Skip to content

KlubJagiellonski/kalkulator-darowizn

main
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalkulator darowizn

Kalalkulator darowizn do odliczenia od PIT/CIT na stronę Klubu Jagiellońskiego. Możesz zobaczyć go pod adresem: https://klubjagiellonski.pl/kalkulator-darowizn/
Element zbudowany w formie czystego web component (https://www.webcomponents.org/introduction) bez użycia frameworków.

npm install

Po pobraniu repozytorium niebędne jest pobranie zewnętrznych pakietów używanych przez kalkulator.

npm run dev

Uruchamia kalkulator lokalnie w środowisku Vite pod standardowym adresem http://localhost:5173 (równoważne z http://127.0.0.1:5173).

npm run build

Tworzy katalog build z plikami w wersji produkcyjnej.

npm run unit lub npm run unitw

Uruchamia testy funkcji liczących kalkulatora w Mocha. Sprawdza różne warianty plików

npm run e2e

Uruchamia testy wizualne kalkulatora w Cypress i Chrome. Sprawdza, czy wszystkie niezbędne elementy są wyświetlane oraz czy wyniki kalkulatora dla wybranych danych są zgodne z danymi wprowadzonymi w polach tekstowych.

Funkcja licząca

X = dochód/przychód roczny Y = maksymalna kwota darowizn możliwa do odliczenia od podatku Z = kwota, o którą zmniejszy się podatek do zapłacenia (PIT lub CIT) w wyniku odliczenia darowizn Z1 = podatek bez odliczenia darowizn Z2 = podatek przy uwzględnieniu darowizn Z = Z1 - Z2

CIT

Y = 0.1 × X (10% dochodu możliwe do odliczenia)
Z = 0.09 × Y (dla CIT "małych podatników", poniżej 1,200,000 EUR, wg. kursu z dnia 1.10.2021]
= 0.19 × Y (standardowy CIT 19% powyżej ww. kwoty)

Notatki: standardowa stawka CIT to 19%; 9% to stawka - w przypadku małych podatników lub podatników rozpoczynających działalność, od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych.

mały podatnik - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; źródła: https://www.podatki.gov.pl/cit/stawki-podatkowe/, https://www.podatki.gov.pl/cit/ulgi-i-odliczenia/darowizny/darowizny-cit-na-ppp/, https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/cit/cit/podatnicy-i-zakres-opodatkowania/4703385,Limity-przychodow-uprawniajace-do-9-stawki-CIT-w-2021-r.html

PIT

Y = 0.06 × X (6% dochodu możliwe do odliczenia, jednak tylko jeśli (X-Y) >= 30000, czyli kwota wolna)
= 0 (w przypadku, kiedy dochód nie przekracza kwoty wolnej, odliczenie nie ma sensu)

Wysokość podatku PIT (bez darowizny): (zmienna Z1)

jeśli X [dochód, tutaj traktowany jako podstawa opodatkowania] jest
<=30000zł: Z1 = 0
30 001 – 120 000: Z1 = 0,12 × X - KW1
120 001 i więcej: Z1 = 0,32 × X + 10800zł

Wysokość podatku PIT (z odliczeniem darowizny): (zmienna Z2)

jeśli X-Y [dochód minus darowizna] jest:
<=30000zł: Z2 = 0
8 001 – 13 000: Z2 = 0,17 × (X-Y) - KW1
13 001 – 85 528 zł: Z2 = 0,17 × (X-Y) - 525,12 zł
85 529 zł – 127 000: Z2 = 0,17 × 85528zł + 0.32(X-Y-85528zł) - KW2
127 001 i więcej: Z2 = 0,17 × 85528zł + 0.32(X-Y-85528zł)

gdzie:
kwota wolna 1: KW1 = 1 360 zł - (834,88zł × (X-Y-8000 zł) ÷ 5000 zł)
kwota wolna 2: KW2 = 525,12 zł - (525 zł 12 gr × (X-Y-85528 zł) ÷ 41472 zł)

Notatki:
(17% podatku do 85 528 zł dochodu, a powyżej tej kwoty - 32%)
1 zł – 8000 zł – kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł;
8000 zł – 13 000 zł – kwota wolna to wynik następującego równania: 1 360 zł – [834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł];
13 000 zł – 85 528 zł – kwota wolna wynosi 525,12 zł;
85 528 zł – 127 000 zł – kwota wolna to wynik następującego równania: 525,12 zł – [525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł): 41.472 zł];
od 127 000 zł – kwoty wolnej od podatku brak.

Źródła: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-obliczyc-podatek-dochodowy, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-nowa-skala-podatkowa-od-2020-roku-obnizka-do-17

PIT liniowy

Podatnikom rozliczającym się według liniowej stawki PIT co do zasady nie przysługuje odliczenie darowizn od dochodu.

Ryczałt

W przypadku podatników PIT rozliczających się ryczałtem: masz prawo do odliczenia od podstawy darowizn w wysokości 6% dochodu. Aby wyliczyć maksymalną kwotę darowizn, którą możesz odliczyć, pomnóż swój roczny dochód razy 6%. Z kolei jeśli chcesz dowiedzieć się, o ile mniej podatku zapłacisz - przemnóż kwotę darowizn przez Twoją stawkę podatku ryczałtowego.

Widzisz błąd? Napisz do nas:

Bartosz Paszcza, bartosz.paszcza {at} klubjagiellonski.pl

About

Kalalkulator darowizn do odliczenia od PIT/CIT na stronę klubu jagiellońskiego

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published