Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
267 lines (202 sloc) 6.62 KB
--author Jens Rantil
--title En vanlig dag i Linux
--date 2011-05-25
En kort crash course i Linux.
--newpage agenda
--heading Agenda
--beginslideleftoutput
* Introduktion
--endslideleftoutput
--beginslideleftoutput
* Upprätta ett distansförhållande med en dator
--endslideleftoutput
--beginslideleftoutput
* Filöverföring
--endslideleftoutput
--beginslideleftoutput
* Filsystem
--endslideleftoutput
--beginslideleftoutput
* Att arbeta i terminalen
--endslideleftoutput
--beginslideleftoutput
* Redirects
--endslideleftoutput
--beginslideleftoutput
* Pipes
--endslideleftoutput
--beginslideleftoutput
* Vanliga program
--endslideleftoutput
--beginslideleftoutput
* Lära sig mer
--endslideleftoutput
--newpage intro
--heading Introduktion - Lite historia
* UNIX är en grupp av operativsystem som utvecklades på AT&T på 1960- och
1970-talet.
* Lyckad arkitektur som sedan spridit sig och finns än idag:
* FreeBSD, OpenBSD, MacOSX, Solaris och GNU/Linux med flera...
---
* Linux är namnet på kärnan som startar upp GNU/Linux, som är ett
operativsystem.
* Kärnan utvecklades av finländaren Linus Torvalds under 90-talet.
* Utvecklas idag av tusentals programmerare.
---
* GNU är ett projekt att utveckla ett helt operativsystem, inklusive t.ex.
textredigerare med mera.
* Många menar att man vanhedrar GNU och man endast kallar operativsystemet
"Linux" istället för dess fulla namn "GNU/Linux". Nu vet ni!
--newpage conn
--heading Distansförhållande via terminalen
* Hur kan man arbeta i Linux?
* X (Gnome, KDE,
* Skal (eng: shell)
---
* Finns många terminalverktyg:
---
* Telnet
* Gammal, okrypterad.
---
* rsh ("remote shell")
* Gammal, okrypterad.
---
* ssh (stödjer mer än bara terminal)
--newpage
--heading Distansförhållande via terminalen - SSH
* Beroende på platform finns det olika sätt att koppla upp sig mot en
SSH-server.
---
* Applikationen "putty" (rekommenderas för Windows, Thomas!)
* Det finns en del andra alternativ för Windows.
---
* Applikationen "ssh" via sin lokala terminal (MacOSX/Linux)
---
Hur man kopplar upp sig från MacOSX eller en Linux-terminal:
--beginshelloutput
$ ssh jens@host.domain.se
Linux thehost 2.2.2-amd64 #1 SMP Mon Mar 7 21:35:22 UTC 2011 x86_64
You have new mail.
Last login: Mon May 23 16:42:46 2011 from yourclient.domain.se
jens@thehost:~$
--endshelloutput
--newpage
--heading Filsystem i GNU/Linux
* Linuxfilsystemet består av kataloger och filer. Man kan tänka sig
filsystemet som ett träd. I mångt och mycket fungerar det som ett
filsystem på de flesta andra operativsystem.
---
* Allting utgår från / som kallas "root"-katalogen.
---
* Det finns inga enheter som i t.ex. Windows. Istället "monterar" man t.ex.
en CD-ROM på en viss katalog. Genom att lista filer i en monterad katalog
kan man se vilka vilka filer som finns på den monterade enheten.
--newpage
--heading Att röra sig runt i filsystemet
* När man loggar in på en Linux-burk så hamnar man alltid automatiskt i sin
"hemkatalog". Det är där man lägger alla sina egna filer som har med det
man arbetar med.
---
* Kommandot för att ta reda på vilken katalog man står i är "pwd".
---
Exempel:
--beginshelloutput
$ pwd
/home/jens
--endshelloutput
* Som standard ligger varje användares hemkatalog i katalogen /home
* Exempel: /home/jens
--newpage
--heading Att röra sig runt i filsystemet #2
* Kommandot 'cd' används för att förflytta sig till en viss katalog.
--beginshelloutput
$ pwd
/home/jens
$ cd /home
$ pwd
/home
--endshelloutput
* Kommandot 'ls' används för att lista innehållet i en katalog.
Såhär ser root-katalogen vanligtvis ut:
--beginshelloutput
$ cd /
$ ls
bin dev home lib lost+found mnt proc sbin srv tmp var
boot etc initrd.img lib64 media opt root selinux sys usr vmlinuz
---
$ cd /home
$ ls
calle daniel filipj henrik jonas marten tomas
christian filip gustav jens magnus richard transfer
--endshelloutput
--newpage
Självklart kan man också köra:
--beginshelloutput
$ ls /
bin dev home lib lost+found mnt proc sbin srv tmp var
boot etc initrd.img lib64 media opt root selinux sys usr vmlinuz
--endshelloutput
--newpage
--heading Vanliga kataloger som är bra att känna till
* /dev - här lagras alla systemfiler till t.ex. CD-ROM, hårddiskar etc.
* /etc - här lagras alla konfigurationsfiler.
* /home - här lagras alla home-kataloger
* /var/log - här lagras alla loggfiler på en maskin
* /usr - här läggs de flesta installerade program.
--newpage
--heading APT
* Används för att installera och ta bort program
* Se apt-get och aptitude.
* Exempel
--newpage
--heading Distanskopierande - SCP och WinSCP
* För att kopiera filer till och från en linux-maskin använder man
* WinSCP (windows)
* applikationen 'scp' (MacOSX/Linux):
* scp [[user@]host1:]file1 ... [[user@]host2:]file2
Från din dator:
--beginshelloutput
$ scp presentation.txt jens@host.domain.se:~/nyttnamn.txt
presentation.txt 100% 523 0.5KB/s 00:00
--endshelloutput
Till din dator:
--beginshelloutput
$ scp jens@host.domain.se:~/presentation.txt .
presentation.txt 100% 523 0.5KB/s 00:00
--endshelloutput
---
--newpage
--heading "Flaggor" och "man pages"
* Flaggor används för att
* Använd '-C'-flaggan för att komprimera när du skickar filer.
* Använd '-l'-flaggan för att sätta en begränsning på hur snabbt du skickar
filen.
* För att få information om ett visst kommando använder man med fördel "man"
-sidor.
--beginshelloutput
$ man scp
...
--endshelloutput
--newpage commands
--heading Vanliga kommandon och program
* touch - skapar en fil.
* mkdir - skapar en katalog.
* rmdir - tar bort en katalog.
* cat - skriver ut en fil.
* mv - flyttar en fil.
* cp - kopierar en fil eller en katalog (-r).
* less - bläddrar igenom en fil
* grep - filtrerar/urval av raderna på en fil.
* cut - plockar ut en del av en rad.
* wc - räknar ord, bytes och rader.
* tar - lägger ihop flera filer till en.
* gzip / gunzip - komprimerar av komprimerar en fil till och från zip.
* zless / zcat / zgrep - arbetar med gz-filer
* zless är inte så klokt att köra på stora filer.
* find - söker efter filer på en dator.
* Skriver som standard ut filerna i den katalog (+ underkataloger) man står i.
--newpage
--heading Hur man lär sig mer
* man-sidor ("man scp")
* http://www.commandlinefu.com
* http://www.thecoderush.com/first-steps-linux