Permalink
Browse files

Uprava coding standards v pull requestu #6

  • Loading branch information...
JakubMrozek committed Nov 15, 2012
1 parent 986f8da commit ebc1fe11735c48a2d9e417ba685be9faa2fc20c2
Showing with 15 additions and 19 deletions.
  1. +13 −17 lib/error.js
  2. +2 −2 middleware/error.js
View
@@ -19,14 +19,13 @@ function AppError(message) {
util.inherits(AppError, Error);
/**
- * Abstracke pro všechny chyby, které vracejí chybový kód v HTTP odpovědi
+ * Abstrakce pro vsechny chyby, ktere vraceji chybovy kod v HTTP odpovedi.
*/
-function HttpErrorResponse(message, statusCode) {
+function HttpResponseError(message, statusCode) {
AppError.call(this, message);
this.status = statusCode || 400;
- console.log('MSG:', message, 'this.message', this.message);
}
-util.inherits(HttpErrorResponse, AppError);
+util.inherits(HttpResponseError, AppError);
/**
* Chyba vznika, pokud uzivatel pozaduje zaslat pole, ktere neexistuje.
@@ -35,11 +34,10 @@ util.inherits(HttpErrorResponse, AppError);
*/
function NotInFields(message) {
- HttpErrorResponse.call(this,
- message || 'Pozadavek na pole, ktere neexistuje.',
- 400);
+ message = message || 'Pozadavek na pole, ktere neexistuje.';
+ HttpResponseError.call(this, message, 400);
}
-util.inherits(NotInFields, HttpErrorResponse);
+util.inherits(NotInFields, HttpResponseError);
/**
* Chyba vznika, pokud uzivatel zadava pozadavek na HTTP format,
@@ -49,11 +47,10 @@ util.inherits(NotInFields, HttpErrorResponse);
*/
function NotAcceptable(message) {
- HttpErrorResponse.call(this,
- message || 'Pozadavek na format, ktery neni podporovan.',
- 406);
+ message = message || 'Pozadavek na format, ktery neni podporovan.';
+ HttpResponseError.call(this, message, 406);
}
-util.inherits(NotAcceptable, HttpErrorResponse);
+util.inherits(NotAcceptable, HttpResponseError);
/**
* Chyba vznika, pokud uzivatel zasila data v neznamem formatu.
@@ -62,16 +59,15 @@ util.inherits(NotAcceptable, HttpErrorResponse);
*/
function UnsupportedMediaType(message) {
- HttpErrorResponse.call(this,
- message || 'Zaslana data jsou ve formatu, ktery neni podporovan.',
- 415);
+ message = message || 'Zaslana data jsou ve formatu, ktery neni podporovan.';
+ HttpResponseError.call(this, message, 415);
}
-util.inherits(UnsupportedMediaType, HttpErrorResponse);
+util.inherits(UnsupportedMediaType, HttpResponseError);
module.exports = {
AppError: AppError,
- HttpErrorResponse: HttpErrorResponse,
+ HttpResponseError: HttpResponseError,
NotInFields: NotInFields,
NotAcceptable: NotAcceptable,
UnsupportedMediaType: UnsupportedMediaType
View
@@ -3,7 +3,7 @@
* Zavislosti modulu.
*/
-var HttpErrorResponse = require('../lib/error').HttpErrorResponse;
+var HttpResponseError = require(process.cwd() + '/lib/error').HttpResponseError;
/**
* Middleware pro zpracovani chyb.
@@ -17,7 +17,7 @@ module.exports = function() {
/**
* Chyby z aplikace.
*/
- if (err instanceof HttpErrorResponse) {
+ if (err instanceof HttpResponseError) {
return res.send(err.status, {
type: err.name,
message: err.message

0 comments on commit ebc1fe1

Please sign in to comment.