Skip to content
Automaticke pridavanie Slovenskej Diakritiky v texte
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dist
README.md
appUI.py
appUI.ui
sk.db
sk.ico
sk.py
slovak-diacritics.py

README.md

Slovenská Diakritika pre Windows a Linux

Automatické pridávanie diakritiky do Slovenského textu naprogramované v Python programovacom jazyku.

Inštalácia pod Windows

Inštalácia pod Linux

Pod Linux Ubuntu potrebuje kód ešte malé upravy, lebo momentálne sa síce program spustí a aj vyhľadáva slová v databáze, ale sú tam nejaké problémy s PYQT5:

 • Nainštaluj Python 3.7.x, Pip3, Git-core
 • Potom v home directory, klonuj repo: git clone https://github.com/JozefJarosciak/slovak-diacritics-python.git
 • Kolektni v konzole:
  • pip3 install pyqt5
  • pip3 install keyboard
  • pip3 install unidecode
 • Potom choď do directory kde je uložený spúšťací script sk.py
 • Spusti program v konzole: sudo python3 sk.py

To Deploy Windows Executable:

 • pyinstaller -y -w -i "C:/code/slovak-diacritics/sk.ico" --add-data "C:/code/slovak-diacritics/sk.db";"." --add-data "C:/code/slovak-diacritics/sk.ico";"." "C:/code/slovak-diacritics/sk.py"

To Convert UI:

 • pyuic5 appUI.ui -o appUI.py
You can’t perform that action at this time.