Skip to content
Test klient til arkivmeta og arkivkort API. Klienten kan benyttes som inspiration hvis du ønsker at udvikle en klient oven på API'et. API dokumentation https://docs.kortforsyningen.dk
JavaScript PHP CSS
Branch: master
Clone or download
AskeFC Update
Add text.
Correct github fork ribbon.
Fixed title.
Latest commit 8b6ad37 Oct 14, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Classes Update Oct 14, 2019
css Update Oct 14, 2019
fonts first commit Sep 26, 2019
js first commit Sep 26, 2019
nbproject first commit Sep 26, 2019
README.md Update README.md Sep 26, 2019
getSearchResult.php first commit Sep 26, 2019
index.php Update Oct 14, 2019
viewImage.php first commit Sep 26, 2019
viewSearchResult.php first commit Sep 26, 2019

README.md

arkiv_meta_client

Test klient til arkivmeta og arkivkort API. Klienten kan benyttes som inspiration hvis du ønsker at udvikle en klient oven på API'et. API dokumentation

Applikationen er skrevet i Php. Der anvendes diverse eksterne libraries fx jQuery, Bootstrap og OpenSeadragon. Alle libraries er lagret lokalt.

Demo app

Beskrivelse af filer og mapper

  • index.php - forsiden af applikationen. Her vælger brugeren kriterier til søgning.
  • viewSearchResult.php - viser brugeren resultatet af en søgning. I praksis foretages søgningen vha. et AJAX kald til getSearchResult.php, som vil returnere JSON med info for hvert kort, der er indeholdt i søgeresultatet. Hvert søgeresultat vil vises inkl. et link til viewImage.php?id=XXX hvor XXX er kortets unikke id.
  • viewImage.php - viser kortet (raster) samt få metadata for kortet. Der kan panoreres og zoomes i kortet.
  • getSearchResult.php - fil, der forespørger databasen og returnerer data i JSON. Kaldes via AJAX.
  • /css - indeholder CSS. Filen application.css indeholder CSS klasser specifikt til denne applikation. Alle andre CSS filer stammer fra eksterne libraries.
  • /fonts - indeholder Font Awesome filer
  • /js - indeholder diverse eksterne JavaScript moduler fx jQuery, Bootstrap, diverse Bootstrap udvidelser, OpenSeadragon
  • /Classes - indeholder diverse hjælpeklasser fx cURL kald til Kortforsyningen/Arkiv API samt opbygning af HTML5 dokument
You can’t perform that action at this time.