer som skal hentes?
Refine\ supergroup\:\ When\ selected,\ view\ entries\ contained\ in\ both\ this\ group\ and\ its\ supergroup=Undergruppe\: Vis poster indeholdt både i denne gruppe og gruppe over
regular\ expression=Regulærudtryk
Remote\ operation=Fjernstyring
Remote\ server\ port=Port til fjernstyring
Remove=Fjern
Remove\ subgroups=Fjern undergrupper
Remove\ all\ subgroups\ of\ "%0"?=Fjern alle undergrupper af "%0"?
Remove\ entry\ from\ import=Fjern post fra import
Remove\ entry\ type=Slet posttype
Remove\ from\ group=Fjern fra gruppe
Remove\ group=Fjern gruppe
Remove\ group,\ keep\ subgroups=Fjern gruppe, behold undergrupper
Remove\ group\ "%0"?=Fjern gruppen "%0"?
Remove\ group\ "%0"\ and\ its\ subgroups?=Fjern gruppen "%0" og dens undergrupper?
remove\ group\ (keep\ subgroups)=fjern gruppe (behold undergrupper)
remove\ group\ and\ subgroups=fjern gruppe og undergrupper
Remove\ group\ and\ subgroups=Fjern gruppe og undergrupper
Remove\ link=Slet link
Remove\ old\ entry=Fjern gammel post
Remove\ selected\ strings=Slet valgte strenge
Removed\ group\ "%0".=Fjernede gruppen "%0"
Removed\ group\ "%0"\ and\ its\ subgroups.=Fjernede gruppen "%0" og dens undergrupper
Removed\ string=Streng fjernet
Renamed\ string=ændrede navn på streng
Replace\ (regular\ expression)=Erstat (regulærudtryk)
Replace\ string=Erstat streng
Replace\ with=Erstat med
Replaced=Erstattet
Required\ fields=Obligatoriske felter
Reset\ all=Nulstil alle
Resolve\ strings\ for\ all\ fields\ except=Slå strenge op for alle felter undtagen
Resolve\ strings\ for\ standard\ BibTeX\ fields\ only=Slå kun strenge op for standard BibTeX-felter
resolved=løst
Review=Kommentarer
Review\ changes=Gennemse ændringer
Right=Højre
Save=Gem
Save\ all\ finished.=Alle libraryr gemt
Save\ all\ open\ libraries=Gem alle åbne libraryr
Save\ before\ closing=Gem før libraryn lukkes
Save\ library=Gem library
Save\ library\ as...=Gem library som ...
Save\ entries\ in\ their\ original\ order=Gem poster i oprindelig rækkefølge
Save\ failed=Gemning mislykkedes
Save\ failed\ during\ backup\ creation=Gemning mislykkedes ved oprettelse af sikkerhedskopi
Saved\ library=Library gemt
Saved\ selected\ to\ '%0'.=Gemte valgte i '%0'.
Saving=Gemmer
Saving\ all\ libraries...=Gemmer alle libraryr...
Saving\ library=Gemmer library
Search=Søg
Search\ expression=Søgeudtryk
Search\ for=Søg efter
Searching\ for\ duplicates...=Søger efter dubletter...
Searching\ for\ files=Søger efter filer
Secondary\ sort\ criterion=Sekundært sorteringskriterium
Select\ all=Vælg alle
Select\ encoding=Vælg tegnkodning
Select\ entry\ type=Vælg posttype
Select\ external\ application=Vælg ekstern applikation
Select\ file\ from\ ZIP-archive=Vælg fil fra ZIP-fil
Select\ the\ tree\ nodes\ to\ view\ and\ accept\ or\ reject\ changes=Vælg forgreningerne for at inspicere og acceptere eller forkaste ændringer
Selected\ entries=Valgte poster
Set\ field=Sæt felt
Set\ fields=Sæt felter
Set\ general\ fields=Tilpas generelle felter
Set\ main\ external\ file\ directory=Sæt hovedbibliotek for eksterne links
Settings=Indstillinger
Shortcut=Genvej
Show/edit\ %0\ source=Vis/rediger %0-kilde
Show\ 'Firstname\ Lastname'=Vis 'Fornavn Efternavn'
Show\ 'Lastname,\ Firstname'=Vis 'Efternavn, Fornavn'
Show\ BibTeX\ source\ by\ default=Vis BibTeX-kode som standard
Show\ confirmation\ dialog\ when\ deleting\ entries=Vis dialog for at bekræfte sletning af poster
Show\ description=Vis beskrivelse
Show\ file\ column=Vis 'file'-kolonne
Show\ last\ names\ only=Vis kun efternavn
Show\ names\ unchanged=Vis navn uændret
Show\ optional\ fields=Vis valgfrie felter
Show\ required\ fields=Vis obligatoriske felter
Show\ URL/DOI\ column=Vis URL/DOI-kolonne
Simple\ HTML=Simpel HTML
Size=Størrelse
Skipped\ -\ No\ PDF\ linked=Sprang over - ingen PDF-fil linket
Skipped\ -\ PDF\ does\ not\ exist=Sprang over - PDF-filen findes ikke
Skipped\ entry.=Sprang over post.
source\ edit=redigering af kilde
Special\ name\ formatters=Specielle navneformateringer
Special\ table\ columns=Specielle kolonner
Statically\ group\ entries\ by\ manual\ assignment=Grupper poster statisk ved manuel tildeling
Strings=Strenge
Strings\ for\ library=Strenge for library
Sublibrary\ from\ AUX=Dellibrary fra AUX-fil
Switches\ between\ full\ and\ abbreviated\ journal\ name\ if\ the\ journal\ name\ is\ known.=Skifter mellem fuldt og forkortet tidsskriftsnavn hvis navnet er kendt.
Tabname=Navn på faneblad
Target\ file\ cannot\ be\ a\ directory.=Angivet fil kan ikke være et bibliotek.
Tertiary\ sort\ criterion=Tertiært sorteringskriterium
paste\ text\ here=Indtastningsfelt
The\ chosen\ date\ format\ for\ new\ entries\ is\ not\ valid=Det valgte datoformat er ugyldigt
The\ chosen\ encoding\ '%0'\ could\ not\ encode\ the\ following\ characters\:=Den valgte tegnkodning '%0' kunne ikke kode de følgende tegn\:
the\ field\ <b>%0</b>=feltet <b>%0</b>
The\ file<BR>'%0'<BR>has\ been\ modified<BR>externally\!=Filen<BR>'%0'<BR>er blevet ændret<BR>eksternt\!
The\ group\ "%0"\ already\ contains\ the\ selection.=Gruppen "%0" indeholder allerede de valgte poster.
The\ label\ of\ the\ string\ cannot\ be\ a\ number.=Navnet på strengen kan ikke være et tal.
The\ label\ of\ the\ string\ cannot\ contain\ spaces.=Navnet på strengen kan ikke indeholde mellemrum.
The\ label\ of\ the\ string\ cannot\ contain\ the\ '\#'\ character.=Navnet på strengen kan ikke indeholde tegnet '\#'.
The\ output\ option\ depends\ on\ a\ valid\ import\ option.=Output-indstillingen er afhængig af en gyldig import-indstilling.
The\ PDF\ contains\ one\ or\ several\ BibTeX-records.=PDF-filen indeholder en eller flere BibTeX-poster.
Do\ you\ want\ to\ import\ these\ as\ new\ entries\ into\ the\ current\ library?=Vil du importere disse som nye poster i den åbne library?
The\ regular\ expression\ <b>%0</b>\ is\ invalid\:=Regulærudtrykket <b>%0</b> er ugyldigt\:
The\ search\ is\ case\ insensitive.=Søgningen skelner ikke mellem store og små bogstaver.
The\ search\ is\ case\ sensitive.=Søgningen skelner mellem store og små bogstaver.
The\ string\ has\ been\ removed\ locally=Strengen er blevet slettet lokalt
There\ are\ possible\ duplicates\ (marked\ with\ an\ icon)\ that\ haven't\ been\ resolved.\ Continue?=Der findes mulige dubletter (mærket med et ikon) som ikke er blevet håndteret. Fortsæt?
This\ entry\ has\ no\ BibTeX\ key.\ Generate\ key\ now?=Denne post har ingen BibTeX-nøgle. Generer nøgle nu?
This\ entry\ type\ cannot\ be\ removed.=Denne posttype kan ikke slettes.
This\ group\ contains\ entries\ based\ on\ manual\ assignment.\ Entries\ can\ be\ assigned\ to\ this\ group\ by\ selecting\ them\ then\ using\ either\ drag\ and\ drop\ or\ the\ context\ menu.\ Entries\ can\ be\ removed\ from\ this\ group\ by\ selecting\ them\ then\ using\ the\ context\ menu.=Denne gruppe indeholder poster baseret på manuel tildeling. Poster kan tildeles til denne gruppe ved at vælge dem og derefter trække dem over til gruppen, eller ved hjælp af højreklikmenuen.
This\ group\ contains\ entries\ whose\ <b>%0</b>\ field\ contains\ the\ keyword\ <b>%1</b>=Denne gruppe indeholder poster hvis <b>%0</b>-felt indeholder nøgleordet <b>%1</b>
This\ group\ contains\ entries\ whose\ <b>%0</b>\ field\ contains\ the\ regular\ expression\ <b>%1</b>=Denne gruppe indeholder poster, hvis <b>%0</b>-felt stemmer med regulærudtrykket <b>%1</b>
This\ operation\ requires\ all\ selected\ entries\ to\ have\ BibTeX\ keys\ defined.=Denne operation kræver, at alle valgte poster har definerede BibTeX-nøgler.
This\ operation\ requires\ one\ or\ more\ entries\ to\ be\ selected.=Denne operation kræver, at en eller flere poster er valgt.
Toggle\ entry\ preview=Vis/skjul forhåndsvisning
Toggle\ groups\ interface=Vis/skjul grupperingspanel
Try\ different\ encoding=Prøv en anden tegnkodning
Unabbreviate\ journal\ names\ of\ the\ selected\ entries=Ekspander tidsskriftsnavn for de valgte poster
Unabbreviated\ %0\ journal\ names.=Ekspanderede %0 tidsskriftsnavn.
Unable\ to\ open\ link.\ The\ application\ '%0'\ associated\ with\ the\ file\ type\ '%1'\ could\ not\ be\ called.=Kan ikke åbne link. Applikationen '%0' associeret med filtypen '%1' kunne ikke kaldes.
unable\ to\ write\ to=kunne ikke skrive til
Undo=Fortryd
Union=Foreningsmængde
Unknown\ BibTeX\ entries=Ukendte BibTeX-poster
unknown\ edit=ukendt ændring
Unknown\ export\ format=Ukendt eksportformat
untitled=uden navn
Up=Op
Update\ to\ current\ column\ widths=Brug nuværende kolonnebredder
Upgrade\ external\ PDF/PS\ links\ to\ use\ the\ '%0'\ field.=Opgrader eksterne PDF- og PS-links til at bruge '%0'-feltet.
Upgrade\ file=Opgrader fil
Upgrade\ old\ external\ file\ links\ to\ use\ the\ new\ feature=Opgrader gamle eksterne links for at bruge den nye funktion
usage=brug
Use\ autocompletion\ for\ the\ following\ fields=Brug autoudfyldning for følgende felter
Use\ regular\ expression\ search=Brug søgning med regulærudtryk
Username=Brugernavn
Value\ cleared\ externally=Værdi slettet eksternt
Value\ set\ externally=Værdi sat eksternt
verify\ that\ LyX\ is\ running\ and\ that\ the\ lyxpipe\ is\ valid=kontroller at LyX kører, og at den angivne lyxpipe stemmer
View=Vis
Vim\ server\ name=Navn på Vim-server
Waiting\ for\ ArXiv...=Venter på ArXiv
Warn\ about\ unresolved\ duplicates\ when\ closing\ inspection\ window=Advar om dubletter som ikke er blevet håndteret, når inspektionsvinduet lukkes
Warn\ before\ overwriting\ existing\ keys=Advar før eksisterende nøgler overskrives
Warning=Advarsel
Warnings=Advarsler
web\ link=link
What\ do\ you\ want\ to\ do?=Hvad vil du gøre?
When\ adding/removing\ keywords,\ separate\ them\ by=Når nøgleord tilføjes eller fjernes, adskil dem med
Will\ write\ XMP-metadata\ to\ the\ PDFs\ linked\ from\ selected\ entries.=Skriver XMP-metadata til PDF-filerne linket fra de valgte poster.
with=med
Write\ BibTeXEntry\ as\ XMP-metadata\ to\ PDF.=Skriv BibTeX-posten som XMP-metadata til PDF.
Write\ XMP=Skriv XMP
Write\ XMP-metadata=Skriv XMP-metadata
Write\ XMP-metadata\ for\ all\ PDFs\ in\ current\ library?=Skriv XMP-metadata for alle PDFer i denne library?
Writing\ XMP-metadata...=Skriver XMP-metadata...
Writing\ XMP-metadata\ for\ selected\ entries...=Skriver XMP-metadata for de valgte poster...
XMP-annotated\ PDF=XMP-annoteret PDF
XMP\ export\ privacy\ settings=Indstillinger for XMP-eksport
XMP-metadata\ found\ in\ PDF\:\ %0=XMP-metadata fundet i PDF\: %0
You\ must\ restart\ JabRef\ for\ this\ to\ come\ into\ effect.=Du skal genstarte JabRef for, at dette skal træde i kraft.
You\ have\ changed\ the\ language\ setting.=Du har valgt et nyt sprog.
You\ have\ entered\ an\ invalid\ search\ '%0'.=Ugyldigt søgeudtryk '%0'.
You\ must\ restart\ JabRef\ for\ the\ new\ key\ bindings\ to\ work\ properly.=Du skal genstarte JabRef for, at de nye genvejstaster skal fungere.
Your\ new\ key\ bindings\ have\ been\ stored.=Dine nye genvejstaster er blevet gemt.
The\ following\ fetchers\ are\ available\:=Følgende henteværktøjer er tilgængelige\:
Could\ not\ find\ fetcher\ '%0'=Kunne ikke finde henteværktøjet '%0'
Running\ query\ '%0'\ with\ fetcher\ '%1'.=Kører forespørgsel '%0' med henteværktøjet '%1'.
Query\ '%0'\ with\ fetcher\ '%1'\ did\ not\ return\ any\ results.=Forespørgsel '%0' med henteværktøjet '%1' returnerede ingen resultater.
Move\ file=Flyt fil
Rename\ file=omdøb fil
Move\ file\ failed=Flytning af fil mislykkedes
Could\ not\ move\ file\ '%0'.=Kunne ikke flytte fil '%0'.
Could\ not\ find\ file\ '%0'.=Kunne ikke finde filen '%0'.
Number\ of\ entries\ successfully\ imported=Antal poster korrekt importeret
Import\ canceled\ by\ user=Import afbrudt af bruger
Progress\:\ %0\ of\ %1=Fremskridt\: %0 af %1
Error\ while\ fetching\ from\ %0=Fejl under hentning fra %0
Please\ enter\ a\ valid\ number=Indtast venligst et gyldigt tal
Show\ search\ results\ in\ a\ window=Vis søgeresultater i et vindue
Move\ file\ to\ file\ directory?=Flyt fil til filbibliotek?
Library\ is\ protected.\ Cannot\ save\ until\ external\ changes\ have\ been\ reviewed.=Libraryn er beskyttet. Kan ikke gemme før eksterne ændringer er gennemset.
Protected\ library=Beskyttet library
Refuse\ to\ save\ the\ library\ before\ external\ changes\ have\ been\ reviewed.=Nægt at gemme library før eksterne ændringer er gennemset.
Library\ protection=Library-beskyttelse
Unable\ to\ save\ library=Kan ikke gemme library
BibTeX\ key\ generator=BibTeX-nøglegenerator
Unable\ to\ open\ link.=Kan ikke åbne link.
MIME\ type=MIME-type
This\ feature\ lets\ new\ files\ be\ opened\ or\ imported\ into\ an\ already\ running\ instance\ of\ JabRef<BR>instead\ of\ opening\ a\ new\ instance.\ For\ instance,\ this\ is\ useful\ when\ you\ open\ a\ file\ in\ JabRef<br>from\ your\ web\ browser.<BR>Note\ that\ this\ will\ prevent\ you\ from\ running\ more\ than\ one\ instance\ of\ JabRef\ at\ a\ time.=Denne funktion tillader, at flere filer kan åbnes eller importeres i en allerede kørende JabRef<BR>i stedet for at åbne programmet påny. For eksempel er dette praktisk, når du åbner filer i<BR>JabRef fra din web browser.<BR>Bemærk at dette vil forhindre dig i at køre mere end en instans af JabRef ad gangen.
Run\ fetcher,\ e.g.\ "--fetch\=Medline\:cancer"=Kør henteværktøj, f.eks. "--fetch\=Medline\:cancer"
The\ ACM\ Digital\ Library=ACM Digital Library
Reset=Nulstil
Use\ IEEE\ LaTeX\ abbreviations=Brug IEEE-LaTeX-forkortelser
When\ opening\ file\ link,\ search\ for\ matching\ file\ if\ no\ link\ is\ defined=Søg efter en matchende fil, når der åbnes et fil-link, der ikke er defineret
Settings\ for\ %0=Indstillinger for %0
Sort\ the\ following\ fields\ as\ numeric\ fields=Sorter følgende felter som numeriske felter
Line\ %0\:\ Found\ corrupted\ BibTeX\ key.=Linje %0\: Fandt ødelagt BibTeX-nøgle.
Line\ %0\:\ Found\ corrupted\ BibTeX\ key\ (contains\ whitespaces).=Linje %0\: Fandt ødelagt BibTeX-nøgle (indeholder blanktegn).
Line\ %0\:\ Found\ corrupted\ BibTeX\ key\ (comma\ missing).=Linje %0\: Fandt ødelagt BibTeX-nøgle (manglende komma).
Update\ to\ current\ column\ order=Brug nuværende kolonnerækkefølge
Rename\ field=Omdøb felt
Set/clear/append/rename\ fields=Udfyld/ryd/omdøb felter
Rename\ field\ to=Omdøb felt til
Move\ contents\ of\ a\ field\ into\ a\ field\ with\ a\ different\ name=Flyt indhold af et felt til et felt med et andet navn
You\ can\ only\ rename\ one\ field\ at\ a\ time=Du kan kun omdøbe et felt ad gangen
Cannot\ use\ port\ %0\ for\ remote\ operation;\ another\ application\ may\ be\ using\ it.\ Try\ specifying\ another\ port.=Kan ikke bruge port %0 til fjernstyring; et andet program bruger den måske. Prøv en anden port.
Looking\ for\ full\ text\ document...=Søger efter tekstdokument...
Autosave=Automatisk sikkerhedskopi
Export\ in\ current\ table\ sort\ order=Eksporter med nuværende tabel-sortering
Export\ entries\ in\ their\ original\ order=Eksporter poster med den oprindelige sortering
Error\ opening\ file\ '%0'.=Fejl ved åbning af filen '%0'.
Formatter\ not\ found\:\ %0=Formatering ikke fundet\: %0
Clear\ inputarea=Ryd inputområde
Could\ not\ save,\ file\ locked\ by\ another\ JabRef\ instance.=Kunne ikke gemme, filen er låst af en anden kørende JabRef.
File\ is\ locked\ by\ another\ JabRef\ instance.=Filen er låst af en anden kørende JabRef.
Do\ you\ want\ to\ override\ the\ file\ lock?=Vil du ignorere, at filen er låst?
File\ locked=Fil låst
Current\ tmp\ value=Aktuel tmp-værdi
Metadata\ change=Metadata-ændring
Changes\ have\ been\ made\ to\ the\ following\ metadata\ elements=Der er ændringer i følgende metadata-elementer
Generate\ groups\ for\ author\ last\ names=Generer grupper for forfatteres efternavne
Generate\ groups\ from\ keywords\ in\ a\ BibTeX\ field=Generer grupper ud fra nøgleord i et BibTeX-felt
Enforce\ legal\ characters\ in\ BibTeX\ keys=Håndhæv tilladte tegn i BibTeX-nøgler
Save\ without\ backup?=Gem uden sikkerhedskopi?
Unable\ to\ create\ backup=Kan ikke oprette sikkerhedskopi
Move\ file\ to\ file\ directory=Flyt fil til filbibliotek
Rename\ file\ to=Omdøb fil til
<b>All\ Entries</b>\ (this\ group\ cannot\ be\ edited\ or\ removed)=<b>Alle poster</b> (denne gruppe kan ikke redigeres eller flyttes)
static\ group=statisk gruppe
dynamic\ group=dynamisk gruppe
refines\ supergroup=afgrænser overgruppen
includes\ subgroups=inkluderer undergrupper
contains=indeholder
search\ expression=søge-udtry
Optional\ fields\ 2=Valgfri felter 2
Waiting\ for\ save\ operation\ to\ finish=Venter på gemme-operation
Resolving\ duplicate\ BibTeX\ keys...=Udreder dublerede BibTeX-nøgler...
Finished\ resolving\ duplicate\ BibTeX\ keys.\ %0\ entries\ modified.=Udredning af dublerede BibTeX-nøgler afsluttet. %0 poster ændret.
This\ library\ contains\ one\ or\ more\ duplicated\ BibTeX\ keys.=Denne library indeholder en eller flere dublerede BibTeX-nøgler.
Do\ you\ want\ to\ resolve\ duplicate\ keys\ now?=Vil du udrede dublerede BibTeX-nøgler nu?
Find\ and\ remove\ duplicate\ BibTeX\ keys=Find og fjern dublederede BibTeX-nøgler
Expected\ syntax\ for\ --fetch\='<name\ of\ fetcher>\:<query>'=Forventet syntaks for --fetch\='<navn på henteværktøj>\:<forespørgsel>'
Duplicate\ BibTeX\ key=Dubleret BibTeX-nøgle
Always\ add\ letter\ (a,\ b,\ ...)\ to\ generated\ keys=Tilføj altid bogstav (a, b, ...) til genererede nøgler
Ensure\ unique\ keys\ using\ letters\ (a,\ b,\ ...)=Garantér unikke nøgler med bogstaver (a, b, ...)
Ensure\ unique\ keys\ using\ letters\ (b,\ c,\ ...)=Garantér unikke nøgler med bogstaver (b, c, ...)
General\ file\ directory=Generelt filbibliotek
User-specific\ file\ directory=Brugerspecifikt filbibliotek
Search\ failed\:\ illegal\ search\ expression=Søgning fejlede\: illegalt søgeudtryk
Show\ ArXiv\ column=Vis ArXiv-kolonne
You\ must\ enter\ an\ integer\ value\ in\ the\ interval\ 1025-65535\ in\ the\ text\ field\ for=Der skal indtastes et heltal i intervallet 1025-65535 i tekstfeltet til
Automatically\ open\ browse\ dialog\ when\ creating\ new\ file\ link=Åbn automatisk fildialog når nyt link oprettes
Import\ metadata\ from\:=Importer metadata fra\:
Choose\ the\ source\ for\ the\ metadata\ import=Vælg kilde for import af metadata
Create\ entry\ based\ on\ XMP-metadata=Opret post baseret på XMP-data
Create\ blank\ entry\ linking\ the\ PDF=Opret tom post med link til PDF-filen
Only\ attach\ PDF=Tilføj kun PDF
Title=Titel
Create\ new\ entry=Opret ny post
Update\ existing\ entry=Opdater eksisterende post
Autocomplete\ names\ in\ 'Firstname\ Lastname'\ format\ only=Autofuldfør kun navne i formatet 'Fornavn Efternavn'
Autocomplete\ names\ in\ 'Lastname,\ Firstname'\ format\ only=Autofuldfør kun navne i formatet 'Efternavn, Fornavn'
Autocomplete\ names\ in\ both\ formats=Autofuldfør navne i begge formater
The\ name\ 'comment'\ cannot\ be\ used\ as\ an\ entry\ type\ name.=Navnet 'comment' kan ikke bruges som navn på en posttype.
You\ must\ enter\ an\ integer\ value\ in\ the\ text\ field\ for=Der skal indtastes et heltal i tekstfeltet til
Send\ as\ email=Send som email
References=Referencer
Sending\ of\ emails=Afsendelse af emails
Subject\ for\ sending\ an\ email\ with\ references=Emne for afsendelse af en email med referencer
Automatically\ open\ folders\ of\ attached\ files=Åbn automatisk biblioteker for vedhæftede filer
Create\ entry\ based\ on\ content=Opret post baseret på indhold
Do\ not\ show\ this\ box\ again\ for\ this\ import=Vis ikke denne dialogboks igen for denne import
Always\ use\ this\ PDF\ import\ style\ (and\ do\ not\ ask\ for\ each\ import)=Brug altid denne PDF-importstil (og spørg ikke for hver enkelt import)
Error\ creating\ email=Fejl ved oprettelse af email
Entries\ added\ to\ an\ email=Poster tilføjet til en email
exportFormat=Eksportformat
Output\ file\ missing=Output-fil mangler
No\ search\ matches.=Ingen søgeresultater.
The\ output\ option\ depends\ on\ a\ valid\ input\ option.=Outputindstilling kræver en gyldig inputindstilling.
Default\ import\ style\ for\ drag\ and\ drop\ of\ PDFs=Standard importstil for træk&slip af PDFer
Default\ PDF\ file\ link\ action=Standard PDF fillink-handling
Filename\ format\ pattern=Filnavn-formatskabelon
Additional\ parameters=Yderligere parametre
Cite\ selected\ entries\ between\ parenthesis=Referer valgte poster
Cite\ selected\ entries\ with\ in-text\ citation=Referer valgte poster med reference i teksten
Cite\ special=Specialreference
Extra\ information\ (e.g.\ page\ number)=Ekstra information (f.eks. sidenr.)
Manage\ citations=Administrer referencer
Problem\ modifying\ citation=Der opstod et problem med at ændre referencen
Citation=Reference
Extra\ information=Ekstra information
Could\ not\ resolve\ BibTeX\ entry\ for\ citation\ marker\ '%0'.=Kunne ikke udrede BibTeX-post for referencen '%0'.
Select\ style=Vælg stil
Journals=Tidsskrifter
Cite=Referer
Cite\ in-text=Referer i teksten
Insert\ empty\ citation=Indsæt tom reference
Merge\ citations=Sammenføj referencer
Manual\ connect=Manuel tilslutning
Select\ Writer\ document=Vælg Writer-dokument
Sync\ OpenOffice/LibreOffice\ bibliography=Synkroniser med OpenOffice/LibreOffice-bibliografi
Select\ which\ open\ Writer\ document\ to\ work\ on=Vælg hvilket åbent Writer-dokument du vil arbejde på
Connected\ to\ document=Forbundet til dokument
Insert\ a\ citation\ without\ text\ (the\ entry\ will\ appear\ in\ the\ reference\ list)=Indsæt en reference uden tekst (referencen optræder i referencelisten)
Cite\ selected\ entries\ with\ extra\ information=Referer valgte poster med ekstra information
Ensure\ that\ the\ bibliography\ is\ up-to-date=Sørg for at bibliografien er opdateret
Your\ OpenOffice/LibreOffice\ document\ references\ the\ BibTeX\ key\ '%0',\ which\ could\ not\ be\ found\ in\ your\ current\ library.=Dit OpenOffice/LibreOffice-dokument refererer til BibTeX-nøglen '%0', som ikke kunne findes i din aktuelle library.
Unable\ to\ synchronize\ bibliography=Kunne ikke synkronisere bibliografi
Combine\ pairs\ of\ citations\ that\ are\ separated\ by\ spaces\ only=Kombiner referencepar der kun er adskilt med mellemrum
Autodetection\ failed=Autodetektion fejlede
Connecting=Tilslutter
Please\ wait...=Vent venligst...
Set\ connection\ parameters=Opsæt forbindelsesindstillinger
Path\ to\ OpenOffice/LibreOffice\ directory=Sti til OpenOffice/LibreOffice-bibliotek
Path\ to\ OpenOffice/LibreOffice\ executable=Sti til OpenOffice/LibreOffice-programfil
Path\ to\ OpenOffice/LibreOffice\ library\ dir=Sti til OpenOffice/LibreOffice-biblioteksfil
Connection\ lost=Forbindelse tabt
The\ paragraph\ format\ is\ controlled\ by\ the\ property\ 'ReferenceParagraphFormat'\ or\ 'ReferenceHeaderParagraphFormat'\ in\ the\ style\ file.=Afsnitsformatet styres af indstillingen 'ReferenceParagraphFormat' eller 'ReferenceHeaderParagraphFormat' i stil-filen.
The\ character\ format\ is\ controlled\ by\ the\ citation\ property\ 'CitationCharacterFormat'\ in\ the\ style\ file.=Tegnformatet styres af referenceindstillingen 'CitationCharacterFormat' i stil-filen.
Automatically\ sync\ bibliography\ when\ inserting\ citations=Synkroniser automatisk bibliografi når der indsættes referencer
Look\ up\ BibTeX\ entries\ in\ the\ active\ tab\ only=Slå kun BibTeX-poster op i det aktive faneblad
Look\ up\ BibTeX\ entries\ in\ all\ open\ libraries=Slå BibTeX-poster op i alle åbne libraryr
Autodetecting\ paths...=Autodetekterer stier
Could\ not\ find\ OpenOffice/LibreOffice\ installation=Kunne ikke finde OpenOffice/LibreOffice-installation
Found\ more\ than\ one\ OpenOffice/LibreOffice\ executable.=Fandt mere end en OpenOffice/LibreOffice-programfil.
Please\ choose\ which\ one\ to\ connect\ to\:=Vælg venligst hvilken der skal tilsluttes til\:
Choose\ OpenOffice/LibreOffice\ executable=Vælg OpenOffice/LibreOffice-programfil
Select\ document=Vælg dokument
HTML\ list=HTML-liste
If\ possible,\ normalize\ this\ list\ of\ names\ to\ conform\ to\ standard\ BibTeX\ name\ formatting=Om muligt, normaliser denne navneliste til standard BibTeX-navneformatering
Could\ not\ open\ %0=Kunne ikke åbne %0
Unknown\ import\ format=Ukendt importformat
Web\ search=Websøgning
Style\ selection=Valg af stil
No\ valid\ style\ file\ defined=Ingen gyldig stilfil defineret
Choose\ pattern=Vælg mønster
Use\ the\ BIB\ file\ location\ as\ primary\ file\ directory=Brug placeringen af BIB-filen som standard filbibliotek
Could\ not\ run\ the\ gnuclient/emacsclient\ program.\ Make\ sure\ you\ have\ the\ emacsclient/gnuclient\ program\ installed\ and\ available\ in\ the\ PATH.=Kunne ikke køre gnuclient/emacsclient. Tjek at du har programmet installeret og tilgængeligt i PATH.
OpenOffice/LibreOffice\ connection=Forbindelse til OpenOffice/LibreOffice
You\ must\ select\ either\ a\ valid\ style\ file,\ or\ use\ one\ of\ the\ default\ styles.=Du skal enten vælge en gyldig stilfil eller bruge en af standardstilene.
This\ is\ a\ simple\ copy\ and\ paste\ dialog.\ First\ load\ or\ paste\ some\ text\ into\ the\ text\ input\ area.<br>After\ that,\ you\ can\ mark\ text\ and\ assign\ it\ to\ a\ BibTeX\ field.=Dette er et enkelt klip-og-indsæt-vindue. Indlæs eller indsæt først tekst i tekstfeltet.<br>Derefter kan du markere tekst og tildele den til BibTeX-felter.
This\ feature\ generates\ a\ new\ library\ based\ on\ which\ entries\ are\ needed\ in\ an\ existing\ LaTeX\ document.=Denne funktion genererer en ny library baseret på, hvilke poster der er brugt i et eksisterende LaTeX-dokument.
You\ need\ to\ select\ one\ of\ your\ open\ libraries\ from\ which\ to\ choose\ entries,\ as\ well\ as\ the\ AUX\ file\ produced\ by\ LaTeX\ when\ compiling\ your\ document.=Du skal vælge en af de åbne libraryr, hvor enheder skal hentes fra, udover AUX-filen genereret af LaTeX når dokumentet kompileres.
Cleanup\ entries=Ryd op i indgange
Automatically\ assign\ new\ entry\ to\ selected\ groups=Tildel automatisk nye poster til valgte grupper
%0\ mode=%0-tilstand
Remove\ selected=Fjern valgte
Manage\ keywords=Håndter nøgleord
A\ string\ with\ that\ label\ already\ exists=Der findes allerede en streng med dette navn
Merge\ entries=Flet indgange
Open\ folder=Åben mappe
Save\ selected\ as\ plain\ BibTeX...=Gem det markerede som rå BibTeX...
Push\ to\ %0=Send til %0
Path\ to\ %0=Sti til %0
Could\ not\ connect\ to\ %0=Kunne ikke forbinde til %0
Changed\ type\ to\ '%0'\ for=Ændrede type til '%0' for
Copy\ \\cite{BibTeX\ key}=Kopier \\cite{BibTeX-nøgler}
Copy\ BibTeX\ key\ and\ title=Kopier BibTeX-nøgle og titel
Invalid\ DOI\:\ '%0'.=Ugyldig DOI\: '%0'.
Search\ %0=Søg i %0
Focus\ entry\ table=Fokus på hovedtabel
Import\ into\ current\ library=Importer til den aktive library
Import\ into\ new\ library=Importer til ny library
Resolve\ duplicate\ BibTeX\ keys=Udred dublerede BibTeX-nøgler
Save\ all=Gem alle
Unabbreviate\ journal\ names=Ekspander tidsskriftsnavn
%0\ import\ canceled=%0-import afbrudt
No\ %0\ found=Ingen %0 fundet
Entry\ from\ %0=Post fra %0
Connect=Tilslut
Existing\ file=Eksisterende fil
add\ group=tilføj gruppe
Abbreviate\ journal\ names\ (ISO)=Forkort tidsskriftsnavn (ISO)
Abbreviate\ journal\ names\ (MEDLINE)=Forkort tidsskriftsnavn (MEDLINE)
Check\ integrity=Tjek integritet
Export\ selected\ entries=Eksporter valgte poster
Fork\ me\ on\ GitHub=Fork mig på GitHub
Push\ entries\ to\ external\ application\ (%0)=Send poster til ekstern applikation (%0)
Write\ XMP-metadata\ to\ PDFs=Skriv XMP-metadata til PDF-filer