Một trình duyệt ưu việt, tốc độ và đa năng
Clone or download
Pull request Compare This branch is 25 commits ahead, 756 commits behind anthonycr:dev.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
gradle/wrapper
.gitignore
.gitmodules
.travis.yml
LICENSE
Mozilla Public License v. 2.0
README.md
build.gradle
gradlew
gradlew.bat
ic_launcher_kt.png
ic_launcher_kt_small.png
settings.gradle

README.md

KT Browser

Một trình duyệt web chống quảng cáo, an toàn dành cho hệ điều hành Android của nhóm KTTECH.

Tải về

Các tính năng

 • Adobe Flash (Hỗ trợ Android 4.4 trở xuống)

 • Chặn quảng cáo (Đã cập nhật thêm trong phiên bản 6.5)

 • Dấu trang

 • Lược sử

 • Nhiều máy tìm kiếm

 • Chế độ riêng tư

 • Material Design

 • Có thể thay đổi kiểu thẻ

 • Hỗ trợ các kết quả tìm kiếm từ Google

 • Hỗ trợ Orbot Proxy và I2P Proxy

Cần các quyền

 • INTERNET: Để truy cập mạng

 • WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Tải tập tin từ trình duyệt

 • READ_EXTERNAL_STORAGE: Tải tập tin từ trình duyệt

 • ACCESS_FINE_LOCATION: Lấy thông tin vị trí, cần thiết cho các web như Google Map

 • ACCESS_NETWORK_STATE: Required for the WebView to function by some OEM versions of WebKit

Đóng góp

 • Bạn có thể báo cáo lỗi trong mục issues.
 • Nếu bạn có thể code và có ý tưởng cho tính năng đó, hãy tạo một pull-request.
 • Kiểu code:
  • Hungarian Notation
   • Prefix member variables with 'm'
   • Prefix static member variables with 's'
  • Use 4 spaces instead of a tab (\t)

Bản quyền

Copyright 2016 Nguyễn Anh Khoa

KT Browser (Android Version)

  This Source Code Form is subject to the terms of the 
  Mozilla Public License, v. 2.0. If a copy of the MPL 
  was not distributed with this file, You can obtain one at 
  
  http://mozilla.org/MPL/2.0/