Český překlad YOURLS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
cs_CZ.mo
cs_CZ.po

README.md

YOURLS-cs_CZ

Český překlad YOURLS

Aktuální verze

YOURLS 1.7

Použití

Otevřete config.php a upravte řádek:

define( 'YOURLS_LANG', 'cs_CZ' );

Následně přejděte do user/languages, a tam nahrajte soubory cs_CZ.po a cs_CZ.mo

Credits

© http://turekuba.cz

License

Volné použití