Geschiedenis van de Informatica (B-KUL-G0K34A)
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
figures
photos
subfiles
.gitignore
.intexration
.latex.yml
LICENSE
README.md
geschiedenis.sty
main.bib
main.tex

README.md

Geschiedenis van de Informatica

Examenvragen voor het vak Geschiedenis van de Informatica (B-KUL-G0K34A)

PDF

PDF Status

Please star this repository if you found its content useful!

Structuur

Gelieve vragen en antwoorden als volgt te structuren.

\subsection{Titel met Hoofdletters}
\begin{question}
De vraag
\end{question}

\begin{solution}
Het antwoord
\end{solution}

Bijdrages

Om geen dubbel werk te doen raden we je aan om een branch te maken met een goeie beschrijving van welke vragen je wilt oplossen.

Een alfabetisch geordende lijst met personen die hebben bijgedragen aan het document. Vergeet vooral uw naam niet toe te voegen aan deze lijst en het document.