Switch branches/tags
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
FMEFeedReader
Get_GML_Matr_zip_from_Atomfeed_GST.py
Get_MAPINFO_Matr_zip_from_Atomfeed_GST.py
Get_SHAPE_Matr_zip_from_Atomfeed_GST.py
README.md
Set_log_modifydate.py

README.md

Kodestumperne er udelukkende eksempler til inspiration og skal tilrettes for at kunne benyttes i eget IT setup.

De er til fri afbenyttelse, men Kortforsyningen yder ikke support til brugen eller videreudvikling af koden.

Har du udviklet noget, du mener, kunne være interessant for andre, distribuerer vi det gerne gennem Kortforsyningen Github.