Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2188 lines (1525 sloc) 98.3 KB
#X-Generator: crowdin.com
%0\ contains\ the\ regular\ expression\ <b>%1</b>=%0 şu Düzenli İfadeyi içeriyor <b>%1</b>
%0\ contains\ the\ term\ <b>%1</b>=%0 şu terimi içeriyor <b>%1</b>
%0\ doesn't\ contain\ the\ regular\ expression\ <b>%1</b>=%0 şu Düzenli İfadeyi içermiyor <b>%1</b>
%0\ doesn't\ contain\ the\ term\ <b>%1</b>=%0 şu terimi içermiyor <b>%1</b>
%0\ export\ successful=%0 dışa aktarım başarılı
%0\ matches\ the\ regular\ expression\ <b>%1</b>=%0 şu Düzenli İfadeyle eşleşiyor <b>%1</b>
%0\ matches\ the\ term\ <b>%1</b>=%0 şu terimle eşleşiyor <b>%1</b>
<field\ name>=<alan adı>
<select>=<seç>
<select\ word>=<sözcük seç>
Abbreviate\ journal\ names\ of\ the\ selected\ entries\ (ISO\ abbreviation)=Seçili girdilerin dergi isimlerini kısalt (ISO kısaltması)
Abbreviate\ journal\ names\ of\ the\ selected\ entries\ (MEDLINE\ abbreviation)=Seçili girdilerin dergi isimlerini kısalt (MEDLINE kısaltması)
Abbreviate\ names=İsimleri kısalt
Abbreviated\ %0\ journal\ names.=Kısaltılmış %0 dergi isimleri.
Abbreviation=Kısaltma
About\ JabRef=JabRef Hakkında
Abstract=Özet
Accept=Kabul et
Accept\ change=Değişikliği kabul et
Action=Eylem
What\ is\ Mr.\ DLib?=Bay DLib nedir?
Add=Ekle
Add\ a\ (compiled)\ custom\ Importer\ class\ from\ a\ class\ path.=Bir sınıf yolundan (derlenmiş) özel İçeAlmaBiçemi sınıfı ekle.
The\ path\ need\ not\ be\ on\ the\ classpath\ of\ JabRef.=Yolun JabRef'in sınıf yolunda olması gerekmez.
Add\ a\ (compiled)\ custom\ Importer\ class\ from\ a\ ZIP-archive.=Bir ZIP arşivinden (derlenmiş) özel İçeAlmaBiçemi sınıfı ekle.
The\ ZIP-archive\ need\ not\ be\ on\ the\ classpath\ of\ JabRef.=Yolun JabRef'in sınıf yolunda olması gerekmez.
Add\ a\ regular\ expression\ for\ the\ key\ pattern.=Anahtar kalıbı için bir düzenli ifade ekle.
Add\ selected\ entries\ to\ this\ group=Seçili girdileri bu gruba ekle
Add\ from\ folder=Klasörden ekle
Add\ from\ JAR=JAR'dan ekle
Add\ new=Yeni ekle
Add\ subgroup=Altgrup ekle
Add\ to\ group=Gruba ekle
Added\ group\ "%0".="%0" grubu eklendi.
Added\ new=Yeni eklendi
Added\ string=Dizgi eklendi
Additionally,\ entries\ whose\ <b>%0</b>\ field\ does\ not\ contain\ <b>%1</b>\ can\ be\ assigned\ manually\ to\ this\ group\ by\ selecting\ them\ then\ using\ either\ drag\ and\ drop\ or\ the\ context\ menu.\ This\ process\ adds\ the\ term\ <b>%1</b>\ to\ each\ entry's\ <b>%0</b>\ field.\ Entries\ can\ be\ removed\ manually\ from\ this\ group\ by\ selecting\ them\ then\ using\ the\ context\ menu.\ This\ process\ removes\ the\ term\ <b>%1</b>\ from\ each\ entry's\ <b>%0</b>\ field.=Ek olarak, <b>%0</b> alanları <b>%1</b> içermeyen girdiler seçilip, bu gruba sürükle ve bırak ya da bağlam menüsü kullanılarak elle atanabilir. Bu süreç her bir girdinin <b>%0</b> alanına <b>%1</b> terimini ekler. Girdiler
Advanced=Gelişmiş
All\ entries=Tüm girdiler
All\ entries\ of\ this\ type\ will\ be\ declared\ typeless.\ Continue?=Bu türeden tüm girdiler türsüz olarak bildirilecek. Devam edilsin mi?
All\ fields=Tüm alanlar
Always\ reformat\ BIB\ file\ on\ save\ and\ export=Kaydetme ve dışa aktarmada BIB dosyasını her zaman yeniden biçemle
A\ SAX\ exception\ occurred\ while\ parsing\ '%0'\:='%0' ayrıştırılırken bir SAXİstisnası oluştu\:
and=ve
any\ field\ that\ matches\ the\ regular\ expression\ <b>%0</b>=<b>%0</b> düzenli ifadesine uyan herhangi bir alan
Appearance=Görünüm
Append=Sonuna ekle
Append\ contents\ from\ a\ BibTeX\ library\ into\ the\ currently\ viewed\ library=Bir BibTeX veritabanının içeriğini halen görüntülenen veritabanının sonuna ekle
Append\ library=Veritabanını sonuna ekle
Append\ the\ selected\ text\ to\ BibTeX\ field=Seçili metni BibTeX anahtarının sonuna ekle
Application=Uygulama
Apply=Uygula
Arguments\ passed\ on\ to\ running\ JabRef\ instance.\ Shutting\ down.=Argümanlar çalışan JabRef oturumuna aktarıldı. Kapatılıyor.
Assign\ the\ original\ group's\ entries\ to\ this\ group?=Orijinal grubun girdileri bu gruba atansın mı?
Assigned\ %0\ entries\ to\ group\ "%1".=%0 girdi "%1" grubuna atandı.
Assigned\ 1\ entry\ to\ group\ "%0".=Bir girdi "%0" grubuna atandı.
Attach\ URL=URL ekle
Autogenerate\ BibTeX\ keys=BibTeX anahtarlarını otomatik oluştur
Autolink\ files\ with\ names\ starting\ with\ the\ BibTeX\ key=Adları BibTeX anahtarıyla başlayan dosyaları otomatik bağla
Autolink\ only\ files\ that\ match\ the\ BibTeX\ key=Yalnızca BibTeX anahtarıyla eşleşen dosyaları otomatik bağla
Automatically\ create\ groups=Grupları otomatik oluştur
Automatically\ remove\ exact\ duplicates=Tıpkı çift nüshaları otomatik sil
AUX\ file\ import=AUX dosya içe aktarımı
Available\ export\ formats=Mevcut dışa aktarım biçemleri
Available\ BibTeX\ fields=Mevcut alanlar
Available\ import\ formats=Mevcut içe aktarım biçemleri
Backup\ old\ file\ when\ saving=Kaydederken eski dosyayı yedekle
%0\ source=%0 kaynağı
Browse=Göz at
by=ile
Cancel=İptal
Cannot\ add\ entries\ to\ group\ without\ generating\ keys.\ Generate\ keys\ now?=Anahtarlar oluşturulmadan gruba girdiler eklenemez. Anahtarlar oluşturulsun mu?
Cannot\ merge\ this\ change=Bu değişiklik birleştirilemiyor
case\ insensitive=büyük/kü.ük harfe duyarsız
case\ sensitive=büyük/küçük harfe duyarlı
Case\ sensitive=Büyük/küçük harfe duyarlı
change\ assignment\ of\ entries=girdilerin atanmasını değiştir
Change\ case=Büyük/küçük harf değiştir
Change\ entry\ type=Girdi türünü değiştir
Change\ of\ Grouping\ Method=Gruplama Yöntemi Değişikliği
change\ preamble=öncülü değiştir
Change\ table\ column\ and\ General\ fields\ settings\ to\ use\ the\ new\ feature=Yeni özelliği kullanmak için tablo sütun ve Genel alan ayarlarını değiştirin
Changed\ language\ settings=Dil ayarları değişti
Changed\ preamble=Öncül değişti
Cite\ command=Alıntı komutu
Clear=Sil
Clear\ fields=Alanları sil
Close=Kapat
Close\ dialog=Dialoğu kapat
Close\ the\ current\ library=Güncel veritabanını kapat
Close\ window=Pencereyi kapat
Closed\ library=Kapalı veritabanı
Column\ width=Sütun genişliği
Command\ line\ id=Komut satır no
Comments=Yorumlar
Contained\ in=Şunun içinde
Content=İçerik
Copied=Kopyalandı
Copied\ title=Kopyalanan başlık
Copied\ key=Kopyalanan anahtar
Copied\ titles=Kopyalanan başlıklar
Copied\ keys=Kopyalanan anahtarlar
Copy=Kopyala
Copy\ BibTeX\ key=BibTeX anahtarını kopyala
Copy\ file\ to\ file\ directory=Dosyayı dosya dizinine kopyala
Copy\ to\ clipboard=Panoya kopyala
Could\ not\ call\ executable=Program çağrılamıyor
Could\ not\ export\ file=Dosya dışa aktarılamıyor
Could\ not\ export\ preferences=Tercihler dışa aktarılamıyor
Could\ not\ find\ a\ suitable\ import\ format.=Uygun içe aktarım biçemi bulunamıyor.
Could\ not\ import\ preferences=Tercihler içe aktarılamıyor
Could\ not\ instantiate\ %0=%0 somutlaştırılamıyor
Could\ not\ instantiate\ %0\ %1=%0 %1 somutlaştırılamıyor
Could\ not\ instantiate\ %0.\ Have\ you\ chosen\ the\ correct\ package\ path?=%0 somutlaştırılamıyor. Doğru paket yolunu seçmiş miydiniz?
Could\ not\ open\ link=Link açılamıyor
Could\ not\ print\ preview=Yazdırma önizlenemiyor
Could\ not\ run\ the\ 'vim'\ program.='Vim' programı çalıştırılamıyor.
Could\ not\ save\ file.=Dosya kaydedilemiyor.
Character\ encoding\ '%0'\ is\ not\ supported.='%0' karakter kodlaması desteklenmiyor.
crossreferenced\ entries\ included=çapraz bağlantılı girdiler dahil edildi
Current\ content=Güncel içerik
Current\ value=Güncel değer
Custom\ entry\ types=Özel girdi türleri
Custom\ entry\ types\ found\ in\ file=Dosyada özel girdi türleri bulundu
Customize\ entry\ types=Girdi türlerini özelleştir
Customize\ key\ bindings=Tuş bağlantılarını özelleştir
Cut=Kes
cut\ entries=girdileri kes
cut\ entry=girdiyi kes
Library\ encoding=Veritabanı kodlaması
Library\ properties=Veritabanı özellikleri
Date\ format=Tarih biçemi
Default=Öntanımlı
Default\ encoding=Öntanımlı kodlama
Default\ grouping\ field=Öntanımlı gruplama alanı
Default\ pattern=Öntanımlı desen
Default\ sort\ criteria=Öntanımlı sıralama ölçütleri
Delete=Sil
Delete\ custom\ format=Özel biçemi sil
delete\ entries=girdileri sil
Delete\ entry=Girdiyi sil
delete\ entry=girdiyi sil
Delete\ multiple\ entries=Çok sayıda girdiyi sil
Delete\ rows=Satırları sil
Delete\ strings=Dizgeleri sil
Deleted=Silindi
Permanently\ delete\ local\ file=Yerel dosyayı sil
Delimit\ fields\ with\ semicolon,\ ex.=Alanları ör. noktalı virgülle sınırlandır
Descending=Azalan
Description=Tarif
Deselect\ all=Tümünün seçimini kaldır
Deselect\ all\ duplicates=Tüm çift nüshaların seçimini kaldır
Disable\ this\ confirmation\ dialog=Bu onaylama penceresini etkisizleştir
Display\ all\ entries\ belonging\ to\ one\ or\ more\ of\ the\ selected\ groups.=Seçili bir ya da daha fazla gruba ait tüm girdileri göster.
Display\ all\ error\ messages=Tüm hata mesajlarını göster
Display\ help\ on\ command\ line\ options=Komut satırı seçenekleri hakkındaki yardımı göster
Display\ only\ entries\ belonging\ to\ all\ selected\ groups.=Yalnızca seçili tüm gruplara ait girdileri göster.
Display\ version=Sürümü göster
Do\ not\ abbreviate\ names=İsimleri kısaltma
Do\ not\ import\ entry=Girdiyi içe aktarma
Do\ not\ open\ any\ files\ at\ startup=Başlangıçta hiçbir dosyayı açma
Do\ not\ overwrite\ existing\ keys=Mevcut anahtarların üzerine yazma
Do\ not\ show\ these\ options\ in\ the\ future=Gelecekte bu seçenekleri gösterme
Do\ not\ wrap\ the\ following\ fields\ when\ saving=Kaydederken aşağıdaki alanları sarmalama
Do\ not\ write\ the\ following\ fields\ to\ XMP\ Metadata\:=Aşağıdaki alanları XMP Metadata'ya yazma\:
Do\ you\ want\ JabRef\ to\ do\ the\ following\ operations?=JabRef'in aşağıdaki işlemleri yapmasını ister misiniz?
Donate\ to\ JabRef=JabRef'e bağış yap
Down=Aşağı
Download\ file=Dosya indir
Downloading...=İndiriliyor...
Drop\ %0=%0'i bırak
duplicate\ removal=çift nüsha silme
Duplicate\ string\ name=Çift nüsha dizge adı
Duplicates\ found=Çift nüshalar bulundu
Dynamic\ groups=Devingen gruplar
Dynamically\ group\ entries\ by\ a\ free-form\ search\ expression=Serbest form arama ifadesiyle devingence grup girdileri
Dynamically\ group\ entries\ by\ searching\ a\ field\ for\ a\ keyword=Bir alan ya da anahtar sözcük aramayla devingence grup girdileri
Each\ line\ must\ be\ on\ the\ following\ form=Her satır aşağıdaki biçimde olmalıdır
Edit=Düzenle
Edit\ custom\ export=Özel dışa aktarımı düzenle
Edit\ entry=Girdiyi düzenle
Save\ file=Dosya linkini düzenle
Edit\ file\ type=Dosya türünü düzenle
Edit\ group=Grubu düzenle
Edit\ preamble=Öncülü düzenle
Edit\ strings=Dizgeleri düzenle
Editor\ options=Düzenleyici seçenekleri
empty\ library=boş veritabanı
Enable\ word/name\ autocompletion=Sözcük/isim ototamamlamayı etkinleştir
Enter\ URL=URL gir
Enter\ URL\ to\ download=İndirilecek URL'yi girin
entries=girdiler
Entries\ cannot\ be\ manually\ assigned\ to\ or\ removed\ from\ this\ group.=Girdiler elle bu gruptan silinemez ya da bu gruba eklenemez.
Entries\ exported\ to\ clipboard=Girdiler panoya aktarıldı
entry=girdi
Entry\ editor=Girdi düzenleyici
Entry\ preview=Girdi önizlemesi
Entry\ table=Girdi tablosu
Entry\ table\ columns=Girdi tablosu sütunları
Entry\ type=Girdi türü
Entry\ type\ names\ are\ not\ allowed\ to\ contain\ white\ space\ or\ the\ following\ characters=Girdi türü adlarının boşluk ya da aşağıdaki karakterleri içermesine izin verilmez
Entry\ types=Girdi türleri
Error=Hata
Error\ exporting\ to\ clipboard=Panoya aktarmada hata
Error\ occurred\ when\ parsing\ entry=Girdi ayrıştırılırken hata oluştu
Error\ opening\ file=Dosya açmada hata
Error\ while\ writing=Yazarken hata
'%0'\ exists.\ Overwrite\ file?='%0' mevcut. Dosyanın üzerine yazılsın mı?
Overwrite\ file?=Dosyanın üzerine yazılsın mı?
Export=Dışa aktar
Export\ name=Adı dışa aktar
Export\ preferences=Tercihleri dışa aktar
Export\ preferences\ to\ file=Tercihleri dosyaya aktar
Export\ properties=Özellikleri dışa aktar
Export\ to\ clipboard=Panoya aktar
Exporting=Dışa aktarılıyor
Extension=Uzantı
External\ changes=Harici değişiklikler
External\ file\ links=Harici dosya linkleri
External\ programs=Harici programlar
External\ viewer\ called=Harici görüntüleyici çağrıldı
Fetch=Getir
Field=Alan
field=alan
Field\ name=Alan adı
Field\ names\ are\ not\ allowed\ to\ contain\ white\ space\ or\ the\ following\ characters=Alan adlarının boşluk ya da aşağıdaki karakterleri içermesine izin verilmez
Field\ to\ filter=Süzülecek alan
Field\ to\ group\ by=Gruplanacak alan
File=Dosya
file=dosya
File\ '%0'\ is\ already\ open.='%0' dosyası zaten açık.
File\ changed=Dosya değişti
File\ directory\ is\ '%0'\:=Dosya dizini '%0'\:
File\ directory\ is\ not\ set\ or\ does\ not\ exist\!=Dosya dizini kurulmadı ya da mevcut değil\!
File\ exists=Dosya mevcut
File\ has\ been\ updated\ externally.\ What\ do\ you\ want\ to\ do?=Dosya haricen değiştirildi. Ne yapmak istersiniz?
File\ not\ found=Dosya bulunamadı
File\ type=Dosya türü
File\ updated\ externally=Dosya haricen güncellendi
filename=dosya adı
Files\ opened=Açılmış dosyalar
Filter=Süzgeç
Filter\ All=Hepsine Süzgeç Uygula
Filter\ None=Hiçbirine Süzgeç Uygulama
Finished\ automatically\ setting\ external\ links.=Harici linklerin otokurulması bitti.
Finished\ writing\ XMP\ for\ %0\ file\ (%1\ skipped,\ %2\ errors).=%0 dosya için XMP yazımı bitti (%1 atlandı, %2 hata).
First\ select\ the\ entries\ you\ want\ keys\ to\ be\ generated\ for.=Önce anahtar oluşturulmasını istediğiniz girdileri seçiniz.
Fit\ table\ horizontally\ on\ screen=Tabloyu ekrana yatay sığdır
Float=Yüzdür
for=için
Format\ of\ author\ and\ editor\ names=Yazar ve düzenleyici adları biçemi
Format\ string=Dizgeyi Biçimle
Format\ used=Kullanılan biçem
Formatter\ name=Biçimleyici Adı
found\ in\ AUX\ file=yardımcı dosyada bulundu
Full\ name=Tam ad
General=Genel
General\ fields=Genel alanlar
Generate=Oluştur
Generate\ BibTeX\ key=BibTeX anahtarı oluştur
Generate\ keys=Anahtarları oluştur
Generate\ keys\ before\ saving\ (for\ entries\ without\ a\ key)=(Anahtarsız girdiler için) Kaydetmeden önce anahtarları oluştur
Generate\ keys\ for\ imported\ entries=İçe aktarılan girdiler için anahtarları oluştur
Generate\ now=Şimdi oluştur
Generated\ BibTeX\ key\ for=Şunun için BibTeX anahtarı oluşturuldu
Generating\ BibTeX\ key\ for=Şunun için BibTeX anahtarı oluşturuluyor
Get\ fulltext=Tammetni getir
Gray\ out\ non-hits=İsabet almayanları grileştir
Groups=Gruplar
Have\ you\ chosen\ the\ correct\ package\ path?=Doğru paket yolunu seçtiniz mi?
Help=Yardım
Help\ on\ key\ patterns=Tuş desenleri hakkında yardım
Help\ on\ regular\ expression\ search=Düzenli İfade Arama hakkında yardım
Hide\ non-hits=İsabet almayanları sakla
Hierarchical\ context=Hiyerarşik içerik
Highlight=Vurgula
Marking=İşaretleniyor
Underline=Altını çiz
Empty\ Highlight=Boş vurgulama
Empty\ Marking=Boş işaretleme
Empty\ Underline=Boş altını çizme
The\ marked\ area\ does\ not\ contain\ any\ legible\ text\!=İşaretlenmiş alan herhangi bir okunabilir metin içermiyor\!
Hint\:\ To\ search\ specific\ fields\ only,\ enter\ for\ example\:<p><tt>author\=smith\ and\ title\=electrical</tt>=İpucu\: Yalnızca belirli alanları aramak için, örneğin şunu giriniz\:<p><tt>author\=smith and title\=electrical</tt>
HTML\ table=HTML tablosu
HTML\ table\ (with\ Abstract\ &\ BibTeX)=(Özet & BibTeX ile) HTML tablosu
Icon=Simge
Ignore=Yoksay
Import=İçe aktar
Import\ and\ keep\ old\ entry=İçe aktar ve eski girdiyi koru
Import\ and\ remove\ old\ entry=Eski girdiyi içe aktar ve sil.
Import\ entries=Girdileri içe aktar
Import\ failed=İçe aktarma başarısız
Import\ file=Dosya içe aktar
Import\ group\ definitions=Grup tanımlarını içe aktar
Import\ name=İsim içe aktar
Import\ preferences=İçe aktarma tercihleri
Import\ preferences\ from\ file=Dosyadan içe aktarma tercihleri
Import\ strings=Dizgeleri içe aktar
Import\ to\ open\ tab=Sekme açmak için içe aktar
Import\ word\ selector\ definitions=Sözcük seçici tanımlarını içe aktar
Imported\ entries=İçe aktarılmış girdiler
Imported\ from\ library=Veritabanından içe aktarılmış
Importer\ class=Importer sınıfı
Importing=İçe aktarılıyor
Importing\ in\ unknown\ format=Bilinmeyen biçemde içe aktarılıyor
Include\ abstracts=Özetleri içer
Include\ entries=Alanları içer
Include\ subgroups\:\ When\ selected,\ view\ entries\ contained\ in\ this\ group\ or\ its\ subgroups=Altgrupları içer\: Seçildiğinde, bu grup ya da altgruplarındaki girdileri göster
Independent\ group\:\ When\ selected,\ view\ only\ this\ group's\ entries=Bağımsız grup\: Seçildiğinde, yalnızca bu grubun girdilerini göster
Work\ options=Çalışma seçenekleri
Insert=Ekle
Insert\ rows=Satır ekle
Intersection=Kesişim
Invalid\ BibTeX\ key=Geçersiz BibTeX anahtarı
Invalid\ date\ format=Geçersiz tarih biçemi
Invalid\ URL=Geçersiz URL
Online\ help=Çevrimiçi yardım
JabRef\ preferences=JabRef tercihler
Join=Ekle
Joins\ selected\ keywords\ and\ deletes\ selected\ keywords.=Seçili anahtar sözcüğü ekler ve seçili anahtar sözcüğü siler.
Journal\ abbreviations=Dergi kısaltmaları
Keep=Tut
Keep\ both=İkisini de tut
Key\ bindings=Anahtar bağlantıları
Key\ bindings\ changed=Anahtar bağlantıları değişti
Key\ generator\ settings=Anahtar oluşturucu ayarları
Key\ pattern=Anahtar deseni
keys\ in\ library=veritabanındaki anahtarlar
Keyword=Anahtar sözcük
Label=Etiket
Language=Dil
Last\ modified=Son değiştirme
LaTeX\ AUX\ file=LaTex AUX dosyası
Leave\ file\ in\ its\ current\ directory=Dosyayı şimdiki dizininde bırak
Left=Sol
Limit\ to\ fields=Alanlara kısıtla
Limit\ to\ selected\ entries=Seçili girdilere kısıtla
Link=Bağlantı
Link\ local\ file=Yerel dosyayı bağla
Link\ to\ file\ %0=%0 dosyasına bağla
Listen\ for\ remote\ operation\ on\ port=Bağlantı noktasındaki uzak işlemi dinle
Load\ and\ Save\ preferences\ from/to\ jabref.xml\ on\ start-up\ (memory\ stick\ mode)=Başlangıçta tercihleri jabref.xml'den yükle ya da buraya kaydet (bellek çubuğu kipi)
Main\ file\ directory=Ana dosya dizini
Main\ layout\ file=Ana yerleşim dosyası
Manage\ custom\ exports=Özel dışa aktarımları yönet
Manage\ custom\ imports=Özel içe aktarımları yönet
Manage\ external\ file\ types=Harici dosya türlerini yönet
Mark\ new\ entries\ with\ addition\ date=Yeni girdileri ekleme tarihiyle işaretle
Mark\ new\ entries\ with\ owner\ name=Yeni girdileri sahip adıyla işaretle
Memory\ stick\ mode=Bellek Çubuğu Kipi
Menu\ and\ label\ font\ size=Menü ve etiket yazı tipi boyutu
Merged\ external\ changes=Harici değişiklikler birleştirildi
Messages=Mesajlar
Modification\ of\ field=Alanın değişikliği
Modified\ group\ "%0".=Değiştirilmiş grup "%0".
Modified\ groups=Değiştirilmiş gruplar
Modified\ string=Değiştirilmiş dizge
Modify=Değiştir
Move\ down=Aşağı taşı
Move\ external\ links\ to\ 'file'\ field=Harici linkleri 'dosya' alanına taşı
move\ group=grubu taşı
Move\ up=Yukarı taşı
Moved\ group\ "%0".="%0" grubu taşındı.
Name=Ad
Name\ formatter=Ad biçemleyici
Natbib\ style=Natbib stili
nested\ AUX\ files=içiçe AUX dosyaları
New=Yeni
new=yeni
New\ BibTeX\ sublibrary=Yeni BibTeX alt veritabanı
New\ content=Yeni içerik
New\ library\ created.=Yeni veritabanı oluşturuldu.
New\ field\ value=Yeni alan değeri
New\ group=Yeni grup
New\ string=Yeni dizge
Next\ entry=Yeni girdi
No\ actual\ changes\ found.=Hiç fiili değişiklik bulunamadı.
no\ base-BibTeX-file\ specified=temel BibTeX dosyası belirtilmedi
no\ library\ generated=veritabanı üretilmedi
No\ entries\ found.\ Please\ make\ sure\ you\ are\ using\ the\ correct\ import\ filter.=Girdi bulunmadı. Lütfen doğru içe aktarma süzgecini kullandığınızdan emin olun.
No\ entries\ found\ for\ the\ search\ string\ '%0'=Arama dizgesi '%0' için bir girdi bulunmadı
No\ entries\ imported.=Hiçbir girdi içe aktarılmadı.
No\ files\ found.=Hiçbir dosya bulunmadı.
No\ GUI.\ Only\ process\ command\ line\ options.=Grafik kullanıcı arayüzü yok. Yalnızca komut satırı seçenekleri işlenecek.
No\ journal\ names\ could\ be\ abbreviated.=Hiçbir dergi adı kısaltılamadı.
No\ journal\ names\ could\ be\ unabbreviated.=Hiçbir dergi adı kısaltması açılamadı.
Open\ PDF=DPF'i aç
No\ URL\ defined=Hiç url tanımlanmamış
not=hariç
not\ found=bulunmadı
Nothing\ to\ redo=Yinelenecek bir şey yok
Nothing\ to\ undo=Geriye alınacak bir şey yok
occurrences=görülme sıklığı
OK=Tamam
One\ or\ more\ keys\ will\ be\ overwritten.\ Continue?=Bir ya da daha çok anahtarın üzerine yazılacak. Devam edilsin mi?
Open=Aç
Open\ library=Veritabanı aç
Open\ editor\ when\ a\ new\ entry\ is\ created=Yeni bir girdi oluşturulduğunda düzenleyiciyi aç
Open\ file=Dosya aç
Open\ last\ edited\ libraries\ at\ startup=Açılışta son düzenlenmiş veritabanlarını aç
Connect\ to\ shared\ database=Paylaşılmış veritabanını aç
Open\ terminal\ here=Terminali burada aç
Open\ URL\ or\ DOI=URL ya da DOI aç
Opened\ library=Açık veritabanı
Opening=Açılıyor
Operation\ canceled.=İşlem iptal edildi.
Optional\ fields=Tercihe bağlı alanlar
Options=Seçenekler
or=ya da
Output\ or\ export\ file=Çıktı ya da dışa aktarım dosyası
Override=Geçersiz kıl
Override\ default\ file\ directories=Öntanımlı dosya dizinlerini geçersiz kıl
Override\ default\ font\ settings=Öntamınlı yazıtipi ayarlarını geçersiz kıl
Override\ the\ BibTeX\ field\ by\ the\ selected\ text=BibTeX anahtarını seçili metinle yenile
Overwrite=Üzerine yaz
Overwrite\ existing\ field\ values=Mevcut alan değerlerinin üzerine yaz
Overwrite\ keys=Anahtarların üzerine yaz
pairs\ processed=işlenmiş çiftler
Password=Parola
Paste=Yapıştır
paste\ entries=girdileri yapıştır
paste\ entry=girdiyi yapıştır
Paste\ from\ clipboard=Panodan yapıştır
Pasted=Yapıştırıldı
Path\ to\ %0\ not\ defined=%0'in yolu tanımlanmamış
Path\ to\ LyX\ pipe=LyX hattının yolu
PDF\ does\ not\ exist=PDF mevcut değil
File\ has\ no\ attached\ annotations=Dosyanın eklenmiş açıklama notu yok
Plain\ text\ import=Düz metin içe aktarma
Please\ enter\ a\ name\ for\ the\ group.=Lütfen grup için bir isim giriniz.
Please\ enter\ a\ search\ term.\ For\ example,\ to\ search\ all\ fields\ for\ <b>Smith</b>,\ enter\:<p><tt>smith</tt><p>To\ search\ the\ field\ <b>Author</b>\ for\ <b>Smith</b>\ and\ the\ field\ <b>Title</b>\ for\ <b>electrical</b>,\ enter\:<p><tt>author\=smith\ and\ title\=electrical</tt>=Lütfen bir arama terimi giriniz. Örneğin, <b>Smith</b>'i tüm alanlarda aramak için \:<p><tt>smith</tt><p> giriniz. <b>Smith</b>'i <b>Author</b> alanında, <b>electrical</b>'ı <b>Title</b> alanında aramak için \:<p><tt>author\=smith and title\=electrical</tt> giriniz
Please\ enter\ the\ field\ to\ search\ (e.g.\ <b>keywords</b>)\ and\ the\ keyword\ to\ search\ it\ for\ (e.g.\ <b>electrical</b>).=Lütfen aranacak alan adını (örneğin <b>keywords</b>) ve aranacak anahtar sözcüğü (örneğin <b>electrical</b>) giriniz.
Please\ enter\ the\ string's\ label=Lütfen dizgenin etiketini giriniz
Please\ select\ an\ importer.=Lütfen bir içe aktarıcı seçiniz.
Possible\ duplicate\ entries=Olası çift nüsha girdiler
Possible\ duplicate\ of\ existing\ entry.\ Click\ to\ resolve.=Mevcut girdinin olası çift nüshası. Düzeltmek için tıklayınız.
Preferences=Tercihler
Preferences\ recorded.=Tercihler kaydedildi.
Preview=Önizleme
Citation\ Style=Atıf Stili
Current\ Preview=Mevcut Önizleme
Cannot\ generate\ preview\ based\ on\ selected\ citation\ style.=Seçili atıf stiline dayalı ön izleme oluşturulamıyor.
Bad\ character\ inside\ entry=Girdi içinde kötü karakter
Error\ while\ generating\ citation\ style=Atıf stili oluşturulurken hata
Preview\ style\ changed\ to\:\ %0=Önizleme stili %0'a değiştirildi
Next\ preview\ layout=Sonraki önizleme düzeni
Previous\ preview\ layout=Önceki önizleme düzeni
Previous\ entry=Önceki girdi
Primary\ sort\ criterion=Birincil sıralama kriteri
Problem\ with\ parsing\ entry=Girdi ayrıştırmada sorun
Processing\ %0=İşleniyor %0
Pull\ changes\ from\ shared\ database=Paylaşılmış veritabaınından değişiklikleri çek
Pushed\ citations\ to\ %0=Atıflar %0'a itelendi
Quit\ JabRef=JabRef'ten çık
Raw\ source=Ham kaynak
Redo=Yeniden yap
Reference\ library=Başvuru veritabanı
%0\ references\ found.\ Number\ of\ references\ to\ fetch?=Bulunan başvurular\: %0. Getirilecek başvuru sayısı?
Refine\ supergroup\:\ When\ selected,\ view\ entries\ contained\ in\ both\ this\ group\ and\ its\ supergroup=Supergrubu arıt\: Seçildiğinde, hem bu grubun, hem de süpergrubunun içerdiği girdileri görüntüle
regular\ expression=Düzenli İfade
Related\ articles=İlgili makaleler
Remote\ operation=Uzak işlem
Remote\ server\ port=Uzak sunucu bağlantı noktası
Remove=Sil
Remove\ subgroups=Tüm altgrupları sil
Remove\ all\ subgroups\ of\ "%0"?="%0"in tüm altgruplarını sil?
Remove\ entry\ from\ import=İçe aktarımdan girdiyi sil
Remove\ selected\ entries\ from\ this\ group=Seçili girdileri bu gruptan çıkar
Remove\ entry\ type=Girdi türünü sil
Remove\ from\ group=Gruptan sil
Remove\ group=Grubu sil
Remove\ group,\ keep\ subgroups=Grubu sil, altgrupları tut
Remove\ group\ "%0"?="%0" grubu silinsin mi?
Remove\ group\ "%0"\ and\ its\ subgroups?="%0" grubu ve altgrupları silinsin mi?
remove\ group\ (keep\ subgroups)=grubu sil (altgrupları tut)
remove\ group\ and\ subgroups=grubu ve altgrupları sil
Remove\ group\ and\ subgroups=Grubu ve altgrupları sil
Remove\ link=Linki sil
Remove\ old\ entry=Eski girdiyi sil
Remove\ selected\ strings=Seçili dizgeleri sil
Removed\ group\ "%0".="%0" grubu silindi.
Removed\ group\ "%0"\ and\ its\ subgroups.="%0" grubu ve altgrupları silindi.
Removed\ string=Dizge silindi
Renamed\ string=Dizge yeniden adlandırıldı
Replace=Yerine koy
Replace\ (regular\ expression)=Yerine koy (düzenli ifade)
Replace\ string=Dizgenin yerine koy
Replace\ with=Şununla değiştir
Replaced=Değiştirildi
Required\ fields=Zorunlu alanlar
Reset\ all=Tümünü sıfırla
Resolve\ strings\ for\ all\ fields\ except=Şu hariç tüm alanların dizgelerini çözümle
Resolve\ strings\ for\ standard\ BibTeX\ fields\ only=Yalnızca standart BibTeX alan dizgelerini çözümle
resolved=çözümlendi
Review=Gözden geçir
Review\ changes=Değişklikleri incele
Right=Sağ
Save=Kaydet
Save\ all\ finished.=Tüm bitenleri kaydet.
Save\ all\ open\ libraries=Tüm açık veritabanlarını kaydet
Save\ before\ closing=Kapatmadan önce kaydet
Save\ library=Veritabanını kaydet
Save\ library\ as...=Veritabanını farklı kaydet ...
Save\ entries\ in\ their\ original\ order=Girdileri orijinal sıralarında kaydet
Save\ failed=Kaydetme başarısız
Save\ failed\ during\ backup\ creation=Yedek oluşturulurken kaydetme başarısız
Saved\ library=Kaydedilmiş veritabanı
Saved\ selected\ to\ '%0'.=Seçim şuraya kaydedildi '%0'.
Saving=Kaydediliyor
Saving\ all\ libraries...=Tüm veritabanları kaydediliyor...
Saving\ library=Veritabanı kaydediliyor
Search=Ara
Search\ expression=İfade ara
Search\ for=Şunu ara
Searching\ for\ duplicates...=Çift nüshalar aranıyor...
Searching\ for\ files=Dosyalar aranıyor
Secondary\ sort\ criterion=İkincil sıralama kriteri
Select\ all=Tümünü seç
Select\ encoding=Kodlamayı seç
Select\ entry\ type=Girdi türünü seç
Select\ external\ application=Harici uygulamayı seç
Select\ file\ from\ ZIP-archive=ZIP arşivinden dosyayı seçiniz
Select\ the\ tree\ nodes\ to\ view\ and\ accept\ or\ reject\ changes=Değişiklikleri görmek ve kabul ya da reddetmek için ağaç düğümlerini seçiniz
Selected\ entries=Seçili girdiler
Set\ field=Alanı ata
Set\ fields=Alanları ata
Set\ general\ fields=Genel alanları ata
Set\ main\ external\ file\ directory=Ana harici dosya dizinini ayarla
Settings=Ayarlar
Shortcut=Kısayol
Show/edit\ %0\ source=%0 kaynağın göster/düzenle
Show\ 'Firstname\ Lastname'='Ad Soyad' göster
Show\ 'Lastname,\ Firstname'='Soyad, Ad' göster
Show\ BibTeX\ source\ by\ default=Öntanımlı olarak BibTeX kaynağını göster
Show\ confirmation\ dialog\ when\ deleting\ entries=Girdileri silerken onaylama iletişim penceresini göster
Show\ description=Açıklamayı göster
Show\ file\ column=Dosya sütununu göster
Show\ last\ names\ only=Yalnızca soyadları göster
Show\ names\ unchanged=Adları değiştirmeden göster
Show\ optional\ fields=Seçmeli alanları göster
Show\ required\ fields=Zorunlu alanları göster
Show\ URL/DOI\ column=URL/DOI sütununu göster
Simple\ HTML=Basit HTML
Size=Boyut
Skipped\ -\ No\ PDF\ linked=Atlandı - PDF eklenmedi
Skipped\ -\ PDF\ does\ not\ exist=Atlandı - PDF mevcut değil
Skipped\ entry.=Girdi atlandı.
source\ edit=kaynak düzenle
Special\ name\ formatters=Özel Ad Biçemleyicileri
Special\ table\ columns=Özel tablo sütunları
Statically\ group\ entries\ by\ manual\ assignment=Elle atanmış durağan grup girdileri
Status=Durum
Stop=Dur
Strings=Dizgeler
Strings\ for\ library=Veritabanı için dizgeler
Sublibrary\ from\ AUX=Yardımcıdan (AUX) altveritabanı
Switches\ between\ full\ and\ abbreviated\ journal\ name\ if\ the\ journal\ name\ is\ known.=Dergi adı biliniyorsa tam ve kısaltılmış dergi adı arasında geçiş yapar.
Tabname=Sekmeadı
Target\ file\ cannot\ be\ a\ directory.=Hedef dosya bir dizin olamaz.
Tertiary\ sort\ criterion=Üçüncül sıralama ölçütü
Test=Deneme
paste\ text\ here=Metin Girdi Alanı
The\ chosen\ date\ format\ for\ new\ entries\ is\ not\ valid=Yeni girdiler için seçilen tarih biçemi geçersiz
The\ chosen\ encoding\ '%0'\ could\ not\ encode\ the\ following\ characters\:=Seçilen '%0' kodlaması şu karakterleri kodlayamıyor\:
the\ field\ <b>%0</b>=alan <b>%0</b>
The\ file<BR>'%0'<BR>has\ been\ modified<BR>externally\!=Dosya<BR>'%0'<BR><BR>harici olarak değiştirildi\!
The\ group\ "%0"\ already\ contains\ the\ selection.="%0" grubu seçimi zaten kapsıyor.
The\ label\ of\ the\ string\ cannot\ be\ a\ number.=Dizgenin etiketi bir numara olamaz.
The\ label\ of\ the\ string\ cannot\ contain\ spaces.=Dizgenin etiketi boşluk içeremez.
The\ label\ of\ the\ string\ cannot\ contain\ the\ '\#'\ character.=Dizgenin etiketi '\#' karakterini içeremez.
The\ output\ option\ depends\ on\ a\ valid\ import\ option.=Çıktı seçeneği geçerli bir içe aktarım seçeneğine bağlıdır.
The\ PDF\ contains\ one\ or\ several\ BibTeX-records.=PDF, bir ya da daha fazla BibTeX kaydı içeriyor.
Do\ you\ want\ to\ import\ these\ as\ new\ entries\ into\ the\ current\ library?=Bunları mevcut veritabannına yeni girdiler olarak aktarmak ister misiniz?
The\ regular\ expression\ <b>%0</b>\ is\ invalid\:=Düzenli ifade <b>%0</b> geçersiz\:
The\ search\ is\ case\ insensitive.=Arama büyük/küçük harfe duyarsız.
The\ search\ is\ case\ sensitive.=Arama büyük/küçük harfe duyarlı.
The\ string\ has\ been\ removed\ locally=Dizge yerel olarak silindi
There\ are\ possible\ duplicates\ (marked\ with\ an\ icon)\ that\ haven't\ been\ resolved.\ Continue?=Çözümlenmemiş, olası çift nüshalar mevcut (simgesiyle işaretlenmiş). Devam edilsin mi?
This\ entry\ has\ no\ BibTeX\ key.\ Generate\ key\ now?=Bu girdinin BibTeX anahtarı yok. Şimdi oluşturulsun mu?
This\ entry\ type\ cannot\ be\ removed.=Bu girdi türü silinemiyor.
This\ group\ contains\ entries\ based\ on\ manual\ assignment.\ Entries\ can\ be\ assigned\ to\ this\ group\ by\ selecting\ them\ then\ using\ either\ drag\ and\ drop\ or\ the\ context\ menu.\ Entries\ can\ be\ removed\ from\ this\ group\ by\ selecting\ them\ then\ using\ the\ context\ menu.=Bu grup, elle atanmış girdiler içeriyor. Bu gruba girdiler seçilip ya sürükleyip bırakarak ya da fare sağ tıklama menüsü kullanılarak eklenebilir. Bu gruptan girdiler seçilip fare sağ tıklama menüsü kullanılarak silinebilir.
This\ group\ contains\ entries\ whose\ <b>%0</b>\ field\ contains\ the\ keyword\ <b>%1</b>=Bu grup, <b>%0</b> alanı <b>%1</b> anahtar sözcüğünü içeren girdileri içerir
This\ group\ contains\ entries\ whose\ <b>%0</b>\ field\ contains\ the\ regular\ expression\ <b>%1</b>=Bu grup, <b>%0</b> alanı <b>%1</b> düzenli ifadesini içeren girdileri içerir
This\ operation\ requires\ all\ selected\ entries\ to\ have\ BibTeX\ keys\ defined.=Bu işlem, tüm seçili girdilerin tanımlı BibTeX anahtarlarının olmasını gerektirir.
This\ operation\ requires\ one\ or\ more\ entries\ to\ be\ selected.=Bu işlem, bir ya da daha çok girdinin seçili olmasını gerektirir.
Toggle\ entry\ preview=Girdi önizlemeyi aç/kapat
Toggle\ groups\ interface=Grup arayüzünü aç/kapat
Try\ different\ encoding=Başka kodlama deneyin
Unabbreviate\ journal\ names\ of\ the\ selected\ entries=Seçili girdilerin dergi adlarını kısaltma
Unabbreviated\ %0\ journal\ names.=%0 dergi adı kısaltması kaldırıldı.
Unable\ to\ open\ link.\ The\ application\ '%0'\ associated\ with\ the\ file\ type\ '%1'\ could\ not\ be\ called.=Link açılamadı. '%1' dosya türüyle ilişkili '%0' uygulaması çağrılamadı.
unable\ to\ write\ to=Şuraya yazılamadı
Undo=Geriye al
Union=Bileşim
Unknown\ BibTeX\ entries=Bilinmeyen BibTeX girdileri
unknown\ edit=bilinmeyen düzenleme
Unknown\ export\ format=Bilinmeyen dışa aktarım biçemi
untitled=başlıksız
Up=Yukarı
Update\ to\ current\ column\ widths=Mevcut sütun genişliklerine güncelle
Upgrade\ external\ PDF/PS\ links\ to\ use\ the\ '%0'\ field.=Harici PDF/PS linklerini '%0' alanını kullanmak üzere yeni sürüme yükselt.
Upgrade\ file=Dosyayı yeni sürüme yükselt
Upgrade\ old\ external\ file\ links\ to\ use\ the\ new\ feature=Eski harici dosya linklerini yeni özelliği kullanmak üzere yeni sürüme yükselt
usage=kullanım
Use\ autocompletion\ for\ the\ following\ fields=Aşağıdaki alanlar için otomatik tamamlamayı kullan
Use\ regular\ expression\ search=Düzenli İfade Aramayı kullan
Username=Kullanıcı adı
Value\ cleared\ externally=Değer, haricen silindi
Value\ set\ externally=Değer, haricen atandı
verify\ that\ LyX\ is\ running\ and\ that\ the\ lyxpipe\ is\ valid=LyX'in çalıştığını ve veri iletişim hattının geçerli olduğunu teyid edin
View=Görüntüle
Vim\ server\ name=Vim Sunucu Adı
Waiting\ for\ ArXiv...=ArXiv bekleniyor...
Warn\ about\ unresolved\ duplicates\ when\ closing\ inspection\ window=İnceleme penceresi kapanırken çözülmemiş çift nüshalar hakkında uyar
Warn\ before\ overwriting\ existing\ keys=Mevcut anahtarların üzerine yazmadan önce uyar
Warning=Uyarı
Warnings=Uyarılar
web\ link=sanaldoku linki
What\ do\ you\ want\ to\ do?=Ne yapmak istersiniz?
When\ adding/removing\ keywords,\ separate\ them\ by=Anahtar sözcük ekler/çıkarırken, onları şöyle ayırın
Will\ write\ XMP-metadata\ to\ the\ PDFs\ linked\ from\ selected\ entries.=Seçili girdilerle bağlantılı PDFlere XMP metaverisi yazılacak.
with=ile
Write\ BibTeXEntry\ as\ XMP-metadata\ to\ PDF.=BibTeXGirdisi'ni PDF'ye XMP-metaverisi olarak yaz.
Write\ XMP=XMP'yi yaz
Write\ XMP-metadata=XMP-metaverisini yaz
Write\ XMP-metadata\ for\ all\ PDFs\ in\ current\ library?=Mevcut veritabanındaki tüm PFDlere XMP-metaverisi yazılsın mı?
Writing\ XMP-metadata...=XMP metaverisi yazılıyor...
Writing\ XMP-metadata\ for\ selected\ entries...=Seçili girdiler için XMP metaverisi yazılıyor...
XMP-annotated\ PDF=XMP-ek notlu PDF
XMP\ export\ privacy\ settings=Gizlilik Ayarlarını XMP Dışa Aktar
XMP-metadata=XMP metaverisi
XMP-metadata\ found\ in\ PDF\:\ %0=PDF'de XMP metaverisi bulundu\: %0
You\ must\ restart\ JabRef\ for\ this\ to\ come\ into\ effect.=Bunun etkinleşmesi için JabRefi yeniden başlatmalısınız.
You\ have\ changed\ the\ language\ setting.=Dil ayarını değiştirdiniz.
You\ have\ entered\ an\ invalid\ search\ '%0'.=Geçersiz bir arama girdiniz '%0'.
You\ must\ restart\ JabRef\ for\ the\ new\ key\ bindings\ to\ work\ properly.=Yeni anahtar demetlerinin düzgün çalışması için JabRef'i yeniden başlatmalısınız.
Your\ new\ key\ bindings\ have\ been\ stored.=Yeni anahtar demetleriniz kaydedildi.
The\ following\ fetchers\ are\ available\:=Aşağıdaki getiriciler kullanıma hazırdır\:
Could\ not\ find\ fetcher\ '%0'='%0' getiricisi bulunamadı
Running\ query\ '%0'\ with\ fetcher\ '%1'.='%0' sorgusu '%1' getiricisiyle çalıştırılıyor.
Query\ '%0'\ with\ fetcher\ '%1'\ did\ not\ return\ any\ results.='%1' getiricisiyle '%0' sorgusu hiçbir sonuç döndürmedi.
Move\ file=Dosya Taşı adlandır
Rename\ file=Yeniden adlandır
Move\ file\ failed=Dosya taşıma başarısız
Could\ not\ move\ file\ '%0'.='%0' dosya taşınamıyor.
Could\ not\ find\ file\ '%0'.='%0' dosyası bulunamadı.
Number\ of\ entries\ successfully\ imported=Girdi sayısı başarıyla içe aktarıldı
Import\ canceled\ by\ user=İçe aktrım kullanıcı tarafından iptal edildi
Progress\:\ %0\ of\ %1=İlerleme\: %1'in %0'i
Error\ while\ fetching\ from\ %0=%0'dan getirme sırasında hata
Please\ enter\ a\ valid\ number=Lütfen geçerli bir sayı giriniz
Show\ search\ results\ in\ a\ window=Arama sonuçlarını bir pencerede göster
Show\ global\ search\ results\ in\ a\ window=Küresel arama sonuçlarını bir pencerede göster
Search\ in\ all\ open\ libraries=Tüm açık veri tabanlarında ara
Move\ file\ to\ file\ directory?=Dosya, dosya dizinine taşınsın mı?
Library\ is\ protected.\ Cannot\ save\ until\ external\ changes\ have\ been\ reviewed.=Veritabanı korunuyor. Harici değişiklikler gözden geçirilene dek kaydedemezsiniz.
Protected\ library=Korunan veritabanı
Refuse\ to\ save\ the\ library\ before\ external\ changes\ have\ been\ reviewed.=Harici değişiklikler gözden geçirilene dek veritabanının kaydedilmesini reddet.
Library\ protection=Veirtabanı koruması
Unable\ to\ save\ library=Veritabanı kaydedilemedi
BibTeX\ key\ generator=BibTeX anahtar oluşturucusu
Unable\ to\ open\ link.=Bağlantı açılamadı.
MIME\ type=MIME türü
This\ feature\ lets\ new\ files\ be\ opened\ or\ imported\ into\ an\ already\ running\ instance\ of\ JabRef<BR>instead\ of\ opening\ a\ new\ instance.\ For\ instance,\ this\ is\ useful\ when\ you\ open\ a\ file\ in\ JabRef<br>from\ your\ web\ browser.<BR>Note\ that\ this\ will\ prevent\ you\ from\ running\ more\ than\ one\ instance\ of\ JabRef\ at\ a\ time.=Bu özellik yeni dosyaların yeni bir oturum açmaktansa halen çalışmakta olan bir<BR>JabRef oturumu içine açılması ya da aktrılmasını sağlar. Örneğin bu, tarayıcınızdan bir dosyayı<br>JabRef içine açtığnızda kullanışlıdır.<BR>Bunun, birden fazla JabRef oturumunu aynı anda çalıştırmanızı önleyeceğini not ediniz.
Run\ fetcher,\ e.g.\ "--fetch\=Medline\:cancer"=Getiriciyi Çalıştır, Örnek "--fetch\=Medline\:cancer"
The\ ACM\ Digital\ Library=ACM Sayısal Kütüphane
Reset=Sıfırla
Use\ IEEE\ LaTeX\ abbreviations=IEEE LaTeX kısaltmaları kullanınız
The\ Guide\ to\ Computing\ Literature=Bilgi İşlem Literatürü Klavuzu
When\ opening\ file\ link,\ search\ for\ matching\ file\ if\ no\ link\ is\ defined=Dosya bağlantısını açarken, eğer link tanımlanmamışsa eşleşen dosyayı ara
Settings\ for\ %0=%0 için ayarlar
Sort\ the\ following\ fields\ as\ numeric\ fields=Aşağıdaki alanları sayısal olarak sırala
Line\ %0\:\ Found\ corrupted\ BibTeX\ key.=Satır %0\: Bozulmuş BibTeX-anahtarı bulundu.
Line\ %0\:\ Found\ corrupted\ BibTeX\ key\ (contains\ whitespaces).=Satır %0\: Bozulmuş BibTeX-anahtarı bulundu (beyaz boşluk içeriyor).
Line\ %0\:\ Found\ corrupted\ BibTeX\ key\ (comma\ missing).=Satır %0\: Bozulmuş BibTeX-anahtarı bulundu (virgül kayıp).
Update\ to\ current\ column\ order=Varolan sütun sırasına güncelle
Download\ from\ URL=URL'den indir
Rename\ field=Alanın adını değiştir
Set/clear/append/rename\ fields=Alanları ata/sil/yeniden adlandır
Rename\ field\ to=Alan adını şuna değiştir
Move\ contents\ of\ a\ field\ into\ a\ field\ with\ a\ different\ name=Alan içeriğini başka isimli bir alanın içine taşı
You\ can\ only\ rename\ one\ field\ at\ a\ time=Bir seferde yalnızca bir alanın adını değiştirebilirsiniz
Cannot\ use\ port\ %0\ for\ remote\ operation;\ another\ application\ may\ be\ using\ it.\ Try\ specifying\ another\ port.=Uzak operasyon için bağlantı noktası %0 kullanılamıyor; bir başka program kullanıyor olabilir. Başka bir bağlantı noktası deneyin.
Looking\ for\ full\ text\ document...=Tam metin belge aranıyor...
Autosave=Otomatik kaydet
A\ local\ copy\ will\ be\ opened.=Yerel bir kopya açılacak.
Autosave\ local\ libraries=Yerel kütüphaneleri otomatik kaydet
Automatically\ save\ the\ library\ to=Kütüphaneyi otomatik olarak şuraya kaydet
Please\ enter\ a\ valid\ file\ path.=Lütfen geçerli bir dosya yolu girin.
Export\ in\ current\ table\ sort\ order=Mevcut tablo sıralama düzeninde dışa aktar
Export\ entries\ in\ their\ original\ order=Girdileri orijinal sırasında dışa aktar
Error\ opening\ file\ '%0'.=Dosya açmada hata '%0'.
Formatter\ not\ found\:\ %0=Biçimleyici bulunamadı\: %0
Clear\ inputarea=Girdi alanını temizle
Could\ not\ save,\ file\ locked\ by\ another\ JabRef\ instance.=Kaydedilemiyor, dosya başka bir JabRef oturumunca kilitlenmiş.
File\ is\ locked\ by\ another\ JabRef\ instance.=Dosya başka bir JabRef oturumunca kilitlenmiş.
Do\ you\ want\ to\ override\ the\ file\ lock?=Dosya kilidini geçersiz kılmak ister misiniz?
File\ locked=Dosya kilitli
Current\ tmp\ value=Mevcut tmp değeri
Metadata\ change=Metadata değişikliği
Changes\ have\ been\ made\ to\ the\ following\ metadata\ elements=Aşağıdaki metadata ögelerinde değişiklik yapıldı
Generate\ groups\ for\ author\ last\ names=Yazar soyadları için grup oluştur
Generate\ groups\ from\ keywords\ in\ a\ BibTeX\ field=Bir BibTeX alanındaki anahtar sözcüklerden grup oluştur
Enforce\ legal\ characters\ in\ BibTeX\ keys=BibTeX anahtarlarında yasal karakterleri zorla
Save\ without\ backup?=Yedeklemeden kaydedilsin mi?
Unable\ to\ create\ backup=Yedek oluşturulamadı
Move\ file\ to\ file\ directory=Dosyayı dosya dizinine taşı
Rename\ file\ to=Dosyayı şuna yeniden adlandır
<b>All\ Entries</b>\ (this\ group\ cannot\ be\ edited\ or\ removed)=<b>Tüm Girdiler</b> (bu grup silinemez ve düzenlenemez)
static\ group=durağan grup
dynamic\ group=devingen grup
refines\ supergroup=süpergrubu rafine eder
includes\ subgroups=altgrupları içerir
contains=içerir
search\ expression=arama ifadesi
Optional\ fields\ 2=Opsiyonel alanlar 2
Waiting\ for\ save\ operation\ to\ finish=Kaydetme işleminin bitmesi bekleniyor
Resolving\ duplicate\ BibTeX\ keys...=Çifte BibTeX anahtarları çözümleniyor...
Finished\ resolving\ duplicate\ BibTeX\ keys.\ %0\ entries\ modified.=Çifte BibTeX anahtarlarının çözümlenmesi bitti. %0 girdi değiştirildi.
This\ library\ contains\ one\ or\ more\ duplicated\ BibTeX\ keys.=Bu veritabanı bir ya da daha fazla çifte BibTeX anahtarı içeriyor.
Do\ you\ want\ to\ resolve\ duplicate\ keys\ now?=Çifte anahtarları şimdi çözümlemek ister misiniz?
Find\ and\ remove\ duplicate\ BibTeX\ keys=Çifte BibTeX anahtarlarını bul ve kaldır
Expected\ syntax\ for\ --fetch\='<name\ of\ fetcher>\:<query>'=--fetch için beklenen sözdizimi \:--fetch\='<name of fetcher>\:<query>'
Duplicate\ BibTeX\ key=Çifte BibTeX anahtarı
Always\ add\ letter\ (a,\ b,\ ...)\ to\ generated\ keys=Oluşturulmuş anahtarlara her zaman harf ekle (a, b ...)
Ensure\ unique\ keys\ using\ letters\ (a,\ b,\ ...)=Harf kullanarak (a, b, ...) anahtarların eşsizliğini garantile
Ensure\ unique\ keys\ using\ letters\ (b,\ c,\ ...)=Harf kullanarak (b, c, ...) anahtarların eşsizliğini garantile
General\ file\ directory=Genel dosya dizini
User-specific\ file\ directory=Kullanıcıya özel dosya dizini
Search\ failed\:\ illegal\ search\ expression=Arama başarısız\: uygunsuz arama dizgesi
Show\ ArXiv\ column=ArXiv sütununu göster
You\ must\ enter\ an\ integer\ value\ in\ the\ interval\ 1025-65535\ in\ the\ text\ field\ for=Metin alanına 1025-65535 aralığında bir tamsayı girmelisiniz
Automatically\ open\ browse\ dialog\ when\ creating\ new\ file\ link=Yeni dosya bağlantısını oluştururken gözatma iletişim kutusunu otomatikman aç
Import\ metadata\ from\:=Metaverisini Şuradan İçe Aktar\:
Choose\ the\ source\ for\ the\ metadata\ import=Metaverisini içe aktarmak için kaynağı seçin
Create\ entry\ based\ on\ XMP-metadata=XMP verisine dayanarak girdi oluştur
Create\ blank\ entry\ linking\ the\ PDF=PDF'yle bağlantılı olarak boş girdi oluştur
Only\ attach\ PDF=Yalnızca PDF'yi ekle
Title=Başlık
Create\ new\ entry=Yeni Girdi Oluştur
Update\ existing\ entry=Mevcut Girdiyi Güncelle
Autocomplete\ names\ in\ 'Firstname\ Lastname'\ format\ only=İsimleri yalnızca 'Ad Soyad' biçiminde otomatik tamamla
Autocomplete\ names\ in\ 'Lastname,\ Firstname'\ format\ only=İsimleri yalnızca 'Soyad, Ad' biçiminde otomatik tamamla
Autocomplete\ names\ in\ both\ formats=İsimleri her iki biçimde otomatik tamamla
The\ name\ 'comment'\ cannot\ be\ used\ as\ an\ entry\ type\ name.='comment' ismi bir girdi türü ismi olarak kullanılamaz.
You\ must\ enter\ an\ integer\ value\ in\ the\ text\ field\ for=Şunun için metin alanına bir tamsayı girmelisiniz
Send\ as\ email=Eposta olarak gönder
References=Kaynaklar
Sending\ of\ emails=Epostalar gönderiliyor
Subject\ for\ sending\ an\ email\ with\ references=Kaynaklarla gönderilecek bir eposta konusu
Automatically\ open\ folders\ of\ attached\ files=Ekli dosyaların klasörlerini otomatikman aç
Create\ entry\ based\ on\ content=İçeriğe bağlı olarak girdi oluştur
Do\ not\ show\ this\ box\ again\ for\ this\ import=Bu içe aktarım için bu kutuyu bir daha gösterme
Always\ use\ this\ PDF\ import\ style\ (and\ do\ not\ ask\ for\ each\ import)=Her zaman bu PDF içe aktarım stilini kullan (ve her içe aktarım için sorma)
Error\ creating\ email=Eposta oluşturmada hata
Entries\ added\ to\ an\ email=Girdiler bir epostaya eklendi
exportFormat=dışa-aktarımBiçimi
Output\ file\ missing=Çıktı dosyası kayıp
No\ search\ matches.=Eşleşen arama yok
The\ output\ option\ depends\ on\ a\ valid\ input\ option.=Çıktı seçeneği geçerli bir girdi seçeneğine bağlmlıdır.
Default\ import\ style\ for\ drag\ and\ drop\ of\ PDFs=Sürüklenip bırakılan PDF'lerin öntanımlı içe aktarım stili
Default\ PDF\ file\ link\ action=Öntanımlı PDF dosyası bağlantı eylemi
Filename\ format\ pattern=Dosya adı biçimi deseni
Additional\ parameters=Ek parametreler
Cite\ selected\ entries\ between\ parenthesis=Site seçimli girdiler
Cite\ selected\ entries\ with\ in-text\ citation=Seçili girdileri metin içi atıflamayla atıfla
Cite\ special=Özel atıfla
Extra\ information\ (e.g.\ page\ number)=Ek bilgi (örnek\: sayfa numarası)
Manage\ citations=Atıfları yönet
Problem\ modifying\ citation=Alıntı değiştirmede sorun
Citation=Atıf
Extra\ information=Ek bilgi
Could\ not\ resolve\ BibTeX\ entry\ for\ citation\ marker\ '%0'.=Atıf belirteci '%0' için BibTeX girdisi çözümlenemedi.
Select\ style=Stil seç
Journals=Dergiler
Cite=Alıntıla
Cite\ in-text=Metin-içi alıntıla
Insert\ empty\ citation=Boş atıf ekle
Merge\ citations=Atıfları birleştir
Manual\ connect=Elle bağlan
Select\ Writer\ document=Writer belgesi seç
Sync\ OpenOffice/LibreOffice\ bibliography=Kaynakça 00 güncelle
Select\ which\ open\ Writer\ document\ to\ work\ on=Hangi açık Writer belgesi üzerinde çalışılacağını seç
Connected\ to\ document=Belgeye bağlandı
Insert\ a\ citation\ without\ text\ (the\ entry\ will\ appear\ in\ the\ reference\ list)=Metinsiz bir atıf seç (girdi kaynak listesinde görünecek)
Cite\ selected\ entries\ with\ extra\ information=Seçili girdileri ek bilgiyle alıntıla
Ensure\ that\ the\ bibliography\ is\ up-to-date=Kaynakçanın güncel olduğuna emin ol
Your\ OpenOffice/LibreOffice\ document\ references\ the\ BibTeX\ key\ '%0',\ which\ could\ not\ be\ found\ in\ your\ current\ library.=OpenOffice/LibreOffice belgeniz mevcut veri tabanında bulunamayan '%0' BibTeX anahtarını kaynak gösteriyor.
Unable\ to\ synchronize\ bibliography=Kaynakça güncellenemiyor
Combine\ pairs\ of\ citations\ that\ are\ separated\ by\ spaces\ only=Yalnızca boşlukla ayrılmış atıf çiftlerini birleştir
Autodetection\ failed=Otomatik algılama başarısız
Connecting=Bağlanıyor
Please\ wait...=Lütfen bekleyin...
Set\ connection\ parameters=Bağlantı parametrelerini ayarla
Path\ to\ OpenOffice/LibreOffice\ directory=OpenOffice/LibreOffice dizini yolu
Path\ to\ OpenOffice/LibreOffice\ executable=OpenOffice/LibreOffice çalıştıma dosyası yolu
Path\ to\ OpenOffice/LibreOffice\ library\ dir=OpenOffice/LibreOffice kütüphane dizini yolu
Connection\ lost=Bağlantı koptu
The\ paragraph\ format\ is\ controlled\ by\ the\ property\ 'ReferenceParagraphFormat'\ or\ 'ReferenceHeaderParagraphFormat'\ in\ the\ style\ file.=Paragraf biçimi stil dosyasında 'KaynakParagrafBiçimi' ya da 'KaynakBaşlığıParagrafBiçimi' özelliği tarafından kontrol edilir.
The\ character\ format\ is\ controlled\ by\ the\ citation\ property\ 'CitationCharacterFormat'\ in\ the\ style\ file.=Karakter biçimi stil dosyasında 'AtıfKarakterBiçimi' alıntı özelliği tarafından kontrol edilir.
Automatically\ sync\ bibliography\ when\ inserting\ citations=Atıf eklenirken kaynakçayı otomatikman güncelle
Look\ up\ BibTeX\ entries\ in\ the\ active\ tab\ only=BibTeX girdilerini yalnızca etkin sekmede ara
Look\ up\ BibTeX\ entries\ in\ all\ open\ libraries=BibTeX girdilerini tüm açık veri tabanlarında ara
Autodetecting\ paths...=Yollar otomatikman algılanıyor...
Could\ not\ find\ OpenOffice/LibreOffice\ installation=OpenOffice/LibreOffice kurulumu bulunamadı.
Found\ more\ than\ one\ OpenOffice/LibreOffice\ executable.=Birden fazla OpenOffice/LibreOffice çalıştırma dosyası bulundu.
Please\ choose\ which\ one\ to\ connect\ to\:=Lütfen hangisine bağlanılacağını seçin\:
Choose\ OpenOffice/LibreOffice\ executable=OpenOffice/LibreOffice çalıştırma dosyasını seçin
Select\ document=Belge seçin
HTML\ list=HTML listesi
If\ possible,\ normalize\ this\ list\ of\ names\ to\ conform\ to\ standard\ BibTeX\ name\ formatting=eğer mümkünse, bu isim listesini standart BibTeX isim biçimiyle uyumlu olacak şekilde normalleştir
Could\ not\ open\ %0=%0 açılamıyor
Unknown\ import\ format=Bilinmeyen içe aktarım biçimi
Web\ search=Ağ araması
Style\ selection=Stil seçimi
No\ valid\ style\ file\ defined=Geçerli stil dosyası tanımlanmadı
Choose\ pattern=Desen seçin
Use\ the\ BIB\ file\ location\ as\ primary\ file\ directory=bib dosyası konumunu birincil dosya dizini olarak kullan
Could\ not\ run\ the\ gnuclient/emacsclient\ program.\ Make\ sure\ you\ have\ the\ emacsclient/gnuclient\ program\ installed\ and\ available\ in\ the\ PATH.=gnuclient/emacsclient programı çalıştırılamıyor. Emacsclient/gnuclient programının kurulu olduğuna ve YOL'da mevcut olduğuna emin olun.
OpenOffice/LibreOffice\ connection=OpenOffice/LibreOffice bağlantısı
You\ must\ select\ either\ a\ valid\ style\ file,\ or\ use\ one\ of\ the\ default\ styles.=Ya geçerli bir stil dosyası seçmeli, ya da öntanımlı stillerden birini kullanmalısınız.
This\ is\ a\ simple\ copy\ and\ paste\ dialog.\ First\ load\ or\ paste\ some\ text\ into\ the\ text\ input\ area.<br>After\ that,\ you\ can\ mark\ text\ and\ assign\ it\ to\ a\ BibTeX\ field.=Bu basit bir kopyala ve yapıştır iletişim kutusudur. Önce metin girme alanına bir metin yükleyin ya da yapıştırın.<br>Daha sonra, metni işaretleyip bir BibTeX alanına atayabilirsiniz.
This\ feature\ generates\ a\ new\ library\ based\ on\ which\ entries\ are\ needed\ in\ an\ existing\ LaTeX\ document.=Bu özellik mevcut bir LaTex belgesinde hangi girdilerin gerekli olduğuna dayanan yeni bir veritabanı oluşturur.
You\ need\ to\ select\ one\ of\ your\ open\ libraries\ from\ which\ to\ choose\ entries,\ as\ well\ as\ the\ AUX\ file\ produced\ by\ LaTeX\ when\ compiling\ your\ document.=Girdilerinizi seçmek için açık veritabanlarınızdan birini ve belgenizi derlerken LaTex'in oluşturduğu AUX dosyasını seçmelisiniz.
First\ select\ entries\ to\ clean\ up.=Öncelikle temizlemek istediğiniz girdileri seçiniz.
Cleanup\ entry=Girdiyi temizle
Autogenerate\ PDF\ Names=PFD Adlarını Otomatik Oluştur
Auto-generating\ PDF-Names\ does\ not\ support\ undo.\ Continue?=PDF Adlarını otomatik oluşturma geri alınamaz. Devam edilsin mi?
Use\ full\ firstname\ whenever\ possible=Mümkün oldukça tam ilk ismi kullanınız
Use\ abbreviated\ firstname\ whenever\ possible=Mümkün oldukça kısaltılmış ilk ismi kullanınız
Use\ abbreviated\ and\ full\ firstname=Kısaltılmış ve tam ilk ismi kullanınız
Autocompletion\ options=Otomatik tamamlama seçenekleri
Name\ format\ used\ for\ autocompletion=Otomatik tamamlama için kullanılan isim biçemi
Treatment\ of\ first\ names=İlk isimlerin işlenme şekli
Cleanup\ entries=Girdileri temizle
Automatically\ assign\ new\ entry\ to\ selected\ groups=Seçili gruplara otomatikman yeni girdi ata
%0\ mode=%0 kipi
Move\ DOIs\ from\ note\ and\ URL\ field\ to\ DOI\ field\ and\ remove\ http\ prefix=DOI'leri not ve URL alanlarından DOI alanına taşı ve http ön ekini kaldır
Make\ paths\ of\ linked\ files\ relative\ (if\ possible)=(Mümkünse) bağlantılı dosya yollarını göreceli yapın
Rename\ PDFs\ to\ given\ filename\ format\ pattern=PDF'leri belirlenmiş dosya ismi biçemi desenine göre yeniden adlandır
Rename\ only\ PDFs\ having\ a\ relative\ path=Yalnızca göreceli yolu olan PDF'leri yeniden adlandır
Doing\ a\ cleanup\ for\ %0\ entries...=%O girdileri için temizlik yapılıyor...
No\ entry\ needed\ a\ clean\ up=Hiçbir girdiye temizlik gerekmedi
One\ entry\ needed\ a\ clean\ up=Bir girdi temizlik gerektirdi
%0\ entries\ needed\ a\ clean\ up=%0 girdi temizlik gerektirdi
Remove\ selected=Seçiliyi Sil
Group\ tree\ could\ not\ be\ parsed.\ If\ you\ save\ the\ BibTeX\ library,\ all\ groups\ will\ be\ lost.=Grup ağacı çözümlenemedi. Eğer BibTeX veri tabanını kaydederseniz tüm gruplar yitecek.
Attach\ file=Dosya ekle
Setting\ all\ preferences\ to\ default\ values.=Tüm tercihler öntanımlı değerlere ayarlanıyor.
Resetting\ preference\ key\ '%0'=Tercih anahtarı '%0' yeniden atanıyor
Unknown\ preference\ key\ '%0'=Bilinmeyen tercih anahtarı '%0'
Unable\ to\ clear\ preferences.=Tercihler silinemedi.
Reset\ preferences\ (key1,key2,...\ or\ 'all')=Tercihleri sıfırla (anahtar1,anahtar2,... ya da 'tümü')
Find\ unlinked\ files=Bağlantısız dosyaları bul
Unselect\ all=Tüm seçimleri kaldır
Expand\ all=Tümünü genişlet
Collapse\ all=Tüm genişletmeyi kaldır
Opens\ the\ file\ browser.=Dosya göz atıcısını başlatır.
Scan\ directory=Dizini tara
Searches\ the\ selected\ directory\ for\ unlinked\ files.=Seçili dizini bağlantısız dosyalar için tarar.
Starts\ the\ import\ of\ BibTeX\ entries.=BibTeX girdilerinin içe aktarımı başlatır.
Leave\ this\ dialog.=Bu iletişim kutusunu terket.
Create\ directory\ based\ keywords=Dizin tabanlı anahtar sözcükler oluştur
Creates\ keywords\ in\ created\ entrys\ with\ directory\ pathnames=Oluşturulan girdilerde dizin yol adlarıyla anahtar sözcükler oluşturur
Select\ a\ directory\ where\ the\ search\ shall\ start.=Aramanın başlayacağı dizini seçin.
Select\ file\ type\:=Dosya türü seçin\:
These\ files\ are\ not\ linked\ in\ the\ active\ library.=Bu dosyaların aktif veri tabanında bağlantıları yok.
Entry\ type\ to\ be\ created\:=Oluşturulacak girdi türü\:
Searching\ file\ system...=Dosya sistemi aranıyor...
Importing\ into\ Library...=Veritabanına aktarılıyor...
Select\ directory=Dizin seç
Select\ files=Dosya seç
BibTeX\ entry\ creation=BibTeX girdisi oluşturma
<No\ selection>=<Seçim yok>
Unable\ to\ connect\ to\ FreeCite\ online\ service.=FreeCite çevrimiçi servisine bağlanılamadı.
Parse\ with\ FreeCite=FreeCite ile çözümle
How\ would\ you\ like\ to\ link\ to\ '%0'?='%0'a nasıl bağlantı istersiniz?
BibTeX\ key\ patterns=BibTeX anahtar paternleri
Changed\ special\ field\ settings=Değiştirilmiş özel alan ayarları
Clear\ priority=Önceliği sil
Clear\ rank=Rütbeyi sil
Enable\ special\ fields=Özle alanları etkinleştir
One\ star=Bir yıldız
Two\ stars=İki yıldız
Three\ stars=Üç yıldız
Four\ stars=Dört yıldız
Five\ stars=Beş yıldız
Help\ on\ special\ fields=Özle alanlar konusunda yardım
Keywords\ of\ selected\ entries=Seçili girdilerin anahtar sözcükleri
Manage\ content\ selectors=İçerik seçicileri yönet
Manage\ keywords=Anahtar sözcükleri yönet
No\ priority\ information=Öncelik bilgisi yok
No\ rank\ information=Rütbe bilgisi yok
Priority=Öncelik
Priority\ high=Öncelik yüksek
Priority\ low=Öncelik düşük
Priority\ medium=Öncelik orta
Quality=Kalite
Rank=Rütbe
Relevance=İlgi düzeyi
Set\ priority\ to\ high=Önceliği yükseğe ayarla
Set\ priority\ to\ low=Önceliği düşüğe ayarla
Set\ priority\ to\ medium=Önceliği ortaya ayarla
Show\ priority=Önceliği göster
Show\ quality=Kaliteyi göster
Show\ rank=Rütbeyi göster
Show\ relevance=İlgi düzeyini göster
Synchronize\ with\ keywords=Anahtar sözcüklerle eşzamanla
Synchronized\ special\ fields\ based\ on\ keywords=Anahtar sözcüklere dayanarak özel alanlar eşzamanlandı
Toggle\ relevance=İlgi düzeyini değiştir
Toggle\ quality\ assured=Kalite güvencesini değiştir
Toggle\ print\ status=Yazdırma statüsünü değiştir
Update\ keywords=Anahtar sözcükleri güncelle
Write\ values\ of\ special\ fields\ as\ separate\ fields\ to\ BibTeX=Özel alan değerlerini BibTeX'e ayrı alanlar olarak yaz
You\ have\ changed\ settings\ for\ special\ fields.=Özel alan ayarlarını değiştirdiniz.
%0\ entries\ found.\ To\ reduce\ server\ load,\ only\ %1\ will\ be\ downloaded.=%0 girdi bulundu. Sunucu yükünü azaltmak için yalnızca %1 indirilecek.
A\ string\ with\ that\ label\ already\ exists=Bu etikete sahip bir dizge zaten mevcut
Connection\ to\ OpenOffice/LibreOffice\ has\ been\ lost.\ Please\ make\ sure\ OpenOffice/LibreOffice\ is\ running,\ and\ try\ to\ reconnect.=OpenOffice/LibreOffice bağlantısı koptu. Lütfen OpenOffice/LibreOffice'in açık olduğunu teyid edin, ve tekrar bağlanmayı deneyin.
JabRef\ will\ send\ at\ least\ one\ request\ per\ entry\ to\ a\ publisher.=JabRef bir yayıncıya en az bir istem gönderecek.
Correct\ the\ entry,\ and\ reopen\ editor\ to\ display/edit\ source.=Girdiyi düzeltin, ve kaynağı görmek/düzenlemek için düzenleyiciyi tekrar açın.
Could\ not\ connect\ to\ running\ OpenOffice/LibreOffice.=Çalışan OpenOffice/LibreOffice'e bağlanılamıyor.
Make\ sure\ you\ have\ installed\ OpenOffice/LibreOffice\ with\ Java\ support.=OpenOffice/LibreOffice'i Java desteğiyle kurduğunuza emin olun.
If\ connecting\ manually,\ please\ verify\ program\ and\ library\ paths.=Manuel bağlanıyorsanız program ve kütüphane yollarını kontrol edin.
Error\ message\:=Hata mesajı\:
If\ a\ pasted\ or\ imported\ entry\ already\ has\ the\ field\ set,\ overwrite.=Eğer yapıştırılmış ya da içe aktarılmış bir girdi alanı atadıysa üzerine yaz.
Import\ metadata\ from\ PDF=Metadata'yı PDF'ten İçe Aktar
Not\ connected\ to\ any\ Writer\ document.\ Please\ make\ sure\ a\ document\ is\ open,\ and\ use\ the\ 'Select\ Writer\ document'\ button\ to\ connect\ to\ it.=Herhangi bir Writer belgesine bağlanılmadı. Lütfen bir belgenin açık olduğuna emin olun ve ona bağlanmak için "Write belgesini seç" düğmesini kullanın.
Removed\ all\ subgroups\ of\ group\ "%0".=Grup "%0"'ın bütün alt grupları silindi.
To\ disable\ the\ memory\ stick\ mode\ rename\ or\ remove\ the\ jabref.xml\ file\ in\ the\ same\ folder\ as\ JabRef.=Taşınabilir hafıza kartı kipini etkisizleştirmek için JabRef'le aynı klasördeki jabref.xml dosyasını silin ya da adını değiştirin.
Unable\ to\ connect.\ One\ possible\ reason\ is\ that\ JabRef\ and\ OpenOffice/LibreOffice\ are\ not\ both\ running\ in\ either\ 32\ bit\ mode\ or\ 64\ bit\ mode.=Bağlanılamadı. Bir olası neden JabRef ve OpenOffice/LibreOffice'in birlikte 32 bit ya da 64 bit kipinde çalışmamasıdır.
Use\ the\ following\ delimiter\ character(s)\:=Aşağıdaki sınırlatıcı karakter(ler)i kullanın\:
When\ downloading\ files,\ or\ moving\ linked\ files\ to\ the\ file\ directory,\ prefer\ the\ BIB\ file\ location\ rather\ than\ the\ file\ directory\ set\ above=Dosya indirirken ya da bağlantılı dosyaları dosya dizinine taşırken, yukarıda atanan dosya dizini yerine BIB dosyası konumunu tercih edin
Your\ style\ file\ specifies\ the\ character\ format\ '%0',\ which\ is\ undefined\ in\ your\ current\ OpenOffice/LibreOffice\ document.=Stil dosyanız, mevcut OpenOffice/LibreOffice belgenizde tanımlanmamış olan '%0' karakter formatını belirtiyor.
Your\ style\ file\ specifies\ the\ paragraph\ format\ '%0',\ which\ is\ undefined\ in\ your\ current\ OpenOffice/LibreOffice\ document.=Stil dosyanız, mevcut OpenOffice/LibreOffice belgenizde tanımlanmamış olan '%0' paragraf formatını belirtiyor.
Searching...=Arıyor...
You\ have\ selected\ more\ than\ %0\ entries\ for\ download.\ Some\ web\ sites\ might\ block\ you\ if\ you\ make\ too\ many\ rapid\ downloads.\ Do\ you\ want\ to\ continue?=İndirmek için %0'dan fazla girdi seçtiniz. Çok sayıda hızlı indirme yaparsanız bazı web siteleri sizi bloke edebilir. Devam etmek istiyor musunuz?
Confirm\ selection=Seçimi onayla
Add\ {}\ to\ specified\ title\ words\ on\ search\ to\ keep\ the\ correct\ case=Aramada doğru küçük büyük harf seçimi için belirli başlık sözcüklerine {} ekleyin
Import\ conversions=Dönüşümleri içe aktar
Please\ enter\ a\ search\ string=Lütfen bir arama dizgesi girin
Please\ open\ or\ start\ a\ new\ library\ before\ searching=Lütfen aramadan önce bir veri tabanı açın ya da başlatın
Canceled\ merging\ entries=Girdilerin birleştirilmesi iptal edildi
Format\ units\ by\ adding\ non-breaking\ separators\ and\ keeping\ the\ correct\ case\ on\ search=Birimleri bölünemez ayraçlar ekleyerek ve aramadaki büyük küçük harfleri koruyarak biçimle
Merge\ entries=Girdileri birleştir
Merged\ entries=Girdiler yeni birine birleştirildi ve eskiler korundu
Merged\ entry=Birleşmiş girdi
None=Hiç
Parse=Ayrıştır
Result=Sonuç
Show\ DOI\ first=Önce DOI'yı göster
Show\ URL\ first=Önce URL'yi göster
Use\ Emacs\ key\ bindings=Emacs tuş bağlantılarını kullan
You\ have\ to\ choose\ exactly\ two\ entries\ to\ merge.=Birleştirmek için tam tamına iki girdi seçmelisiniz.
Update\ timestamp\ on\ modification=Değiştirirken zaman damgasını güncelle
All\ key\ bindings\ will\ be\ reset\ to\ their\ defaults.=Tüm tuş bağlantıları öntanımlılara dönüştürülecek.
Automatically\ set\ file\ links=Dosya bağlantılarını otomatik olarak kur
Resetting\ all\ key\ bindings=Tüm tuş bağlantıları başa döndürülüyor
Hostname=Makine
Invalid\ setting=Geçersiz ayar
Network=Ağ
Please\ specify\ both\ hostname\ and\ port=Lütfen hem makine adını hem de bağlantı noktasını belirtin
Please\ specify\ both\ username\ and\ password=Lütfen hem kullanıcı adı hem de parolayı belirtiniz
Use\ custom\ proxy\ configuration=Özelleştirilmiş vekil konfigürasyonu kullan
Proxy\ requires\ authentication=Vekil sunucu kimlik denetleme gerektiriyor
Attention\:\ Password\ is\ stored\ in\ plain\ text\!=Dikkat\: Parola salt metin olarak kaydedildi\!
Clear\ connection\ settings=Bağlantı ayarlarını sil
Rebind\ C-a,\ too=C-a'yı da yeniden bağla
Rebind\ C-f,\ too=C-f'yi de tekrar bağla
Open\ folder=Klasörü aç
Searches\ for\ unlinked\ PDF\ files\ on\ the\ file\ system=Dosya sisteminde bağlantılanmamış PDF dosyalarını arar
Export\ entries\ ordered\ as\ specified=Girdileri belirtilen sırada dışa aktar
Export\ sort\ order=Sıralama kriterlerini dışa aktar
Export\ sorting=Sıralamayı dışa aktar
Newline\ separator=Satırbaşı ayracı
Save\ entries\ ordered\ as\ specified=Girdileri belirtilen sırada kaydet
Save\ sort\ order=Sıralama kriterlerini kaydet
Show\ extra\ columns=Ekstra sütunları göster
Parsing\ error=Çözümleme hatası
illegal\ backslash\ expression=kuraldışı ters bölü ifadesi
Move\ to\ group=gruba taşı
Clear\ read\ status=Okundu statüsünü temizle
Convert\ to\ biblatex\ format\ (for\ example,\ move\ the\ value\ of\ the\ 'journal'\ field\ to\ 'journaltitle')=Biblatex biçemine dönüştür (örneğin 'journal' alanının değerini 'journaltitle'a taşı)
Could\ not\ apply\ changes.=Değişiklikler uygulanamadı.
Deprecated\ fields=Yürürlükten kalkmış alanlar
No\ read\ status\ information=Okunma statüsü bilgisi yok
Printed=Yazdırılmış
Read\ status=Okunma statüsü
Read\ status\ read=Okunma statüsü okunmuş
Read\ status\ skimmed=Okunma statüsü göz gezdirilmiş
Save\ selected\ as\ plain\ BibTeX...=Seçimi salt BibTeX olarak kaydet ...
Set\ read\ status\ to\ read=Okunma statüsünü okunmuş olarak ata
Set\ read\ status\ to\ skimmed=Okunma statüsünü göz gezdirilmiş olarak ata
Show\ deprecated\ BibTeX\ fields=Yürürlükten kaldırılmış BibTeX alanlarını göster
Show\ printed\ status=Yazdırma statüsünü göster
Show\ read\ status=Okunma statüsünü göster
Opens\ JabRef's\ GitHub\ page=JabRef'in GitHub sayfasını açar
Opens\ JabRef's\ Facebook\ page=JabRef'in Facebook sayfasını açar
Opens\ JabRef's\ blog=JabRef'in ağ güncesini açar
Opens\ JabRef's\ website=JabRef'in web sitesini açar
Could\ not\ open\ browser.=Tarayıcı açılamadı.
Please\ open\ %0\ manually.=Lütfen %0'i kendiniz açın.
The\ link\ has\ been\ copied\ to\ the\ clipboard.=Bağlantı panoya kopyalandı.
Open\ %0\ file=%0 dosyayı aç
Cannot\ delete\ file=Dosya silinemiyor
File\ permission\ error=Dosya izin hatası
Push\ to\ %0=%0'e itele
Path\ to\ %0=%0 yolu
Convert=Dönüştür
Normalize\ to\ BibTeX\ name\ format=BibTeX adı biçimine normalleştir
Help\ on\ Name\ Formatting=İsim Biçimlemede Yardım
Add\ new\ file\ type=Yeni dosya türü ekle
Left\ entry=Sol girdi
Right\ entry=Sağ girdi
Use=Kullan
Original\ entry=Orjinal girdi
Replace\ original\ entry=Orjinal girdinin yerine koy
No\ information\ added=Bilgi eklenmedi
Select\ at\ least\ one\ entry\ to\ manage\ keywords.=Anahtar sözcükleri yönetmek için en az bir girdi seçiniz.
OpenDocument\ text=AçıkBelge metni
OpenDocument\ spreadsheet=AçıkBelge iş tablosu
OpenDocument\ presentation=AçıkBelge sunumu
%0\ image=%0 resim
Added\ entry=Eklenen girdi
Modified\ entry=Değiştirilmiş girdi
Deleted\ entry=Girdi silindi
Modified\ groups\ tree=Değiştirilmiş grup ağacı
Removed\ all\ groups=Tüm gruplar silindi
Accepting\ the\ change\ replaces\ the\ complete\ groups\ tree\ with\ the\ externally\ modified\ groups\ tree.=Değişikliği kabul etmek, harici olarak değiştirilmiş grup ağacını mevcut grup ağacının tamamının yerine koyar.
Select\ export\ format=Dışa aktarma biçemini seç
Return\ to\ JabRef=JabRef'e geri dön
Please\ move\ the\ file\ manually\ and\ link\ in\ place.=Lütfen dosyayı elle taşıyın ve yerinde bağlantı kurun.
Could\ not\ connect\ to\ %0=%0'e bağlanılamadı
Warning\:\ %0\ out\ of\ %1\ entries\ have\ undefined\ title.=Uyarı\: %1 girdiden %0'inin tanımlanmamış başlığı var.
Warning\:\ %0\ out\ of\ %1\ entries\ have\ undefined\ BibTeX\ key.=Uyarı\:%1 girdiden %0'inde tanımlanmamış BibTeX anahtarı var.
occurrence=görülme
Added\ new\ '%0'\ entry.='%0' yebi girdi eklendi.
Multiple\ entries\ selected.\ Do\ you\ want\ to\ change\ the\ type\ of\ all\ these\ to\ '%0'?=Çok sayıda girdi seçili. Tüm bunların türünü '%0'e değiştirmek ister misiniz?
Changed\ type\ to\ '%0'\ for=Tür '%0'e değiştirildi
Really\ delete\ the\ selected\ entry?=Gerçekten seçili girdi silinsin mi?
Really\ delete\ the\ %0\ selected\ entries?=Gerçekten seçili %0 girdi silinsin mi?
Keep\ merged\ entry\ only=Yalnızca birleşik girdiyi tut
Keep\ left=Solu tut
Keep\ right=Sağı tut
Old\ entry=Eski girdi
From\ import=İçe almadan
No\ problems\ found.=Hiçbir sorun bulunmadı.
%0\ problem(s)\ found=%0 sorun bulundu
Save\ changes=Değişiklikleri kaydet
Discard\ changes=Değişiklikleri sil
Library\ '%0'\ has\ changed.=Veri tabanı '%0' değişti.
Print\ entry\ preview=Girdi yazdırma önizleme
Copy\ title=Başlığı kopyala
Copy\ \\cite{BibTeX\ key}=\\cite{BibTeX anahtarı}'nı kopyala
Copy\ BibTeX\ key\ and\ title=BibTeX anahtarı ve başlığını kopyala
File\ rename\ failed\ for\ %0\ entries.=%0 girdide dosya yeniden adlandırma başarısız.
Merged\ BibTeX\ source\ code=Birleşik BibTeX kaynak kodu
Invalid\ DOI\:\ '%0'.=Geçersiz DOI\: '%0'.
should\ start\ with\ a\ name=bir isimle başlamalı
should\ end\ with\ a\ name=bir isimle sonlanmalı
unexpected\ closing\ curly\ bracket=beklenmeyen küme parantezi kapanışı
unexpected\ opening\ curly\ bracket=beklenmeyen küme parantezi açılışı
capital\ letters\ are\ not\ masked\ using\ curly\ brackets\ {}=küme parantezleri {} kullanarak büyük harfler maskelenmez
should\ contain\ a\ four\ digit\ number=dört basamaklı bir numara içermeli
should\ contain\ a\ valid\ page\ number\ range=geçerli bir sayfa numarası aralığı içermeli
Filled=Dolduruldu
Field\ is\ missing=Kayıp alan
Search\ %0=%0'de ara
Search\ results\ in\ all\ libraries\ for\ %0=Sonuçları %0 için tüm veritabanlarında ara
Search\ results\ in\ library\ %0\ for\ %1=Sonuçları %1 için %0 veritabanında ara
Search\ globally=Küresel ara
No\ results\ found.=Hiçbir sonuç bulunmadı.
Found\ %0\ results.=%0 sonuç bulundu.
plain\ text=salt metin
This\ search\ contains\ entries\ in\ which\ any\ field\ contains\ the\ regular\ expression\ <b>%0</b>=Bu arama, <b>%0</b> düzenli ifadesini içeren herhangi bir alan bulunan girdileri içerir
This\ search\ contains\ entries\ in\ which\ any\ field\ contains\ the\ term\ <b>%0</b>=Bu arama, <b>%0</b> terimini içeren herhangi bir alan bulunan girdileri içerir
This\ search\ contains\ entries\ in\ which=Bu arama içinde şu olan girdileri içerir
Unable\ to\ autodetect\ OpenOffice/LibreOffice\ installation.\ Please\ choose\ the\ installation\ directory\ manually.=OpenOffice/LibreOffice kurulumu otomatik olarak bulunamadı. Lütfen kurulum dizinini kendiniz seçiniz.
JabRef\ no\ longer\ supports\ 'ps'\ or\ 'pdf'\ fields.<br>File\ links\ are\ now\ stored\ in\ the\ 'file'\ field\ and\ files\ are\ stored\ in\ an\ external\ file\ directory.<br>To\ make\ use\ of\ this\ feature,\ JabRef\ needs\ to\ upgrade\ file\ links.<br><br>=JabRef artık 'ps' ya da 'pdf\! alanlarını desteklemiyor. <br>Dosya bağlantıları artık 'dosya' alanında ve dosyalar da harici bir dosya dizininde depolanıyor.<br>Bu özelliği kullanabilmek için JabRef dosya bağlantılarını yükseltmek zorunda.<br><br>
This\ library\ uses\ outdated\ file\ links.=Bu veri tabanı güncelliğini yitirmiş dosya bağlantıları kullanıyor.
Close\ library=Veri tabanını kapat
Decrease\ table\ font\ size=Tablo yazıtipi boyutunu azalt
Entry\ editor,\ next\ entry=Girdi düzenleyici, sonraki girdi
Entry\ editor,\ next\ panel=Girdi düzenleyici, sonraki panel
Entry\ editor,\ next\ panel\ 2=Girdi düzenleyici, sonraki panel 2
Entry\ editor,\ previous\ entry=Girdi düzenleyici, önceki girdi
Entry\ editor,\ previous\ panel=Girdi düzenleyici, önceki panel
Entry\ editor,\ previous\ panel\ 2=Girdi düzenleyici, önceki panel 2
File\ list\ editor,\ move\ entry\ down=Dosya listesi düzenleyici, girdiyi aşağıya taşı
File\ list\ editor,\ move\ entry\ up=Dosya listesi düzenleyici, girdiyi yukarıya taşı
Focus\ entry\ table=Girdi tablosuna odaklan
Import\ into\ current\ library=Mevcut veritabanına aktar
Import\ into\ new\ library=Yeni veritabanına aktar
Increase\ table\ font\ size=Tablo yazıtipi boyutunu arttır
New\ article=Yeni makale
New\ book=Yeni kitap
New\ entry=Yeni girdi
New\ from\ plain\ text=Yeni salt metinden
New\ inbook=Yeni kitaptan
New\ mastersthesis=Yeni master tezi
New\ phdthesis=Yeni doktora tezi
New\ proceedings=Yeni tutanak
New\ unpublished=Yeni yayınlanmamış
Preamble\ editor,\ store\ changes=Giriş düzenleyici, dükkan değişiklikleri
Push\ to\ application=Uygulamaya itele
Refresh\ OpenOffice/LibreOffice=Tazele 00
Resolve\ duplicate\ BibTeX\ keys=Çifte BibTeX anahtarlarını çözümle
Save\ all=Tümünü kaydet
String\ dialog,\ add\ string=Dizilim iletişim kutusu, dizilim ekle
String\ dialog,\ remove\ string=Dizilim iletişim kutusu, dizilim çıkar
Synchronize\ files=Dosyaları eşzamanla
Unabbreviate=Kısaltmayı kaldır
should\ contain\ a\ protocol=bir protokol içermeli
Copy\ preview=Kopyalama önizleme
Automatically\ setting\ file\ links=Dosya bağlantıları otomatik olarak ayarlanıyor
Regenerating\ BibTeX\ keys\ according\ to\ metadata=Üstveri (metadata) uyarınca BibTeX anahtarları yeniden oluşturuluyor
Regenerate\ all\ keys\ for\ the\ entries\ in\ a\ BibTeX\ file=Bir BibTeX dosyasındaki tüm girdiler için tüm anahtarları yeniden oluştur
Show\ debug\ level\ messages=Hata ayıklama düzeyi mesajları göster
Default\ bibliography\ mode=Öntanımlı bibliyografya kipi
New\ %0\ library\ created.=Yeni %0 veri tabanı oluşturuldu.
Show\ only\ preferences\ deviating\ from\ their\ default\ value=Yalnızca öntanımlı değerlerinden sapan tercihleri göster
default=öntanımlı
key=anahtar
type=tür
value=değer
Show\ preferences=Tercihleri göster
Save\ actions=Eylemleri kaydet
Enable\ save\ actions=Eylemleri kaydetmeyi etkinleştir
Other\ fields=Diğer alanlar
Show\ remaining\ fields=Kalan alanları göster
link\ should\ refer\ to\ a\ correct\ file\ path=bağlantı doğru bir dosya yolunu işaret etmeli
abbreviation\ detected=kısaltma saptandı
wrong\ entry\ type\ as\ proceedings\ has\ page\ numbers=yanlış girdi türü zira tutanaklarda sayfa numarası olur
Abbreviate\ journal\ names=Dergi adlarını kısalt
Abbreviating...=Kısaltılıyor...
Abbreviation\ %s\ for\ journal\ %s\ already\ defined.=%2$s dergisi için %1$s kısaltması zaten tanımlanmış.
Abbreviation\ cannot\ be\ empty=Kısaltma boş olamaz
Duplicated\ Journal\ Abbreviation=Çifte Dergi Kısaltması
Duplicated\ Journal\ File=Çifte Dergi Dosyası
Error\ Occurred=Hata Oluştu
Journal\ file\ %s\ already\ added=%s dergi dosyası zaten eklendi
Name\ cannot\ be\ empty=İsim boş olamaz
Adding\ fetched\ entries=Getirilen girdiler ekleniyor
Display\ keywords\ appearing\ in\ ALL\ entries=TÜM girdilerde görünen anahtar sözcükleri göster
Display\ keywords\ appearing\ in\ ANY\ entry=HERHANGİ BİR girdide görünen anahtar sözcükleri göster
Fetching\ entries\ from\ Inspire=Girdiler Inspire'dan getiriliyor
None\ of\ the\ selected\ entries\ have\ titles.=Seçili girdilerin hiç birinde başlık yok.
None\ of\ the\ selected\ entries\ have\ BibTeX\ keys.=Seçili girdilerin hiçbirinde BibTeX anahtarı yok.
Unabbreviate\ journal\ names=Kısaltma dergi adlarını aç
Unabbreviating...=Kısaltmalar dönüştürülüyor...
Usage=Kullanım
Adds\ {}\ brackets\ around\ acronyms,\ month\ names\ and\ countries\ to\ preserve\ their\ case.=Harf çeşidini (büyük/küçük) korumak için %lerin içindeki akronim, ay adları ve ülkelerin çevresine küme parantezi ekle.
Are\ you\ sure\ you\ want\ to\ reset\ all\ settings\ to\ default\ values?=Tüm ayarları öntanımlı değerlere dönüştürmek istediğinizden emin misiniz?
Reset\ preferences=Tercihleri sıfırla
Ill-formed\ entrytype\ comment\ in\ BIB\ file=Bib dosyasında kötü biçimli girdi türü yorumu
Move\ linked\ files\ to\ default\ file\ directory\ %0=Bağlantılı dosyaları öntanımlı dosya dizinine aktar %0
Clipboard=Pano
Could\ not\ paste\ entry\ as\ text\:=Girdi metin olarak yapıştırılamıyor\:
Do\ you\ still\ want\ to\ continue?=Hala devam etmek istiyor musunuz?
This\ action\ will\ modify\ the\ following\ field(s)\ in\ at\ least\ one\ entry\ each\:=Bu eylem aşağıdaki alanları en az bir girdide değiştirecek\:
This\ could\ cause\ undesired\ changes\ to\ your\ entries.=Bu, girdilerinizde istenmeyen değişikliklere yol açabilir.
Run\ field\ formatter\:=Alan biçimlendiriciyi çalıştır\:
Table\ font\ size\ is\ %0=Tablo yazıtipi boyutu %0'dır
%0\ import\ canceled=%0 içe aktarımı iptal edildi
Internal\ style=Dahili stil
Add\ style\ file=Stil dosyası ekle
Are\ you\ sure\ you\ want\ to\ remove\ the\ style?=Stili silmek istediğinizden emin misiniz?
Current\ style\ is\ '%0'=Mevcut stil '%0'dır
Remove\ style=Stili sil
Select\ one\ of\ the\ available\ styles\ or\ add\ a\ style\ file\ from\ disk.=Mevcut stillerden birini seçin ya da sürücüden stil dosyası ekleyin.
You\ must\ select\ a\ valid\ style\ file.=Geçerli bir stil dosyası seçmelisiniz.
Reload=Yeniden yükle
Capitalize=Büyük harfe dönüştür
Capitalize\ all\ words,\ but\ converts\ articles,\ prepositions,\ and\ conjunctions\ to\ lower\ case.=Tüm sözcükleri büyük harfe dönüştür ama artikel, edat ve bağlaçları küçük harfe dönüştür.
Capitalize\ the\ first\ word,\ changes\ other\ words\ to\ lower\ case.=İlk sözcüğü büyük harfe, diğer tüm sözcükleri küçük harfe deönüştür.
Changes\ all\ letters\ to\ lower\ case.=Tüm harfleri küçük harfe dönüştür.
Changes\ all\ letters\ to\ upper\ case.=Tüm harfleri büyük harfe dönüştür.
Changes\ the\ first\ letter\ of\ all\ words\ to\ capital\ case\ and\ the\ remaining\ letters\ to\ lower\ case.=Tüm sözcüklerin ilk harfini büyük harfe, diğer tüm harflerini küçük harfe dönüştür.
Cleans\ up\ LaTeX\ code.=LaTeX kodunu temizler.
Converts\ HTML\ code\ to\ LaTeX\ code.=HTML kodunu LaTeX koduna dönüştürür.
Converts\ HTML\ code\ to\ Unicode.=HTML kodunu Unicode'a dönüştürür.
Converts\ LaTeX\ encoding\ to\ Unicode\ characters.=LaTeX kodunu Unicode karakterlerine dönüştürür.
Converts\ Unicode\ characters\ to\ LaTeX\ encoding.=Unicode karakterlerini LaTeX koduna dönüştürür.
Converts\ ordinals\ to\ LaTeX\ superscripts.=Sıra sayılarını LaTeX üstyazılarına dönüştürür.
Converts\ units\ to\ LaTeX\ formatting.=%lerin içindeki birimleri LaTeX koduna dönüştürür.
HTML\ to\ LaTeX=HTML'den LaTeX'e
LaTeX\ cleanup=LaTeX temizleme
LaTeX\ to\ Unicode=LaTeX'ten Unicode'a
Lower\ case=Küçük harf
Minify\ list\ of\ person\ names=Kişi adları listesini küçült
Normalize\ date=Günü normalleştir
Normalize\ month=Ayı normalleştir
Normalize\ month\ to\ BibTeX\ standard\ abbreviation.=Ayı BibTeX standart kısaltmasına normalleştir
Normalize\ names\ of\ persons=Kişi adlarını normalleştir
Normalize\ page\ numbers=Sayfa numaralarını normalleştir
Normalize\ pages\ to\ BibTeX\ standard.=Sayfaları BibTeX standardına normalleştir.
Normalizes\ lists\ of\ persons\ to\ the\ BibTeX\ standard.=Kişi listelerini BibTeX standardına normalleştirir.
Normalizes\ the\ date\ to\ ISO\ date\ format.=Günü, ISO gün biçemine normalleştirir.
Ordinals\ to\ LaTeX\ superscript=Sıra sayılarını LaTeX üstyazısına
Protect\ terms=Proje koşulları
Remove\ enclosing\ braces=Çevreleyen küme parantezlerini kaldır
Removes\ braces\ encapsulating\ the\ complete\ field\ content.=Tüm alan içeriğini kapsayan küme parantezlerini kaldırır.
Sentence\ case=Cümle (harf) şekli
Shortens\ lists\ of\ persons\ if\ there\ are\ more\ than\ 2\ persons\ to\ "et\ al.".=Kişi listelerini, eğer 2 kişiden fazlaysa "et al."a kısaltır.
Title\ case=Başlık (harf) şekli
Unicode\ to\ LaTeX=Unicode'dan LaTeX'e
Units\ to\ LaTeX=Birimler'den LaTeX'e
Upper\ case=Büyük harf
Does\ nothing.=Hiçbir şey yapmaz.
Identity=Kimlik
Clears\ the\ field\ completely.=Alanı tamamen temizler.
Directory\ not\ found=Dizin bulunamadı
Main\ file\ directory\ not\ set\!=Ana dosya dizini belirlenmedi\!
This\ operation\ requires\ exactly\ one\ item\ to\ be\ selected.=Bu işlem tam olarak bir ögenin seçilmesini gerektirir.
Importing\ in\ %0\ format=%0 biçeminde içe aktarılıyor
Female\ name=Dişil ad
Female\ names=Dişil adlar
Male\ name=Eril ad
Male\ names=Eril adlar
Mixed\ names=Karışık adlar
Neuter\ name=Cinsiyetsiz ad
Neuter\ names=Cinsiyetsiz adlar
Determined\ %0\ for\ %1\ entries=%1 girdi için %0 belirlendi
Look\ up\ %0=%0'ı ara
Looking\ up\ %0...\ -\ entry\ %1\ out\ of\ %2\ -\ found\ %3=%0 aranıyor... - %2 girdiden %1'i - bulunan %3
Audio\ CD=Müzik CDsi
British\ patent=İngiliz patenti
British\ patent\ request=İngiliz patent başvurusu
Candidate\ thesis=Aday tezi
Collaborator=İşbirlikçi
Column=Sütun
Compiler=Derleyici
Continuator=Devam ettirici
Data\ CD=Veri CDsi
Editor=Editör
European\ patent=Avrupa patenti
European\ patent\ request=Avrupa patent başvurusu
Founder=Kurucu
French\ patent=Fransız patenti
French\ patent\ request=Fransız patent başvurusu
German\ patent=Alman patenti
German\ patent\ request=Alman patent başvurusu
Line=Satır
Master's\ thesis=Master tezi
Page=Sayfa
Paragraph=Paragraf
Patent\ request=Patent başvurusu
PhD\ thesis=Doktora tezi
Redactor=Redaktör
Research\ report=Araştırma raporu
Reviser=Revizör
Section=Bölüm
Software=Yazılım
Technical\ report=Teknik rapor
U.S.\ patent=B.D. patenti
U.S.\ patent\ request=B.D. patent başvurusu
Verse=Dize
change\ entries\ of\ group=grubun girdilerini değiştir
odd\ number\ of\ unescaped\ '\#'=tek sayılı öncelenmemiş '\#'
Plain\ text=Salt metin
Show\ diff=Diff göster
character=karakter
word=sözcük
Show\ symmetric\ diff=Simetrik diff göster
Copy\ Version=Sürümü Kopyala
Developers=Geliştiriciler
Authors=Yazarlar
License=Lisans
HTML\ encoded\ character\ found=HTML kodlu karakter bulundu
booktitle\ ends\ with\ 'conference\ on'=kitap başlığı 'konudaki konferans' ile bitiyor
All\ external\ files=Tüm harici dosyalar
OpenOffice/LibreOffice\ integration=OpenOffice/LibreOffice entegrasyonu
incorrect\ control\ digit=yanlış kontrol numarası
incorrect\ format=yanlış biçem
Copied\ version\ to\ clipboard=Sürüm panoya kopyalandı
BibTeX\ key=BibTeX anahtarı
Message=Mesaj
Reset\ Bindings=Bağlantıları Sıfırla
Decryption\ not\ supported.=Şifre çözme desteklenmiyor.
Cleared\ '%0'\ for\ %1\ entries=%1 girdi için %0 temizlendi
Set\ '%0'\ to\ '%1'\ for\ %2\ entries=%2 girdiler için '%0' '%1'a ata
Toggled\ '%0'\ for\ %1\ entries=%1 girdiler için '%0' değiştirildi
Check\ for\ updates=Güncellemeleri kontrol et
Download\ update=Güncellemeyi indir
New\ version\ available=Yeni sürüm mevcut
Installed\ version=Kurulu sürüm
Remind\ me\ later=Daha sonra hatırlat
Ignore\ this\ update=Bu güncellemeyi yoksay
Could\ not\ connect\ to\ the\ update\ server.=Güncelleme sunucusuna bağlanılamıyor.
Please\ try\ again\ later\ and/or\ check\ your\ network\ connection.=Lütfen daha sonra deneyin ve/veya ağ bağlantınızı kontrol edin.
To\ see\ what\ is\ new\ view\ the\ changelog.=Yenilikleri görmek için değişiklik kütüğüne bakın.
A\ new\ version\ of\ JabRef\ has\ been\ released.=JabRef'in yeni bir sürümü yayınlandı.
JabRef\ is\ up-to-date.=JabRef güncel.
Latest\ version=En son sürüm
Online\ help\ forum=Çevrimiçi yardım forumu
Custom=Özel
Export\ cited=Başvurulanları dışa aktar
Unable\ to\ generate\ new\ library=Yeni veritabanı oluşturulamadı
Open\ console=Konsolu aç
Use\ default\ terminal\ emulator=Öntanımlı uçbirim öykünücüsünü kullan
Execute\ command=Komutu çalıştır
Note\:\ Use\ the\ placeholder\ %0\ for\ the\ location\ of\ the\ opened\ library\ file.=Not\:Açık veritabanının konumu için %0 yer tutucusunu kullan.
Executing\ command\ "%0"...="%0" komutu çalıştırılıyor...
Error\ occured\ while\ executing\ the\ command\ "%0".="%0" komutu çalıştırılırken hata oluştu.
Reformat\ ISSN=ISSN'i yeniden biçimlendir
Countries\ and\ territories\ in\ English=Ülke ve bölgeler İngilizce
Electrical\ engineering\ terms=Elektrik mühendisliği terimleri
Enabled=Aktifleştirildi
Internal\ list=Dahili liste
Manage\ protected\ terms\ files=Korunmuş terimler dosyasını yönet
Months\ and\ weekdays\ in\ English=Ay ve haftanın günleri İngilizce
The\ text\ after\ the\ last\ line\ starting\ with\ \#\ will\ be\ used=\# ile başlayan son satırdan sonraki metin kullanılacak
Add\ protected\ terms\ file=Korunmuş terimler dosyası ekle
Are\ you\ sure\ you\ want\ to\ remove\ the\ protected\ terms\ file?=Korunmuş terimler dosyasını silmek istediğinizden emin misiniz?
Remove\ protected\ terms\ file=Korunmuş terimler dosyasını sil
Add\ selected\ text\ to\ list=Seçili metni listeye ekle
Add\ {}\ around\ selected\ text=Seçili metnin çevresine {} ekle
Format\ field=Alanı biçimle
New\ protected\ terms\ file=Yeni korunmuş terimler dosyası
change\ field\ %0\ of\ entry\ %1\ from\ %2\ to\ %3=%1 girdisinin %0 alanını %2'den %3'e değiştir
change\ key\ from\ %0\ to\ %1=anahtarı %0'dan %1'e değiştir
change\ string\ content\ %0\ to\ %1=dizge içeriğini %0'dan %1'e değiştir
change\ string\ name\ %0\ to\ %1=dizge adını %0'dan %1'e değiştir
change\ type\ of\ entry\ %0\ from\ %1\ to\ %2=girdi türünü %0'dan %1'e değiştir
insert\ entry\ %0=%0 girdisini ekle
insert\ string\ %0=%0 dizgesini ekle
remove\ entry\ %0=%0 girdisini sil
remove\ string\ %0=%0 dizgesini sil
undefined=tanımlanmamış
Cannot\ get\ info\ based\ on\ given\ %0\:\ %1=Verilen %0\: %1'e göre bilgi alınamıyor
Get\ BibTeX\ data\ from\ %0=%0'den BibTeX verisini al
No\ %0\ found=%0 bulunamadi
Entry\ from\ %0=%0'den girdi
Merge\ entry\ with\ %0\ information=%0 bilgisiyle girdiyi birleştir
Updated\ entry\ with\ info\ from\ %0=%0'den edinilen bilgiyle girdi güncellendi
Add\ existing\ file=Var olan dosyayı ekle
Create\ new\ list=Yeni liste oluştur
Remove\ list=Listeyi sil
Full\ journal\ name=Tam dergi adı
Abbreviation\ name=Kısaltma adı
No\ abbreviation\ files\ loaded=Hiç kısaltma dosyası yüklenmedi
Loading\ built\ in\ lists=Yerleşik listeler yükleniyor
JabRef\ built\ in\ list=JabRef yerleşik listesi
IEEE\ built\ in\ list=IEEE yerleşik listesi
Event\ log=Olay kayıt dosyası
We\ now\ give\ you\ insight\ into\ the\ inner\ workings\ of\ JabRef's\ internals.\ This\ information\ might\ be\ helpful\ to\ diagnose\ the\ root\ cause\ of\ a\ problem.\ Please\ feel\ free\ to\ inform\ the\ developers\ about\ an\ issue.=Biz şimdi size JabRef'in iç çalışma düzeneği hakkında içgörü veriyoruz. Bu bilgi bir sorunun temel nedenini tanımada yararlı olabilir. Lütfen bir sorun hakkında geliştiricileri bilgilendirmekten çekinmeyin.
Log\ copied\ to\ clipboard.=Kayıt dosyası panoya kopyalandı.
Copy\ Log=Kayıt Dosyasını Kopyala
Clear\ Log=Kayıt Dosyasını Temizle
Report\ Issue=Sorun Bildir
Issue\ on\ GitHub\ successfully\ reported.=GitHub'daki sorun başarıyla rapor edildi.
Issue\ report\ successful=Sorun raporu başarılı
Your\ issue\ was\ reported\ in\ your\ browser.=Sorununuz tarayıcınızda rapor edildi.
The\ log\ and\ exception\ information\ was\ copied\ to\ your\ clipboard.=Kayıt dosyası ve istisna bilgisi panonuza kopyalandı.
Please\ paste\ this\ information\ (with\ Ctrl+V)\ in\ the\ issue\ description.=Lütfen bu bilgiyi sorun tarifine (Ctrl+V ile) yapıştırın.
Connection=Bağlantı
Connecting...=Bağlanıyor...
Host=Makine
Port=Bağlantı noktası
Library=Veritabanı
User=Kullanıcı
Connect=Bağlan
Connection\ error=Bağlantı hatası
Connection\ to\ %0\ server\ established.=%0 sunucusuna bağlantı sağlandı
Required\ field\ "%0"\ is\ empty.=Gerekli alan "%0" boş.
%0\ driver\ not\ available.=%0 sürücüsü yok
The\ connection\ to\ the\ server\ has\ been\ terminated.=Sunucuyla olan bağlantı sonlandırıldı.
Connection\ lost.=Bağlantı koptu.
Reconnect=Yeniden bağlan
Work\ offline=Çevrimdışı çalış
Working\ offline.=Çevrimdışı çalışılıyor.
Update\ refused.=Güncelleme reddedildi.
Update\ refused=Güncelleme reddedildi
Local\ entry=Yerel girdi
Shared\ entry=Paylaşılmış girdi
Update\ could\ not\ be\ performed\ due\ to\ existing\ change\ conflicts.=Mevcut değişiklik çelişkileri nedeniyle güncelleme yapılamadı.
You\ are\ not\ working\ on\ the\ newest\ version\ of\ BibEntry.=BibEntry'nin en son sürümünde çalışmıyorsunuz.
Local\ version\:\ %0=Yerel sürüm\: %0
Shared\ version\:\ %0=Paylaşılmış sürüm\: %0
Please\ merge\ the\ shared\ entry\ with\ yours\ and\ press\ "Merge\ entries"\ to\ resolve\ this\ problem.=Bu sorunu çözmek için lütfen paylaşılmış girdiyle sizinkini birleştirin ve "Girdileri birleştir"'e basın.
Canceling\ this\ operation\ will\ leave\ your\ changes\ unsynchronized.\ Cancel\ anyway?=Bu işlemi iptal etmek değişkliklerinizi eşzamanlanmamış halde bırakacak. Yine de iptal edilsin mi?
Shared\ entry\ is\ no\ longer\ present=Paylaşılmış girdi artık mevcut değil
The\ BibEntry\ you\ currently\ work\ on\ has\ been\ deleted\ on\ the\ shared\ side.=Üzerinde çalıştığınız BibEntry paylaşılmış tarafta silindi.
You\ can\ restore\ the\ entry\ using\ the\ "Undo"\ operation.="Geri al" işlemiyle girdiyi restore edebilirsiniz.
Remember\ password?=Parola hatırlansın mı?
You\ are\ already\ connected\ to\ a\ database\ using\ entered\ connection\ details.=Girilmiş bağlantı ayarlarıyla bir veritabanına zaten bağlısınız.
Cannot\ cite\ entries\ without\ BibTeX\ keys.\ Generate\ keys\ now?=BibTeX anahtarları olmadan girdiler alıntılanamaz. Anahtarlar şimdi oluşturulsun mu?
New\ technical\ report=Yeni teknik rapor
%0\ file=%0 dosyası
Custom\ layout\ file=Özel düzen dosyası
Protected\ terms\ file=Korunmuş terimler dosyası
Style\ file=Stil dosyası
Open\ OpenOffice/LibreOffice\ connection=OpenOffice/LibreOffice bağlantısı aç
You\ must\ enter\ at\ least\ one\ field\ name=En az bir alan adı girmelisiniz
Non-ASCII\ encoded\ character\ found=ASCII koduyla kodlanmamış karakter bulundu
Toggle\ web\ search\ interface=Ağ arama arayüzünü değiştir
%0\ files\ found=%0 dosya bulundu
%0\ of\ %1=%1'in %0'i
One\ file\ found=Bir dosya bulundu
The\ import\ finished\ with\ warnings\:=İçe aktarım uyarılarla bitti\:
There\ was\ one\ file\ that\ could\ not\ be\ imported.=İçe aktarılamayan bir dosya mevcuttu.
There\ were\ %0\ files\ which\ could\ not\ be\ imported.=İçe aktarılamayan %0 dosya mevcuttu.
Migration\ help\ information=Gçö yardımı bilgisi
Entered\ database\ has\ obsolete\ structure\ and\ is\ no\ longer\ supported.=Girilen veritanbanı kullanılmayan yapıya sahip ve artık desteklenmiyor.
However,\ a\ new\ database\ was\ created\ alongside\ the\ pre-3.6\ one.=Ancak, 3.6 öncesinin yanı sıra yeni bir veritabanı oluşturuldu.
Click\ here\ to\ learn\ about\ the\ migration\ of\ pre-3.6\ databases.=3.6 öncesi veritabanlarının göçünü öğrenmek için burayı tıklayın.
Opens\ a\ link\ where\ the\ current\ development\ version\ can\ be\ downloaded=Mevcut geliştirme sürümünün indirilebileceği bir bağlantı açar
See\ what\ has\ been\ changed\ in\ the\ JabRef\ versions=JabRef sürümlerinde nelerin değişmiş olduğuu görün
Referenced\ BibTeX\ key\ does\ not\ exist=Başvurulan BibTeX anahtarı mevcut değil
Finished\ downloading\ full\ text\ document\ for\ entry\ %0.=%0 girdisi için tam metin belgesinin indirilmesi bitti.
Look\ up\ full\ text\ documents=Tam metin belgelerini ara
You\ are\ about\ to\ look\ up\ full\ text\ documents\ for\ %0\ entries.=%0 adet girdi için tam metin belgeleri aramak üzeresiniz.
last\ four\ nonpunctuation\ characters\ should\ be\ numerals=noktalama olmayan son dört karakter rakam olmalıdır
Author=Yazar
Date=Tarih
File\ annotations=Dosya açıklama notları
Show\ file\ annotations=Dosya açıklama notlarını göster
Adobe\ Acrobat\ Reader=Adobe Acrobat Okuyucu
Sumatra\ Reader=Sumatra Okuyucu
shared=paylaşıldı
should\ contain\ an\ integer\ or\ a\ literal=bir tamsayı ya da harf içermelidir
should\ have\ the\ first\ letter\ capitalized=İlk harf büyük olmalıdır
Tools=Araçlar
What's\ new\ in\ this\ version?=Bu sürümde neler yeni?
Want\ to\ help?=Yardım etmek ister misiniz?
Make\ a\ donation=Bağışta bulun
get\ involved=katkıda bulun
Used\ libraries=Kullanılan kütüphaneler
Existing\ file=Varolan dosya
ID=ID(kimlik)
ID\ type=ID türü
ID-based\ entry\ generator=ID-tabanlı girdi oluşturucu
Fetcher\ '%0'\ did\ not\ find\ an\ entry\ for\ id\ '%1'.='%0' getiricisi '%1' kimliği için bir girdi bulamadı.
Select\ first\ entry=İlk girdiyi seç
Select\ last\ entry=Son girdiyi seç
Invalid\ ISBN\:\ '%0'.=Geçersiz ISBN\: '%0'.
should\ be\ an\ integer\ or\ normalized=bir tamsayı olmalı ya da normalleştirilmelidir
should\ be\ normalized=normalleştirilmelidir
Empty\ search\ ID=Boş arama IDsi
The\ given\ search\ ID\ was\ empty.=Verilen arama IDsi boştu.
Copy\ BibTeX\ key\ and\ link=BibTeX anahtarı ve bağlantısını kopyala
biblatex\ field\ only=Yalnızca biblatex alanı
Error\ while\ generating\ fetch\ URL=URL'den getirme oluşturulurken hata
Error\ while\ parsing\ ID\ list=ID listesi çözümlenirken hata
Unable\ to\ get\ PubMed\ IDs=PubMed IDleri alınamadı
Backup\ found=Yedek bulundu
A\ backup\ file\ for\ '%0'\ was\ found.='%0' için bir yedek dosyası bulundu.
This\ could\ indicate\ that\ JabRef\ did\ not\ shut\ down\ cleanly\ last\ time\ the\ file\ was\ used.=Bu, dosya son kullanıldığında JabRef'in temiz kapatılmadığını belirtiyor olabilir.
Do\ you\ want\ to\ recover\ the\ library\ from\ the\ backup\ file?=Veritabanınızı yedek dosyadan kurtarmak ister misiniz?
Firstname\ Lastname=Ad Soyad
Recommended\ for\ %0=%0 için önerilir
Show\ 'Related\ Articles'\ tab='İlişkili Makaleler' sekmesini göster
This\ might\ be\ caused\ by\ reaching\ the\ traffic\ limitation\ of\ Google\ Scholar\ (see\ 'Help'\ for\ details).=Bu, Google Scholar'ın trafik limitine erişmekten dolayı olabilir (ayrıntılar için 'Yardım'a bakınız).
Could\ not\ open\ website.=Web sitesi açılamadı.
Problem\ downloading\ from\ %1=%1'den indirmede sorun
File\ directory\ pattern=Dosya dizini paterni
Update\ with\ bibliographic\ information\ from\ the\ web=Web'deki bibliyografya bilgisiyle güncelle
Could\ not\ find\ any\ bibliographic\ information.=Hiç bibliyografya bilgisi bulunamadı.
BibTeX\ key\ deviates\ from\ generated\ key=BibTeX anahtarı oluşturulan anahtardan farklı
DOI\ %0\ is\ invalid=%0 DOI geçersiz
Select\ all\ customized\ types\ to\ be\ stored\ in\ local\ preferences=Tüm kişiselleştirilmiş türleri yerel tercihlerde sakla
Currently\ unknown=Halen bilinmiyor
Different\ customization,\ current\ settings\ will\ be\ overwritten=Farklı kişiselleştirme, güncel ayarların üzerine yazılacak
Entry\ type\ %0\ is\ only\ defined\ for\ Biblatex\ but\ not\ for\ BibTeX=%0 girdi türü yalnızca Biblatex için tanımlanmış BibTeX için değil
Copied\ %0\ citations.=%0 atıf kopyalandı.
Copying...=Kopyalanıyor...
journal\ not\ found\ in\ abbreviation\ list=kısaltma listesinde dergi bulunamadı
Unhandled\ exception\ occurred.=İşlenmemiş istisna oluştu.
strings\ included=dizgeler dahil edildi
Size\ of\ large\ icons=Büyük simge boyutu
Size\ of\ small\ icons=Küçük simge boyutu
Default\ table\ font\ size=Öntanımlı tablo yazıtipi boyutu
Escape\ underscores=Altçizgileri öncele
Color=Renk
Please\ also\ add\ all\ steps\ to\ reproduce\ this\ issue,\ if\ possible.=Mümkünse lütfen bu sorunu yeniden üretebilmek için gereken tüm adımları ekleyin
Fit\ width=Genişliğe uydur
Fit\ a\ single\ page=Sayfaya uydur
Zoom\ in=Yakınlaş
Zoom\ out=Uzaklaş
Previous\ page=Önceki sayfa
Next\ page=Sonraki sayfa
Document\ viewer=Belge görüntüleyici
Live=Canlı
Locked=Kilitli
Show\ document\ viewer=Belge görüntüleyiciyi göster
Show\ the\ document\ of\ the\ currently\ selected\ entry.=Mevcut seçili girdinin belgesini göster.
Show\ this\ document\ until\ unlocked.=Kilidi açılana dek bu belgeyi göster.
Set\ current\ user\ name\ as\ owner.=Mevcut kullanıcı adını sahip olarak ata.
Sort\ all\ subgroups\ (recursively)=Tüm alt grupları (ardışık olarak) sırala
Collect\ and\ share\ telemetry\ data\ to\ help\ improve\ JabRef.=JabRef'i geliştirmeye yardımcı olmak için telemetri verilerini topla ve paylaş
Don't\ share=Paylaşma
Share\ anonymous\ statistics=Anonim istatistikleri paylaş
Telemetry\:\ Help\ make\ JabRef\ better=Telemetri\:JabRef'i daha iyi yapmaya yardım et
To\ improve\ the\ user\ experience,\ we\ would\ like\ to\ collect\ anonymous\ statistics\ on\ the\ features\ you\ use.\ We\ will\ only\ record\ what\ features\ you\ access\ and\ how\ often\ you\ do\ it.\ We\ will\ neither\ collect\ any\ personal\ data\ nor\ the\ content\ of\ bibliographic\ items.\ If\ you\ choose\ to\ allow\ data\ collection,\ you\ can\ later\ disable\ it\ via\ Options\ ->\ Preferences\ ->\ General.=Kullanıcı deneyimini geliştirmek için, kullandığınız özelliklerle ilgili anonim istatistikleri toplamak istiyoruz. Yalnızca kullandığınız özellikleri ve kullanma sıklığını kaydedeceğiz. Kişisel verileri ya da bibliyografik ögelerin içeriğini toplamayacağız. Eğer veri toplamaya izin vermeyi seçerseniz, bunu daha sonra Seçenekler -> Tercihler aracılığıyla etkisizleştirebilirsiniz -
This\ file\ was\ found\ automatically.\ Do\ you\ want\ to\ link\ it\ to\ this\ entry?=Bu dosya otomatik olarak bulundu. Bu girdiye bağlantılamak ister misiniz?
Names\ are\ not\ in\ the\ standard\ %0\ format.=İsimler, standart %0 biçeminde değil.
Delete\ the\ selected\ file\ permanently\ from\ disk,\ or\ just\ remove\ the\ file\ from\ the\ entry?\ Pressing\ Delete\ will\ delete\ the\ file\ permanently\ from\ disk.=Seçili dosyayı diskten kalıcı olarak sil, ya da sadece dosyayı girdiden kaldır? Sile basmak dosyayı diskten kalıcı olarak silecek.
Delete\ '%0'='%0' Sil
Delete\ from\ disk=Diskten sil
Remove\ from\ entry=Girdiden sil
There\ exists\ already\ a\ group\ with\ the\ same\ name.=Aynı isimli bir grup zaten var.
Rename\ failed=Yeniden adlandırma başarısız oldu
JabRef\ cannot\ access\ the\ file\ because\ it\ is\ being\ used\ by\ another\ process.=JabRef dosyaya erişemiyor çünkü dosya başka bir süreç tarafından kullanılıyor.
Show\ console\ output\ (only\ necessary\ when\ the\ launcher\ is\ used)=Consol çıktısını göster (sadece başlatıcı kullanıldığında gereklidir)
empty\ BibTeX\ key=boş BibTeX anahtarı
add\ group=grup ekle
Jump\ to\ entry=Girdiye atla
The\ group\ name\ contains\ the\ keyword\ separator\ "%0"\ and\ thus\ probably\ does\ not\ work\ as\ expected.=Grup adı anahtar sözcük ayracı olan "%0" içeriyor ve bu sebeple muhtemelen beklendiğini gibi çalışmayacak.
Abbreviate\ journal\ names\ (ISO)=Dergi adlarını kısalt (ISO)
Abbreviate\ journal\ names\ (MEDLINE)=Dergi adlarını kısalt (MEDLINE)
Blog=Ağ güncesi
Check\ integrity=Bütünlük kontrolü
Copy\ DOI\ url=DOI url'sini kopyala
Copy\ citation=Atıf'ı kopyala
Development\ version=Geliştirme sürümü
Export\ selected\ entries=Seçili girdileri dışa aktar
Fork\ me\ on\ GitHub=Beni GitHub'da çatalla
JabRef\ resources=JabRef kaynakları
Manage\ protected\ terms=Korunmuş terimleri yönet
New\ %0\ library=Yeni %0 veri tabanı
Push\ entries\ to\ external\ application\ (%0)=Girdileri harici uygulamaya itele (%0)
View\ change\ log=Değişiklik kütüğünü göster
View\ event\ log=Olay kayıt dosyasını göster
Website=Web sitesi
Write\ XMP-metadata\ to\ PDFs=XMP-metaverisini PDF'ye yaz