Permalink
Browse files

Uprava README

  • Loading branch information...
1 parent 97a34df commit 14ecfed15a79de3f503575a9f8d507dcb716e2b6 @JakubMrozek committed Jan 15, 2013
Showing with 24 additions and 0 deletions.
  1. +24 −0 README.md
View
@@ -1,6 +1,8 @@
[![Build Status](https://travis-ci.org/JakubMrozek/Zdrojak.png)](https://travis-ci.org/JakubMrozek/Zdrojak)
* Seriál pro Zdroják: http://www.zdrojak.cz/serialy/node-js-s-javascriptem-na-serveru/
+* Navazující seriál pro Zdroják: http://www.zdrojak.cz/serialy/e-shop-pomoci-modernich-technologii/
+
* Homepage seriálu: http://jakubmrozek.github.com/Zdrojak/
* Coding Standards: http://nodeguide.com/style.html
* Kontrola syntaxe: příkaz "grunt" (grunt.cmd na Windows), musí být nainstalován balíček grunt globálně (-g)
@@ -9,6 +11,28 @@
* Spuštění e2e testů na Linuxu: node server.js + scripts/e2e-test.sh
* Generování dokumentace: dox-foundation --source ./ --target docs --ignore node_modules,docs,public,test --title "Zdrojak shop"
+
+Seriál E-shop pomocí moderních technologií
+==========================================
+
+3. díl
+======
+* Článek: http://www.zdrojak.cz/clanky/tvorba-uzivatelske-casti-eshopu/
+* Demo: http://secure-spire-1773.herokuapp.com/
+
+2. díl
+======
+* Článek: http://www.zdrojak.cz/clanky/navrh-uzivatelske-casti-e-shopu/
+
+1. díl
+======
+* Článek: http://www.zdrojak.cz/clanky/uvodni-analyza-pro-moderni-e-shop/
+
+
+
+Seriál Node.js: S JavaScriptem na server
+========================================
+
13. díl
=======
* Článek: http://www.zdrojak.cz/clanky/javascript-na-serveru-coffeescript-a-sablonovaci-systemy/

0 comments on commit 14ecfed

Please sign in to comment.