Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
26 lines (24 sloc) 1.04 KB
  • Installeer wine
sudo dpkg --add-architecture i386
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
sudo apt-key add Release.key
sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/
sudo apt update
sudo apt install wine-stable winehq-stable
  • Installeer winetricks
sudo apt install winetricks
  • Installeer zenity
sudo apt install zenity
  • In Winetricks, ga naar "Install an application", dan "Cancel" en vervolgens "Install a Windows DLL or component" en installeer ie8, wmp9, dotnet40
  • Klik daarna "Run winecfg" en schakel "Allow the window manager to control the windows" uit (onder Graphics).
  • Download de .zip-versie van WIDM Exam en pak deze in een map uit. Start vervolgens WIDM Exam.exe met de Wine Windows Program Loader
  • Selecteer het thema WIDM2016 onder Opmaak

Een paar kleine dingen:

  • Mocht tijdens de test de taakbalk te zien zijn, open dan winecfg en stel een virtual desktop in.
  • In Winetricks is het ook mogelijk extra lettertypen te installeren. Voor het standaardthema is het lettertype Lucida nodig.
You can’t perform that action at this time.