Permalink
Browse files

translate.webtrees.net - Vietnamese - 100.0%

  • Loading branch information...
Truong Van Phap authored and weblate committed Oct 3, 2018
1 parent 9acb099 commit 7f266584819c980efeb67f8c6af0323071809b65
Showing with 40 additions and 40 deletions.
  1. +40 −40 language/vi.po
@@ -2,163 +2,163 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: JustBlack Theme Options\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-01 20:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-04 23:25+0200\n"
"Last-Translator: Automatically generated\n"
"Language-Team: none\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-03 22:04+0000\n"
"Last-Translator: Truong Van Phap <hotruongphuhoa@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <https://translate.webtrees.net/projects/justcarmen/justblack-theme-options/vi/>\n"
"Language: vi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Weblate 2.10\n"
"X-Poedit-Basepath: ..\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"X-Poedit-KeywordsList: translate;noop;plural:1,2\n"
"X-Poedit-SearchPath-0: .\n"
#: app/Template/AdminTemplate.php:319
msgid "Browse"
msgstr ""
msgstr "Chọn"
#: app/Template/AdminTemplate.php:402
msgid "Choose a folder as default for the main menu link"
msgstr ""
msgstr "Chọn thư mục làm mặc định cho liên kết Danh mục chính"
#: app/Template/AdminTemplate.php:222
msgid "Choose “no” if you have used the family tree title in your custom header image. Otherwise choose “yes”."
msgstr ""
msgstr "Chọn “không” nếu bạn đã sử dụng tiêu đề cây gia đình trong hình ảnh tiêu đề tùy chỉnh của mình. Nếu không, chọn “có”."
#: app/Template/AdminTemplate.php:443
msgid "Click a row, then drag-and-drop to re-order the menu items. Then click the “save” button."
msgstr ""
msgstr "Nhấp vào một hàng, sau đó kéo và thả để sắp xếp lại các mục menu. Sau đó nhấp vào nút \"lưu\"."
#: app/JustBlackThemeOptionsClass.php:59
msgid "Error: The image you have uploaded is not a valid image! Your settings are not saved."
msgstr ""
msgstr "Lỗi: Hình ảnh bạn đã tải lên không phải là hình ảnh hợp lệ! Cài đặt của bạn không được lưu."
#: app/Template/AdminTemplate.php:339
msgid "Height of the header area"
msgstr ""
msgstr "Chiều cao của vùng tiêu đề"
#: app/Template/AdminTemplate.php:266
#, php-format
msgid "Here you can set the location of the family tree title. Adjust the values to your needs. If you want the tree title appear in the header image, the correct values depend on the length of the tree title. The position is the absolute position of the title, relative to the header area. For example: choose “Top: 0px; Left: 0px” for the top left corner of the header area or “Top: 50%%; Right: 10px” to place the title at the right side in the middle of the header area with a 10px margin."
msgstr ""
msgstr "Ở đây bạn có thể đặt vị trí của tiêu đề cây gia đình. Điều chỉnh các giá trị theo nhu cầu của bạn. Nếu bạn muốn tiêu đề cây xuất hiện trong hình ảnh tiêu đề, các giá trị chính xác phụ thuộc vào độ dài của tiêu đề cây. Vị trí là vị trí tuyệt đối của tiêu đề, liên quan đến vùng tiêu đề. Ví dụ: chọn “Top: 0px; Trái: 0px ”cho góc trên cùng bên trái của vùng tiêu đề hoặc“ Trên cùng: 50 %% 1; Phải: 10px ”để đặt tiêu đề ở bên phải ở giữa khu vực tiêu đề với lề 10px."
#: app/Template/AdminTemplate.php:392
msgid "If this option is set the media menu will be moved to the main menu."
msgstr ""
msgstr "Nếu tùy chọn này được đặt, menu media sẽ được chuyển đến menu chính."
#: app/Template/AdminTemplate.php:416
msgid "If you set this option the results on the media list page will include subfolders."
msgstr ""
msgstr "Nếu bạn đặt tùy chọn này, kết quả trên trang danh sách phương tiện sẽ bao gồm các thư mục con."
#: app/Template/AdminTemplate.php:372
msgid "In the compact “View”-menu the menus for Charts, Lists, Calendar and (optionally) Reports will be merged together."
msgstr ""
msgstr "Trong menu “Xem” nhỏ gọn, các menu cho Biểu đồ, Danh sách, Lịch và (tùy chọn) Báo cáo sẽ được hợp nhất với nhau."
#: app/Template/AdminTemplate.php:378
msgid "Include the reports menu in the compact “View” menu"
msgstr ""
msgstr "Bao gồm trình đơn báo cáo trong menu “Chế độ xem” nhỏ gọn"
#. I18N: Name of a module
#: module.php:62
msgid "JustBlack Theme Options"
msgstr ""
msgstr "Thêm chức năng cho giao diện JustBlack"
#: app/Template/AdminTemplate.php:388
msgid "Media menu in main menu"
msgstr ""
msgstr "Hình ảnh trên thanh Danh mục chính"
#: app/Template/AdminTemplate.php:210
msgid "Options"
msgstr ""
msgstr "Thêm chức năng"
#: app/Template/AdminTemplate.php:38
msgid "Options for the JustBlack theme"
msgstr ""
msgstr "Cài đặt chức năng cho giao diện JustBlack"
#: app/Template/AdminTemplate.php:229
msgid "Position of the family tree title"
msgstr ""
msgstr "Vị trí của tiêu đề cây gia đình"
#: app/Template/AdminTemplate.php:330
msgid "Resize image (800 x 150px)"
msgstr ""
msgstr "Kích Cở hình ảnh"
#. I18N: Description of the module
#: module.php:67
msgid "Set options for the JustBlack theme within the admin interface"
msgstr ""
msgstr "Đặt tùy chọn cho chủ đề JustBlack trong giao diện quản trị"
#: app/Template/AdminTemplate.php:427
msgid "Set this option to “yes” to use square thumbnails in individual boxes and charts. If you choose “no” the default webtrees thumbnails will be used."
msgstr ""
msgstr "Đặt tùy chọn này thành \"\" để sử dụng hình thu nhỏ hình vuông trong các hộp và biểu đồ riêng lẻ. Nếu bạn chọn “không”, hình thu nhỏ webtrees mặc định sẽ được sử dụng."
#: app/Template/AdminTemplate.php:272
msgid "Size of the family tree title"
msgstr ""
msgstr "Kích thước của tiêu đề cây gia đình"
#: app/Template/AdminTemplate.php:437
msgid "Sort menu items"
msgstr ""
msgstr "Sắp xếp các mục menu"
#: app/Template/AdminTemplate.php:407
msgid "The media folder you choose here will be used as default folder for media menu link of the main menu. If you click on the media link or icon in the main menu, the page opens with the media items from this folder."
msgstr ""
msgstr "Thư mục phương tiện bạn chọn ở đây sẽ được sử dụng làm thư mục mặc định cho liên kết menu phương tiện của menu chính. Nếu bạn nhấp vào liên kết hoặc biểu tượng phương tiện trong menu chính, trang sẽ mở ra với các mục phương tiện từ thư mục này."
#: app/Template/AdminTemplate.php:394
msgid "The names of first level media folders from your media folder on the server will be used as submenu items of the new media menu. Warning: these submenu items are not translated automatically. Use a custom language file to translate your menu items. Read the webrees WIKI for more information."
msgstr ""
msgstr "Tên của các thư mục phương tiện cấp một từ thư mục phương tiện của bạn trên máy chủ sẽ được sử dụng làm các mục con của menu đa phương tiện mới. Cảnh báo: các mục menu con này không được dịch tự động. Sử dụng tệp ngôn ngữ tùy chỉnh để dịch các mục menu của bạn. Đọc webrees WIKI để biết thêm thông tin."
#: app/Template/AdminTemplate.php:468
msgid "The settings will be reset to default. Are you sure you want to do this?"
msgstr ""
msgstr "Cài đặt sẽ được đặt lại về mặc định. Bạn có chắc chắn muốn làm điều này?"
#: app/Template/AdminTemplate.php:299
msgid "Upload a custom header image"
msgstr ""
msgstr "Tải lên hình ảnh tiêu đề tùy chỉnh"
#: app/Template/AdminTemplate.php:368
msgid "Use a compact menu"
msgstr ""
msgstr "Sử dụng menu nhỏ gọn"
#: app/Template/AdminTemplate.php:358
msgid "Use flags in header bar as language menu"
msgstr ""
msgstr "Sử dụng cờ trong thanh tiêu đề làm menu ngôn ngữ"
#: app/Template/AdminTemplate.php:290
msgid "Use header image"
msgstr ""
msgstr "Sử dụng hình ảnh tiêu đề"
#: app/Template/AdminTemplate.php:423
msgid "Use square thumbs"
msgstr ""
msgstr "Sử dụng hình ảnh vuông cho xem trước"
#: app/Template/AdminTemplate.php:218
msgid "Use the family tree title in the header"
msgstr ""
msgstr "Tiêu đề cây Gia đình làm Đầu trang"
#: app/Template/AdminTemplate.php:362
msgid "You can use flags in the bar above the main menu. These flags replaces the default dropdown menu. We advise you not to use this option if you have more then ten languages installed. <a href=\"admin_site_config.php?action=languages\" target=\"_blank\">Disable languages</a>."
msgstr ""
msgstr "Bạn có thể sử dụng cờ trong thanh phía trên menu chính. Những cờ này thay thế trình đơn thả xuống mặc định. Chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng tùy chọn này nếu bạn đã cài đặt thêm mười ngôn ngữ. <a href=\"admin_site_config.php?action=languages\" target=\"_blank\"> 1Ngôn ngữ có thể sử dụng </a> 2."
#: app/JustBlackThemeOptionsClass.php:73
msgid "Your settings are successfully saved."
msgstr ""
msgstr "Cài đặt của bạn đã được lưu lại."
#: app/Template/AdminTemplate.php:234
msgid "bottom"
msgstr ""
msgstr "Từ dưới"
#: app/Template/AdminTemplate.php:251
msgid "left"
msgstr ""
msgstr "Từ trái"
#: app/Template/AdminTemplate.php:251
msgid "right"
msgstr ""
msgstr "Từ phải"
#: app/Template/AdminTemplate.php:234
msgid "top"
msgstr ""
msgstr "Từ trên"

0 comments on commit 7f26658

Please sign in to comment.