Skip to content
  • 6 commits
  • 1 file changed
  • 0 commit comments
  • 2 contributors
Commits on Jun 21, 2012
@Lamcia Lamcia ss bfd42f8
@Lamcia Lamcia bugfix 54e7db1
@Lamcia Lamcia bugfix 8f871b7
@Lamcia Lamcia Major bugfixes, repaired encoding. 31e53bd
@Lamcia Lamcia Minor fix a02732a
@Kerrick Merge pull request #38 from Lamcia/pc
Merge pull request #38 from Lamcia/pc to fix previously merged Polish translation
cce35ea
Showing with 72 additions and 72 deletions.
  1. +72 −72 _locales/pl/messages.json
View
144 _locales/pl/messages.json
@@ -1,16 +1,16 @@
{
"just_now": {
- "message": "Przed chwil¹",
+ "message": "Przed chwilą",
"description": "Describe that something just happened."
},
"a_minute_ago": {
- "message": "Minutê temu",
+ "message": "Minutę temu",
"description": "Describe that something happened a minute ago."
},
"a_minute_from_now": {
- "message": "Za minutê",
+ "message": "Za minutę",
"decription": "Describe that something will happen in a minute."
},
"minutes_ago": {
@@ -32,11 +32,11 @@
}
},
"an_hour_ago": {
- "message": "Godzinê temu",
+ "message": "Godzinę temu",
"description": "Describe that something happened an hour ago."
},
"an_hour_from_now": {
- "message": "Za godzinê",
+ "message": "Za godzinę",
"description": "Describe that will happen in an hour."
},
"hours_ago": {
@@ -49,7 +49,7 @@
}
},
"hours_from_now": {
- "message": "Za $NUM$ godzin(ê)",
+ "message": "Za $NUM$ godzin",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -75,7 +75,7 @@
}
},
"days_from_now": {
- "message": "Za $NUM$ dzieñ/dni",
+ "message": "Za $NUM$ dni",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -84,11 +84,11 @@
}
},
"last_week": {
- "message": "Tydzieñ temu",
+ "message": "Tydzień temu",
"description": "The week before this one."
},
"next_week": {
- "message": "Za tydzieñ",
+ "message": "Za tydzień",
"description": "The week after this one."
},
"weeks_ago": {
@@ -101,7 +101,7 @@
}
},
"weeks_from_now": {
- "message": "Za $NUM$ tydzieñ/tygodni",
+ "message": "Za $NUM$ tygodnie",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -110,15 +110,15 @@
}
},
"last_month": {
- "message": "Miesi¹c temu",
+ "message": "Miesiąc temu",
"description": "The month before this one."
},
"next_month": {
- "message": "Za miesi¹c",
+ "message": "Za miesiąc",
"description": "The month after this one."
},
"months_ago": {
- "message": "$NUM$ miesi¹c/miesiêcy temu",
+ "message": "$NUM$ miesięcy temu",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -127,7 +127,7 @@
}
},
"months_from_now": {
- "message": "Za $NUM$ miesi¹c/miesi¹ce",
+ "message": "Za $NUM$ miesiące",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -144,7 +144,7 @@
"description": "The year after this one."
},
"years_ago": {
- "message": "$NUM$ rok/lat temu",
+ "message": "$NUM$ lata temu",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -153,7 +153,7 @@
}
},
"years_from_now": {
- "message": "Za $NUM$ rok/lat",
+ "message": "Za $NUM$ lata",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -166,11 +166,11 @@
"description": "The century before this one."
},
"next_century": {
- "message": "W nastêpnym wieku",
+ "message": "W następnym wieku",
"description": "The century after this one."
},
"centuries_ago": {
- "message": "$NUM$ wieków temu",
+ "message": "$NUM$ wieków temu",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -179,7 +179,7 @@
}
},
"centuries_from_now": {
- "message": "Za $NUM$ wiek/wieki",
+ "message": "Za $NUM$ wieki",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -188,7 +188,7 @@
}
},
"not_activated": {
- "message": "$APPNAME$ nie jest aktywna na tej stronie. Kliknij aby aktywowaæ.",
+ "message": "$APPNAME$ nie jest aktywna na tej stronie. Kliknij aby aktywować.",
"placeholders": {
"APPNAME": {
"content": "Mostly Harmless"
@@ -196,13 +196,13 @@
}
},
"loading": {
- "message": "£adowanie..."
+ "message": "Ładowanie..."
},
"viewing_comments": {
- "message": "W tym momencie przegl¹dasz komentarze do tej strony."
+ "message": "W tym momencie przeglądasz komentarze do tej strony."
},
"submit_page": {
- "message": "Wrzuæ na $REDDIT$.",
+ "message": "Wrzuć na $REDDIT$.",
"placeholders": {
"REDDIT": {
"content": "reddit"
@@ -210,7 +210,7 @@
}
},
"submitted_num_times": {
- "message": "Strona zosta³a dodana$NUM$ raz/razy",
+ "message": "Strona została dodana $NUM$ raz/razy",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -219,7 +219,7 @@
}
},
"login": {
- "message": "Musisz siê zalogowaæ aby to zrobiæ. $BEGIN_LINK$Kliknij aby siê zalogowaæ.$END_LINK$",
+ "message": "Musisz się zalogować aby to zrobić. $BEGIN_LINK$Kliknij aby się zalogować.$END_LINK$",
"placeholders": {
"BEGIN_LINK": {
"content": "<a href=\"http://www.reddit.com/login\" target=\"_blank\">"
@@ -230,7 +230,7 @@
}
},
"api_error": {
- "message": "Ups, wyst¹pi³ b³¹d API. Status HTTP: $STATUS$. Kliknij aby spróbowaæ ponownie.",
+ "message": "Ups, wystąpił błąd API. Status HTTP: $STATUS$. Kliknij aby spróbować ponownie.",
"placeholders": {
"STATUS": {
"content": "$1",
@@ -239,7 +239,7 @@
}
},
"api_timeout": {
- "message": "API przekroczy³o czas oczekiwania po $NUM$ sekundach. Kliknij aby spróbowaæ ponownie.",
+ "message": "Przekroczono czas oczekiwania na API po $NUM$ sekundach. Kliknij aby spróbować ponownie.",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -248,7 +248,7 @@
}
},
"action_unsave": {
- "message": "usuñ"
+ "message": "usuń"
},
"action_save": {
"message": "zapisz"
@@ -260,10 +260,10 @@
"message": "ukryj"
},
"action_share": {
- "message": "podziel siê"
+ "message": "podziel się"
},
"report_confirm": {
- "message": "jesteœ pewien? $BEGIN_LINK_YES$yes$END_LINK_YES$/$BEGIN_LINK_NO$no$END_LINK_NO$",
+ "message": "jesteś pewien? $BEGIN_LINK_YES$Tak$END_LINK_YES$/$BEGIN_LINK_NO$Nie$END_LINK_NO$",
"placeholders": {
"BEGIN_LINK_YES": {
"content": "<a onclick=\"reddit.reportPost(event)\">"
@@ -280,10 +280,10 @@
}
},
"action_report": {
- "message": "zg³oœ"
+ "message": "zgłoś"
},
"action_reported": {
- "message": "zg³oszone!"
+ "message": "zgłoszone!"
},
"button_submit": {
"message": "dodaj"
@@ -295,22 +295,22 @@
"message": "dodaj jeszcze raz"
},
"cancel_submission": {
- "message": "usuñ znalezisko"
+ "message": "usuń znalezisko"
},
"error_empty": {
- "message": "Musisz tu coœ wstawiæ :("
+ "message": "Musisz tu coś wstawić :("
},
"loading_api": {
- "message": "£adowanie danych z API..."
+ "message": "Ładowanie danych z API..."
},
"loading_cache": {
- "message": "£adowanie danych z cache..."
+ "message": "Ładowanie danych z cache..."
},
"error_not_cached": {
- "message": "nie mo¿na stworzyæ listy dla nieskatalogowanego linku."
+ "message": "nie można stworzyć listy dla nieskatalogowanego linku."
},
"score": {
- "message": "$UPS$ górg³osy, $DOWNS$ dó³g³osy.",
+ "message": "$UPS$ górgłosy, $DOWNS$ dółgłosy.",
"placeholders": {
"UPS": {
"content": "$1",
@@ -364,7 +364,7 @@
"message": "Zostaw komentarz"
},
"stale_posts_hiding": {
- "message": "Ukrywanie $NUM$ nieaktywnych postów. $BEGIN_LINK_SHOW$Poka¿$END_LINK_SHOW$, albo odwiedŸ $BEGIN_LINK_OPTIONS$opcje$END_LINK_OPTIONS$ ¿eby zmieniæ swoje opcje zawartoœci.",
+ "message": "Ukrywanie $NUM$ nieaktywnych postów. $BEGIN_LINK_SHOW$Pokaż$END_LINK_SHOW$, albo odwiedź $BEGIN_LINK_OPTIONS$opcje$END_LINK_OPTIONS$ żeby zmienić swoje ustawienia zawartości.",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -385,7 +385,7 @@
}
},
"stale_posts_showing": {
- "message": "Pokazywanie nieaktywnych postów. OdwiedŸ $BEGIN_LINK_OPTIONS$opcje$END_LINK_OPTIONS$ ¿eby zmieniæ swoje opcje zawartoœci.",
+ "message": "Pokazywanie nieaktywnych postów. Odwiedź $BEGIN_LINK_OPTIONS$opcje$END_LINK_OPTIONS$ żeby zmienić swoje ustawienia treści.",
"placeholders": {
"BEGIN_LINK_OPTIONS": {
"content": "<a target=\"_blank\" href=\"/fancy-settings/index.html\">"
@@ -404,7 +404,7 @@
}
},
"orangered_action": {
- "message": "Kliknij ¿eby przejœæ do odebranych"
+ "message": "Kliknij żeby przejść do odebranych"
},
"url": {
"message": "url"
@@ -413,22 +413,22 @@
"message": "popularne opcje"
},
"title": {
- "message": "tytu³"
+ "message": "tytuł"
},
"suggest_title": {
- "message": "zasugeruj tytu³"
+ "message": "zasugeruj tytuł"
},
"tab_preferences": {
"message": "opcje"
},
"group_fresh_content": {
- "message": "œwie¿a zawartoœæ"
+ "message": "nowe treści"
},
"fresh_content_show_one_day": {
"message": "Pokazuj tylko dzisiejsze posty."
},
"fresh_content_show_days": {
- "message": "Pokazuj posty œwie¿sze ni¿ $NUM$ dni.",
+ "message": "Pokazuj posty nowsze niż $NUM$ dni.",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -437,7 +437,7 @@
}
},
"fresh_content_show_weeks": {
- "message": "Pokazuj posty œwie¿sze ni¿ $NUM$ tygodni",
+ "message": "Pokazuj posty nowsze niż $NUM$ tygodni",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -446,7 +446,7 @@
}
},
"fresh_content_show_months": {
- "message": "Pokazuj posty œwie¿sze ni¿ $NUM$ miesiêcy.",
+ "message": "Pokazuj posty nowsze niż $NUM$ miesięcy.",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -455,25 +455,25 @@
}
},
"fresh_content_show_all": {
- "message": "Poka¿ wszystkie posty."
+ "message": "Pokaż wszystkie posty."
},
"fresh_content_description": {
- "message": "Ta opcja pozwala ci wybraæ najstarsze posty które chcesz zobaczyæ. Wszystkie posty przed wartoœci¹ któr¹ wybra³eœ, bêd¹ pokazywane w przycisku w przegl¹darce, ale nie bêdziesz ich widzia³ w wyskakuj¹cym okienku."
+ "message": "Ta opcja pozwala ci wybrać najstarsze posty które chcesz zobaczyć. Wszystkie posty przed wartością którą wybrałeś, będą pokazywane w przycisku w przeglądarce, ale nie będziesz ich widział w wyskakującym okienku."
},
"group_popup_width": {
- "message": "SzerokoϾ okienka"
+ "message": "Szerokość okienka"
},
"popup_width_description": {
- "message": "Ta opcja pozwala ci zmieniæ szerokoœæ okienka"
+ "message": "Ta opcja pozwala ci zmienić szerokość okienka"
},
"group_shameless_plug": {
- "message": "Bezwstydny wtyk"
+ "message": "Spam"
},
"shameless_plug_label": {
- "message": "Poka¿ bezwstydny wtyk"
+ "message": "Pokaż spam"
},
"shameless_plug_description": {
- "message": "gdy zaznaczone, doda zaznaczenie do ka¿dego komentarza w przedziale$MOSTLY_HARMLESS$:$PLUG_TEXT$",
+ "message": "Gdy aktywne, doda zaznaczone do każdego komentarza w przedziale$MOSTLY_HARMLESS$:$PLUG_TEXT$",
"placeholders": {
"PLUG_TEXT": {
"content": "<br /><br /><em>Posted from <a href='http://kerrick.github.com/Mostly-Harmless'>Mostly Harmless</a>, a Google Chrome extension for awesome redditors.<em>"
@@ -493,7 +493,7 @@
}
},
"orangered_check": {
- "message": "SprawdŸ $ORANGERED$",
+ "message": "Sprawdź $ORANGERED$",
"placeholders": {
"ORANGERED": {
"content": "orangered"
@@ -501,7 +501,7 @@
}
},
"orangered_sound_label": {
- "message": "Powiadamiaj mnie dŸwiêkowo gdy dostanê $ORANGERED$",
+ "message": "Powiadamiaj mnie dźwiękowo gdy dostanę $ORANGERED$",
"placeholders": {
"ORANGERED": {
"content": "orangered"
@@ -509,10 +509,10 @@
}
},
"orangered_sound_preview": {
- "message": "Pos³uchaj dŸwiêku powiadomieñ"
+ "message": "Posłuchaj dźwięku powiadomień"
},
"orangered_interval_minutes": {
- "message": "Sprawdzaj co $NUM$ minutê",
+ "message": "Sprawdzaj co $NUM$ minut",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -521,7 +521,7 @@
}
},
"orangered_display_time": {
- "message": "Wyœwietlaj powiadomienie przez $NUM$ sekund",
+ "message": "Wyświetlaj powiadomienie przez $NUM$ sekund",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -530,7 +530,7 @@
}
},
"orangered_description": {
- "message": "Gdy zaznaczone, $MOSTLY_HARMLESS$ bêdzie sprawdza³ czy nie ma $ORANGERED$ co ustawiony przez ciebie czas. Jeœli dostaniesz $ORANGERED$, bêdzie wyœwietla³ powiadomienie na pulpicie do czasu a¿ go nie zamkniesz, albo do czasu gdy $MOSTLY_HARMLESS$ sprawdzi raz jeszcze, i oka¿e siê ¿e nie masz ¿adnej $ORANGERED$.",
+ "message": "Gdy zaznaczone, $MOSTLY_HARMLESS$ będzie sprawdzał czy nie ma $ORANGERED$ co ustawiony przez ciebie czas. Jeśli dostaniesz $ORANGERED$, $MOSTLY_HARMLESS$ będzie wyświetlał powiadomienie na pulpicie do czasu go nie zamkniesz, albo do czasu gdy $MOSTLY_HARMLESS$ sprawdzi raz jeszcze, i okaże się że nie masz żadnej $ORANGERED$.",
"placeholders": {
"MOSTLY_HARMLESS": {
"content": "Mostly Harmless"
@@ -541,13 +541,13 @@
}
},
"tab_performance": {
- "message": "Dzia³anie"
+ "message": "Działanie"
},
"group_cache_time": {
"message": "Czas buforowania"
},
"cache_time_one_minute": {
- "message": "Buforuj przez minutê"
+ "message": "Buforuj przez minutę"
},
"cache_time_minutes": {
"message": "Buforuj przez $NUM$ minut",
@@ -559,7 +559,7 @@
}
},
"cache_time_description": {
- "message": "Dane z API $REDDIT$ mog¹ byæ zbuforowane, albo zapisane na pewien czas, ¿eby przyœpieszyæ dzia³anie. D³u¿szy czas buforowania oznacza mniejsze zu¿ycie ³¹cza, szybsze rezultaty, oraz krótszy czas ³adowania $REDDIT$. Krótszy czas buforowania natomiast, zapewnia ci œwie¿sze wyniki.",
+ "message": "Dane z API $REDDIT$ mogą być zbuforowane, albo zapisane na pewien czas, żeby przyśpieszyć działanie. Dłuższy czas buforowania powoduje mniejsze zużycie łącza, szybsze otrzymywanie rezultatów, oraz krótszy czas ładowania $REDDIT$. Krótszy czas buforowania natomiast, zapewnia ci nowsze wyniki.",
"placeholders": {
"REDDIT": {
"content": "reddit"
@@ -570,7 +570,7 @@
"message": "Limit czasu"
},
"timeout_length_seconds": {
- "message": "Przekroczenie czasu oczekiwania po $NUM$, wyrzuæ b³¹d.",
+ "message": "Przekroczenie czasu oczekiwania po $NUM$, wyrzuć błąd.",
"placeholders": {
"NUM": {
"content": "$1",
@@ -579,10 +579,10 @@
}
},
"timeout_length_never": {
- "message": "Nie pokazuj informacji o przekroczeniu czasu, pokazuj b³êdy tylko gdy API nie dzia³a."
+ "message": "Nie pokazuj informacji o przekroczeniu czasu, pokazuj błędy tylko gdy API nie działa."
},
"timeout_length_description": {
- "message": "Je¿eli $REDDIT$ API dzia³a wolno, lub pad³o ca³kowicie, $MOSTLY_HARMLESS$ mo¿e wyrzuciæ b³¹d gdy próbuje po³¹czyæ siê z API po pewnym czasie. Wiêkszy limit czasu zwiêksza czas oczekiwania na rezultaty z $REDDIT$ API. Mniejszy limit czasu oznacza wiêksz¹ mo¿liwoœæ wysypania siê gdy $REDDIT$ dzia³a wolno, ale jednak.",
+ "message": "Jeżeli API $REDDIT$a działa wolno, lub padło całkowicie, $MOSTLY_HARMLESS$ może po pewnym czasie wyrzucić błąd gdy próbuje połączyć się z API. Większy limit czasu zwiększa czas oczekiwania na rezultaty z $REDDIT$ API. Mniejszy limit czasu oznacza większą możliwość wysypania si gdy $REDDIT$ działa wolno, ale jednak.",
"placeholders": {
"REDDIT": {
"content": "reddit"
@@ -593,13 +593,13 @@
}
},
"tab_privacy": {
- "message": "PrywatnoϾ"
+ "message": "Prywatność"
},
"group_wait_for_click": {
- "message": "zaczekaj aby klikn¹æ"
+ "message": "zaczekaj aby kliknąć"
},
"wait_for_click_description": {
- "message": "Jeœli zaznaczone, $MOSTLY_HARMLESS$ nie aktywuje siê do czasu naciœniêcia ikonki.",
+ "message": "Jeśli zaznaczone, $MOSTLY_HARMLESS$ nie aktywuje się do czasu naciśnięcia ikonki.",
"placeholders": {
"MOSTLY_HARMLESS": {
"content": "Mostly Harmless"
@@ -610,7 +610,7 @@
"message": "Wykluczone domeny"
},
"excluded_domains_description": {
- "message": "Dodaj domeny, lub subdomeny, jedn¹ na liniê, w powy¿szym okienku. ¯adna strona znajduj¹ca siê na tej liœcie nie aktywuje $MOSTLY_HARMLESS$.",
+ "message": "Dodaj domeny, lub subdomeny, jedną na linię, w powyższym okienku. Żadna strona znajdująca się na tej liście nie aktywuje $MOSTLY_HARMLESS$.",
"placeholders": {
"MOSTLY_HARMLESS": {
"content": "Mostly Harmless"
@@ -618,10 +618,10 @@
}
},
"excluded_regex": {
- "message": "Czêsto spotykane wyra¿enia"
+ "message": "Często spotykane wyrażenia"
},
"excluded_regex_description": {
- "message": "Dodaj tu czêsto u¿ywane wyra¿enia, jedno na liniê, w powy¿szym okienku. Ka¿da strona która bêdzie je zawiera³a, nie bêdzie aktywowaæ $MOSTLY_HARMLESS$.",
+ "message": "Dodaj tu często spotykane wyrażenia, jedno na linię, w powyższym okienku. Żadna strona która będzie je zawierać, nie będzie aktywować $MOSTLY_HARMLESS$.",
"placeholders": {
"MOSTLY_HARMLESS": {
"content": "Mostly Harmless"

No commit comments for this range

Something went wrong with that request. Please try again.