Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
25 lines (19 sloc) 804 Bytes
require 'benchmark/ips'
PASSAGE = <<~LIPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
LIPSUM
raise unless PASSAGE.gsub(/ +/, " ") == PASSAGE.squeeze(" ")
def slow
PASSAGE.gsub(/ +/, " ")
end
def fast
PASSAGE.squeeze(" ")
end
Benchmark.ips do |x|
x.report('String#gsub/regex+/') { slow }
x.report('String#squeeze') { fast }
x.compare!
end
You can’t perform that action at this time.