Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
185 lines (162 sloc) 6.67 KB
<?php
require_once('functions.php');
$error = '';
if (isset($_POST['action'])) {
if ($_POST['action']=='Maak Gebruiker') {
$login = trim($_POST['newuser']);
$surname = trim($_POST['surname']);
$givenname = trim($_POST['givenname']);
$addictions = trim($_POST['addictions']);
$password = trim($_POST['password']);
if ($login != '' && $givenname != '') {
$passphrase = md5($login.':kabelkrantadmin:'.$password);
$dbh = new PDO(DATABASE, DB_USER, DB_PASSWORD);
$dbh->beginTransaction();
$stmt = $dbh->prepare('DELETE FROM editors WHERE login = :login');
$stmt->bindParam(':login', $login, PDO::PARAM_STR, 15);
$stmt->execute();
$stmt = $dbh->prepare('INSERT INTO editors (login, passphrase, surname, addictions, givenname) VALUES (:login, :passphrase, :surname, :addictions, :givenname)');
$stmt->bindParam(':login', $login, PDO::PARAM_STR, 15);
$stmt->bindParam(':passphrase', $passphrase, PDO::PARAM_STR, 32);
$stmt->bindParam(':surname', $surname, PDO::PARAM_STR, 50);
$stmt->bindParam(':addictions', $addictions, PDO::PARAM_STR, 10);
$stmt->bindParam(':givenname', $givenname, PDO::PARAM_STR, 50);
$stmt->execute();
$dbh->commit();
$dbh = null;
$fp = fopen('.htdigest', 'a');
if ($fp) {
fwrite($fp, $login.':kabelkrantadmin:'.$passphrase."\n");
fflush($fp);
fclose($fp);
} else {
$error = 'Fout: Met aan zekerheidgrenzende waarschijnlijkheid is .htdigest niet toegankelijk om te schrijven door PHP.';
}
// header('Location: '.$_SERVER['PHP_SELF']);
}
} else if ($_POST['action']=='Verwijder Gebruiker') {
$login = trim($_POST['newuser']);
if ($login != '') {
clearstatcache();
/* we halen de gebruiker niet uit de database, omdat de refentiele integriteit dat kwijt raakt */
$dbh = new PDO(DATABASE, DB_USER, DB_PASSWORD);
$dbh->beginTransaction();
$stmt = $dbh->prepare('UPDATE editors SET passphrase = NULL WHERE login = :login');
$stmt->bindParam(':login', $login, PDO::PARAM_STR, 15);
$stmt->execute();
$dbh->commit();
$dbh = null;
$needle = $login.':';
$nlen = strlen($needle);
$fp = fopen('.htdigest', 'r');
$contents = '';
while (!feof($fp)) {
$tmp = fgets($fp);
if (strlen($tmp) > $nlen && substr_compare($tmp, $needle, 0, $nlen, TRUE) != 0) {
$contents .= $tmp;
}
}
fclose($fp);
file_put_contents('.htdigest', $contents, LOCK_EX);
}
} else if ($_POST['action']=='Wijzig Wachtwoord') {
$login = trim($_POST['curuser']);
$password = trim($_POST['newpassword']);
if ($login != '' && $password != '') {
$passphrase = md5($login.':kabelkrantadmin:'.$password);
clearstatcache();
/* we halen de gebruiker niet uit de database, omdat de refentiele integriteit dat kwijt raakt */
$dbh = new PDO(DATABASE, DB_USER, DB_PASSWORD);
$dbh->beginTransaction();
$stmt = $dbh->prepare('UPDATE editors SET passphrase = :passphrase WHERE login = :login');
$stmt->bindParam(':login', $login, PDO::PARAM_STR, 15);
$stmt->bindParam(':passphrase', $login, PDO::PARAM_STR, 32);
$stmt->execute();
$dbh->commit();
$dbh = null;
$needle = $login.':';
$nlen = strlen($needle);
$fp = fopen('.htdigest', 'r');
$contents = '';
while (!feof($fp)) {
$tmp = fgets($fp);
if (strlen($tmp) > $nlen && substr_compare($tmp, $needle, 0, $nlen, TRUE) != 0) {
$contents .= $tmp;
}
}
fclose($fp);
$contents.=$login.':kabelkrantadmin:'.$passphrase."\n";
file_put_contents('.htdigest', $contents, LOCK_EX);
}
}
}
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" >
<head>
<title><?php echo OWNER; ?></title>
<link rel="stylesheet" href="toevoegen.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<?php echo $error; ?>
Welkom op de nieuwe beta-versie van kabelkrantadmin.<br />
Momenteel worden wat toevoegingen gedaan aan de broncode, het kan zijn
dat je daar iets van merkt.<br />
<form method="post">
<fieldset>
<legend>Gebruiker Toevoegen</legend>
<label for="newuser" style="display: block; width: 110px; float: left; clear: both;">Gebruikersnaam:</label> <input id="newuser" name="newuser" type="text" />
<label for="password" style="display: block; width: 110px; float: left; clear: both;">Wachtwoord:</label> <input id="password" name="password" type="password" />
<label for="givenname" style="display: block; width: 110px; float: left; clear: both;">Voornaam:</label> <input id="givenname" name="givenname" type="text" />
<label for="addictions" style="display: block; width: 110px; float: left; clear: both;">Tussenvoegsels:</label> <input id="addictions" name="addictions" type="text" />
<label for="surname" style="display: block; width: 110px; float: left; clear: both;">Achternaam:</label> <input id="surname" name="surname" type="text" />
<input name="action" type="submit" value="Maak Gebruiker" class="button" style="clear: both; width: auto;" />
<input name="action" type="submit" value="Verwijder Gebruiker" class="button" style="width: auto;" />
</fieldset>
</form>
<form method="post">
<fieldset>
<legend>Wachtwoord wijzigen</legend>
<label for="curuser" style="display: block; width: 110px; float: left; clear: both;">Gebruikersnaam:</label> <input id="curuser" name="curuser" type="text" />
<label for="newpassword" style="display: block; width: 110px; float: left; clear: both;">Wachtwoord:</label> <input id="newpassword" name="newpassword" type="password" />
<input name="action" type="submit" value="Wijzig Wachtwoord" class="button" style="clear: both; width: auto;" />
</fieldset>
</form>
<form method="post">
<fieldset>
<legend>Rechten</legend>
<table>
<tr>
<th>Gebruiker</th>
</tr>
<?php
$dbh = new PDO(DATABASE, DB_USER, DB_PASSWORD);
$stmt = $dbh->query('SELECT login, givenname, addictions, surname FROM editors WHERE passphrase <> \'\' ORDER BY surname;');
$result = $stmt->fetchAll();
$dbh = null;
if (is_array($result)) {
foreach ($result as $entry) {
echo '<tr><td>'.$entry['givenname'].($entry['addictions']!=''?' '.$entry['addictions']:'').
($entry['surname']!=''?' '.$entry['surname']:'').
' ('.$entry['login'].')</td></tr>';
}
}
?>
</table>
</fieldset>
</form>
<form method="post">
<fieldset>
<legend>Acties</legend>
<table>
<tr>
<th>Naam</th>
<th>Omschrijving</th>
</tr>
</table>
</fieldset>
</form>
<i>Wanneer er serieuze problemen zijn, kan er altijd gebeld worden met +31 85 7 85 31 85. Kinkrsoftware/Stefan de Konink;</i>
</body>
</html>