Skip to content
Browse files

update cs_CZ

  • Loading branch information...
1 parent a645de0 commit 408d0ff5c512d78c73a98930baaef4f181c632c5 @JohnDoh committed Nov 27, 2012
Showing with 69 additions and 48 deletions.
  1. +69 −48 localization/cs_CZ.inc
View
117 localization/cs_CZ.inc
@@ -1,8 +1,9 @@
<?php
-/* Author: Jan Smitka */
+/* Author: Kepi */
$labels = array();
$labels['filters'] = 'Filtry';
+$labels['filtersname'] = 'Filtry ($name)';
$labels['managefilters'] = 'Spravovat filtry';
$labels['filtername'] = 'Název filtru';
$labels['disablerule'] = 'Vypnout filtr';
@@ -23,6 +24,8 @@ $labels['filterregex'] = 'odpovídá regulárnímu výrazu';
$labels['filternotregex'] = 'neodpovídá regulárnímu výrazu';
$labels['filterunder'] = 'je méně než';
$labels['filterover'] = 'je více než';
+$labels['filterbefore'] = 'je před';
+$labels['filterafter'] = 'je po';
$labels['filteradvoptions'] = 'více možností...';
$labels['spamtest'] = 'Pravděpodobnost spamu';
$labels['operator'] = 'Operátor';
@@ -94,7 +97,9 @@ $labels['examplefilters'] = 'Ukázkové filtry';
$labels['importfilters'] = 'Import filtrů';
$labels['usedefaultfilter'] = 'Použít výchozí filtry';
$labels['importfilter'] = 'Importovat filtry';
+$labels['moreactions'] = 'Více voleb...';
$labels['adveditor'] = 'Pokročilý editor';
+$labels['stdeditor'] = 'Normální editor';
$labels['messageredirectcopy'] = 'Odeslat kopii na';
$labels['messagecopyto'] = 'Kopírovat zprávu do';
$labels['body'] = 'Tělo zprávy';
@@ -113,62 +118,78 @@ $labels['i;ascii-numeric'] = 'číselná shoda';
$labels['selectruleset'] = 'Vyberte sadu pravidel';
$labels['activeruleset'] = '%s (aktivní)';
$labels['activateruleset'] = 'Aktivovat tuto sadu filtrů';
+$labels['isactive'] = 'Aktivní sada filtrů';
+$labels['isinactive'] = 'Neaktivní sada filtrů';
$labels['newruleset'] = 'Vytvořit novou sadu filtrů';
$labels['delruleset'] = 'Odstranit tuto sadu filtrů';
$labels['renameruleset'] = 'Přejmenovat tuto sadu filtrů';
$labels['copy'] = 'Kopírovat';
$labels['copyexistingfilter'] = 'Kopírovat existující filtry';
$labels['copytoruleset'] = 'Kopírovat filtr do jiné sady';
$labels['copyfromruleset'] = 'Kopířovat filtry z existující sady';
+$labels['time'] = 'Čas';
+$labels['weekday'] = 'Den v týdnu';
+$labels['virustest'] = 'Pravděpodobnost viru';
+$labels['novirus'] = 'žádný virus nenalezen';
+$labels['virusremoved'] = 'virus nalezen a odstraněn';
+$labels['viruscured'] = 'virus nalezen a vyléčen';
+$labels['possiblevirus'] = 'zpráva pravděpodobně obsahuje virus';
+$labels['definitevirus'] = 'zpráva určitě obsahuje virus';
$messages = array();
-$messages['nosieverules'] = 'Nebyly nalezeny žádné filtry';
-$messages['filterdeleteconfirm'] = 'Opravdu chcete odstranit tento filtr?';
-$messages['ruledeleteconfirm'] = 'Opravdu chcete odstranit toto pravidlo?';
-$messages['actiondeleteconfirm'] = 'Opravdu chcete odstranit tuto akci?';
-$messages['filterunknownerror'] = 'Neznámá chyba serveru';
-$messages['filterconnerror'] = 'Nebylo možné se připojit k filtračnímu serveru';
-$messages['filterdeleteerror'] = 'Nebylo možné odstranit filtr. Došlo k chybě serveru';
-$messages['filterdeleted'] = 'Filtr úspěšně odstraněn';
-$messages['filtersaved'] = 'Filtr úspěšně uložen';
-$messages['filtersaveerror'] = 'Nebylo možné odstranit filtr. Došlo k chybě serveru';
-$messages['vacdaysexp'] = 'Prodleva je počet dnů, po které nebude zpráva znovu odeslána stejné osobě, nezávisle na tom, kolikrát Vás kontaktoval.<br /><br />Příklad: pokud Vám Petr zašle e-mail v pondělí a prodleva je nastavená na 7, tak Petr obdrží jednu automatickou odpověď v pondělí, ale další mu bude odeslána až další pondělí, nezávisle na tom, kolik zpráv v týdnu zaslal.';
-$messages['vachandleexp'] = 'Štítek může být použit ke spojení několika automatických odpovědí. Pokud byla jedna automatická odpověď odeslána, nebudou stejné osobě odeslány žádné jiné automatické odpovědi se stejným štítkem po dobu nastavenou jako prodleva.';
-$messages['vactoexp'] = 'Seznam dalších e-mailů, pro které se budou odesílat automatické odpovědi. Pokud příjemcem zprávy není Vaše hlavní e-mailová adresa a není na tomto seznamu, nebude odeslána žádná automatická odpověď. Toto je vhodné nastavit v případě, že se Vám do této schránky zasílá pošta z více e-mailových adres.';
-$messages['norulename'] = 'Prosím zadejte jméno pro tento filtr';
-$messages['ruleexists'] = 'Filtr s tímto jménem již eixstuje. Prosím zadejte jiné jméno.';
-$messages['noheader'] = 'Zadejte jméno hlavičky, která se bude testovat.';
-$messages['headerbadchars'] = 'Chyba: hlavička obsahuje neplatné znaky';
-$messages['noheadervalue'] = 'Prosím zadejte hodnotu, na kterou se má hlavička testovat';
-$messages['sizewrongformat'] = 'Chyba: velikost zprávy musí být číslo';
-$messages['noredirect'] = 'Prosím zadejte e-mailovou adresu, na kterou se mají zprávy přeposílat';
-$messages['redirectaddresserror'] = 'Chyba: adresa není správná';
-$messages['noreject'] = 'Prosím zadejte zprávu, která se pošle s odmítnutým e-mailem';
-$messages['vacnodays'] = 'Prosím zadejte počet dnů po které nebude zpráva znovu zaslána stejné osobě';
-$messages['vacdayswrongformat'] = 'Chyba: prodleva musí být číslo větší nebo rovno 1';
-$messages['vacnomsg'] = 'Prosím zadejte text Vaší automatické odpovědi';
-$messages['notifynomethod'] = 'Prosím zadejte metodu kterou bude upozornění odesláno';
-$messages['notifynomsg'] = 'Prosím zadejte text Vaší zprávy';
-$messages['sieveruleexp'] = 'Prosím vyberte jedno nebo více pravidel, podle kterých se bude každá zpráva kontrolovat. Filtry jsou vykonávány v pořadí, v jakém se zobrazují v levém sloupci. Pokud bude zpráva odpovídat nějakému pravidlu, tak se další pravidla v pořadí nevykonají.';
-$messages['sieveactexp'] = 'Prosím vybírejte z níže uvedených možností. Tyto akce budou vykonány pro každou zprávu, která bude odpovídat výše uvedeným pravidlům.';
-$messages['sieveheadershlp'] = 'Níže jsou uvedeny příklady dalších hlaviček, které mohou být testovány filtry. Vyberte hlavičku ze seznamu, nebo zadejte vlastní do pole výše.';
+$messages['nosieverules'] = 'Nenalezeny žádné filtry.';
+$messages['filterdeleteconfirm'] = 'Opravdu chcete smazat tento filtr?';
+$messages['ruledeleteconfirm'] = 'Opravdu chcete smazat toto pravidlo?';
+$messages['actiondeleteconfirm'] = 'Opravdu chcete smazat tuto akci?';
+$messages['filterunknownerror'] = 'Neznámá chyba serveru.';
+$messages['filterconnerror'] = 'Nepodařilo se připojit k serveru sieve.';
+$messages['filterdeleteerror'] = 'Nepodařilo se smazat filtr. Nastala chyba serveru.';
+$messages['filterdeleted'] = 'Filtr úspěšně smazán.';
+$messages['filtersaved'] = 'Filt úspěšně uložen.';
+$messages['filtersaveerror'] = 'Nepodařilo se uložit filtr. Nastala chyba serveru.';
+$messages['vacdaysexp'] = 'Prodleva je počet dní, během kterých nebude zpráva doručena stejnému uživateli, nehledě na to, kolikrát vás kontaktuje.<br /><br />Příklad: Pokud vám Honza napíše v pondělí a prodleva je nastavena na 7, Honza obdrží zprávu o vaší nedostupnosti v pondělí, ale do dalšího pondělí už žádnou další zprávu nedostane, nehledě na počet mailů, které vám během týdne pošle.';
+$messages['vachandleexp'] = 'Štítek může být použit ke spojení více různých oznámení o nedostupnosti dohromady. Jakmile je jedna zpráva zaslána, žádná další se stejným štítkem už v dané době zaslána nebude.';
+$messages['vactoexp'] = 'Seznam dalších emailů, které jsou v automatické odpovědi zahrnuty. Pokud není příjemcem emailu vaše hlavní adresa a není na tomto seznamu, žádná zpráva nebude odeslána.';
+$messages['vactoexp_adv'] = 'Jednotlivé adresy oddělte čárkou. Například: test1@adresa.cz,test2@adresa.cz,test3@adresa.cz';
+$messages['vactoexp_err'] = 'Chyba: Více aliasů musí být odděleno čárkou.';
+$messages['norulename'] = 'Zadejte prosím jméno pro tento filtr.';
+$messages['ruleexists'] = 'Filtr se stejným jménem již existuje. Zadejte prosím jiné.';
+$messages['noheader'] = 'Zadejte prosím jméno hlavičky k otestování.';
+$messages['headerbadchars'] = 'Chyba: hlavička obsahuje zakázané znaky.';
+$messages['noheadervalue'] = 'Zadejte prosím hodnotu, vůči které bude hlavička testována.';
+$messages['sizewrongformat'] = 'Chyba: velikost zprávy musí být číslo.';
+$messages['noredirect'] = 'Zadejte prosím emailovou adresu, na kterou se má zpráva přesměrovat.';
+$messages['redirectaddresserror'] = 'Chyba: zdá se, že je email chybný.';
+$messages['noreject'] = 'Zadejte prosím zprávu, která se odešle spolu s odmítnutým emailem.';
+$messages['vacnodays'] = 'Zadejte prosím počet dní pro prodlevu, během které nebude zpráva zasílána stejné osobě.';
+$messages['vacdayswrongformat'] = 'Chyba: prodleva musí být číslo větší nebo rovné 1.';
+$messages['vacnomsg'] = 'Zadejte prosím nějaký text pro vaši zprávu.';
+$messages['notifynomethod'] = 'Zadejte prosím metodu, jakou má být notifikace zaslána.';
+$messages['notifynomsg'] = 'Zadejte prosím nějaký text pro vaši zprávu.';
+$messages['sieveruleexp'] = 'Prosím přidejte jedno nebo více pravidel vůči kterým bude každá zpráva testována. Filtry jsou vyhodnocovány v pořadí v jakém jsou uvedeny v sloupci vlevo. Pokud je nalezena shoda, žádný další filtr se již nevyhodnocuje.';
+$messages['sieveruleexp_stop'] = 'Zadejte prosím jedno nebo více pravidel vůči kterým bude každá zpráva testována. Filtry jsou vyhodnocovány v pořadí v jakém jsou uvedeny v sloupci vlevo dokud není dosaženo \'Přerušení\' akce.';
+$messages['sieveactexp'] = 'Prosím vyberte si z voleb níže. Akce budou vykonány pro jakoukoliv zprávu, která vyhovuje pravidlům výše.';
+$messages['sieveheadershlp'] = 'Níže je několik případu hlaviček, které mohou být ve filtrech testovány. Pro přidání do pravidla vyberte hlavičku nebo zadejte vlastní v poli nahoře.';
$messages['movingfilter'] = 'Přesouvám filtr...';
-$messages['noexistingfilters'] = 'Nebyly nalezeny žádné existující filtry!';
-$messages['importdefault'] = '<b>Použít výchozí filtry:</b> je dostupná sada výchozích filtrů. Chcete tyto filtry použít?';
-$messages['importother'] = '<b>Importovat filtry:</b> jiná sada filtrů z %s byla nalezena. Chcete tyto filtry importovat do právě používané sady?';
-$messages['switchtoadveditor'] = 'Přepnutí do pokročilého editoru Vám dovolí editovat přímo pravidla ve filtračním souboru. Některé změny v něm mohou být nezpracovatelné v normálním editoru a mohou být ztraceny, když jsou filtry uloženy normálním editorem. Přejete si pokračovat?';
-$messages['filterimported'] = 'Filtry úspěšně importovány';
-$messages['filterimporterror'] = 'Nebylo možné importovat filtr. Došlo k chybě serveru';
-$messages['notifyinvalidmethod'] = 'Metoda není napsaná ve správném formátu, musí jít o URI. Například: mailto:alert@example.com';
-$messages['nobodycontentpart'] = 'Prosím zadejte část obsahu na testování';
-$messages['badoperator'] = 'Promiňte, ale vybraný operátor nemůže být použit v tomto pravidlu';
-$messages['filteractionerror'] = 'Požadovaná akce není podporována serverem';
-$messages['filtermissingerror'] = 'Nebylo možné najít požadované pravidlo';
-$messages['contentpartexp'] = 'MIME-typ nebo specifická část zprávy, která by měla být testována. Například: message/rfc822, text/html, audio/mp3, nebo image';
-$messages['delrulesetconf'] = 'Opravdu chcete odstranit tuto sadu filtrů?';
-$messages['rulesetexists'] = 'Sada filtrů s tímto názvem již eixstuje. Prosím zadejte jiný název.';
-$messages['copyexisting'] = '<b>Kopírovat existující sadu:</b> přejete si kopírovat filtry z existující sady pravidel do právě aktivní sady?';
-$messages['filtercopied'] = 'Filtr úspěšně zkopírován.';
-$messages['nosieverulesets'] = 'Nebyly nalezeny žádné sady filtrů.';
+$messages['noexistingfilters'] = 'Nenalezeny žádné existující filtry!';
+$messages['importdefault'] = '<b>Použít výchozí filtry:</b> Je dostupná sada výchozích filtrů. Přejte si tuto sadu využít?';
+$messages['importother'] = '<b>Importovat filtry:</b> Byla nalezena jiná sada filtrů z %s. Chcete tyto filtry importovat do stávající sady?';
+$messages['switchtoadveditor'] = 'Přepnutí do pokročilého editoru vám umožní přímo upravovat soubor sieve filtrů. Jakékoliv provedené změny mohou být nečitelné v normálním editoru a mohou být ztraceny, pokud je v normálním editoru uložíte. Přejete si pokračovat?';
+$messages['filterimported'] = 'Filtry úspěšně naimportovány.';
+$messages['filterimporterror'] = 'Nelze importovat filtry. Nastala chyba serveru.';
+$messages['notifyinvalidmethod'] = 'Metoda není napsána ve správném formátu, musí se jednat o URI. Například: `mailto:upozorneni@adresa.cz`.';
+$messages['nobodycontentpart'] = 'Zadejte prosím obsahovou část k otestování.';
+$messages['badoperator'] = 'Omlouváme se, ale operátor, který jste vybrali, nemůže být v tomto pravidle použit.';
+$messages['filteractionerror'] = 'Akce, které jste si vyžádali, není podporována serverem.';
+$messages['filtermissingerror'] = 'Nepodařilo se najít vyžádané pravidlo.';
+$messages['contentpartexp'] = 'MIME-typ nebo konkrétní část zprávy, která má být testována. Například: `message/rfc822`, `text/html`, `audio/mp3` or `image`.';
+$messages['delrulesetconf'] = 'Opravdu chcete smazat tuto sadu pravidel?';
+$messages['rulesetexists'] = 'Sada pravidel s tímto jménem již existuje. Zadejte prosím jinou.';
+$messages['copyexisting'] = '<b>Kopírovat existující sadu pravidel:</b> Chcete zkopírovat filtry z existující sady pravidel do vybrané sady?';
+$messages['filtercopied'] = 'Filtry úspěšně zkopírovány.';
+$messages['nosieverulesets'] = 'Nenalezeny žádné sady pravidel.';
+$messages['baddateformat'] = 'Chyba: Zadejte prosím datum ve formátu YYYY-MM-DD';
+$messages['badtimeformat'] = 'Chyba: Zadejte prosím čas ve formátu HH:MM:SS';
+$messages['missingfoldername'] = 'Chyba: Zadejte prosím jméno složky';
?>

0 comments on commit 408d0ff

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.