Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
127 lines (101 sloc) 2.13 KB
source 'https://rubygems.org'
gem 'rails', '4.2.6'
gem 'pg'
# Development gems
group :development do
gem 'better_errors'
gem 'binding_of_caller'
gem 'meta_request'
gem 'quiet_assets'
gem 'spring'
# gem 'rack-mini-profiler'
gem 'capistrano', '~> 2.15'
gem 'bullet'
gem 'thin'
gem 'capistrano-sidekiq'
end
group :test do
gem 'rspec-rails'
gem 'rspec-collection_matchers'
gem 'factory_girl_rails'
gem 'capybara'
gem 'capybara-screenshot'
gem 'aws-sdk' # upload capybara screenshot fails
gem 'poltergeist'
gem 'database_cleaner'
gem 'shoulda-matchers', '2.8.0'
gem 'email_spec'
gem 'fuubar'
gem 'test_after_commit'
gem 'timecop'
end
group :development, :test do
gem 'jazz_hands', github: 'nixme/jazz_hands', branch: 'bring-your-own-debugger'
gem 'pry-byebug'
gem 'mysql2'
end
# Assets
gem 'sass-rails', '~> 4.0.0'
gem 'coffee-rails', '~> 4.0.0'
gem 'compass-rails'
gem 'haml'
gem 'haml-rails'
gem 'jquery-rails'
gem 'uglifier', '>= 1.0.3'
gem 'asset_sync'
gem 'sprockets', '2.11.0'
# AJAX file upload
gem 'remotipart', '~> 1.2'
################
# Fix for upload bug for Carrierwave and Rails 4.1
################
gem 'activesupport-json_encoder'
# Background processing
gem 'sidekiq'
gem 'sidekiq-failures'
gem 'sinatra', :require => nil
# Misc
gem 'protected_attributes'
gem 'tzinfo-data'
gem 'active_presenter'
gem "auto_strip_attributes", "~> 2.0"
# Pagination
gem 'kaminari'
# RTE
gem 'redactor-rails'
# Authenication
gem 'devise'
gem 'cancan'
# Friendly URLs
gem 'friendly_id'
# Image uploader
gem 'mini_magick'
gem 'carrierwave'
gem 'fog'
gem 'unf' # Dependency for fog
# Sitemap
gem 'sitemap_generator'
# Background processing
gem 'whenever', '>= 0.8.4', :require => false
# JS Variables
gem 'gon'
# GA
gem 'google-api-client'
# Performance
gem 'fast_blank'
gem 'jquery-turbolinks'
gem 'turbolinks'
# To use ActiveModel has_secure_password
gem 'bcrypt-ruby', '~> 3.0.0'
# Test coverage by Codacy
gem 'codacy-coverage', :require => false
# Colour console
gem 'colorize'
# documentation
gem 'annotate'
# fake data
gem 'faker'
# Caching
gem 'dalli'
# Browser detection
gem 'browser'