Mapa turystyczna z danych OpenStreetMap
Python
Pull request Compare This branch is 16 commits behind pbabik:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
symbol
COPYING
README
copy_tracks.py
osm2pgsql.style
podklad.xml
poziomice.xml
szlaki.xml

README

OSMapa Topo

Styl dla renderera Mapnik, umożliwiający utworzenie mapy turystycznej z danych projektu OpenStreetMap.

WYMAGANIA:

* Mapnik 0.7.1 _z dodaną obsługą parametru stroke-offset_. W tym celu trzeba:
	- ściągnąć kod źródłowy Mapnika,
	- rozpakować go, 
	- ściągnąć do katalogu, do którego rozpakowano źródła następujący patch: wget http://trac.mapnik.org/raw-attachment/ticket/180/mapnik0.7.1-offsets_v3.patch
	- zaaplikować patch: patch -p0 -i mapnik0.7.1-offsets_v3.patch
	- skompilować tak spreparowany kod i zainstalować Mapnika, szczegółowe instrukcje są tu: http://trac.mapnik.org/wiki/UbuntuInstallation
* osm2pgsql,
* PostgreSQL + PostGIS,
* python-psycopg - dla szlaków turystycznych,
* python-progressbar - dla szlaków turystycznych,
* GDAL - dla poziomic.

SPOSÓB UŻYCIA:

* przygotuj bazę PostGIS o nazwie gis,
* ściągnij dane OSM dla interesującego obszaru,
* importuj dane do bazy przy pomocy programu osm2pgsql. należy zwrócić uwagę na następujące parametry:

	-s - slim mode, wymagany do zadziałania skryptu ekstrahującego szlaki,
	-S <nazwa_pliku.style> - plik określający, jakie kolumny atrybutów utworzyć - koniecznie użyj załączonego pliku osm2pgsql.style, możesz go przerobić, ale na oryginalnym default.style - nie zadziała!
	-E <kod_EPSG> - układ współrzędnych, ja używam PUWG 1992 (kod EPSG: 2180) - możesz go zmienić np. na UTM, pamiętając, że trzeba będzie zmienić definicje we wszystkich mapfiles!

* zmodyfikuj mapfiles oraz skrypt copy_tracks.py w zakresie danych dostępu do bazy PostGIS - nazwy użytkownika i hasła,
* wykonaj skrypt copy_tracks.py : python copy_tracks.py -n gis

Mapa podkładowa oraz mapa szlaków powinny już działać!

ABY WYGENEROWAĆ POZIOMICE:

* przygotuj raster z modelem terenu - w przykładzie jest dem.tif - w takim układzie jakim chcesz mieć mapę. pomocne będą narzędzia gdal_translate i gdalwarp.
* wygeneruj poziomice w formacie SHP:
gdal_contour -a height -i 10 dem.tif contour.shp
* importuj poziomice do bazy (musisz być zalogowany jako użytkownik mający prawo zapisu w bazie, np. jako postgres - sudo su postgres):
shp2pgsql -c -d -s <kod EPSG> -I contour.shp public.contour > contour.sql
psql -d gis -f contour.sql
Alternatywnie możesz użyć Quantum GIS (plus wtyczki: GDALTools, PostGIS Manager) i wszystko wyklikać :-)


UWAGA: przezroczyste mapfiles (poziomice oraz szlaki) nie chcą się wyświetlać w mapnik-viewer. To błąd programu, a nie mapfile - z nik2img, ogcserver, TileCache działają poprawnie.