Skip to content
Statistics for adlib erfgoed repo's
Python C Tcl TeX Objective-C Perl Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.settings
dependencies_windows
dist
pyinstaller
src
.gitignore
.project
.pydevproject
Readme.txt
compile-macosx.py
compilePy2exe.bat
compilePyinstaller.bat
compilePyinstaller.sh

Readme.txt

Deployment procedure voor windows
---------------------------------

Compilen van een windows executable package moet gebeuren op een windows machine.
Volg daarvoor deze stappen:

- installeer python 2.7 (dependencies_windows/python-2.7.2.msi)
- installeer pywin32 (dependencies_windows/pywin32-216.win32-py2.7.exe)

- voer compilePyinstaller.bat uit
- de .exe package bevindt zich in de dist/ folder


Deployment procedure voor macosx
--------------------------------

Getest op macox Snow Leopard
volg deze stappen:

- installeer py2app: typ in een terminal "sudo easy_install -U py2app"
- compileer de applicatie: 
	in een terminal: ga naar de map "erfgoedstats".
	typ daar "/usr/bin/python compile_macosx.py py2app"
- in de dist/ map staat nu het (werkende) programma. dit programma kan
  doorgestuurd worden / online gezet worden nadat je in macosx finder
  rechtsklikt op dit programma en "create archive" selecteert. Dit maakt
  een transporteerbaar archiefbestand.

Distributie van de .exe op windows
----------------------------------

Kopieer de .exe uit de dist folder uit de vorige stap ergens op een windows pc.
Er hoeft verder niets geinstalleerd te zijn.Code overview
-------------

NewGUI.py: main program for the GUI version + code of the main window
settings.py: code for the settings dialog and the settings class
aboutdialog.py: the about dialog
adlibstats.py: the code for building a complete report + the main program for the command-line version
htmlutils for writing the html report
utils various utility methods

thesaurus.py for parsing thesauri and generating thesaurus reports
fieldstats.py for basic reports
collectionstats.py for the adlib collection reports

resources: 
	* images converted to python code (for embedding in the GUI and the HTML report using img2py.sh)
	* html resources embedded in python code for the report
	
You can’t perform that action at this time.