Skip to content
Podklady pro výuku předmětu Interpretace geodat na VŠB-TUO.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
cviceni
prezentace
raw_data
ukoly
.gitignore
README.md
Vyuka-R-VSB.Rproj

README.md

Vyuka-R-VSB

Podklady pro výuku předmětu Interpretace geodat na VŠB-TUO.

Vytvořeno pro letní semestr 2018.

Struktura

Složka prezentace obsahuje pdf soubory prezentované ve výuce.

Složka cviceni obsahuje složky, pro jednotlivé cvičení, kde jsou jednotlivé ukázky skriptů pro R, které byly na daném cvičení řešeny.

Složka ukoly obsahuje word dokument, kde se objevují zadání úkolů mezi jednotlivými cvičeními.

You can’t perform that action at this time.