Skip to content
Turizmo duomenys
Python
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Nurinkta į CSV
README.md
kaunas.xml

README.md

VisitKaunas-Tourism

Duomenys iš KaunasIN - http://visit.kaunas.lt svetainės API (2018 05 30)

Nuorodos į API (XML):
GET - http://visit.kaunas.lt/api/v1/ProductCategory
GET - http://visit.kaunas.lt/api/v1/TicProduct

(JSON):
GET - http://visit.kaunas.lt/api/v1/ProductCategory.json
GET - http://visit.kaunas.lt/api/v1/TicProduct.json

Atskiroje direktorijoje - csv failai su duomenimis nurinktais tiesiai nuo svetainės. Taip pat Python (Beautiful Soup ir Selenium) kodas (scraperiai) su kuriuo galima atnaujinti duomenis kiekvienoje kategorijoje. Kai kurie scriptai gali veikti po ~10min. - not perfect, but works for now.

- EN -

Data from KaunasIN - tourism and investment agency.

API
(XML):
GET - http://visit.kaunas.lt/api/v1/ProductCategory
GET - http://visit.kaunas.lt/api/v1/TicProduct

(JSON):
GET - http://visit.kaunas.lt/api/v1/ProductCategory.json
GET - http://visit.kaunas.lt/api/v1/TicProduct.json

CSV files are located in a separate folder with Python(BS and Selenium) scripts. Some of these scripts may run ~10mins - not perfect, therefore suggestions/improvements are always welcome.

You can’t perform that action at this time.