Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
103 lines (101 sloc) 3.24 KB
<?php
require_once('functions.php');
?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" >
<head>
<title><?php echo OWNER; ?></title>
<link rel="stylesheet" href="toevoegen.css" type="text/css" />
</head>
<body>
<form method="post">
<fieldset>
<legend>TV Geluid (Stream)</legend>
<fieldset>
<legend>URI</legend>
<input type="text" name="stream-uri" />
</fieldset>
<fieldset class="buttons">
<legend>Acties</legend>
<input type="submit" name="action-stream" value="Start" />
<input type="submit" name="action-stream" value="Stop" />
<input type="submit" name="action-stream" value="Herstart" />
</fieldset>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>TV Uitzendingen</legend>
<fieldset>
<legend>Planning</legend>
</fieldset>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Schijven</legend>
<fieldset>
<legend>Overzicht</legend>
<table>
<tr><th>Mountpunt</th><th>Gebruikt</th><th>Vrije ruimte</th></tr>
<tr><td>/mnt/media</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</fieldset>
<fieldset class="buttons">
<legend>Acties (/mnt/media)</legend>
<input type="submit" name="action-umount" value="Ontkoppel" />
<input type="submit" name="action-mount" value="Koppel" />
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Opmerkingen</legend>
Ontkoppel een schijf voordat hij uit de PC wordt gehaald, danwel
de USB/Firewire kabel wordt verwijderd.
</fieldset>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Playlists</legend>
<fieldset>
<legend>Bestandsnaam</legend>
<input type="text" name="playlist-name" />
</fieldset>
<fieldset class="buttons">
<legend>Acties</legend>
<input type="submit" name="action-playlist" value="Openen" />
<input type="submit" name="action-playlist" value="Opslaan" />
<input type="submit" name="action-playlist" value="Nieuw" />
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Bestanden in playlist</legend>
<textarea></textarea>
</fieldset>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Radiokijken</legend>
<fieldset>
<legend>Vormgeving</legend>
<select></select>
</fieldset>
<fieldset class="buttons">
<legend>Acties</legend>
<input type="submit" name="action-rtv" value="Start" />
<input type="submit" name="action-rtv" value="Stop" />
<input type="submit" name="action-rtv" value="Herstart" />
</fieldset>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Noodsysteem</legend>
<fieldset class="buttons">
<legend>Acties</legend>
<input type="submit" name="action-eb" value="Activeer" />
<input type="submit" name="action-eb" value="Deactiveer" />
</fieldset>
<fieldset>
<legend>Opmerkingen</legend>
Op misbruik van de bovenstaande twee knoppen staat volledige
ontzegging van dit systeem. Om het systeem te kunnen gebruiken
moet je eerst een pagina hebben gemaakt met het 'Nood'-sjabloon.
Andere sjablonen worden <b>niet</b> weergegeven.
Mocht het nodig zijn, houd je hoofd koel en breng jezelf en
anderen niet in gevaar.
</fieldset>
</fieldset>
</form>
</body>
</html>