کیبرد گیلکی برای سیستم عامل گنو/لینوکس
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
LICENSE
README.md
install.sh
uninstall.sh

README.md

glkxkb

"Gilaki" Language keyboard layout for Linux / Xserver

کيبورد گيلکي براي لينوکس

آرايش کيبورد لينوکس بهينه سازي شده براي زبان گيلکي بر اساس آخرين بروزرساني از صفحه ويکي‌پدیا گیلکی https://glk.wikipedia.org/wiki/کاربر:Varg/پؤرؤژهٰ‌ن/گیلکی_کیبؤرد

Gilaki language keyboard layout for linux screenshot

راهنماي نصب

براي نصب نياز به دسترسي ريشه می‌باشد که به این صورت باید استفاده شود :

$ sudo ./install.sh

پس از نصب براي اعمال تغييرات نياز به ريستارت ميباشد.