Příklad minimálního responsivního webu s obrázky, tabulkami, zdrojovými kódy nebo objekty.
CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
img
.gitattributes
.gitignore
README.md
index.html
style.css

README.md

Příklad minimální responsivní stránky

Příklad minimálního responsivního webu s obrázky, tabulkami, zdrojovými kódy nebo objekty.

Detailní popis je na stránce http://jecas.cz/responsivni-web