Skip to content
Duomenys iš UAB "Kauno Švara"
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
antriniu_zaliavu_konteineriai.csv
konteineriu_vietos_pagal_seniunija.csv
papildomi_priziurimi_wc.csv
valomos teritorijos 2018 10 04.csv
valomos teritorijos 2018 10 04.xlsx

README.md

Kauno-Svara

Duomenų rinkiniai iš UAB "Kauno Švara", pateikti 2017 11 12

2018 bus pateikta online prieiga nuolat atnaujinamiems rinkiniams pasiekti.- EN -

Data about Kaunas cleaning facilities. API on its way.

You can’t perform that action at this time.