Skip to content
Duomenys apie renovuojamus pastatus
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Šilumos suvartojimas daugiabučiuose
Kauno Butų Ūkis renovuoti pastatai 2018 12.csv
README.md
Renovuojami daugiabučiai 2017m.csv
Renovuojami daugiabučiai 2018m.csv
Renovuojami daugiabučiai 2019.csv
Savivaldybės atrinktas daugiabučių namų sąrašas renovacijai.csv

README.md

Daugiabuciu-renovacija

Duomenys apie renovuojamus pastatus iš Kauno savivaldybės puslapio

Duomenys apie šilumos suvartojimą atrinkti iš Lietuvos Šilumos Tiekėjų Asociacijos http://www.lsta.lt/lt/pages/apie-silumos-uki/silumos-suvartojimo-analize - galima rasti pilnus visos Lietuvos sąrašus (excel formate nuo 2010m.)

Duomenys apie Kauno butų ūkio renovuotus daugiabučius: https://kbu.lt/paslaugu_puslapiai/gyventojams/daugiabuciu-namu-renovacija/renovuoti-daugiabuciai-namai/

- EN -

Data about building renovation and heating comsumption.

You can’t perform that action at this time.