New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Lampa błyskowa #25

Open
dominikzazula opened this Issue Aug 24, 2017 · 0 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@dominikzazula

dominikzazula commented Aug 24, 2017

Zauważyłem, że po odpaleniu apki i wybraniu doświetlenia poprzez ikonę "błyskawicy", a następnie minimalizacji aplikacji i ponownym jej wybraniu, ikona flash'a jest cały czas aktywna, a lampa się nie świeci. Dopiero ponowne przeklikanie tego przycisku powoduje ponowne włączenie lampy. Telefon iPhone 6s, iOS 10.3.2

@jakublipinski jakublipinski added the bug label Aug 24, 2017

@jakublipinski jakublipinski added this to the 1.6 milestone Aug 24, 2017

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment