Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Repareert het probleem met htdigest generatie.

  • Loading branch information...
commit 18c3abd1997d3199f0470a1bca9fed9bd7d79e2e 1 parent 0aea434
root authored
Showing with 4 additions and 4 deletions.
  1. +4 −4 admin.php
8 admin.php
View
@@ -11,7 +11,7 @@
$password = trim($_POST['password']);
if ($login != '' && $givenname != '') {
- $passphrase = md5($login.':Kabelkrantadmin:'.$password);
+ $passphrase = md5($login.':kabelkrantadmin:'.$password);
$dbh = new PDO(DATABASE, DB_USER, DB_PASSWORD);
$dbh->beginTransaction();
@@ -32,7 +32,7 @@
$fp = fopen('.htdigest', 'a');
if ($fp) {
- fwrite($fp, $login.':Kabelkrantadmin:'.$passphrase."\n");
+ fwrite($fp, $login.':kabelkrantadmin:'.$passphrase."\n");
fflush($fp);
fclose($fp);
} else {
@@ -74,7 +74,7 @@
$password = trim($_POST['newpassword']);
if ($login != '' && $password != '') {
- $passphrase = md5($login.':Kabelkrantadmin:'.$password);
+ $passphrase = md5($login.':kabelkrantadmin:'.$password);
clearstatcache();
/* we halen de gebruiker niet uit de database, omdat de refentiele integriteit dat kwijt raakt */
$dbh = new PDO(DATABASE, DB_USER, DB_PASSWORD);
@@ -99,7 +99,7 @@
}
}
fclose($fp);
- $contents.=$login.':Kabelkrantadmin:'.$passphrase."\n";
+ $contents.=$login.':kabelkrantadmin:'.$passphrase."\n";
file_put_contents('.htdigest', $contents, LOCK_EX);
}
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.