Skip to content
Browse files

Transferring blueprint from apiary.io

  • Loading branch information...
1 parent dcf725d commit 323aee698ff81821f6734233de79218e2296c00f @JakubMrozek committed
Showing with 3 additions and 5 deletions.
  1. +3 −5 apiary.apib
View
8 apiary.apib
@@ -7,8 +7,9 @@ Demo e-shop pro Zdrojak.cz (http://jakubmrozek.github.com/Zdrojak/)
--
Stranky
--
-Vrácení seznamu všech stránek.
+
+Vrácení seznamu všech stránek.
GET /pages
< 200
< Content-Type: application/json
@@ -27,8 +28,8 @@ GET /pages
"url":"doprava a platba"}
]
-Zobrazení detailu jedné stránky.
+Zobrazení detailu jedné stránky.
GET /pages/{id}
< 200
< Content-Type: application/json
@@ -39,7 +40,6 @@ GET /pages/{id}
Vložení nové stránky do databáze.
-
POST /pages
> Content-Type: application/json
{"content":"Lorem ipsum set dolorem", "title":"Nákupní řád"}
@@ -48,7 +48,6 @@ POST /pages
Editace jedné stránky v databázi.
-
PUT /pages/{id}
> Content-Type: application/json
{"content":"Lorem ipsum set dolorem",
@@ -60,7 +59,6 @@ PUT /pages/{id}
Smazání stránky z databáze.
-
DELETE /pages/{id}
< 204

0 comments on commit 323aee6

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.