No description, website, or topics provided.
Branch: develop
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.s2i Added configuration for Openshift. Dec 7, 2018
loaderio_tokens Move tokens to folder Feb 13, 2019
sokannonser
tests Updates unit tests Jan 17, 2019
.dockerignore Change server conf. Add .dockerignore Nov 23, 2018
.gitignore Ignores .coverage Dec 20, 2018
Dockerfile Commented out git log-commands. Dec 7, 2018
GETTINGSTARTED.md minor tweaks to the getting started Feb 19, 2019
Jenkinsfile Correcting the tag variable name for set image Feb 8, 2019
README.md Update README.md Feb 19, 2019
nginx.conf Add anti bot Feb 19, 2019
requirements.txt Adds requests as requirement Nov 20, 2018
setup.py Uses find_packages to find packages Dec 5, 2018
startFlask.py Added configuration for Openshift. Dec 7, 2018
supervisord.conf Move tokens to folder Feb 13, 2019
uwsgi.ini add security in nginx Feb 15, 2019

README.md

Sök Annonser API

Skapa separat virtual environment för projektet (Virtualenv, Conda)

Installation och körning (rekommenderar starkt att skapa en virtualenv eller anaconda-env innan).

OBS! Om du ska utveckla i valuestore-modulen behöver du först checka ut den i sitt eget repo och följa instruktionerna i README.

När du står i projektets rot-katalog:

$ pip install -r requirements.txt
$ python setup.py develop
$ export FLASK_APP=sokannonser
$ export FLASK_ENV=development
$ flask run

Gå till http://localhost:5000 för att testa med Swagger-API:et.

Alternativt

Bygg en docker-image:

$ sudo docker build -t sokannonser:latest .
$ sudo docker run -d -p 80:8081 sokannonser

Gå till http://localhost:80 för att testa med Swagger-API:et.

Miljövariabler

Det finns en rad miljövariabler som kan sättas som kontrollerar både Flask och själva Sök-Annonser-applikationen.

Default-värdena är satta i beskrivningen

Applikationskonfiguration

ES_HOST=localhost

Anger vilken Elasticsearch-host som ska användas.

ES_PORT=9200

Väljer vilken port som användas för Elasticsearch

ES_INDEX=platsannons

Elasticsearchindex som innehåller sökbara platsannonser

ES_TAX_INDEX=taxonomy

Elasticsearchindex som innehåller taxonomins värdeförråd

Flask

FLASK_APP

Namnet på applikationen. Bör sättas till "sokannonser". (Se ovan)

FLASK_ENV=production

Kan med fördel sättas till development under utveckling. Ändrar defaultvärdet för nästa parameter (FLASK_DEBUG) till True.

FLASK_DEBUG=False

Ger debugmeddelanden vid fel.

Test

att köra unit/integration tester:

$ python3 -m pytest -svv -ra -m unit tests/
$ python3 -m pytest -svv -ra -m integration tests/

Test coverage

https://pytest-cov.readthedocs.io/en/latest/ python3 -m pytest -svv -ra -m unit --cov=. tests/

För att lägga till coverage i IntelliJ, gå till menyn IntelliJ IDEA/Preferences/ Välj menyn Tools/Python Integrated Tools och för Default test runner, välj py.test. Högerklicka därefter på katalogen sokannonser-api/tests och välj "Run py.test with coverage"