Skip to content
This program is for work (transform to natural language and other way) with Czech chemistry terminology. Thus is in Czech and translate to English is useless.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
doc
COPYING.txt
README.md
allchemie.sh

README.md

allChemie README

English info: This program is for work with Czech chemistry systematical terminology. Translate to another language is useless, so is only in Czech.

Thanks for understandigs.

OBSAH

  1. Instalace
    1. Windows
    2. Linux
  2. Odkazy

Instalace

K správné funkci programu je třeba mít nejprve nainstalovaný swi-Prolog (jiné implementace nebyly řádně testovány).

Windows

swi-Prolog pro windows Po naintstalování se budou zdrojové kódy již samy automaticky asociovat s Prologem. Stačí tedy spustit (poklepáním levým myšítkem) soubor main (main.pro, pokud máte v systému zobrazeny přípony).

Linux - ze zdroj. kódů

swi-Prolog najdete v repozitářích většiny distribucí. Program spustíte příkazem: prolog -q -f <cesta_k_souboru/main.pro> popřípadě je přiložen shellovský skript: ./allchemie.sh

Odkazy

Autor

Ondřej Profant, 2011

Program vytvořen v rámci školního projektu.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.